หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   27 ก.ย. 2558   28 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 27 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 27 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ลานหน้าอาคาร 2 ห้อง ลานหน้าอาคาร 2 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 08.30-12.00
8 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 08.30-12.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 08.30-12.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 27 ก.ย. 2558 08.30-12.00
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 27 ก.ย. 2558 09.00-10.00
12 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 27 ก.ย. 2558 10.00-12.00
13 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 27 ก.ย. 2558 13.00-16.30
14 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 27 ก.ย. 2558 13.00-16.30
15 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรม 27 ก.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรม 27 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
17 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมฯ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
18 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมฯ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
19 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมฯ 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00
20 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล ห้อง เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
21 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล ห้อง เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00
22 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศาลาไทย สนามฟุตบอล 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00
23 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศาลาไทย สนามฟุตบอล 27 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ ห้อง เวที่ 1 หอประชุมสำราญรมย์ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ ห้อง เวที่ 1 หอประชุมสำราญรมย 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ ห้อง เวที่ 1 หอประชุมสำราญรมย 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ ศรีบึงกาฬ ห้อง ห้องสมุด 27 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 427 27 ก.ย. 2558 09.00-14.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 425 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 423 27 ก.ย. 2558 09.00-14.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 425 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 421 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 423 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ ห้อง ชั้นบนศรีบึงกาฬ 27 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ ห้อง ชั้นบนศรีบึงกาฬ 27 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารชั่วคราว ห้อง 103 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารชั่วคราว ห้อง ช104 ช105 27 ก.ย. 2558 09.00-11.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ311 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ202 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ203 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ314 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ ห้อง ห้องสมุด 27 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีลานหน้าห้องชีววิทยา 27 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ โดมราชป้องขันธ์ 27 ก.ย. 2558 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]