หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   27 ก.ย. 2558   28 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 218 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ห้อง 211 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ลานหน้าอาคาร 2 ห้อง ลานหน้าอาคาร 2 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
11 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 08.30-12.00
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 08.30-12.00
13 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 08.30-12.00
14 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีมวย ห้อง เวทีมวย 28 ก.ย. 2558 08.30-12.00
15 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรม 28 ก.ย. 2558 13.00 เป็นต้นไป
16 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรม 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
17 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศูนย์วัฒนธรรมฯ ห้อง ศูนย์วัฒนธรรมฯ 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
18 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล ห้อง เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
19 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล ห้อง เวทีศาลาไทย สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
20 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศาลาไทย สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
21 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศาลาไทย สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 09.00
22 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 28 ก.ย. 2558 09.00-10.00
23 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 28 ก.ย. 2558 10.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ ห้อง เวที่ 1 หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ ห้อง เวที่ 1 หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ ห้อง เวที่ 1 หอประชุมสำราญรมย 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ ห้อง เวที 1 หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ ห้อง เวที 1 โดมราชป้องขันธ์ 28 ก.ย. 2558 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ สนามฟุตบอล ห้อง สนามฟุตบอล 28 ก.ย. 2558 09.00-10.30
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ ศรีบึงกาฬ ห้อง ห้องสมุด 28 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 425 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 423 28 ก.ย. 2558 09.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 423 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 425 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 427 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ 4 ชั้น 2 ห้อง 421 28 ก.ย. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารชั่วคราว ห้อง 103 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารชั่วคราว ห้อง ช104 ช105 28 ก.ย. 2558 09.00-11.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ311 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ202 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ203 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ โรงฝึกงาน ห้อง ฝ314 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคารศรีบึงกาฬ ห้อง ห้องสมุด 28 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 28 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนบึงกาฬ หอประชุมสำราญรมย์ 28 ก.ย. 2558 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]