หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวโชติมา โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววัตถาภรณ์ ปักขะพลโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทวัฒน์ บุตรพรมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลำไพร กวีกรณ์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายโชติมา โรจนเศรษฐกุลโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกวัฒน์ ทาศรีภูโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ ทิมินกุลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทิฎาฐาน นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายประจักษ์ เกษแก้วโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ ทิมินกุลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นายทิฎาฐาน นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ พ่อโคตรโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล รักไทยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นางสาวจุไลลักษณ์ มูลอำคาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวจีรนันท์ พิศาสตร์รัมย์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวพรรณราย พิมพันธุ์โรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร บุญเทียนโรงเรียนเซกากรรมการ
3. นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางเพียรพิศ ศรีปิยะพันธ์ุโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายจำเนียร โพสาวังโรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางวชิราณี ภูเฮืองแกวโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ จันทร์โคตรโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชุลดา พันจำปาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายเดชอุดม สมหมายโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นางวิชิราณี ภูเฮืองแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชุลดา พันจำปาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายเดชอุดม สมหมายโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยาประธานกรรมการ
2. นายจรูญ อูปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ศรีนุกุลโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายเศกศักดิ์ สามาโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
5. นายวีระเชษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ป้องขวาพลโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายสัญญา ศรีนุกูลโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสศิณากร อามาตมนตรีโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ป้องขวาพลโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย พันทึกโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ซื่อนิรันดร์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวสศิณากร อามาตมนตรีโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลธิชา ซื่อนิรันดร์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นายทัศรัญ อุปครราชโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย พันทึกโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงมาลา พันธ์หล้าโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางนริสรา สิทธิพรหมโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลประธานกรรมการ
2. นายฤชุวิญญ์ วงค์ตาขี่โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฏฐา ธรรมโรจน์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ โคตรเมืองยศโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายปริญญา พลานิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายณัฐพล แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายรณยุทธ์ ณรงค์ชัยโรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นายปริญญา พลานิกุลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอุทุมพร รอดขันเมืองโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอภิชาต กิจจะคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กรมลีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร ชารีวาลโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอภิชาต กิจจะคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วกัญญรัตน์ ทองเหลืองโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกาญจนา ทวีทรัพย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ กรมลีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร ชารีวาลโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสุพัตรา รักชาติโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพยัคฆ์ สารพิมพาโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายณัฐพัชร กิติอาสาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิชิต ครูรองโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมัย ลาวังโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา คะเณหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมัย ลาวังโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา คะเณหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมัย ลาวังโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา คะเณหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมัย ลาวังโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดิศร ภาโนชิตโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายกฤษดา คะเณหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงค์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายวิรัตน์ เจริญดีโรงเรียนศรีสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยวุฒิ ข่วงทิพย์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงศ์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย เคนท้าวโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชมณ คำชนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ วงค์จันทร์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายปริญญา อุณาพรหมโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย นาอุดมโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจรูญ อุปจันทร์โรงเรียนโสกก่ามวิทยากรรมการ
4. นายยุทธนา ไชยราชโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ขมวดทรัพย์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายวิชญาพร พรมสุรีย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาววิชุลดา พันธ์จำปาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ขมวดทรัพย์โรงเรียนเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐกานต์ สิทธิจันทร์เสนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาววิชญาพร พรมสุริย์โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางสาววิชุลดา พันจำปาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพิชญภาณัฏฐ์ โพธิ์ศรีโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวดวงพร แสนภูวาโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
4. นายปิยณัฐ แก้วหานาทโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิชุลดา พันจำปาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชมณ คำชนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายคมสัน เวียงคำโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพรหมณัฐกัญจน์ ผิวใบคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางดรุณี อินทร์บัวโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายจักรภัทร อภัยโคตรโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายกิตติ พรวุฒิพันธุ์โรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชมณ คำชนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นางสมลักษณ์ ยวนยีโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชมณ คำชนะโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย คงสมบัติโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา คะเณหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางปิยะนุช เสถาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกฤษดา คะเณหาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวราวุฒิ จินดาโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางปิยะนุช เสถาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ เนตรกันหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายรัฐภูมิ ช่างเจรจาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางวิภาภรณ์ วงษ์ษาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายวรัญญู ศิริกานต์กุลโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางยุภาพร ศรีโคตรโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางบุญสม นาคเสนโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิภาภรณ์ วงศ์ษาโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายวรัญญู ศิริกานต์กุลโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัทมา หัสประกอบโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชลากร ณัฏฐปัญญามาศโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางจตุพร ชัยมูลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายกรกฎ ธรรมโหรโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวสุดา ศาลาแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ตาไขโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลดา พุ่มทิพย์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ ชุมลีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวสุดา ศาลาแก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีระวรรณ เถาว์ชาลีโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววาทิณี ศรีธรรมโมโรงเรียนบุ่งคล้านครประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริกา สลัดกลางโรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมฯกรรมการ
3. นางสาวนิตยา พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ สิงหนสายโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ ดอกทองหอมโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวอิศรินทร์ จันทร์อัมพรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นายเจษฎา ไชยเชษฐ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอริศรินทร์ จันทร์อัมพรโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ไชยเชษฐ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางนิภารัตน์ การุญโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ สมบูรณ์โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนฤพล ประทุมพงษ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพูลศรี พลหงษ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิม รัตน์ชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
5. นายสันติ แซงบุญเรืองโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล ประทุมพงษ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม รัตน์ชัยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. จ.ส.อ.จักราชัย คุณสมบัติโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางพูลศรี พลหงส์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายสันติ แซงบุญเรืองโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางรัชนีกร ผิวสว่างโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สานชุมโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ แก้วกัณหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ เขียวคำโรงเรียนเซกากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางรัชนีกร ผิวสว่างโรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งนภา สานชุมโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นางทิพวัลย์ แก้วกัณหาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายทรงศักดิ์ เขียวคำโรงเรียนเซกากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุจิตตรา จันทะบาลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวมะลิวรรณ ระหูภาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายศาสตรา เพียงงามโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
3. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเทพธิดา ศรีเชียงหวางโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
5. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุณี เรืองสวัสดิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายจรูญพงษ์ พรมสุวรรณ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอธิวัฒน์ รัตน์สีวอโรงเรียนโนนคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกพล สระแก้วโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์ พรมกมลโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นายสิงโตทอง โสภาพรมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์ วงษ์หาบุศย์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง ทาระเวทโรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญาประธานกรรมการ
2. นายพิชิตชัย วงษ์ชัยโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา วิณโรจน์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
2. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายศาสตรา เพียงงามโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายราชนาวี อุทุมมาโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวัลย์ ถือศีลโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยา น้อยพูลโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจิรารัตน์ ดาศรีโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวอนุสรา รัตนภูมีโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชไมพร วรรณสุทธะโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ศรีมังคละโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
3. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธีระวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเอกพล สระแก้วโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายกิติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ พิทักษ์วาปีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยยา ตามชัยโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ แก้วตรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางจรรยา ศรีมังคละโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ สัพโสโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นายพีระวัฒน์ พิทักษ์วาปีโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายมนตรี โพทมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายศิวัธ สุภาพันธ์โรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุมาลี จุลลาศรีโรงเรียนเซกากรรมการ
4. นางสาวณิภาพร โคตรวันดีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรี ศรีแนนโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร แวดล้อมโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น กาหลงโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายนาถดนัย โชติจำรัสโรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการ
4. นายอาณัติ คำมณีโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรชนก ปาระศรีโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายวุฒิพงศ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพนาถ พระนครโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร นามสอนโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวเจนจิรา แสนไชยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิริรัตน์ ไชยวงษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเนตรชนก ปาระศรีโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนจิรา แสนไชยโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวทิพนาถ พระนครโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุภาพร นามสอนโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวุฒิพงศ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสิริรัตน์ ไชยวงษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางวาสนา หากันได้โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมารุต ดวงพระราชโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ บุตรโพธิ์ศรีโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายประสบชัย ม่อนพะเนาว์โรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นายธีระวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายแสงประเสริฐ เหมธุวนนท์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ วรรัตน์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ ไชยวงษ์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพยอม ดียาโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปาษาณ สุวรรณภักดีโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสมพร กมลธรรมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
4. นายเจริญ แดงเจริญโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกริกฤทธิ์ มูลนันท์โรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายไชยยง เตียเจริญโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรำไพ ดวงศิลาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นายปาษาณ สุวรรณภักดีโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางอารีวรรณ จุลโสมโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายเกริกกฤษณ์ มูลนันท์โรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางแสงเทียน ซุยโพธิ์น้อยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายชาติชาย ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นายไพวัลย์ พาแสงโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางดวงรัตน์ ป้อมไชยาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย ทุมโยมาโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นายสมชาย บุญญาพิทักษ์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางแสงเทียน ซุยโพธิ์น้อยโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพวัลย์ พาแสงโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุวาทิณี คำสาโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิรารัตน์ ดาศรีโรงเรียนศรีชมภูวิทยากรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา คำภูษาโรงเรียนเซกากรรมการ
5. นางสาวสุพรรณนิการ์ จำปาชัยโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา ศรีนนท์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวฉุยฉาย สุริวงขันโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวสำเนียง เพชรสมบัติโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางมัทติกา ศรีภูโรจน์โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวรำไพ ดวงศิลาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบรรจง ศรีสุนทรโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรินทร์ ขรรค์แก้วโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางกัลญาวีร์ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นายสุระชัย สิงห์แผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุระชัย สิงห์แผ่นโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ โพธิ์น้ำเที่ยงโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณรัชน์ แข็งแรงโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
4. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
5. นางกัลญาวีร์ วงศ์ศิริยานนท์โรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริขวัญ ประกายสีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิสุทธิพจน์ วรรธนะคุณาสินโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภิศรา นาครภัฏโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการ
5. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ ภูกองสังข์โรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิษา เต่าทองโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ ประกายสีโรงเรียนโนนคำพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิสุทธิพจน์ วรรธนะคุณาสินโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอภิศรา นาครภัฏโรงเรียนภูทอกวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ หาญมนตรีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายชัยวิชิต ทองคำโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนิลรัตน์ ส่งศรีโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปิยาภรณ์ เจือจันทึกโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายชัยวิชิต ทองคำโรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคารกรรมการ
4. นายสมเจตน์ หาญมนตรีโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวพัชรี กุมภิโรโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นางสาวดอกไม้ สุวรรณ์สารโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
5. นางกฤตยา ชมภูเขาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประพรรณ พิเภกโรงเรียนพรเจริญวิทยาประธานกรรมการ
2. นางมริดา สุขะหาโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวดอกไม้ สุวรรณ์สารโรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการ
4. นางสาวเยาวพา ยอดทุมโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางสาวกฤตยา ชมพูเขาโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวธารินี มิ่งวงศ์โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบเพชร มีทองโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม แสงจันทร์โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวรนุช ศรีเข้มโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวพัทยา จันทะมาตย์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพนาถ พระนครโรงเรียนศรีวิไลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบเพชร มีทองโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญถม แสงจันทร์โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
4. นางวรนุช ศรีเข้มโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวพัทยา จันทะมาตย์โรงเรียนบุ่งคล้านครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวัลย์ ถือศีลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
3. นางสาวดวงพร คุณาคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
4. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
5. นางศรีอำพร ศรีนาทมโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพรพิมล ใจสู้ศึกโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร คุณาคมโรงเรียนหนองหิ้งพิทยากรรมการ
3. นายอุทิศ มิเถาวัลย์โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวทิพวัลย์ ถือศีลโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการ
5. นางศรีอำพร ศรีนาทมโรงเรียนเซกากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร กอแก้วโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัธศรี มาตาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ วารินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางศิริอร แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพัทธนันท์ สังขะรมย์โรงเรียนบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัธศรี มาตาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววริศฐา โกสิลาโรงเรียนสมสนุกพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริอร แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางพนิดา แสงศรีเรืองโรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร กอแก้วโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัธศรี มาตาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ วารินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางศิริอร แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร กอแก้วโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัธศรี มาตาโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุทธิรักษ์ วารินโรงเรียนบึงกาฬกรรมการ
4. นางศิริอร แสนโพธิ์โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนิตยา พิมพ์ศักดิ์โรงเรียนศรีวิไลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายทรงพล ทะรังศรีโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิษา ชาวะหาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชดี เข็มศิริโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นาทมพลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจิราพัชร อินทะริงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายทรงพล ทะรังศรีโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพุธชดี เข็มศิริโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
3. นางสาวมลิษา ชาวะหาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นาทมพลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจิราพัชร อินทะริงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายทรงพล ทะรังศรีโรงเรียนโสกก่ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมลิษา ชาวะหาโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพุธชดี เข็มศิริโรงเรียนหนองหัวช้างวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ นาทมพลโรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลกรรมการ
5. นางสาวจิราพัชร อินทะริงโรงเรียนบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ เถาว์ชาลีโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
6. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายบุญญะเดช ร่มเย็นโรงเรียนปากคาดพิทยาคมกรรมการ
2. นายรัตนเดช การเกษมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์ฯกรรมการ
3. นายยุคลธร เพชรคนงามโรงเรียนหนองยองพิทยาคมฯกรรมการ
4. นายปัญญาชัย แนบชิดโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมกรรมการ
5. นายชรินทร์ ยามดีโรงเรียนโพนทองประชาสรรค์กรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]