รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
จังหวัดบึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ
ระหว่าง วันที่ 27-28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายทรงเกียรติ  ภูริยุตตะพงษ์
2. เด็กชายศราวุธ  กองสะดี
 
1. นางสาวสุพิชชากาญจน์  ญาณโชติสฤษฎ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายธีระพงษ์  ศิริสำราญ
2. เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทวงศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีแน่งน้อย  พลเยี่ยม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.475 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายกุศลิน  มุ่งหมาย
2. เด็กชายชยาวัฎ  ชนูนันท์
3. เด็กหญิงพีรยา  ปราณี
4. เด็กชายวิศรุต  สาบ้านบัว
5. เด็กหญิงสริตา  ปราณี
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นายจิรศักดิ์  เรืองชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  อินทร์ประสาท
2. นายปรีชา  จิตรกุศล
3. นายภาราดล  ศรีมังคละ
4. นางสาววรัญญา  คำไพร
5. นางสาวสินิทธา  หารินทะชาติ
 
1. นายทิฎาฐานุ  นาคเสน
2. นายอดุลย์  เพชรภูมี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ชาวหนองแสง
2. เด็กชายอาคม  แพงสุข
 
1. นางมณีวรรณ  กุลสอน
2. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวมธุกุลยา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นายสุบิน  ลาวัณย์
 
1. นางสาวศันสนีย์  แซงบุญเรือง
2. นางสาวจุไลลักษณ์  มูลอำคา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอวัศดา  ทาระขันธ์
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกรณิกา  มุทุวงศ์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรีญา  มาลา
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวพรรณธิดา  ปีเลี่ยม
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  วิเศษศรี
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิรินภา  จุระไพร
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงสุดธิดา  สุรินพา
 
1. นายรณยุทธ์  ณรงค์ชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพิเชษฐ์  พื้นอินทร์
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรทัย  แพงด้วงแก้ว
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีพลน้อย
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
2. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุทธิจัก
 
1. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  หลานวงษ์
 
1. นางวชิราณี  ภูเฮืองแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดาริกา  ศรีหาวงศ์
2. เด็กหญิงลี่  ดีโคตร
3. เด็กหญิงสุวนัน  อินทิ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายเดชอุดม  สมหมาย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูทอกวิทยา 1. นายธินนากร  โล่ห์คำ
2. นางสาววนิดา  อินทฤๅชัย
3. นางสาวเกษชฎาภรณ์  พุ่มไสว
 
1. นายณัฐพงษ์  วิเศษสา
2. นางสาวแก้วกัญญรัตน์  ทองเหลือง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายชัยธร  ป้องสีดา
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายมินฑดา  ชุนสอน
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เจือบุญ
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัชภัค  บัวสงค์
 
1. นายพยัคฆ์  สารพิมพา
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาววลัยลักษณ์  สมแก้ว
 
1. นายณัฐพัชร  กิติอาสา
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายศักดินนท์  พลไชยา
 
1. นายพยัคฆ์  สารพิมพา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภานุมาศ  กรินชัย
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
 
1. นางสุพัตรา  รักชาติ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกอบชัย  บุตรเสน
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นันทะ
3. เด็กชายธนากร  เจือบุญ
4. นายธีระพงษ์  พุ่มโพธิ์
5. เด็กชายธีระภัทร  พุ่มโพธิ์
6. เด็กชายปราบดา  ป้องกัน
7. นางสาวพิมวิกา  แก้งมุงคุณ
8. เด็กชายมินฑดา  ชุนสอน
9. นางสาวศรัญญา   สุขรักษา
10. นางสาวสุดารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
11. นางสาวสุพัตรา  ผาสุทร
12. เด็กชายสุริยา  ขันมี
13. เด็กหญิงหยาดฟ้า  มาตรจรุง
14. เด็กหญิงอาทิตยา  สายสิน
15. เด็กหญิงเพชรลดา  สวัสดิปัญญายง
 
1. นายสากล  รักชาติ
2. นางสุพัตรา  รักชาติ
3. นางวาสนา  หากันได้
4. นางจรรยา  ศรีมังคละ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายชนินทร์  ทองอาจ
2. เด็กชายยศกร  ชนฤทธิ์
3. เด็กชายลิขิต  ชีวสวัสดิ์
4. เด็กชายวิศวะ  อิ่มระรื่น
5. เด็กชายสรสิทธิ์  ขุนศรี
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายอดิศักดิ์  สันประภา
3. นายวราวุฒิ  จินดา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายกรวิชญ์  จุลโยธา
2. นายญัฐศาสตร์  สีรัตน์
3. นายธนพงษ์  มะหิเดช
4. นายธีรพล  กงสันเทียะ
5. นายฤทธี  สีนอ
6. นายศรายุทธ  ไชยขันธ์
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายวราวุฒิ  จินดา
3. นายกิรติ  ไพรสนฑ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวจันทวันต์  วงศ์จันดี
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทวีจิตร
3. เด็กหญิงชนัญธิดา  คำเมืองคุณ
4. เด็กหญิงชลรดา  สิทธิพิทักษ์
5. นางสาวฐิติมา  เลพล
6. นางสาวนรินทิพย์  วงษ์วาน
7. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
8. นางสาวบุษราคัม  เศรษฐวิบูลย์
9. เด็กชายปรัชญาวุฒิ  ทิพโชติ
10. เด็กหญิงพรชิตา  ตาลไธสง
11. นายพีรณัฐ  ชัยมูล
12. นายภราดร  วารุกะ
13. เด็กชายยืนยง  ไกรรัตน์
14. เด็กชายยุทธนา  วงศ์คำหาญ
15. เด็กชายวราวุฒิ  นันทะลาด
16. นางสาววาศิณี  โสดา
17. นางสาววาษิฐี  จันทร์วงศ์
18. นายวิชชุ  ศรีประจักษ์
19. เด็กชายวีระวัฒน์  พระสว่าง
20. นายวุฒิชัย  มีมูลทอง
21. เด็กชายศรีพร  ไชยวงศ์
22. นางสาวศศินา  โกศัลวิตร์
23. เด็กหญิงศิริขวัญ  วันทาหวัด
24. นางสาวศิริณัฐ  พรมโสภา
25. นายศุภกร  เมืองปลอด
26. เด็กชายสรวิศ  นามวงศา
27. นางสาวสิรินยา  พิศาลเศรษฐพงศ์
28. เด็กหญิงสุกัญญา  โสดาบุตร
29. นางสาวสุวนันท์  ชามาตย์
30. นางสาวสโรชา  มณีเนตร
31. เด็กหญิงหงส์หยก  วรไวย์
32. เด็กชายอภิชัย  คำศรีพล
33. เด็กชายอภิรักษ์  หงษาคำ
34. นางสาวอมรรัตน์  ศิลาไสล
35. เด็กหญิงอริศรา  ฮาดดา
36. เด็กชายอัษฎา  หลวงชา
37. เด็กชายอิทธิพงศ์  ราชหงส์
38. เด็กชายอุกฤษฎ์  แดนศรีแก้ว
39. เด็กหญิงเกศรา   คำทอง
40. เด็กหญิงเพชรลัดดา   พระนคร
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
2. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
3. นายปริญญา  อุณาพรหม
4. นางยุภาพร  ศรีโคตร
5. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
6. นายบุญสม  พิมพ์ดี
7. นายสุเมท  ภาพันธ์
8. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ธรรมบุญทา
2. นางสาวกมลชนก  เรืองเสนา
3. นายกรวิชญ์  จุลโยธา
4. นายจักรภัณ  ยอดแสง
5. นางสาวชลดา  ราชโยธา
6. นางสาวชาริยา  ผ่องใส
7. นายณรงฤทธิ์  มาลูน
8. เด็กชายณัฐพงษ์  บุตรธงชัย
9. นายณัฐศาสตร์  สีรัตน์
10. นางสาวทรายทอง  จันทร์เพ็ง
11. นายธนพงษ์  มะหิเดช
12. นางสาวธนัชชา  สิงห์เสนา
13. นายธนากร  แย้มชุด
14. นายธีรพล  กงสินเทียะ
15. นายธีรภัทร  อินทลิน
16. เด็กหญิงน้องนุช  นาไชย
17. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หอมบันนา
18. นายพีรพงษ์  ราชสำเภา
19. นายพีระพัทร์  บาลโคตรคุณ
20. เด็กชายภัคดี  นันโท
21. นางสาวภาวิณี  เนตรภักดี
22. นางสาวมลิษา  กองคำ
23. นางสาวมัลลิกา  เคนบุปผา
24. นางสาวมุทิตา  ทุระกัน
25. นายระพีพัฒน์  จันทร์อ้วน
26. นายฤทธี  สีนอ
27. เด็กหญิงลดา  หลีดินซุด
28. นางสาววรัณญา  อุปชัย
29. นางสาววันวิสา  วงษ์ณรัตน์
30. นางสาวสนิตา  กุณกันหา
31. นางสาวสิรภัทร  หัดคำหมื่น
32. นางสาวสุนิศา   ปะตาทะยัง
33. นางสาวอนันธิญากร  พิมพ์ศรี
34. นายอนุพงษ์  คำมูล
35. เด็กหญิงอรวรรณ  ขันทีท้าว
36. เด็กชายอำพล  เขียวอ้วน
37. นางสาวเขมนิดา  จันทอบาทพ้า
38. นางสาวเพ็ญพิชชา  พรมวงศ์
39. นางสาวโยธิกา  ธาดดา
 
1. นายอดิศร  ภาโนชิต
2. นายทัศรัญ  อุปครราช
3. นายวราวุฒิ  จินดา
4. นายอัณญาพล  ไขทอง
5. นายอดิศักดิ์  สันประภา
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
7. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
8. นางสาวมานิตา  วุฒิสาร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพัฒน์  พันที
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายธนากร  ไชยฤทธิ์
 
1. นายพรหมณัฐกัญจน์  ผิวใบคำ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นาคเหลือง
 
1. นายอัณญาพล  ไขทอง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวฐิติมา  เลพล
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กชายจารุเดช  ไชยรินทร์
 
1. นายวราวุฒิ  จินดา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ประชาชู
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. นางสาวสิริกาญจน์  สมทิพย์
 
1. นางน้อมจิตร  ดอนหมื่นศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  พักแพง
 
1. ว่าที่ร้อยโทณัฏฐมณฑน์  ณัฎฐปัญญามาศ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายกรชนินทร์  บุญพิเชฐ
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายพิริยะพงศ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เรืองภักดี
 
1. นางยุคลธร  เพชรคนชม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  ศรีละกิจ
 
1. นางสาว่่อ่อนจิต  ยางงาม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์อนุ
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  อุทัยบาล
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงรุจิรา  บุดดา
 
1. นายจิรวัฒน์  ศรีสวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวนฤมล  สมหมั่น
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิมิทา   จันทร์เทศ
2. เด็กหญิงครองขวัญ   ภูผิวนาค
3. เด็กหญิงจิตรลดา   นามกลาง
4. เด็กหญิงจินตนา   หมึกสี
5. เด็กหญิงจิรนันท์    โคตรหนองบัว
6. เด็กหญิงจิราภรณ์   วงษ์คำ
7. เด็กชายทศพร    คำพลทัน
8. เด็กชายธีรวัฒน์    จูงนาง
9. เด็กชายนภาภร  พรมโคตร
10. เด็กหญิงนิตยา   สุตินันท์
11. เด็กหญิงนิติยา    พงษ์เพชร
12. เด็กชายปรัชญา   แคนปา
13. เด็กหญิงปิยฉัตร   แสงทอง
14. เด็กหญิงปิยนุช   สว่างแสง
15. เด็กหญิงพรชิตา   ศรีหาปัญญา
16. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์    มีผล
17. เด็กหญิงรุ่งอรุณ   ศรีลือ
18. เด็กหญิงวรรณิศา   ชินบุตร
19. เด็กชายวรันธร   หนองผือ
20. เด็กชายวัชราภรณ์    ธรรมรักษา
21. เด็กชายวันชนะ   กองพิลา
22. เด็กหญิงศิรินภา   ไชยเดช
23. เด็กหญิงศิริวรรณ   จันทร์คำวงค์
24. เด็กชายสุรชัย   ชาดา
25. เด็กชายหัสดินทร์   พรมพันธ์
26. เด็กชายอนุพงษ์   ศรีประสงค์
27. เด็กหญิงอมาญา   อินทร์พรม
28. เด็กหญิงอรดา   รัตนพลแสน
29. เด็กหญิงอุษา    แสงมาศ
30. เด็กหญิงเมธาวี   ร้อยแก้ว
31. เด็กชายเสกสรร    ผุยเพ็ชปุ้ย
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายณัฐพงษ์  ศรีมังคละ
3. นายไสว  วรรณพรามณ์
4. นางสาวพัทธนันท์  ชะนะชิต
5. นางสมสมัย  วรรณพรามณ์
6. นางสาวรุ่งทิวา  การะกุล
7. นางสาวอนุสรา  รัตนภูมี
8. นายกิตติ  พรวุฒิพันธุ์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวจงลักษณ์  ไชยโชคดี
2. นางสาวจงลักษณ์  ไชยโชคดี
3. นายจีรณะ  มาลา
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาเวียง
5. นางสาวฐิติพร  ประสมคุณ
6. นายณัชพล  คุตพันธ์
7. นายณัฐพงศ์  โพนพุฒ
8. นายณัฐวุฒิ  ลีแสน
9. นายณัฐวุฒิ  โพธิบึงกาฬ
10. นายทรงวุฒิ  อุ่นวิเศษ
11. นายธนวัฒน์  ปริญญา
12. นางสาวธิดารัตน์  ครองมิ่ง
13. นางสาวนลินทิพย์  สิงห์เพ็ง
14. นางสาวบานเย็น  รูปพรม
15. นายประกิต  บุตรเสน
16. นายพรรษวุฒ  จันทะจร
17. นางสาวพินรี  กันทะสี
18. นายพิพรรธพันธ์  จันทจร
19. นางสาวภัทรจีรา  ภูแซมโชติ
20. นายภานรินทร์  พิสุทธิ์เจริญ
21. นายภูวดล  เจียรกุล
22. นางสาวมัลลิกา  ธานีกุล
23. นายวิศรุต  กุลาสา
24. นางสาววิไลลักษณ์  เหล่าพิสัย
25. นางสาวศศิธร  วงศ์ษา
26. นายศุภกร  ประกอบกิจ
27. นางสาวสมฤดี  มาตรขาว
28. นางสาวสมฤดี  มาตรขาว
29. นางสาวสุภาพรณ์  ดงมูลน้อย
30. นายอภิชาติ  อุ่นสา
31. นางสาวอรรถวดี  วัดเวียงคำ
32. นางสาวเกศรินทร์  ไชยฤทธิ์
33. นายเจษฎา  พันธ์ุวงษา
 
1. นายกฤษดา  คะเณทา
2. นางสมลักษณ์  ยวนยี
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงนันทนัท  เกษางาม
2. เด็กหญิงปวีณา  มากเพ็งมี
3. เด็กชายยืนยง  ไกรรัตน์
4. เด็กหญิงวรรรญา  โสดากุล
5. เด็กหญิงวิราวรรณ  อินแสง
6. เด็กชายวีระพงษ์  สาระขันธ์
7. เด็กชายวีระวัฒน์  พระสว่าง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  มากเพ็งมี
9. เด็กชายสุริยา  อินหงษา
10. เด็กชายไตรภพ  รักสิทธิจันทร์
 
1. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
2. นายกรกฏ  ธรรมโหร
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทามี
2. นางสาวกิติยา  บุตรพรม
3. นายจักรพรรดิ์  จันทลารักษ์
4. นางสาวจิราพร  ดีมิตร
5. นายชาญชัย  บริญาณ
6. นายมาโนช  จันทร์สว่าง
7. นางสาวรัชนีกรณ์  อย่างสวย
8. นายวิษณุชัย  สุวรรณราษฎร์
9. นางสาวศิรินภา  น้อยภูธร
10. นายเฉลิมศักดิ์  คุณาคม
 
1. นายสุรเดช  ไชยโคตร
2. นายวรัญญู   ศิริกานต์กุล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปาละวงศ์
2. เด็กหญิงบังอร  วงศ์อินอยู่
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  อัญทะปัญญา
4. เด็กหญิงปิ่นประภา  เขียวเชย
5. เด็กหญิงพัชฌา  เลาะหะนะ
6. เด็กหญิงรุจินดา  วังทะพันธ์
7. เด็กหญิงวิชุดา  ทองทา
8. เด็กหญิงเกศรินทร์  นิลเกตุ
 
1. นางจินตนา  อึ้งตระกูล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงนพมาศ  อรัญแสน
2. เด็กหญิงพรนภิทร  สว่างวงศ์
3. เด็กหญิงพัชฏาพร  พรมวิชัย
4. เด็กหญิงภัณฑิรา  วงศ์วิจิตร
5. เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  พลพันธ์
6. เด็กหญิงวรินทร  กันทะพงศ์
7. เด็กหญิงสุวรรณี  วิชาพูล
8. เด็กหญิงอภิชญา  โพธิ์บึงกาฬ
 
1. นางธนภรณ์  อินทร์ธรรม
2. นางวรรษชล  ภูลวรรณ
3. นางฉัตรลดา  พุ่มทิพย์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นางสาวปพิชญา  บรรดาศักดิ์
2. นางสาวปรารถนา  วงคำแสง
3. นางสาวพรพิมล  ทองเมือง
4. นางสาวรัตนาภรณ์  แก้วไพลิน
5. นางสาววรรณาลักษณ์  เรืองสา
6. นางสาวศิรินภา  นาแว่น
7. นางสาวสุวนันท์  มูลสันเทียะ
8. นางสาวอนุสรา  ทองจันทนาม
 
1. นางบุญสม  นาคเสน
2. นางสาวสุดา  ศาลาแก้ว
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลอดคำทุย
2. เด็กหญิงจุฑามณี  สาสนาม
3. เด็กหญิงชุติกาญจ์  ปัดบุญทัน
4. เด็กหญิงดลฤดี  โคตรซ้อดซ้าย
5. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ม่วงทอง
6. เด็กหญิงปลายทิพย์  แซ่พัง
7. เด็กหญิงพรนภา  หินโทน
8. เด็กหญิงพัชรธิดา  สายุทธ
9. เด็กหญิงวิชญาดา  จันทร์พิศ
10. เด็กหญิงอินทิรา  ป้องทา
11. เด็กหญิงอุมาภรณ์  แก้วลาน
12. เด็กหญิงิปิยธิดา  โมหนองเดิ่น
 
1. นางจิราวรรณ  ชุมลี
2. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
3. นางสาวอุทุมพร  รอดขันเมือง
4. นางสาวนฤมล  ผลทิพย์
5. นางมณีนุช  การุญ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวณัฐธิดา  เอกสาร
2. นางสาวนิศามณี  สอนทสง
3. นางสาวปิยานุช  หอมสมบัติ
4. นางสาวพัชรินทร์  จินดา
5. นางสาวรัตนาภรณื  คงอุ่น
6. นางสาวสายธาร  จันทะพงษ์
7. นางสาวสาวิตรี  ผะดาเวช
8. นางสาวสุทธิดา  จินดา
9. นางสาวสุพรรษา  นาคำ
10. นางสาวสุพัตรา  เพี้ยมูล
11. นางสาวสุภัสสร  ชนะเวร
12. นางสาวเจนจิรา  เชื้อชู
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี  บุตรพรม
2. นางสาวนิตยา  พิมพ์ศักดิ์
3. นางสาวปัทมา  หัสประกอบ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายฉัตรชัย  แสงวงษ์
2. นายชาญชัย  ตั้งวิวัฒน์
3. นายสิริภาส  วงศ์เกลี้ยง
4. นายสุทธิศักดิ์  นะโพธิ์
5. นายโชคทวี  ศรีจันทร์
 
1. นายกรกฏ  ธรรมโหร
2. นางสาววิชุลดา  พันจำปา
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวพรพรรณ  หมั่นเหมาะ
2. นางสาววราภรณ์  คำคง
 
1. นางสุภาพร  พลพุทธา
2. นายธนวรรธน์  ดีพูล
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  แง่พรม
2. เด็กชายกฤษณะ  สุขศร
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีขัดเค้า
4. เด็กชายพีรดนย์  แซ่เตีย
5. เด็กชายวิศรุต  สุริยะจันทร์
6. เด็กชายอนุวัฒน์  อับภัย
7. เด็กชายอรรถพร  คนหาญ
8. เด็กชายอาทิตย์  พละศรี
 
1. นายนฤพล  ประทุมพงษ์
2. นายเฉลิม   รัตนชัย
3. นายจักรกฤษณ์  สมพันธ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นายณรงฤทธิ์  บุรีวรรณ
2. นายธวัชชัย  ปุริจันทร์
3. นายนันทวัฒน์  เหลาแก้ว
4. นายวรายุทธ  สุกทน
5. นายวัชรพล  ปัทวงค์
6. นายอนุชา  เตยสอย
 
1. นายพิทักษ์  พลเยี่ยม
2. นายธนวรรธน์  ดีพูล
3. นางสุภาพร  พลพุทธา
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงธรรมาภรณ์  อินนะระ
2. เด็กหญิงพัชราพร  ศรีประทุมวงค์
3. เด็กหญิงอาริญา  ดงรังศรี
 
1. นางพิมพิไลลักษณ์  ศรีมาลา
2. นายทรงศักดิ์  เขียวคำ
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวกัลยากร  ติดมา
2. นางสาวนนทนีย์  อภัยโส
3. นางสาวมยุรฉัตร  โคตมี
 
1. นางสาววิจิตรา  ภาอำนวย
2. นางสาววาทิณี  ศรีธรรมโม
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยารัตน์  คำพิทักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิชา  เข้ากลาง
 
1. นายชาตรี  พะยิ
2. นางสาวจิรารัตน์  ดาศรี
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ทองเดช
2. เด็กหญิงเรณู  อินทิรักษ์
 
1. นายวุฒิพงษ์  บุตรโพธิ์ศรี
2. นายกฤษดา  ศีระพรม
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายนลธวัช  พันพรมมา
2. นายรัฐเขตต์  สกุลสารทอง
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์   วงษ์หาบุศย์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายนนนนน  มั่นเหมาะ
2. เด็กชายอดิศร  อุทรพันธุ์
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. นายวิรากร  ภูมิพื้น
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายณัฐพล  มาปังโม
2. นายสุริยะ  เคนมา
 
1. นายราชนาวี  อุทุมมา
2. ว่าที่ร้อยตรีภูวนัตถ์   วงษ์หาบุศย์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายศักดิ์สิริ  อารีรมย์
2. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทองศรี
 
1. นางสาวจิราพัชร  อินทะริง
2. นางสาวชไมพร  วรรณสุทธะ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นายกฤษดา  บุดนาม
2. เด็กชายศุภกร  มะโนศรี
 
1. นายกิติพงษ์  สัพโส
2. นายจีระศักดิ์  สารพันธ์
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พึ่งกิ่ง
2. เด็กหญิงยุพารัตน์  เมืองหลวง
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นางกุลลาวัลย ์  บุตรโพธิ์ศรี
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นางสาวณัฐวัณย์  กงบุราณ
2. นายปฐมพล  พรมกุล
 
1. นายแสงประเสริฐ  เหมธุวนนท์
2. นายพีระวัฒน์  พิทักษ์วาปี
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายณัฐพล  ช่างไชย
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ชาภิรมย์
 
1. นางซ่อนกลิ่น  กาหลง
2. นางเจนจิรา  แสนไชย
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. นายสุริยนต์  ศรีทอง
2. นายโชคชัย  ช่างฉลาด
 
1. นายวิเชียร  แวดล้อม
2. นายมารุต  ดวงพระราช
 
83 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงพิยดา  จรูญกูล
2. เด็กหญิงพิสมัย  ทองทา
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ภูด่านวัว
 
1. นางสาวสุภาพร  นามสอน
2. นายศาสตรา  เพียงงาม
 
84 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. นางสาวฉัตรธิพร  คำหาพล
2. นางสาวนลพรรณ  อินทร์จันทร์
3. นางสาวบังอร  น้อยยาง
 
1. นายจรูญพงษ์  พรมสุวรรณ์
2. นายธีระพงษ์  ประพันธ์ศรี
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. นายธีระฌาญ  ธรรวงค์
2. นายพลเชษฐ์  สุขา
 
1. นายธีระวุฒิ  วรรัตน์
2. นางสาวพัชรี  ศรีแนน
 
86 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงพรทิพย์  สุหา
2. เด็กชายพัชรพล  นาใจนึก
3. เด็กชายเจษฎา  พูลเพีม
 
1. นายรุ่งเรือง  ทาระเวท
2. นายอิทธิพล  พลายเปีย
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณี  จันอ้วน
2. เด็กหญิงปริชมน  หลักคำ
3. เด็กหญิงวัลลญา  จิตนาม
 
1. นางพยอม  ดียา
2. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวธนภรณ์  อามาตมนตรี
2. นางสาวศุภมาศ  เอกตาแสง
3. นางสาวสมมาศ  แก้ววิเศษ
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ปัจฉิม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สูงโคตร
3. เด็กหญิงดาริกา  งามสิงห์
 
1. นางพยอม  ดียา
2. นางแสงเทียน  ซุยโพธิ์น้อย
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวสิริวรรณ  ไพบูลย์
2. นางสาวสุทธิดา  วิจารณ์
3. นางสาวสุภาพร  ธรรมนัติ
 
1. นางอารีวรรณ  จุลโสม
2. นายสมชาย  บุญญาพิทักษ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. เด็กหญิงภนิดา  เคนหาราช
2. เด็กชายวัณชัย  จันทะโคตร
3. เด็กหญิงอัญมณี  ดอนมืด
4. เด็กหญิงเขมิกา  จินนารักษ์
5. เด็กหญิงเพชรัตน์  อุดมกัน
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  โคตรสะขึง
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ
2. นายอาวุธ  สาบก
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวขวัญฤดี  รูปสะอาด
2. นางสาวจุฑามาศ  ฤทธิ์จรูญ
3. นางสาวบุญญานันท์  บุตรราช
4. นางสาวพัชรี  พิมพ์สุวรรณ
5. นางสาวลินดา  ศรีแสง
6. นางสาววิไลพร  วงศ์ษาเนา
 
1. นางสาวณัฐชยา  ยอดเทพ
2. นายอาวุธ  สาบก
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  เพชรวิสัย
2. เด็กหญิงสุชานันท์  แจ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอัฉราภรณ์  งามทอง
 
1. นางดวงฤดี  ยอดบุดดี
2. นางระเบียบ  สุทธิสังข์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ 1. นางสาวชนะมน  ชนะหาญ
2. นางสาวพลอยวรีย์  สิทธิเสน
3. นางสาวสุดารัตน์  สนมเนาว์
 
1. นายนิกรณ์  หนูทอง
2. นางอารีวรรณ  จุลโสม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัตติกาล  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงพนิตสุภา  สิงห์นวน
3. เด็กชายภูวเนตร  จันทร์เต็ม
 
1. นายสมพงศ์  ภูกองสังข์
2. นางจันทร์เพ็ญ  ศรีพุทธา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งคล้านคร 1. นางสาวจิราภรณ์  ทุมสา
2. นางสาวรัตน์ติมา  ผ่านสำแดง
3. นายวุฒิชัย  ถานผดุง
 
1. นางสาวพัทยา  จันทะมาตย์
2. นางพัชราภรณ์  ทัศมาลี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนพร  ศิลป์ชัย
2. เด็กหญิงอารียา  ประจันเต
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  วงคำม้าง
 
1. นางวรรณรัชต์  แข็งแรง
2. นางธาวัลย์มานิดา  ไกรรักษ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา 1. นางสาวปัทมาภร  จันทะมาตร
2. นางสาวปุปผา  จักขุจันทร์
3. นางสาวอภิญญา  ศรีราช
 
1. นางสาวพัชรี  กุมภิโร
2. นางสาวมะลิวรรณ  ระหูภา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรกมล  นามวงษ์
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แสนวงษ์ไชยา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แห่วขัด
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นายราเชน  ใจหอม
2. นางสาววันวิสาข์  สมานจิตร
3. นางสาวเสาวลักษณ์  บุริจันทร์
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอกไม้ทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ศรีวันคำ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ปัดสำราญ
 
1. นางวงเดือน  คนเพียร
2. นางสุรณี  ติดมา
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม 1. นางสาวดุจเดือน  จิตนาม
2. นายรวิชญ์  ทวนไทสง
3. นางสาวรุ่งนภา  สีภา
 
1. นางสาวธารินี  มิ่งวงศ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซกา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ปิตะพงษ์
2. เด็กหญิงศรสลัก  สอนเข็ม
3. เด็กหญิงอารียา  ชนะดี
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำภูษา
2. นางศรีอำพร  ศรีนาทม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายพากูล  บุญเวิน
2. นางสาววรรณภา  กู้นอก
3. นางสาวสุกานดา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางศิริวรรณ  คามตะศิลา
2. นางสาวสำเนียง  เพชรสมบัติ
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แสนสีมนต์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ภูมิภาค
3. เด็กหญิงรจรินทร์  ศรีเครือดง
 
1. นางสาวรัชนีกร  กอแก้ว
2. นางสาวมาลีนี  ทุมสะกะ
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายกษาปณ์  สอนประเทศ
 
1. นายวิระเชษฐ์  ทวีทรัพย์
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม 1. เด็กชายธิติพงษ์  เที่ยงดีฤทธิ์
 
1. นายอนันต์  สมบูรณ์
 
108 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองมหา
 
1. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐลินีย์  ศิริกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
2. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพร  สุขรี่
2. เด็กชายอนันท์  จันปัดถา
 
1. นางสาวพุธชดี  เข็มศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงศ์  พรมกมล
 
111 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. เด็กชายวัฒนา  สีลาโล้
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
112 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีคูณ
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
 
113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายภูมิอนันต์  พันภูวงค์
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายยุทธนา  วงค์คำหาญ
 
1. นายรัฐภูมิ  ช่างเจรจา
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นายวีระพงษ์  ไชยสุข
 
1. นายวิชิต  ครูรอง
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬ 1. เด็กชายอัษฎา  หลวงชา
 
1. นายพิเชษฐ์  วงค์จันทร์
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  ศรีเพ็ญรัตน์
 
1. นายบุญญะเดช  ร่มเย็น
 
118 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม 1. นางสาวกนกภรณ์  แขน้ำแก้ว
2. นายกิตติพงษ์  สุขแจ่ม
3. นางสาวกุลธิดา  ลาโพธิ์
4. เด็กชายคุณากร  ม่วงศรี
5. นางสาวจุฑารัตน์  แสงอาทิตย์
6. นางสาวทักษพร  โพธิ์ดง
7. เด็กชายทินกร  บุตรดีวงศ์
8. นายธนากร  ชัยฤทธิ์
9. นางสาวนฤมล  ผลจันทร์
10. นายนัฐวุฒิ  เถาว์ชาลี
11. นายบรรพต  น้อยทาลง
12. นางสาวปลายทอง  สาแก่งทราย
13. นายพัสสน  ไชยขันธ์
14. นายพุฒิพงษ์  วงค์วังจันทร์
15. นายภูมิอนันต์  พันภูวงค์
16. เด็กหญิงรามาวดี  นวนลมลี
17. นางสาววริญญา  พรรณขาม
18. นางสาววิจิตรา  มาสู่
19. เด็กหญิงวิภาวดี  ดีช้อย
20. นายวีระพงษ์  ไชยสุข
21. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุรินพา
22. นางสาวศิริลักษณ์  ศรีคูณ
23. นางสาวสุดารัตน์  งอยภูธร
24. นางสาวสุนิตา  โมธรรม
25. นางสาวสุปราณี  ลุนระวงค์
26. นางสาวสุริศรา  แพงคำ
27. เด็กชายอนุพนธ์  สุวรรณใจ
28. นางสาวอรวรรณ  ขอวร
29. เด็กหญิงอริสรา  สาอุ
30. นางสาวเบญจพร  อ่อนสีดา
 
1. นายสมบัติ  เถาว์ชาลี
2. นายวิชิต  ครูรอง
3. นายปัญญาชัย  แนบชิด
4. นางสาววิสา  เหลาลม