หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ อรัญโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุริยะ บุญคงโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนุภาพ อพรรัมย์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ มีแก้วโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ อรัญโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนุภาพ อพรรัมย์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุริยะ บุญคงโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ มีแก้วโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายณัตฐพล ปะวะเสนะโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ เจาะประโคนโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวกุสุมา กลิ้งรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นายบูชา กล้าหาญโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐศศิ ศรีสุธรรมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรัชนันทน์ ทานผดุงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กรรมการ
3. นายจารุวิทย์ ดาวเรืองรัมย์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาวปารีฉัตร ปะโสทะกังโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภกิตติ์ บุญเชิดโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ สมพงษ์พันธ์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางกิ่งดาว สนิทรัมย์โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
3. นายพรรษิษฐ์ วงศ์ทองเจริญโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวมลลิ์ มาลัยโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. นายวราวุธ อุตรรัมย์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางรัชกร ประสีระเตสังโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวานิตย์ พลสถิตกุลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นาเลาห์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางรัติกาล อภิรักษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายนราวิชญ์ อักสรดำรงศ์กุลโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายรังสี สุนทรรักษาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุลโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานดา จันทร์นพคุณโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายรังสี สุนทรรักษาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุลโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกานดา จันทร์นพคุณโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนิทัศน์ อุรีรัมย์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร คงสืบชาติโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมจิตร เวียงใต้โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนุชธิดา ดวงดาวเล็กโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ทองสงครามโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนิทัศน์ อุรีรัมย์โรงเรียนสองห้องพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร คงสืบชาติโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจณรงค์ สาระศรีโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
4. นายภาณุพงศ์ สิรินันท์ธนกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ทองสงครามโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางปณาลี คำมณีโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคมกรรมการ
4. นายกำพล ศรีละพันธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาส พงษ์นาคินทร์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายชาญยุทธ วรรณสุทธิ์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายโยธี ศิริธนศาสตร์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางปณาลี คำมณีโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคมกรรมการ
4. นายกำพล ศรีละพันธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายประภาส พงษ์นาคินทร์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายรังสี สุนทรรักษาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมปอง สุภาพรหมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอาจินต์ ดีสวัสดิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายรังสี สุนทรรักษาโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมปอง สุภาพรหมโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจำเนียร เชียรประโคนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา มณีนิลโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปิยรนันท์ ต๊ะอาจโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
4. นายกวีพงศ์ พลเสพโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายเรืองเดช สังข์รัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ เสียงวังเวงโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ทองสงครามโรงเรียนลำปลายมาสกรรมการ
3. นายอนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางปณาลี คำมณีโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัช ดวดไธสงโรงเรียนเทศบาล 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ เสียงวังเวงโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี ทองสงครามโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นางปณาลี คำมณีโรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัช ดวดไธสงโรงเรียนเทศบาล1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายดนัย รามฤทธิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ กัณหาโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุลโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
4. นายกำพล ศรีละพันธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายดนัย รามฤทธิ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวรัตน์ กัณหาโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้ววัชรกุลโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
4. นายกำพล ศรีละพันธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร ดวงฤทธิ์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธีรพันธ์ เศรษฐนันท์โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมาภรณ์ ดวงฤทธิ์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายเกรียงไกร บริบุตรโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นายวิศรุฒิ รักธงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายผดุงเกียรติ พรรษาโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ พุทกลางโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชะนะ โชคศิริโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
3. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายอรรถพล หวังผลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายชะนะ โชคศิริโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
3. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายอรรถพล หวังผลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมเดช ดวงจำปาโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายจิรายุ เชียงรัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมเดช ดวงจำปาโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายนุกูลกิจ ทวีชาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายจิรายุ เชียงรัมย์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภรทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
4. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
5. นางสาวอรอุรา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายขวัญ รูปสมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายขวัญ รูปสมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายขวัญ รูปสมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายขวัญ รูปสมโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายอรรถพล อาจยินโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายัอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายอรรถพล อาจยินโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายอรรถพล อาจยินโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวิชาญ เฮงประกอบโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมฯประธานกรรมการ
2. นายสาระกิจ ศรีรังกูรโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ มณีศรีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายอัฐพล แสนเสนาโรงเรียนเทศบาล ๑กรรมการ
5. นายอรรถพล อาจยินโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางกฤษฎา ศรประดิษฐ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายเอนก รมมณีย์พิกุุลโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
3. นายชัชวาล ประทุมสินธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พุทโธโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล ใหญ่เลิศโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายเอนก รมมณีย์พิกุลโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
3. นายชัชวาล ประทุมสินธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พุทโธโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล ใหญ่เลิศโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายเอนก รมมณีย์พิกุลโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
3. นายชัชวาล ประทุมสินธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พุทโธโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล ใหญ่เลิศโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายเอนก รมมณีย์พิกุลโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
3. นายชัชวาล ประทุมสินธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พุทโธโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล ใหญ่เลิศโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายเอนก รมมณีย์พิกุลโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
3. นายชัชวาล ประทุมสินธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พุทโธโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล ใหญ่เลิศโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย นวนสายโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายเอนก รมมณีย์พิกุลโรงเรียนเทศบาล ๒กรรมการ
3. นายชัชวาล ประทุมสินธ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา พุทโธโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นายสกล ใหญ่เลิศโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพนัฐดา กลีบม่วงโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางนารี สุขใสโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวโสรญา สีอุเปโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นางศิริณัฐ ปัญญารัมยืโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสรญา สีอุเปโรงเรียนกรรมการ
3. นางศิริณัฐ ปัญญารัมยืโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางนารี สุขใสโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. นางพนัฐดา กลีบม่วงโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี หลอมประโคนโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษสาลีโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา มหิมาโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัศมี หลอมประโคนโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา มหิมาโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
5. นางกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางธนภร โภคินชุติวัตโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา มหิมาโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัศมี หลอมประโคนโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ไชโยโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา มหิมาโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวรัศมี หลอมประโคนโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ไชโยโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวกรรณิกา ทวีบุตรโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
6. นางธนภร โภคินชุติวัตโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
7. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุชาดา ชะใบรัมย์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ไชโยโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนารี สุขใสโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
6. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสุชาดา ชะใบรัมย์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาววรารัตน์ ไชโยโรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางนารี สุขใสโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
6. นางวาสนา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางฐิตารีย์ ผลเจริญโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผาณิต สืบขำเพชรโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ พิทักษ์สาลีโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายนิกร บัวพาโรงเรียนกลันทาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสมนัส พรมพิลาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เพียรแก้วโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิริยา แย้มประโคนโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา เพ็งพินิจโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายบุญเกิด เขือรัมย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวรรณ แม้นรัมย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
8. นายอุทิศ กำลังรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
9. นายวิระจิตร เตียมไธสงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพนัส วิโสรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายนิกร บัวพาโรงเรียนกลันทาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางโสมนัส พรมพิลาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เพียรแก้วโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกิริยา แย้มประโคนโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวสุนิษา เพ็งพินิจโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
6. นายบุญเกิด เขือรัมย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวรรณ แม้นรัมย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
8. นายอุทิศ กำลังรัมย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
9. นายวิระจิตร เตียมไธสงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
10. นายพนัส วิโสรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญชาติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรารภ แกกูลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางตรีทิพยนิภา เทียมทัศน์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ เกียรติทวีพันธ์ุโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา )กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางศิวพร สิงห์ภูวนาถโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางตรงจิต บุญปกโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อยโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางจรรยา ปิตรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ ทำสวนโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายปฐมพงษ์ โพธิษาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา สาลีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางชนนิกานต์ บุญยะประทีปโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
4. นางปรีญารินทร์ ภักดีหิรัญวงศ์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนริศร์ธรา คุ้มไพทูรย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนุช ทองทั่วโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ สู่สุขโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสัทธา มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ปะทะโกโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายปรีชา วังกะพันธ์โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะนุช ทองทั่วโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีรพันธ์ สู่สุขโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสัทธา มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ ปะทะโกโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรเดช ปุยะติโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบััติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีรักษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ศรีรักษาโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกาญจนา เจิมทองหลางโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน คงสกุลโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
3. นางประนอม เทือกจอหอโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
4. นางนันทวรรณ แมนประโคนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา งึดเกาะโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวเอ็มอร พรมดิราชโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางโสมวรรณ แฝงเวียงโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมาลี จะริบรัมย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญญาลักษณ์ ชูแก้วโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสุพจน์ มูลรังสีโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตรโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางสุพจน์ มูลรังสีโรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ มาพิทักษ์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา งึดเกาะโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ ศรจันทร์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอรณิชชา เมธาชัยสกุลโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แสงแก้วโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
3. นายเลอสรรค์ หนูนาโรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายพีรพันธ์ เพชรสุวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวันเฉลิม ไวยวุฒินันท์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวโสภิตา สาลีโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาวกนกรัตน์ สุขรัตน์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน นครรัมย์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายบรรลุ ช่อชูโรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ยาท้าวโรงเรียนพระพุทธบาทเขากระโดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ แมนประโคนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
4. นายบรรลุ ช่อชูโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ แมนประโคนโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
4. นายบรรลุ ช่อชูโรงเรียนภััทรบพิตรกรรมการ
5. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ปะทะโกโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภัชญา เหล็กหลิ่มโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีรนุช วรศิริโรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดงกรรมการ
4. นายสุรพล สิงห์ทองทรายโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายสุเทพ มาลัยทองโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายธนวัฒน์ สวัสดีโรงเรียนสองห้องพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตรโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นายจิระ ราชโยธาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิพัทธ์ โสนาคาโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสังโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายปฏิพัทธ์ โสนาคาโรงเรียนสองห้องพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตรโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นายธนวัฒน์ สวัสดีโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระ ราชโยธาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสังโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายปฏิพัทธ์ โสนาคาโรงเรียนสองห้องพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตรโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นายจิระ ราชโยธาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สวัสดีโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสังโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายปฏิพัทธ์ โสนาคาโรงเรียนสองห้องพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิระ ราชโยธาโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตรโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายธนวัฒน์ สวัสดีโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
5. นายอาทิตย์ ปะสิละเตสังโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายประชาสันต์ สำเรียมรัมย์โรงเรียนมารีอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา โฉดโคกสุงโรงเรียนจุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ทูลคำรักษ์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางญาดา มะธิปิไชยโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทีเขียวโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา โฉดโคกสุงโรงเรียนจุราษฎร์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา พิลึกนาโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนภัทร ปีนะภาโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายเอกพันธ์ ยิ้มพุดชาโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางญาดา มะธิปิไชยโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา พิลึกนาโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางศรีวรรณ เปริบรัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา โฉดโคกสุงโรงเรียนจุราษฎร์พิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงศ์โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวรรณะ สุขจรโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธวัลรัตน์ กิรติเส็งนาวงศ์โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนภัทร ปีนะภาโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางศรีวรรณ เปริบรัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางมนิสตา แดงสีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐริณีย์ คอยศาลาโรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุขจิต เบนเนทท์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจรีพร เพประโคนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
4. นางมณี ธิติอุดมสิทธิ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ วิเชียรศิลป์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางละเอียด เสน่ห์รัมย์โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุขจิต เบนเนทท์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นางมณี ธิติอุดมสิทธิ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี งามเถื่อนโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นายชุมพล ปั้นเหน่งเพชรโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางญาดา มะธิปิไชยโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารดา แมนไธสงโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายไพรวัลย์ โพธิ์เปี้ยศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นางวงศ์จันทร์ จันทร์ศิริโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางพุฒิพัฒน์ พุธไทวัฒน์โรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา สมญาติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยอดขวัญ หนุนภักดีโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
4. นายไพร์วัลย์ โพธิ์เปี้ยศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นายอานัส เกรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายฉลอง สิงห์แก้วโรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรรณะ สุขจรโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสันติ สีดำโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายอาวุธ สุทธิโรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางอเทตยา แก้วศรีหาโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางโสภา สุริยะโชติโรงเรียนกลันทาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนิดา นิลสระคุโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดารุณี ยันระหาโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณโสภา ไชยประเสริฐโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพิกุล อาจพลไทยโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทรรศนีย์ พลพวกโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติยวดี วรรธนะโกเมศโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
4. นางสาวจันทรัตน์ ปะรินรัมย์โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพิมล มีอ่องโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนาภรณ์ ทองใบโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติยวดี วรรธนะโกเมศโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
4. นางสาววิมลรัตน์ โอทารัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางทรรศนีย์ พลพวกโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนินโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพรโรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ปานนอกโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุนีย์พร ศรีรักสูงเนินโรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพรโรงเรียนเทศบาล๒(อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร ปานนอกโรงเรียนมารีอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกานดา วิทยรัตน์โรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวจันทรัตน์ ปะรินรัมย์โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
5. นางจรัลรัตน์ เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจรัลรัตน์ เชื้อกิตติศักดิ์โรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรัตน์ ปะรินรัมย์โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษากรรมการ
3. นางดวงเดือน เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวมินตา เพชรเลิศโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุขจิต เบนเนทท์โรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวดวงฤทัย ตอรบรัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ วรรณศรีโรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร แจบไธสงโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุชา รักษารัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางธัญลักษณ์ วิเชียรศิลป์โรงเรียนธารทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางมานิตา อยู่พงษ์ทองโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพจนี อพรรัมย์โรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร แจบไธสงโรงเรียนสองห้องพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจารุชา รักษารัมย์โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพนมวัลย์ ปัญญามีศีกูลโรงเรียนเทศบาล๑(บุรีราษฏร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
5. นางกานดา วิทยะรักษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญชาติ พิมพ์ละมาศโรงเรียนธารทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรารภ แกกูลโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เพชรเลิศโรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางตรีทิพยนิภา เทียมทัศน์โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวศุภลักษณ์ เกียรติทวีพันธุ์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางศิวพร สิงห์ภูวนาถโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางตรงจิต บุญปกโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นางสาวปณิชา เพ็ชรน้อยโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นางจรรยา ปิตรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ ทำสวนโรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงษ์ ธงศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
3. นายธีระพงษ์ ธงศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิวิย์ เนียมหัตถีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ธงศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการ
3. นางนวรัตน์ ปักการะเนโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนวรัตน์ ปักการะเนโรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีระพงษ์ ธงศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระพงษ์ ธงศรีโรงเรียนสวายจีกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก เขื่อนคำโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ อุสาทรัพย์โรงเรียนกลันทาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุพรรณี เหมือนถนอมโรงเรียนพระครูพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิวิทย์ เนียมหัตถีโรงเรียนชำนิพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๑ (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนภัทรบพิตรกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์โรงเรียนภัทรบพิตรประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา บัวชัยโรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคมกรรมการ
3. นายประเสริฐศักดิ์ สีหวงษ์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จุลเสวกโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายไกรวิทย์ เชาว์ไชยพัฒน์โรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการ
6. นางสาวพันธ์ทิพย์ มิถุนาวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสังโรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสังโรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายอาทิตย์ ปะสีละเตสังโรงเรียนพระครูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ สงวนรัมย์โรงเรียนสวายจีกพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ คุณวงศ์โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๑ ( บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา )กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นางรมิดา มณีวรรณโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอาคม สมญาติโรงเรียนหนองตาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุุสรณ์กรรมการ
4. นายสิริชัย คำพิสมัยโรงเรียนเทศบาล ๒ (อิสาณธีรวิทยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางสาวกฤติยา ขันธวุฒิกุลโรงเรียนลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นายประภาส พงษ์นาคินทร์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
3. นายรัฐภูมิ ภูมิทัศน์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสุชาดา ชะใบรัมย์โรงเรียนลำปลายมาศกรรมการ
5. นายอนุชาติ อยู่สุขโรงเรียนลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]