เงินอุดหนุนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 (เขต 1)
แจ้งโรงเรียนในเขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง  อำเภอแคนดง  อำเภอลำปลายมาศ  และอำเภอชำนิ  ส่งเงินรายหัวสนับสนุนการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  65  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขต 1)  (ยอดนักเรียน  ณ วันที่ 10  มิถุนายน 2558)  ส่งเงินภายในวันพฤหัสบดีที่               22  ตุลาคม  2558  เวลา  09.00 - 15.00  น.  ณ  ห้องธุรการ  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 23:56 น.