การเปลี่ยนตัว
การเปลี่ยนตัวหรือแก้ไขชื่อนักเรียน หรือครูผู้ควบคุม  ให้แนบเอกสารดังต่อไปนี้
1.หนังสือขอเปลี่ยนตัวจากทางโรงเรียน
2. เอกสารเปลี่ยนตัว Doc5
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13:33 น.