เชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65
วันอังคารที่  20  ตุลาคม 2558  เวลา  09.00 น.  เชิญคณะดำเนินงาน  คณะประสานงานศูนย์การแข่งขันโรงเรียนภัทรบพิตร  โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม  และคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในแต่ละรายการ เข้าร่วมประชุม  ณ  หอประชุมโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 23:11 น.