รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาวรรณ  ไกรษร
2. เด็กชายศรายุทธ  แสงสุวรรณ์
 
1. นายปิยณัฐณ์  สัสดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกรเทวัญ  เพียขันทา
2. เด็กชายสุรินทร์  ครุฑประโคน
 
1. นายสุริยะ  บุญคง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง 1. เด็กชายชลทิศ  มุมทอง
2. เด็กชายทินกร  นวลพริ้ง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  วังประโคน
4. เด็กชายอดิศักดิ์  ไกรสร
5. เด็กชายเกรียงไกร  งามเลิศ
 
1. พระมหาพุทธินันทน์  อภินนโท
2. พระสุทัศน์  สุทัสฺสโน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  ชอบเสร็จ
2. นางสาวณัฐชาภรณ์  ชำนิจ
3. นางสาวธัญสุดา  โกชุม
4. นางสาวฤดี  จันทะบูรณ์
5. นางสาวละอองดาว  พลเศพย์
 
1. นางสาวปิยนุช  ฉาไธสง
2. นางณัฏฐศศิ  ศรีสุธรรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เชียงค้าย
2. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ชนิดสอน
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางวราวรรณ  พลสยม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวดวงใจ  แก้วกองกุล
2. นายสหชัย  คะเลรัมย์
 
1. นางวานิตย์  พลสถิตย์กุล
2. นางสุจินดา  แสนหลวง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  รอดเกตุ
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายพีระศิลป์  คงสืบชาติ
 
1. นายนิทัศน์  อุรีรัมย์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงราตรี  ติลาโพธิ์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. นายมงคล  อยู่เรือง
 
1. นายธนภัทร  คงสืบชาติ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายจักรินทร์  พิมพะลา
 
1. นางสาวสุมาลี  ทองสงคราม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นางสาวนราทิพย์  บุรินรัมย์
 
1. นายนิทัศน์  อุรีรัมย์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สาราจารย์
 
1. นายอาจินต์  ดีสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายพัศพงศ์  บุญขันธ์ธนาลัย
 
1. นายดนัย  รามฤทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยมน  ถิ่นวิมล
2. เด็กหญิงแสงระวี  ตอรบรัมย์
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
2. นายมานะ  ไกรแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายอนุรักษ์  เจตธำรง
 
1. นายอาจินต์  ดีสวัสดิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. นางสาวบุษบาวรรณ  เคนคำ
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายทินภัทร  เมืองมาก
2. เด็กชายสุทิน  ชองรัมย์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  วรรณโน
 
1. นายนุกูลกิจ  ทวีชาติ
2. นายกำพล  ศรีละพันธ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายกัณตวัฒน์  สุวรรณภาญกูล
2. นายนฤเดช  สนทนา
3. นายศุภณัฐ  คะเรรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  แก้ววัชรกุล
2. นางสาวนวรัตน์  กัณหา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  บุญเจียม
 
1. นายธีรพันธ์  เศรษฐนันท์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นายสุจินต์  บำรุงแคว้น
 
1. นายเกรียงไกร   บริบุตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายนราธร  บุญคำ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวอนันธนา  แช่มรัมย์
 
1. นายผดุงเกียรติ  พรรษา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายภูริทัต  บุญคล้อย
 
1. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีประเสริฐ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
 
1. นายวิศรุต  รักธง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ยศอ่อน
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายธีระวัฒน์  บุตรอำคา
 
1. นายวิศรุต  รักธง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
2. นายธีรธร  สุนทรสุข
3. นายบุรินทร์   สิทธิมงคล
4. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
5. นางสาวปวีณรัตน์   โกติรัมย์
6. นายภูริทัต  บุญคล้อย
7. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
8. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
9. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นายวิศรุต  รักธง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวกชกร  เถียรในเมือง
2. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  เฉลิมรัมย์
3. นายขจร  จิตรัมย์
4. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
5. เด็กชายธนกฤต  โรจน์รัตน์ศิริกุล
6. นายธีรธร  สุนทรสุข
7. เด็กชายนราธร  บุญคำ
8. นายบุรินทร์   สิทธิมงคล
9. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
10. นางสาวปวีณรัตน์  โกติรัมย์
11. เด็กหญิงพรนัชชา  ดีประเสริฐ
12. นายภูริทัต  บุญคล้อย
13. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
14. เด็กหญิงอนุธิดา  คะเรรัมย์
15. นายเดชาวัต   บุญคำ
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
2. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
3. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
4. นายวิศรุต  รักธง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  อุตะมะ
2. นางสาวณัฐรุจา  ใจสนธิ
3. นายธีรธร  สุนทรสุข
4. เด็กชายธีระวัฒน์  บุตรอำคา
5. เด็กชายนราธร  บุญคำ
6. นายบุรินทร์  สิทธิมงคล
7. นางสาวปภาวดี  นุเรศรัมย์
8. นางสาวปวีณรัตน์   โกติรัมย์
9. นายภูริทัต  บุญคล้อย
10. เด็กชายรังสิมันต์ุ  ยศนีย์
11. นายศักดิธัช  นะรารัมย์
12. นายเดชาวัต  บุญคำ
 
1. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
2. นายธีระวัฒน์   ไทยพานิช
3. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
4. นายวิศรุต  รักธง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา) 1. เด็กชายชาคริต  สมโคกกรวด
2. เด็กชายพงศกร  ฉิมพลี
3. เด็กชายพงศกร  ผลสมบูรณ์
4. เด็กชายภูวนาท  อาญาเมือง
5. เด็กชายศุภกร  สมประโคน
 
1. นายอัฐพล  แสนเสนา
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายดนุพล  โฉมสวย
2. นายธนวัฒน์  อุดมศักดิ์
3. นายธีระวัฒน์  เพียรโคตร
4. นายภานุวัฒน์   สุทธิประภา
5. นายภูริเดช  ชำนาญจิต
6. นายสถาพร  ภาคพรหม
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
2. นายชะนะ  โชคศิริ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นายจิรฐา  ปานาโต
2. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  ยิ่งยืน
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  นามภักดี
4. เด็กหญิงชนิดา  กานประโคน
5. นายชาวิช  ธัญวัฒิภัทร
6. เด็กหญิงชุติมา  พลหนองหลวง
7. นายดนุพล  โดมสวย
8. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทกัง
9. นายธนวัฒน์  อุดมศักดิ์
10. เด็กหญิงธัญชนก  ศรีหาคุณ
11. นางสาวธัญลักษณ์  วงศาพรหม
12. นายธิติวัฒน์  วิมลอนันต์
13. นายธีระวัฒน์  เพียรโคตร
14. เด็กหญิงนภัสนันท์  ภูติพรพิพัฒน์
15. นางสาวบุษบา  เรียนไธสง
16. นายปฏิภาณ  ชำรัมย์
17. นายปรเมศร์  โชติสระบัว
18. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
19. เด็กหญิงพรรณประภา  วงศ์ลักขณา
20. นางสาวพัทธ์ธีรา  โชครัตนวิบูลย์
21. เด็กชายพานทองแท้  ชะนุดรัมย์
22. เด็กหญิงพิชยนันท์  เมินแก้ว
23. เด็กหญิงพิยดา  รักกระโทก
24. เด็กชายภคภูมิ  วิทยาไพโรจน์
25. เด็กชายภานุพงศ์  ปิจจะโร
26. นายภานุวัฒน์  สุทธิประภา
27. นายภูริเดช  ชำนาญจิตร
28. เด็กหญิงรวีรัตน์  บุญจรัส
29. นายศรอมร  โสมยา
30. นางสาวศลีวรรณ  พลสิงห์ชาญ
31. นางสาวศศิธร  เชิดกลิ่น
32. เด็กหญิงศุภัสรา  วรรณกุล
33. นายสถาพร  นาคพรหม
34. เด็กหญิงสุทธิดา  เหลืองทองใบ
35. เด็กหญิงสุธิณี  ยาสันเทียะ
36. นายสุพศิน  ช่วงไธสง
37. นางสาวอลิสา  ชินวดี
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
2. นางรัตนา  ศรีหาคุณ
3. นายประเสริฐ  สังข์รัมย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุตย์  นาแพง
 
1. นางสาวอรอุรา  บัวชัย
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นายชลทิศ  กุหลาบ
 
1. นายสุรชัย  นวนสาย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พินิจดวง
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงค์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวอนันตฌา  ปุลันรัมย์
 
1. นายสมศักดิ์  จุลเสวก
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายเกริกชัย  ท่าดี
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายพิษณุ  จันลาด
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เพชรเลิศ
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวตรีชฎา  ปะโสทะกัง
 
1. นายชะนะ  โชคศิริ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายพีระพงศ์  เพ็ชรสูงเนิน
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นายไกรสร   ชำนาญรบ
 
1. นายมนตรี  รักพร้า
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงพลอย  นาคเกษม
 
1. นายสมศักดิ์  มณีศรี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวอลิสา  เนินกลาง
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  จิรธรรมประดับ
 
1. นายสุรชัย  นวนสาย
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  โคกสูง
 
1. นายสมเดช  ดวงจำปา
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุรีนา  แบร์เกอร์
 
1. นางสาวนิตยา  พุทโธ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกฤษมาพร  พรมรักษ์
 
1. นายสุรชัย  นวนสาย
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  ช่างรัมย์
2. เด็กหญิงชนิตา  นาคละออ
3. เด็กชายชานนท์  วัชรินทร์
4. เด็กหญิงฐิติยา  ฉวิงรัมย์
5. เด็กชายณัฐพงค์  ชะใบรัมย์
6. เด็กชายณัฐพงษ์  ชะอ้อนรัมย์
7. เด็กหญิงบุษราพร  ด้วยงา
8. เด็กชายวิชฎ์พล  สิกรัมย์
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เจิงรัมย์
10. เด็กหญิงสุกัญญา  ชะดารัมย์
 
1. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
2. นายสุรศักดิ์  พาลุน
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. นางสาวกัญฐิกา  วิจิรัมย์
2. นางสาวจุฑามาศ  อาจบำรุง
3. นางสาวนุสรา  ดีพูล
4. นายประพนธ์  กริมรัมย์
5. เด็กหญิงมัสยา  เกือบรัมย์
6. นายวัชระ  จันทร์ฉลอง
7. เด็กชายวันเฉลิม  ธุระ
8. เด็กชายอนันท์  ละเมียดดี
9. เด็กชายอภิวัฒน์  ครัวรัมย์
10. นางสาวอริสา  บรบุตร
 
1. นางกรรณิกา  ทวีบุตร
2. นางสาวอนิสา  ไกรสะรัมย์
3. นางสาวนาตยา  วิลัยริด
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  อุดทาพงษ์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลแสน
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  ถนอมศิลป์
4. เด็กหญิงทรรศวรรณ  สิงห์บุตรดี
5. เด็กหญิงนริศรา  ปักกัง
6. เด็กหญิงนิศาชน  ศรีวิโรจน์
7. เด็กหญิงภาวิดา  ดัชถุยาวัตร
8. เด็กหญิงอรทัย  แสงใส
 
1. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
2. นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์
3. นางสาวพรสวรรค์  ทวันเวทย์
4. นางสาวกฤติยา  ขันธวุฒิกุล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  แซ่เตียว
2. นายธนาธิป  บุญเขื่อง
3. นายธนาพล  สุขสาร
4. นางสาวประภาพร  สุขรัมย์
5. นางสาวรัตตวัลย์  แก้วเจ๊ก
6. นางสาวสุชาดา  สลวนรัมย์
7. นายสุภชัย  บุญภูมิ
8. นางสาวเกศกนก  วิลัยสูงเนิน
 
1. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
2. นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์
3. นางสาวพรสวรรค์  ทวันเวทย์
4. นางสาวเกวลี  ไวแสน
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกิตตินันท์  ช่างรัมย์
2. เด็กหญิงชนาพร  กึงรัมย์
3. เด็กหญิงชนิตา  นาคละออ
4. เด็กหญิงธิญาดา  พันธ์ศรี
5. เด็กหญิงธิดา  มาขุนทด
6. เด็กหญิงปณิดา  งดงาม
7. เด็กหญิงวนิดา  การณรงค์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ชะดารัมย์
 
1. นายสุรศักดิ์  พาลุน
2. นางพนัฐดา  กลีบม่วง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุข
2. นางสาวกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
4. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
5. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
6. นางสาวปริยกร  ศรีสุวรรณ์
7. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
8. นางสาวมาลินี  ชูมณี
9. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
10. นางสาวศิริลักษณ์  ชะเวิงรัมย์
11. นางสาวเทรซี่  จอยส์พีค้อค
 
1. นายสาธิต  ผลเจริญ
2. นายธีระวัฒน์   ไทยพานิช
3. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
4. นายวิศรุต  รักธง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดีเลข
2. เด็กหญิงจิราภา  สลับศรี
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญสุข
4. เด็กหญิงนันท์นิชา  ขันยา
5. เด็กหญิงนิตยา  สายวิเศษ
6. เด็กหญิงปราณี  ละมัยนิต
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศิลารัมย์
8. เด็กหญิงปัณชญา  งามชื่น
9. เด็กหญิงพรรณวิภา  สมหา
10. เด็กหญิงภูริชญา  จินดารัตน์
11. เด็กหญิงวิภาพร  อินทรีย์
12. เด็กหญิงสุทธิดา  หอยมุข
13. เด็กหญิงสุพัตรา  เดิดขุนทด
14. เด็กหญิงสุภิญญา  อาศัยน้ำ
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูลจิต
16. เด็กหญิงแพรวนภา  จอมทอง
 
1. นางผาณิต  สืบขำเพชร
2. นางสาวศุภักษร  เทียมพล
3. นายภูบดินทร์  คำภีระ
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สาสุช
2. นางสาวกุลสตรี  คงปลาดเปรื่อง
3. นางสาวจิตตรี  วงษ์ภักดี
4. นางสาวจุฬาลักษณ์  บึงกิจเจริญ
5. นางสาวณัฏฐธิดา  บุญอนันต์
6. นางสาวนัทธมน  ปุยภูงา
7. นายนายเอกรัตน์  ทองประเทือง
8. นางสาวปริยกร  ศรีสุวรรณ์
9. นายพัฒน์สรณ์  เนาว์ประโคน
10. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เมฆมนต์
11. นางสาวมาลินี  ชูมณี
12. นางสาวรุจาภา  จีนประชา
13. นางสาวศิริลักษณ์  ชะเริงรัมย์
14. เด็กหญิงสุภัสสรา  ไชยอุดม
15. นางสาวเทรซี่  จอยส์พีค้อค
 
1. นายธีระวัฒน์  ไทยพานิช
2. นางฐิตารีย์  ผลเจริญ
3. นายนันทภพ  หมั่นกิจ
4. นางอุบลทิพย์  ลักษณะเพชร
5. นายวิศรุต   รักธง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา 1. นายกฤษดา  ชัยพิมพ์
2. นายทวี  ผาสุขล้ำ
3. นายประทีป  สุพรรณ์
4. นายรุ่งฤทธิ์  นุกาดรัมย์
5. นางสาวอนิสา  อ่อนละออ
 
1. นางสาวปิยรนันท์  ต๊ะอาจ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ใหญ่เลิศ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤตพร  ปะสีระเตสัง
2. เด็กหญิงกัลยาณี  จอมมะเริง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมานมิตร
4. เด็กหญิงชลาลัย  หอมเนียม
5. เด็กหญิงนพเก้า  อินทะโชติ
6. เด็กหญิงภัทรวดี  โทสันเทียะ
7. เด็กหญิงวรรณษา  สุขหนองบึง
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุวรรณรัมย์
 
1. นางโสมนัส  พรมพิลา
2. นางสาวพาวินี  ช่อรักษ์
3. นางสาวสุนิษา  เพ็งพินิจ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวิภาวดี   ประเสริฐสังข์
2. เด็กหญิงศศิธร  กาละสีรัมย์
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ   แจ่มทองหลาง
 
1. นางตรีทิพยนิภา   เทียมทัศน์
2. นายศาสตรา  ภูมิศาสตร์
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวพิมพิไล  ใหญ่รัมย์
2. นางสาววรรณรดา  พันธ์ศรี
3. นางสาวอรัญญา  มาศรักษา
 
1. นางพันธ์วิรา  สามารถ
2. นางจรรยา  อาสนา
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายกฤษฎิน  รัตนศศิวิมล
2. เด็กชายนพวิทย์  เนียมไธสง
 
1. นางเอ็มอร  พรมดิราช
2. นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  พุทธยศ
2. เด็กชายภคนนท์  บัวผัน
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นายธีรพงษ์  สู่สุข
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวประณยา  อรรคมุต
2. นายวรุตม์  พฤฒิธรรมกูล
 
1. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
2. นางสาวพรทิพย์  มาพิทักษ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลันทาพิทยาคม 1. เด็กชายภูวนัย  ดวงจันทร์
2. เด็กชายอนิรุธ  สุขใจ
 
1. นายวันเฉลิม  ไวยวุฒินันท์
2. นายวิสาร์ท  สีดามา
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  เบียนรัมย์
2. นางสาวระวีวรรณ  เปลี่ยนรัมย์
 
1. นางสาวพรวดี  มีเชื้อ
2. นางนิภา  เลิศศรีชูเชิด
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  พุทธยศ
2. เด็กชายจุฑาภัทร  ทิวทอง
 
1. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
2. นางสาวนริศร์ธรา  คุ้มไพทูรย์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงยลดา  บารัมย์
2. เด็กหญิงสิริลภัส  หวังชอบ
 
1. นางโสมวรรณ  แฝงเวียง
2. นายศราวุธ  ปะทะโก
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ชอบมิตร
2. เด็กหญิงศลิษา  เหล็กลิ้ม
 
1. นายสมบัติ  พิมพ์จันทร์
2. นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  เสียงวังเวง
2. นางสาวสุรภา  ฉินพลิกานนท์
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางสาวพรทิพย์  มาพิทักษ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวปริยฉัตร  โกติรัมย์
2. นายปัญญวัฒน์  ทิพย์อักษร
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นายพีระพันธ์  เพชรสุวรรณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  วีระรักษ์เดชา
2. นายภิญโญ  กัณหา
 
1. นายสุธีรัชต์  ทิพย์อักษร
2. นางนันทวรรณ  แมนประโคน
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรบพิตร 1. เด็กชายชาครินทร์  กฤษณะสังข์
2. เด็กหญิงชุติพร  โพยประโคน
3. เด็กหญิงสุขใจ  ฟุ้งพิมาย
 
1. นายบรรลุ  ช่อชู
2. นางเอ็มอร  พรมดิราช
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ใบจำปี
2. นางสาวนงค์เยาว์  เคียนรัมย์
3. นางสาวอำนวย  สุขแสง
 
1. นายชนานภ  พลวิวัฒน์
2. นายฉลอง  สิงห์แก้ว
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวชฎารัตน์  ทุมจารย์
2. นายชนาวุฒิ  ภูอาจด้น
 
1. นายสุรพล  สิงห์ทองทราย
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ศรีโคตร
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา   อัมพรรัมย์
2. เด็กชายชลชาติ  แม็คคิบเบน
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดียิ่ง
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นายธนวัฒน์  สวัสดี
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายนพนัย  เขินไพร
2. นายพงษ์เจริญ  เขินไพร
3. นายศิวดล  วังสัน
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางสาวสวิตตา   ปัจจัย
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  ศิลารัมย์
2. เด็กหญิงธนพร  อสิพงษ์
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  ดียิ่ง
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางสาวสวิตตา   ปัจจัย
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสองห้องพิทยาคม 1. นายชาคริต  เกิดรัมย์
2. นายศุภชัย  อ่อนน้อม
3. นางสาวสาวิตรี  ลินทอง
 
1. นายปฏิพัทธ์  โสนาคา
2. นางสาวสวิตตา   ปัจจัย
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศิรินภา   เสร็จสิ้น
3. เด็กหญิงเจตชฎาภรณ์   จันทร์เพ็ง
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นายณัฐพล  สืบสุนทร
2. นางสาวศิริรัตน์  ยุดรัมย์
3. นายสิทธิพงษ์  นาคจันทึก
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิชุดา   หนองนา
3. เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์   ใจดี
 
1. นางสุกัญญา  โฉดโคกสูง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  กิรติเส็งนาวงศ์
2. นางสาวธิดารัตน์  สำเร็จ
3. นายเพชรมงคล  อ้นไธสง
 
1. นางชลธิชา  พิลึกนา
2. นายธวัลรัตน์  กิรติเส็งนาวงศ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  พิรุณรัตน์
2. เด็กชายพุทธพงษ์  ลาชัย
3. เด็กหญิงศิวนันท์  การช่าง
4. เด็กหญิงสุนีย์  วงษาศิลชัย
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ล้ำเลิศ
6. เด็กหญิงเนตรชนก  มุ่งดี
 
1. นางพิมพกานต์  กิตตินพเกล้า
2. นางสาวณัฐริณีย์  คอยศาลา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายธรรมรัตน์  วิยะรส
2. นายมานพ  ชอบบนกลาง
3. นายรังสรรค์  จันโทศรี
4. นายวิพจน์  มหึงษาเดช
5. นายสุวนนท์  ชมไธสง
6. นางสาวอรยา  หอมหุน
 
1. นางมณี   ธิติอุดมสิทธิ์
2. นางมานิตรา  อยู่พงษ์ทอง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสายหมอก  เที่ยงเดช
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  โยนดัน
3. เด็กหญิงเปมณีย์  ฉวีวงษ์
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางสาววไลพร  สุขชิต
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวสุภาพร  ใจเที่ยง
2. นางสาวเยาวดี  สมานมิตร
3. นางสาวเสาวภา  ยินดี
 
1. นางญาดา  มะธิปิไขย
2. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กาดนอก
2. เด็กชายปิติพล  แช่มรัมย์
3. เด็กชายสุุธิพงษ์  กิ่งหว้ากลาง
 
1. นางสโรชา  คารมย์กลาง
2. นางสาวสุทธิกานต์  พันชนะ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐิญา  พิมราช
2. นางสาวมนภรณ์  สระทองใจ
3. นางสาวมุนินทร์  ทองสุทธิ์
 
1. นางธนิดา  นิลสระคู
2. นางฉัตรชนก  สิงหสกุลธร
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ขึ้นเอื้อย
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  วิวรรณรัมย์
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ปิดตาทะโน
 
1. นางอุไรวรรณ  ธนูศร
2. นางละมัย  ปิจจะโร
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  คุ้มกลาง
2. นางสาวนันทนา  อรุณไพร
3. นางสาวภานุมาศ  เนาแก้ว
 
1. นายสัทธา  มีอ่อง
2. นางพิมล  มีอ่อง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. เด็กชายพงศธร  มีอนันต์
2. เด็กหญิงศิริวิมล  มานาศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ทองอินทร์
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  มีกุล
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีผุย
3. นางสาวอาทิติยา  ใหญ่กระโทก
 
1. นางสุนีย์พร  ศรีรักสูงเนิน
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงภวรัญชน์  รัตนจริยา
2. เด็กชายวรวิทย์  บุตตาพิมพ์
3. เด็กชายอนุกูล  ม่วงรอด
 
1. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
2. นางญาดา  มะธิปิไขย
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธารทองพิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  วิเศษสัตย์
2. นางสาวอธิติญา  เหลือสืบชาติ
3. นางสาวอรทัย  มณีฉาย
 
1. นางจรัลรัตน์  เชื้อกิตติศักดิ์
2. นางญาดา  มะธิปิไขย
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงปณิดา  ดาวเรืองรัมย์
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  จุลสม
3. เด็กหญิงอริสา  ถาวุฒิ
 
1. นายอภิชาติ  วรรณศรี
2. นางโสภิดา  ฉิมจารย์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอนงค์  วงศรี
3. นางสาวเบญจมาศ  ธรรมสาร
 
1. นางสาวจารุชา  รักษารัมย์
2. นางสาวจีรินันท์  ศรีแย้มวงษ์
 
104 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรุโณทัย  ทราบรัมย์
 
1. นายสมนึก  เขื่อนคำ
 
105 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กหญิงชวิศา  เข็มขาว
 
1. นางสุพรรณี  เหมือนถนอม
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนิพิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา  พวงพันธ์
 
1. นายวุฒิวิทย์  เนียมหัตถี
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ปักเคทาติ
 
1. นางนวรัตน์  ปักการะเน
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. นางสาวศิริรัตน์  รักษา
 
1. นายธีระพงษ์  ธงศรี
 
109 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม 1. นายวรมัน  ล้ำเลิศชูเกียรติ
 
1. นายอาทิตย์  สงวนรัมย์
 
110 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระครูพิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษ  ปักเคทาติ
2. เด็กหญิงชวิศา  เข็มขาว
 
1. นางสุภาพร  ศรีคำ
 
111 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายสุรทิน  พินิจกิจ
 
1. นายกฤษณ์กร  จรดรัมย์
 
112 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายจิตรภณ  หินอ่อน
 
1. นายอนุชาติ  อยู่สุข
 
113 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายนรบดี  ใจใส
 
1. นายกฤษณ์กร  จรดรัมย์
 
114 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายชญานนท์  สดรัมย์
 
1. นายไพฑูรย์  พุทกลาง
 
115 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. เด็กชายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงค์
 
116 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นายวิศวกร  ยศหนองทุ่ม
 
1. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
 
117 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำปลายมาศ 1. นางสาวกองสิน  นิกาญจน์กูล
2. นางสาวจันทิมา  สังข์รัมย์
3. นางสาวจาริยา  เพ็ชสังหาร
4. นายจิตรภณ  หินอ่อน
5. นายชญานนท์  สดรัมย์
6. เด็กหญิงชณัญธิดา  ซิมกระโทก
7. นายดำรงศักดิ์  วิเศษนคร
8. นายธีรภัทร  สำราญวงศ์
9. นางสาวนลิตา  เพชรทราย
10. เด็กหญิงบุษราภรณ์  พันธ์ประภา
11. นางสาวปณิตา  สุดตาซ้าย
12. เด็กหญิงพรรษา  ภูมิมงคล
13. นางสาวพัชราภา  รักพินิจ
14. นางสาวพิราวรรณ  เอี่ยมศรี
15. เด็กชายภัทรพงศ์  สูหา
16. เด็กหญิงยลธิวาห์  บัวซา
17. เด็กชายยุทธนา  เกตุชาติ
18. นางสาวลภัสรดา  พรมแก้ว
19. นางสาววัชราภรณ์  ภูมิสาคู
20. เด็กชายวิวัฒน์ชัย  แต้มพิมาย
21. นายวิศวกร  ยศหนองทุ่ม
22. นางสาวศิริลักษณ์  ชิงรัมย์
23. นางสาวศิริวรรณ์  พันโนราช
24. นายสัญชัย  สุดชนะ
25. นางสาวสุชาดา  เทพบัวพา
26. นางสาวสุฑามาศ  วงศ์จันทร์
27. นางสาวสุดารัตน์  พระลักษ์
28. เด็กชายสุวัชชัย  สมพันธ์
29. นายเริงชัย  วรรณทอง
30. เด็กชายเอกรินทร์  วิเศษสัตย์
 
1. นายเสนาะ  บรรหาร
2. นายประภาส  พงษ์นาคินทร์
3. นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
4. นางสุชาดา  ชะใบรัมย์
5. นางสาวกฤติยา  ขันธวุฒิกุล
6. นางสาวเกวลี  ไวแสน
7. นายอนุชาติ  อยู่สุข