หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 ห้องพีรพันธุ์ ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 ห้องพีรพีนธุ์ ร.ร. ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 114 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 ห้องเทคโนโลโยีทางการศึกษา ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 114 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 114 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
3 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
4 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
5 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
7 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
8 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
9 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
10 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
11 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 หอประชุม ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
12 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 หอประชุม ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
13 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
14 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 6 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 5 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 ห้องไร้พรมแดน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 ห้องไร้พรมแดน โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
11 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
12 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 หอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 ห้องเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 หอประชุม ร.ร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 27 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 ห้องคอมพิวเตอร์ 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 หอประชุม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 27 ต.ค. 2558 10.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]