หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 28 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมรัชตกุล ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมรัชตกุล ร.ร.ประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยบริการ ประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ศูนย์วิทยบริการ ประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
3 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
4 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
5 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
6 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
7 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
8 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
11 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
12 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
13 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 หอประชุม รร.บ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
14 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
15 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
16 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
17 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
18 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
19 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
20 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
21 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โดมเอนกประสงค์ รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 หอประชุม รร.เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ด้านข้างหอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
2 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 ด้านข้างหอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
3 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 ด้านข้างหอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
4 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 ด้านข้างหอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
5 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ด้านข้างหอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00
6 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 ด้านข้างหอประชุมรัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 28 ต.ค. 2558 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 หอประชุม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
2 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
3 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 หอประชุม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00
4 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 หอประชุม โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 28 ต.ค. 2558 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]