หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ทิพย์ ประสารดีโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิชดา กรองทองโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ สมิดรัมย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวรรณา ชัยศรีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายเชิดพงษ์ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวครองขวัญ มมประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายไกรวิชญ์ สีนิลโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต จันทร์แดงโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอภิษฎา ชาญประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายยศินทร์ กุลหลีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโกวิทย์ ปักกระโทกโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายฐิติวัฒน์ สมพงษ์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันนิสา วินประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายประทีป คล่องจิตโรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางนิธนันท์ เครือคำโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรภิรมย์ ปัดทุมฝางโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายนิพนธ์ เกลียรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายรัชวัฒน์ นัยรัตน์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกื้อสิรกาณฑ์ ศรีมิตรานนท์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางราตรี น้อยพลีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี เกือกรัมย์โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษณีย์ อันพิมพาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายคมสรร บุญประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางอุษณีย์ อันพิมพาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ระดมสุขโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ กุสันเทียะโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุเทพ บุญเลิศโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุรางคณา พนิตพงศาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอินทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนง ดุมเกษมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติกรณ์ จวงพลงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอินทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนง ดุมเกษมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติกรณ์ จวงพลงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายอินทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นายทนง ดุมเกษมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติกรณ์ จวงพลงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายทนง ดุมเกษมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
4. นายิิอินทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติกรณ์ จวงพลงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุวคนธ์ โรปรัมย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช แน่ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประสิทธื์ ไตรสะอมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายลิขิต แก่นอินทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกรโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุวคนธ์ โรปรัมย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช แน่ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประสิทธื์ ไตรสะอมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายลิขิต แก่นอินทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกรโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุวคนธ์ โรปรัมย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช แน่ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประสิทธื์ ไตรสะอมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายลิขิต แก่นอินทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกรโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุวคนธ์ โรปรัมย์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายมาโนช แน่ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายประสิทธื์ ไตรสะอมโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายลิขิต แก่นอินทร์โรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกรโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายโชลม ตึกประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายถนัด สุขแก้วโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิณี ไวยารัตน์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายไสว แสงจันทร์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ แป้นทองมอญโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายมนัสพงษ์ อนาถเนตรโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายทนง ดุมเกษมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอินทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติกรณ์ จวงพลงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
2. นายราชันย์ ทองจันดาโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นายทนง ดุมเกษมโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอืนทร์เพชร หายทุกข์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติกรณ์ จวงพลงามโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายโชลม ตึกประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายถนัด สุขแก้วโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิณี ไวยารัตน์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายไสว แสงจันทร์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ แป้นทองมอญโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายมนัสพงษ์ อนาถเนตรโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายโชลม ตึกประโคนโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายถนัด สุขแก้วโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายภาวิณี ไวยารัตน์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายไสว แสงจันทร์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิเชษฐ แป้นทองมอญโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
6. นายมนัสพงษ์ อนาถเนตรโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอมรชัย มาแก้วโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นายอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายพงศ์กรณ์ สิริอารยะธนกุลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวีระพล เหล่าชัยโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายอมรชัย มาแก้วโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นายอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
5. นายเทอดศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพทูล ถาวรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิติกร เปลี่ยนศิริโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอารุณ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพทูล ถาวรโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิติกร เปลี่ยนศิริโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ศูนย์ประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ เจริญรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ขันประโคนโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอิงฟ้า อยู่ยืดโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายราชินทร์ เรืองรอบโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นายพิพัฒน์ แหลมประโคนโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางรสวรรณีย์ สมานสารกิจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิทยา ตรวจมรคาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กองทองโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
4. นางกัลยา สายชมภูโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นายประโมทย์ เมียวประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางยุพิน จักรสานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
7. นางพรทิพย์ กาละซิรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรรธนัย ภูผาจงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ษมากิตติโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภัทร เต่าทองโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ บุติมาตย์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนรเทพ บุญรังศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวรรธนัย ภูผาจงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ษมากิตติโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภัทร เต่าทองโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ บุติมาตย์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนรเทพ บุญรังศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางหญิงไทย นาราชโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุรัตน์ สุวรรณพานิชโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางประมวล นาคนัตถ์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสุทธวรรธน์ ประวรรณรัมย์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจันจิรา ธุลีโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพัฒนา เปลี่ยนไธสงโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงฤทัย ขยันดีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางมาลี น้อยพลีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาววชิราภรณ์ โอนไธสงโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีรยา จุนใจโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางรษา วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา วันสุขโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพดล จันผกาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิเกตุ อุ่นทะเลโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุกใสโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรษา วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา วันสุขโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพดล จันผกาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิเกตุ อุ่นทะเลโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุกใสโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรษา วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุพรรษา วันสุขโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
3. นายนพดล จันผกาโรงเรียนชุมแสงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิเกตุ อุ่นทะเลโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุกใสโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ยืนยงชาติโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ชินนาคโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางกริยาภรณ์ สรวลสันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ยืนยงชาติโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ชินนาคโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางกริยาภรณ์ สรวลสันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัตนา แก้วอรสาณโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา พลพวกโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ กูลรัตน์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายปิติภูมิ กีรติธรโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายสวาสดิ์ ทองศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุเมฆ วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัยโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ งกประโคนโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล นพตลุงโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุเมฆ วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ งกประโคนโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัยโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุวิมล นพตลุงโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุเมฆ วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัยโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ งกประโคนโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล นพตลุงโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสุเมฆ วิลาจันทร์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายหิรัญรักษ์ ทองวิชัยโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนาโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยฤทธิ์ งกประโคนโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
5. นางสาวสุวิมล นพตลุงโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา แก้วอรสาณโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดา พลพวกโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ กูลรัตน์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายปิติภูมิ กีรติธรโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสายสวาสดิ์ ทองศรีโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรินลดา สมัครสมานโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางลักขณา ไสยประจำโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสร กีกรัมย์โรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกิ่งดาว พาจันทึกโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรินลดา สมัครสมานโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
3. นางลักขณา ไสยประจำโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภัสสร กีกรัมย์โรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
5. นางกิ่งดาว พาจันทึกโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรินทร์ ไทยจันทรารักษ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ยืนยงชาติโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกัลยา กัลยาประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ชินนาคโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางกริยาภรณ์ สรวลสันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัส ใยยองโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายกอบเกียรติ มฤทุกุลโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางทิวารัศม์ หลำคำโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายภาคภูมิ พัชนีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสิทธิศักดิ์ กาสิทธิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต ศรีรัตนประพันธ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวินัส ใยยองโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นายกอบเกียรติ มฤทุกุลโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ วงษ์ทรัพย์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางทิวารัศม์ หลำคำโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
7. นายภาคภูมิ พัชนีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวรรธนัย ภูผาจงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ษมากิตติโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภัทร เต่าทองโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ บุติมาตย์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนรเทพ บุญรังศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวรรธนัย ภูผาจงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ษมากิตติโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภัทร เต่าทองโรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ บุติมาตย์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายนรเทพ บุญรังศรีโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราภรณ์ โสมศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางสาวนันธิยา ธาสถานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุคนธร สรวลสันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวุฒิพงษ์ ชุมพลวงศ์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธีราภรณ์ โสมศรีแก้วโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางสาวนันธิยา ธาสถานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุคนธร สรวลสันต์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เชื้อนิลโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล เทวัญรัมย์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุตานันท์ เพียวพงศ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลารัตน์ แต้มโคกสูงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ เนตรประโคนโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย เชื้อนิลโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรพล เทวัญรัมย์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสุตานันท์ เพียวพงศ์โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางชลารัตน์ แต้มโคกสูงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางปาณิสรา ปามุทาโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรรยา บุญเลิศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมสมุทร เลิศสกุลกิจโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวิไลลักษณ์ พิสาดรัมย์โรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางปาณิสรา ปามุทาโรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายจรรยา บุญเลิศโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางสมสมุทร เลิศสกุลกิจโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศลิษา คำบุตดาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุขโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
4. นายสุติยะ สธนโสภณโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฐยา คำยิ่งโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวฉวีวรรณ เรืองชาญโรงเรียนสูงเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศลิษา คำบุตดาโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางธัญยธรณ์ อริยธนาเรืองสุขโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
4. นายสุติยะ สธนโสภณโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฐยา คำยิ่งโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธัชพงศ์ ทรงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนันท์ จันพวกโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นายอภิวิชญ์ กุลบุญญาโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
4. นายภานุพงศ์ ศรีสุริยชัยโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายพินิจนันท์ วรนุชโรงเรียนกระสังพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายวรภัทร นนท์ศิริโรงเรียนกระสังพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพูนศิริ บำรุงธรรมโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรนภา เทียมเลิศโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
4. นางวารี กาสิทธิ์โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. ว่าที่พันตรีเจษฎาพงศ์ ภัณฑะประทีปโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ แก้วไธสงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา มูลเค้าโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ แก้วไธสงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา มูลเค้าโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ แก้วไธสงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา มูลเค้าโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ แก้วไธสงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา มูลเค้าโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ แก้วไธสงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา มูลเค้าโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ แก้วไธสงโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา มูลเค้าโรงเรียนอนุบาลศรทิพย์กรรมการ
3. นางรวิวรรณ คงประโคนโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรรณี พรหมลักษณ์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
5. นางสุณีรัตน์ วังนุราชโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ผลเจริญโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐญาดา ภู่ระย้าโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางธารินี วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ อุ่นทะเลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ผลเจริญโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐญาดา ภู่ระย้าโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ ศรีวงศ์สุดตรงโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางธารินี วงศ์ศิริศักดิ์โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศิขินารัมย์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงามโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาวดี น้อยพลีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ศิขินารัมย์โรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสัมฤทธิ์ แพงงามโรงเรียนไพศาลพิทยาคมกรรมการ
4. นางอุมาวดี น้อยพลีโรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางปรีดา พานิชชาโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางปรีดา พานิชชาโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี สัสดีโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร การกระสังโรงเรียนห้วยราชพิทยาคมกรรมการ
4. นางปรีดา พานิชชาโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นายวีนัส ใยยองโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายพิน สลุบพลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายประทีป คล่องจิตโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นายวินัส ใยยองโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายพิน สลุบพลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายประทีป คล่องจิตโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายภัสตร์มงกุฎ มีคมโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ขวัญดำโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการ
3. นายวินัส ใยยองโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสายพิน สลุบพลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
5. นายประทีป คล่องจิตโรงเรียนแสลงโทนพืทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสมคิด สิทธิสารโรงเรียนไพศาลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระ สุพลังโรงเรียนลำดวนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย สิงหาระโทโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ปะรุนรัมย์โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นางสุธีรา เที่ยงภักดิ์โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]