แจ้งเกณฑ์การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-3 และ ม.4-6
ในการส่งรูปเล่มโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่มรายงานจำนวน  5  เล่ม  พร้อมซีดี  5  แผ่นในวันที่ทำการแข่งขัน
วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 11:20 น.