รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  กางรัมย์
2. เด็กชายปรัชญานนท์  ปวงประชัง
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายคมชาญ  กระแสโท
2. เด็กชายเตชิษฎ์  กันสะมาโส
 
1. นายธนา  สำรวมจิตร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงกิ่งไผ่  ไชยยันโต
2. เด็กหญิงชยุดา  โวงประโคน
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สังฆระ
4. เด็กหญิงภัทรลดา  วาประโคน
5. เด็กหญิงภัทรารัตน์  ห่วงประโคน
 
1. นายเกื้อสิรกาณฑ์  ศรีมิตรานนท์
2. นายโกวิทย์  ปักกระโทก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ประเสริฐศรี
2. นายทวีทรัพย์  หงษ์ทอง
3. นายวุฒิศักดิ์  บุญหนา
4. นายศิริพรชัย  จันทป
5. นายแทน  พลทา
 
1. นายรัชวัฒน์  นัยรัตน์
2. นางสาวดวงฤทัย   แดงกันรัน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติ  นิกูลรัมย์
2. เด็กหญิงธนาธร  ราศรีเฟื่อง
 
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นางณัฐพัชร์  วิศาลธนกาญจน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวสรารัตน์  วิชัยรัมย์
2. นายสามารถ  ชุมพลวงศ์
 
1. นางสุรางคณา  พนิตพงศา
2. นางพรพูนทรัพย์  จันนวล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลิตา  อุ่นใจดี
 
1. นางสาวสุภารวี  เทียมไธสง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. นายศิริวัฒน์  นิโรรัมย์
 
1. นางสาววรินทร์ธร  เสนกระจาย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เสียงวังเวง
 
1. นายทนง  ดุมเกษม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวรุจิรางค์  นูนประโคน
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิณี  ทองแม้น
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายอธิบดี  สุปัญญา
 
1. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  บุญมี
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเสฏวุฒิ  ศรีวิเศษ
 
1. นางสุวคนธ์  โรปรัมย์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรประโคน
2. เด็กหญิงปิยพร  เสาเปรีย
 
1. นายประสิทธิ์   ไตรสะอม
2. นางสาวปวีณา  พงษ์เอก
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสรา  โพธิ์วิไลศิริกุล
 
1. นายกิตติกรณ์  จวงพลงาม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายสุทัศน์  ชิดปลัด
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  คำสอน
2. เด็กชายรติกร   เพียรถนอม
3. เด็กชายรัตติพงศ์  ว่องไว
 
1. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร
2. นางสาวกานดา  เก็จรัมย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายทรรศพล   สีหัวโทน
2. นายนายเอกชัย  เหล่ามะดัน
3. นางสาววันนิดา  ศรีพันดอน
 
1. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ
2. นายนิวัฒน์  สำราญกาย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 1. เด็กหญิงอรพรรณ  นะรานรัมย์
 
1. นายวีระ  สุพลัง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวดุษณี  ครองชื่น
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายรณชัย  สุพลัง
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายสุรพงษ์  แก้วโลมา
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำดวนพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  โพธิรัมย์
 
1. นายวีระ  สุพลัง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวสนธยา  ตากไธสง
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  หมั่นประโคน
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายอมรฉัตร  หอมเชย
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีดา
3. เด็กหญิงชุติพร  นึ่งประโคน
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เติดประโคน
5. เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม
6. นายปิยพนธ์  รักวินัย
7. เด็กหญิงพลอยชมภู  กิรัมย์
8. นายพิสิษฐ์  ทาหาวงษ์
9. เด็กชายภราดร  ชะรอยรัมย์
10. นายวรรณรัตน์  ชำนาญพนา
11. เด็กหญิงศรินวรรณ  จันทร์หลง
12. นายสุรพงษ์  แก้วโลมา
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมอคำ
14. นายอมรฉัตร  หอมเชย
15. เด็กหญิงเมวิภา  กุลด้วง
 
1. นางสาวยุภาพร  จันทพัฒน์
2. นางยุพิน  จักรสาน
3. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจันทนิกา  ปานะโปย
2. เด็กชายจีรพัฒน์  เจริญยิ่ง
3. เด็กชายณพร  กระฐินเทศ
4. นางสาวดุษณี  ครองชื่น
5. นายทินกร  หาญชัย
6. เด็กชายธนกฤษ  สีเนือน
7. เด็กชายธีรวัฒน์  คำผานุรัตน์
8. เด็กชายรณชัย  สุพลัง
9. นางสาวสนธยา  ตากไธสง
10. นายสิรวิชญ์  ประเสริฐศรี
11. นายอภิรัฐ  จันทิมาตร
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
2. นายวีระพล  เหล่าชัย
3. นายภูมิสิทธิ์  ดินประโคน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายชนินพัฒน์  คมถา
2. นายนพพล  สังข์เสวี
3. นางสาวนัฐนรี  สอบเหล็ก
4. นายภาสกร  พรมแจ่ม
5. นางสาวสุกัญญา  ทวีรัมย์
6. นายอัจฉริยะ  พอกทรัพย์
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
2. นายประกิจ  วรเลิศ
3. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกมลเดช  เงียบประโคน
2. นางสาวกวินนารถ  เวชชศาสตร์
3. นางสาวกัลยรัตน์  อินละคร
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  ตุมจันทร์
5. เด็กชายจักรกฤษ  เดชลาน
6. เด็กชายฉัตรชวัฒน์  เปรียบอภิชัย
7. เด็กชายชลสิทธิ์  ยามประโคน
8. นายณัฐกิตติ์  ปิติมานนท์
9. นายณัฐพล  สุขแสวง
10. นางสาวณัฐภรณ์  ยอดกุล
11. นายณัฐวัตร  วะรัมย์
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขแสวง
13. นายธนพล  จีนประโคน
14. เด็กชายธนากร  ภาสดา
15. นางสาวธัญจิรา  แซวประโคน
16. นายธีรเมศ  แต้มศรี
17. นางสาวนัฐสุดา  หมายประโคน
18. นายนัทธพงศ์  เก็จรัมย์
19. เด็กหญิงนันทิชา  คงดี
20. นางสาวนิชนันท์  อ่อนวิลาวัลย์
21. นางสาวนิภาพรรณ  ทวันเวทย์
22. นางสาวปนัสยา  เบื้องบน
23. นางสาวปิยพร  ประโลมรัมย์
24. นายปิยวัฒน์  กะประโคน
25. นางสาวพนิดา  อึ้งบำเหน็จ
26. นางสาวพรสินี  ทิมมุกดา
27. นางสาวภริตา  ห่วงประโคน
28. นางสาวภัทรมาส  หวานสูงเนิน
29. นายวรรธนะ  หิงประโคน
30. นางสาววราภรณ์  หล่อแท้
31. นายวรุณ  สมานเพชร
32. นายวาริชาติ  ขันหมั่น
33. นายศราวุธ  บุรินทร์ประโคน
34. นายศิวกร  แก่นสน
35. นางสาวสุชัญญา  สวัสดี
36. นางสาวสุนันทา  สอนแหยม
37. นายสุรวัฒน์  เตียงประโคน
38. นายอรรถชาติ  หิงประโคน
39. นางสาวอารียา  หล้าง้อ
40. นางสาวเจนจิรา  ตระกูลรัมย์
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
2. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
3. นายวีระพล  เหล่าชัย
4. นายปรเมศ  บุญชม
5. นายอธิษฐ์  เชิญขวัญชัย
6. นายชาญณรงค์  ภูทนนท์นอก
7. นายจรัสพงษ์  กล้าหาญ
8. นายวันชนะ  ยึนประโคน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นายจิรายุ  สุขจิตร์
3. นางสาวจีราภรณ์  ประจันบาล
4. นางสาวชณิกา  ท้วมจั่น
5. เด็กหญิงชลดา  เนียมอ่อน
6. นางสาวชลธิชา  กอกรัมย์
7. เด็กหญิงณัฐพร  นุแรมรัมย์
8. เด็กหญิงณัฐวดี  ตอพล
9. นางสาวธัญญาภัทร์  ทานผดุง
10. นายนครินทร์  เจียวรัมย์
11. เด็กหญิงนิชานุช  บุญมานนท์
12. เด็กหญิงบวรรัตน์  แสนวันดี
13. เด็กชายปฏิภาณ  นุชาญรัมย์
14. นางสาวปดิวรดา  จอมคำ
15. นางสาวปนัดดา  ทองโอภาส
16. เด็กหญิงปัณณิกา  เสาวพัฒน์
17. เด็กหญิงปาริฉัตร  รอบคอบ
18. เด็กหญิงปาริชาต  นาเวรัมย์
19. เด็กชายพิเชษฐ์  ภาคเดียว
20. นายภูธเนศ  มุ่งมี
21. นางสาวมนัสพร  สมัครกล้า
22. นางสาวรุจิภาส  ศรีรักษา
23. นายวรภัทร  ก่อแก้ว
24. นางสาววรรณา  จันทรา
25. นางสาววิมลพรรณ  สมพร
26. เด็กหญิงศรัญญา  ทองมันปู
27. นายศรายุธ  ผลเจริญ
28. นายศิขรินทร์  นิรัมย์
29. นายศุภกิตติ์  มีสิน
30. นายสิทธิเดช  ทวีคูณ
31. นางสาวสุดธิดา  อุทารัมย์
32. นางสาวสุดา  นุแรมรัมย์
33. เด็กหญิงสุดา  เกียมสันเทียะ
34. นางสาวหทัยชนก  นิเรียงรัมย์
35. เด็กหญิงอรุณรัตน์  การกระสัง
36. เด็กชายเจษฎา  แก่นจันทร์
37. นายเจษฎา  นิกูลรัมย์
38. นายเฉลิมชัย  อุทิศรัมย์
39. นางสาวเบญญาลักษณ์  กุลสุวรรณ
40. เด็กชายเอกภพ  ฤกษ์ชัย
 
1. นายโชติอนันต์  ขจรเกียรติวัฒนา
2. นายลิขิต  แก่นอินทร์
3. นางพัทธ์ธีรา  เชาว์ชัยพัฒน์
4. นายนิติกรณ์  เปลี่ยนศิริ
5. นางวิไลวรรณ  โกรทินธาคม
6. นางสาววิราสินี  นัทธิวัน
7. นางสาวสุภารวี  เทียมไธสง
8. นางสาวอิสรีย์  วงคง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายอัครวินท์  ชัยราช
 
1. นายเทอดศักดิ์   ชาญประโคน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายรักชาติ  เก็บรัมย์
 
1. นายสุทธวรรธน์  ประวรรณรัมย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรดาว  พวงประโคน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวดารุณี  เกษาโร
 
1. นายสุทธวรรธน์  ประวรรณรัมย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายชาญชัย  เรืองรัมย์
 
1. นางกนกอร  ศิลาแก้ว
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  แจ่มแสง
 
1. นางกนกอร  ศิลาแก้ว
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทิชา  คงดี
 
1. นายวีระพล  เหล่าชัย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริบุญ
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์  ทาริวิก
 
1. นางสาวอิงฟ้า  อยู่ยืด
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายภูวรรณ์  นิลนนท์
 
1. นางสาวรัชดาภรณ์  กฤตเมธีกุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชาภา  ซิวประโคน
 
1. นางอภัสนันท์  นิธิพัฒน์ชูโชติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวจรัญญา  ยืนประโคน
 
1. นางรุ่งอรุณ  บุญชม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายภานุเดช  พวงดาว
 
1. นายราชินทร์  เรืองรอบ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเจษฎาพงษ์  กระเชียวรัมย์
 
1. นายพิพัฒน์  แหลมประโคน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ผูกแก้ว
 
1. นายวีระพล  เหล่าชัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณา  สุขประโคน
 
1. นางสาววันตนา  ทวันเวช
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  มรกต
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ชาภู
3. เด็กหญิงจสิตา  สำราญกาย
4. เด็กหญิงจันทกานต์  สังข์น้อย
5. เด็กหญิงจินดามณี  แก้วสมนึก
6. เด็กหญิงณิชกานต์  บุตรสุด
7. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวิจิตร
8. เด็กหญิงธัญยกานต์  นิโยนรัมย์
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงราศี
10. เด็กหญิงนวนันท์  มุ่งมี
11. เด็กหญิงนิชดา  อนาจรัมย์
12. เด็กหญิงนุชนารถ  ศรีอัดชา
13. เด็กหญิงบุญปวีณ์  นะกะรัมย์
14. เด็กหญิงปณิชา  เพ็ชรรัตน์
15. เด็กหญิงปณิดา  มะนารัมย์
16. เด็กหญิงปราณี  โกยรัมย์
17. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญโก่ง
18. เด็กหญิงพรมหมพร  มั่นยืน
19. เด็กหญิงพัชรินทร์  พินองรัมย์
20. เด็กหญิงพัชรีพร  ติดใจดี
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แป้นศิริมงคลกุล
22. เด็กหญิงภัทรประภา  จงสู้
23. เด็กหญิงภาคินี  พิรัมย์
24. เด็กหญิงรจนา  อยู่สุข
25. เด็กหญิงรัตตันญู  สายแก้ว
26. เด็กหญิงรุ่งฤดี  นิวินรัมย์
27. เด็กหญิงลดาวัลย์  สามคอน
28. เด็กหญิงวงสวัณณ์  คัชชิมา
29. เด็กหญิงศิริพร  หนุนโชค
30. เด็กหญิงสุจิตรา  เชิดสุข
31. เด็กหญิงสุพาพร  เลาะหะนะ
32. เด็กหญิงอพัตสรา  ลังกาวงศ์
33. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ประทิพย์เนตร
 
1. นายอมรชัย  มาแก้ว
2. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
3. นายพินิจนันท์  วรนุช
4. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด
5. นายนราชิน  ขจรเกียรติวัฒนา
6. นายมนัสพงษ์  อนาถเนตร
7. นายประกิจ  วรเลิศ
8. นายวุฒิไกร  ชมถาวร
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 1. นางสาวกันตนา  สินทรา
2. นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์ประโคน
3. นางสาวกัลยรัตน์  เรียกประโคน
4. นางสาวกาญจนา  อาญาเมือง
5. นางสาวจินตหรา  อาญาเมือง
6. นางสาวชนิตา  พิศงาม
7. นายชยางกูร  โชคดี
8. นางสาวชลิดา  โคลดประโคน
9. นายชานัฐ  เข็มช่อ
10. นางสาวชุติมา  กุลประโคน
11. นางสาวช่อผกา  ชวายวัง
12. นางสาวณิชาภัทร  ขัดชิมา
13. นายทวีวุฒิ  อักขระ
14. นางสาวธัญจิรา  เปรื่องวิชา
15. นายธีรพล  ลดประโคน
16. นางสาวนันทิกา  จันสิงห์
17. นางสาวปรียา  แก้วเขียวงาม
18. นางสาวปิยรัตน์  ชัยปลัด
19. นางสาวพนิดา  นึกชนะ
20. นางสาวพรรณิภาพร  หิรัญวงษ์
21. นางสาวพัชรีพร  โยประโคน
22. นางสาวพิมพ์พกานต์  เพ็ชรประกอบ
23. นางสาวภัทริน  ลานประโคน
24. นายภาณุวิชญ์  สุขโชค
25. นายยุทธภัณฑ์  ใจปิง
26. นายลัทธพล  เครือเนียม
27. นายวรายุทธ  จรูญชีพ
28. นางสาววันณี  โลหะ
29. นางสาววิชญาดา  เพชรเลิศ
30. นางสาวศิรินภา  คงไทย
31. นางสาวศุภลักษณา  สุขประโคน
32. นายสมรักษ์  คำแหง
33. นางสาวสรนันท์  นันธิษา
34. นางสาวสุดารัตน์  แอกประโคน
35. นางสาวสุทธิกานต์  ก่ำรัมย์
36. นางสาวสุพิกา  แจ่มใส
37. นายสุรศักดิ์  เกษมบุญ
38. นายองอาจ  แป้นประโคน
39. นางสาวอารยา  แพงเจริญ
40. นางสาวแพรวรุ่ง  สมนึกตน
 
1. นายจรินทร์  ขันประโคน
2. นายเอกปัฐ   ปัฐวีขจรไชยกุล
3. นายเกรียงศักดิ์  ปะรุนรัมย์
4. นายนิพนธ์  เกลียรัมย์
5. นางสาวอัญชัญ  ศรีลานุช
6. นางสาววันตนา  ทวันเวช
7. นางอภัสนันท์  นิธิพัฒน์ชูโชติ
8. นางเจตนิพิฐ  ปุยะติ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  จรอนรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  สุขประโคน
3. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  โพธิศรี
4. เด็กชายธีรยุทธ  อาจจำแลง
5. เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  หล่อแท้
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สุวันดี
7. เด็กหญิงลลิตา  ชัยนอก
8. เด็กชายวัชรพล  พรมจินดา
9. เด็กชายศิริ  ศักดิ์ประโคน
10. เด็กชายสราวุธ  แก้วประโคน
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวณิชกมล  อุทัยดา
3. นางสาวทิพย์วดี  ตาไล
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ปาประโคน
2. นางสาวณัฐธิดา  แปลงดี
3. นายนุกูล  ทูลประโคน
4. นายพงษ์ทอง  กำจัดภัย
5. นางสาวพนัสกร  แก้วสุพรรณ
6. นางสาวพรพนิตย์  ตรีประโคน
7. นางสาวมณทิชา  มะลิวงษ์
8. นางสาววชิรา  บุญปัญญา
9. นายศิวกร  วิริยโพธิผล
10. นายสิทธิศักดิ์  ไชยโย
 
1. นางรสวรรณีย์  สมานสารกิจ
2. นางสาวเบญจภรณ์  ผินสู่
3. นางสาวจุฑารัตน์  หรีกประโคน
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มารศรี
2. เด็กหญิงธิญาดา  แย้มประโคน
3. เด็กหญิงนภัส  ทองด้วง
4. เด็กหญิงนริศรา  อินประโคน
5. เด็กหญิงภาวดี  โสมประโคน
6. เด็กหญิงโศจิรัตน์  นพตลุง
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางสาวมินตรา  กันยาเลิศ
3. นางธารทิพย์  ขาลรัมย์
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ชินรัมย์
2. นางสาวภานุชนารถ  ดำนงค์
3. นางสาววรรณิศา  เสริมศิริ
4. นางสาวสุทธิตา  วันทอง
5. นายสุรยุทธ  หาสุข
6. นางสาวเกศมณี  วันสุธะ
 
1. นายพิทยา  ตรวจมรรคา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ชิดปลัด
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา   พนุมรัมย์
2. เด็กหญิงกุลนัฐ   กล้าหาญ
3. เด็กหญิงดวงกมล   ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพิศา  กิรัมย์
5. เด็กหญิงรัตนาวดี   อินมณเพียร
6. เด็กหญิงวรรณวิศา   สุทธิ
7. เด็กหญิงอนุสรา  กิชัยรัมย์
8. เด็กหญิงอังคณา  สาระรัมย์
 
1. นางพรทิพย์   กาละซิรัมย์
2. นายวุฒิศักดิ์   ฉากไธสง
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  พูนสังข์
2. นางสาวณันฐิภา  หอมทอง
3. นางสาวดารุณี  เกษาโร
4. นางสาวนริศรา  อินประโคน
5. นางสาวนิตยา  พุทกลาง
6. นางสาวนิตยา  เกียรติรัมย์
7. นางสาวศิริวิมล  วาลี
 
1. นายสุรกิจ  เอี้ยงประโคน
2. นางณัฐญาดา  ภู่ระย้า
3. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
4. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ช่วงกระโทก
2. เด็กหญิงจันทนิดา  บุตรแสง
3. เด็กหญิงชัชชุดา  อุ่นสำโรง
4. เด็กชายชัชวาล  โสมะมี
5. เด็กหญิงณัฐกานต์  เจริญศิริ
6. เด็กหญิงประภัสสร  อุโฆษะ
7. เด็กหญิงปรียาดา  สอนกลาง
8. เด็กชายปิยะพงษฺ์  ทะวงษ์
9. เด็กหญิงมฤธิงค์  ศูนย์ประโคน
10. เด็กชายยศกร  ใยยอง
11. เด็กหญิงวาสนา  ไวสูงเนิน
12. เด็กหญิงศศิธร  ดอกไม้ทอง
13. เด็กชายสมพล  วงษ์ชมพู
14. เด็กหญิงอมาวดี  อากายี
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นางเบ็ญจา  ปุยะติ
3. นางรัตนา  แก้วอรสา
4. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
5. นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายทัตพงษ์  จามิกรณ์
2. นางสาวธัญจิรา  หาญทะล
3. นายบุณนที  กลมกล่อม
4. นางสาวปติญญา  สอนทอง
5. นางสาวปนัดดา  มั่นคง
6. นางสาวปัญญาพร  จริรัมย์
7. นายปิยวัตร  โวงประโคน
8. นายพนธกร  คำประโคน
9. นายวีรชิต  ภูกระโทก
10. นางสาวสนธยา  ขวัญเมือง
11. นางสาวสิริกัญญา  พลวัน
12. นางสาวสโรชา  มุ่งมี
13. นายอรรถพล  ชัยนอก
14. นายเจษฎา  โสมประโคน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายชัยณรงค์  ยอนรัมย์
3. นางศิรดา  วรรณโพธิ์กลาง
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายธนิก  ทองประดับ
2. นายปุณณภพ  แจ่มประโคน
3. นายวศิน  องค์รัมย์
4. นายไกรวิทย์  ชื้นเสลา
5. นายไชยพศ  บำรุงตน
 
1. นายประโมทย์  เมียวประโคน
2. นายเกรียงศักดิ์  ศูนย์ประโคน
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กชายจรัสรวี  วงศรีแก้ว
2. เด็กชายทัชมา  ป้องภัย
3. เด็กชายธนกร  ตรีประโคน
4. เด็กชายมรกต  ปุราสะกัง
5. เด็กชายยศพร   วิเศษนคร
6. เด็กชายวิศวะ  บุญชาย
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ขุนใจ
8. เด็กชายอัมรินทร์  ศรีภิรมย์
 
1. นายนพรัตน์  จรูญประโคน
2. นายณัฐพงศ์   ลามี
3. นายธนา  สำรวมจิตร
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายทยากร  เอบประโคน
2. นายธีรศักดิ์   สายวัน
3. นายนิพนธ์  พลวัน
4. นายมงคล  วึกประโคน
5. นายสุริยา  พึ่งประโคน
6. นายอัฒพร  ทุ่งไธสง
 
1. นายเรืองศักดิ์  ทุกสุข
2. นายนนทิวรรธน์  ไชโย
3. นายสุรศักดิ์  สมิดรัมย์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายปวัตน์ชัย  จันทร์ดา
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปุยะติ
3. เด็กหญิงอพัชชุตา  สดมสุข
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
2. นางทิยานัน  ไม้สูงดี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฑิราภรณ์  กุลกิตติ์วิริยะ
2. นางสาวศุภารมย์  สุนทรารักษ์
3. นางสาวหทัยภัทร  รัสเสมอ
 
1. นางวีรยา   จุนใจ
2. นางเพลินพิศ  สุพพัตกุล
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายติณณภพ  ต่างประโคน
2. เด็กหญิงธัญยธรณ์  ยะระสิทธิ์
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายรัตนพล  อินทร์ประโคน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  บูรณชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงศิลป์ศุภางค์  ชนะภักดิ์
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  มอมประโคน
2. นางสาววันวิสา  สันอาษา
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายชรินทร์  เตือประโคน
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  อุทธา
 
1. นางรษา  วิลาจันทร์
2. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวกิตติกานต์  น้อยพลี
2. นางสาวอังศ์วรา  วงศ์ศิริศักดิ์
 
1. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
2. นางรษา  วิลาจันทร์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  กุสะรัมย์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  เจริญรัมย์
 
1. นางรินลดา  สมัครสมาน
2. นางสาวมุกดา  พลพวก
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สาระสิทธ์
2. เด็กชายเสาร์เอก  พลทม
 
1. นายครรชิต  ศรีรัตนประพันธ์
2. นายสุเมฆ  วิลาจันทร์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐพร  เรียกประโคน
 
1. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์
2. นางสาวอำภา  ลัดดาไสว
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นายสันติสุข  พิกุล
2. นายเบญจมพล  เรียมสันเทียะ
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายภาณุพงษ์  ฉลวย
2. นางสาวอริสรา  ชินภักดี
 
1. นางสาวสุวิมล  นพตลุง
2. นางสุพรรษา  วันสุข
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายชลธิโชติ  โคมารัมย์
2. นายเกษมศักดิ์  มารวิชัย
 
1. นายปิติภูมิ  กีรติธร
2. นางกิ่งดาว  พาจันทึก
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายพิทักษ์พงศ์  นะรารัมย์
2. เด็กชายภานุพงศ์  จินดา
3. เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์สุวรรณ
 
1. นายปิติภูมิ  กีรติธร
2. นางสาวกิ่งดาว  พาจันทึก
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายกุญชร  สารเพ็ชร
2. นายอนุชัย  พงษ์เพชร
3. นางสาวเขมิกา  มิถุนาวงศ์
 
1. นางกิ่งดาว  พาจันทึก
2. นางสาวปวัณรัตน์  สายดวงจรัสวรี
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวปริยาภัทร  ทองคำ
2. นางสาวพฤกษา  ประเสริฐชาติ
 
1. นางสาวอัญชลิตา  อัมรานนท์
2. นายณัฐพงศ์  ลามี
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายขุนณรงค์  วงศ์เพ็ญ
2. เด็กชายพรหมพิทักษ์  ปุยะติ
3. เด็กชายอัฐธกร  เสาวโค
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นายเทพบัญชา  จุลท่าหว้า
 
79 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. นายชัชพล  แรงประโคน
2. นายพีระพล  สายยศ
3. นายมรุเดช  ทัศนศาสตร์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  กาสิทธิ์
2. นางทิวารัศม์  หลำคำ
 
80 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรมัย  พลไธสง
2. เด็กชายรัชชานนท์  ศรีนวล
3. เด็กหญิงวิยะดา  กิจแก้ว
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
81 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. นางสาวมัทรินทร์  เจือจันทร์
2. นางสาวสิริยากร  ศิริเอี่ยมตระกูล
3. นางสาวสุดธดา  เงางาม
 
1. นายวินัส  ใยยอง
2. นางอัจฉรา  วงศ์อามาตย์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญยพร  มหาเนตร
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  เจริญรัมย์
3. เด็กหญิงอัมรา  จานรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นายจักรกฤษ  กองรัมย์
2. นายจิรายุ  เจริญรัมย์
3. นายรงคเทพ  โพธิ์สุข
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
2. นายนภกร  กุลจิตติธาดา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จวงประโคน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชัยสุวรรณ์
3. เด็กหญิงชุติมา  นับถือสุข
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  รอบแคว้น
2. นางสาวยอแสง  เสมารัมย์
3. นางสาวสมพิศ  รักษาพล
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิตรลดา  นันตะชัย
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ห่วงประโคน
3. เด็กชายธนภูมิ  จุดโต
4. เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  มาลัย
5. เด็กหญิงสายทิพย์  พรหมเอาะ
6. เด็กหญิงอรณัฐ  เชื้อเพ็ชร
 
1. นางสาวพรพรรณ  ศรีวงศ์สุดตรง
2. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
3. นางสาวธารทิพย์  กนกศิลป์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  เชิดฉาย
2. นางสาวณิชกานต์  ทับประโคน
3. นางสาวดาราวดี  แย้มประโคน
4. นางสาวบุษยา  พวงดาว
5. นางสาวพัณณิตา  ลีประโคน
6. นางสาวเยาวพา  เอ็มประโคน
 
1. นางสมสมุทร  เลิศสกุลกิจ
2. นางกนกอร  ศิลาแก้ว
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงปพิชญา  วีระพันธ์
2. เด็กหญิงพรรณวสา  ศิริพงษ์
3. เด็กหญิงภัทธีรา  วิลัยรัมย์
 
1. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์
2. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวบุษญมาศ  สุธรรม
2. นายปิยะพล  จันทร์ศรี
3. นางสาวสวนีย์  ทองวิเศษ
 
1. นางสาวธารทิพย์  กนกศิลป์
2. นายปิยพล  วงศ์ประสิทธิ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยาณี  พิมพ์ผา
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  นุกาดรัมย์
3. เด็กหญิงรุ่งนรินทร์  พลภูเมือง
 
1. นายธัชพงศ์  ทรงประโคน
2. นางจันทร์เพ็ญ   อุ่นทะเล
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวจิราวรรณ   จันทร์ประโคน
2. นางสาวทิพย์อักษร  นาคประโคน
3. นางสาวศศิประภา  งามสะพัง
 
1. นายธัชพงศ์  ทรงประโคน
2. นางจันทร์เพ็ญ   อุ่นทะเล
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริศนา  พาวิจิตร
2. เด็กหญิงพรกนก  พึ่งสันเทียะ
3. เด็กหญิงอินธิรา  เนื้อนา
 
1. นางสาวพรรณี  พรหมลักษณ์
2. นายประพนธ์  ศิริอังกูร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวบุษราคัม  เกิงรัมย์
2. นางสาวรุจิรา  พานทอง
3. นางสาววรรณิภา  บัวหอม
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
2. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารีย์  กระแสบัว
2. เด็กหญิงจารุพร  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงรักษา  โกติรัมย์
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวจันทกานต์  ตระกูลรัมย์
2. นางสาวนิ่มอนงค์  จริตรัมย์
3. นางสาวสุกัลยา  ใจหวังชนะ
 
1. นางทัศนีย์  แก้วไธสง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กชายจิรเดช  ฝายสำโรง
2. เด็กหญิงวรรณธิตา  สีดาชาติ
3. เด็กหญิงวรินทร  ดิเลิศ
 
1. นางสาวธีราภรณ์  โสมศรีแก้ว
2. นางสาวปัทมาพร  หันตุลา
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวณิชา  สุวรรณหงษ์
2. นายสุรเชษฐ์  ทรงพระ
3. นางสาวอัญมณี  วรพุฒ
 
1. นางรวิวรรณ  คงประโคน
2. นายเชิดพงศ์  คงประโคน
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดวงวงษา
2. เด็กหญิงรถจนี  เหมาะประโคน
3. เด็กชายอานนท์  กะการดี
 
1. นางสาวสุนันท์  จันพวก
2. นางศลิษา  คำบุตดา
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายดนัย  ศรีเพชร
2. นางสาววรารัฐ  จงประโคน
3. นายวัชรินทร์  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ   อุ่นทะเล
2. นางภัทรา  ทวยทา
 
100 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม 1. เด็กชายชลธิศ  ชัยสงคราม
2. เด็กชายทักษิณ  ลีประโคน
3. เด็กหญิงลัดดา  ปัดลาด
 
1. นางวรรณดี  สัสดี
2. นางสุกัญญา  ศิขินารัมย์
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กหญิงนันทิดา  กางรัมย์
 
1. นางอุมาวดี  น้อยพลี
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธิณี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวรัชนีกร  การกระสัง
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชากร  อะโรคา
 
1. นางเขมณัฏฐ์  ธนสิริอนันต์
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บังทอง
2. เด็กชายสิทธินนท์  แจรมรัมย์
 
1. นางสาวสัมฤทธิ์  แพงงาม
2. นางดวงฤทัย  ขยันดี
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายกองพัน  คลังแสง
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. เด็กชายวัยยากร  สมพร
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นายเนวิน  แก้วนะรา
 
1. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายธนายุทธ  นิรัมย์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระสังพิทยาคม 1. นายภูรีรัช  บุญรอด
 
1. นายบุญญฤทธิ์  บุญเลิศ
 
110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  เกิดทรัพย์
2. นางสาวจิราภรณ์  ทอนศรี
3. นายทนงศักดิ์  ไชพินิจ
4. นางสาวทับทิม  จันทร์สระบัว
5. นายธนพัฒน์  ใยอุ่น
6. เด็กชายนพกร  ชุ่มเสนา
7. เด็กหญิงนุจรีย์  ศรีตุ้มแก้ว
8. เด็กชายบัญชา  มูลตรีปฐม
9. นายประสิทธิ์  บุญประโคน
10. นายปิยพนธ์  รักวินัย
11. นางสาวพรชนก  วงค์ดี
12. นายพิสิษฐ์  ทาหาวงศ์
13. นางสาวมิ่งขวัญ  แสงเพ็ชร์
14. นายยงยุทธ  หารคำวงศ์
15. นางสาวรุ่งทิวา  สลาประโคน
16. เด็กชายวัชรภัทร  คงศรี
17. นางสาวศศิธร  อรัญโสตร
18. เด็กชายสิทธิพร  ทอนศรี
19. นายสุรพงษ์  แก้วโลมา
20. นายอรรถพล  คำเสียร
21. นางสาวอรอนงค์  เลียวประโคน
22. นางสาวอักษร  หนองสิงหา
23. นางสาวอัจชราพร  สงคราม
24. เด็กหญิงอาภัสรา  แก้วสุวรรณ
25. นายเกรียงไกร  ทาประโคน
26. นางสาวเกศรินทร์  พรมชาติ
27. เด็กชายเจษฎา  ศรีธรรมา
28. นายเนวิน  แก้วนะรา
29. นางสาวแทนรัก  แนวทัด
30. นายไกรสร  เติดประโคน
 
1. นางยุพิน  จักรสาน
2. นายพงศ์กรณ์  สิริอารยะธนกุล
3. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท
4. นายนำพล  เสคำพันธ์
5. นายยุภาพร  จันทพัฒน์