หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   27 ต.ค. 2558   28 ต.ค. 2558   29 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 27 ต.ค. 2558 09.30-14.30
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อาคารภูมิรักษ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 อาคารภูมิรักษ์ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 27 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 27 ต.ค. 2558 09.30-14.30
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423-426 27 ต.ค. 2558 09.30-14.30
6 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 27 ต.ค. 2558 13.00 น.เป็นต้นไป
7 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 438 27 ต.ค. 2558 13.00 น.เป็นต้นไป
8 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422-426 27 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรองพิทยาคม 27 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนนางรอง 27 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]