หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ ศรีผดุงเหลืองพนาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ประถมบุตรมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายยุทธการ เหมกูลละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายจตุณัฏฐ์ ศรีปัตตะเนตรร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาววรลักษณ์ ขุนนุ้ยเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนาพงษ์ สุขเกษมนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรี อาภรณ์พงษ์ถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรชรินทร์ โพธิ์ทับไทยละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์โนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยยุทธ พันธ์สมบัตินางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเสาร์ แสงปราบโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายเทพรัตน์ ศรีครามโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวณี ดอนเหนือโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายสรเพชร อาจเดชโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
5. นางสายใจ ภูมิทัศน์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมคิด จีนกูลโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอริยาพร ขำวงค์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายเด่นทวี บุญศรีรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวจันทรา ปักการะโถโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
5. นายธนวิชญ์ ศรีสง่าโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชนันท์กานต์ ศรีวงศ์โรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภางค์ อนันต์โรงเรียนราชประนุเคราะห์๕๑กรรมการ
3. นายบุญลือ จันทร์อยู่จริงโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นายไกรศักดิ์ โชคสุขเพิ่มทวีโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
5. นางมนัญชยา แกกูลโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสมฤทัย อ่อนรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวปฤษณา สาลีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางฐาจิฬาพัส จิระวงศ์บุญภูงาโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
3. นางสาวมณฑกาญจน์ ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ แผ้วพลสงค์โรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชิตชัย สีหานามโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต สำราญวงศ์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
7. นางพรพิศ บุญมีโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย ทะยอมใหม่โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ตอบกุลกิติกรโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางภณิตา เกื้อกระโทกโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุขพงศ์ภัค น้อยจันทร์โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางภณิตา เกื้อกระโทกโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายวีระชัย โคตุราชโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายธนาชัย ทะยอมใหม่โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ตอบกุลกิติกรโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายกิตติพัฒน์ คำหนูไทยโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
4. นายไสว อุทุมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางนภัสสร ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายไสว อุทุมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพฒน์ คำหนูไทยโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
6. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายไสว อุทุมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐกิต สุวรรณโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี โสมุลโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐกิต สุวรรณโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภูมิ ผลวิเศษสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
3. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ ชาญประโคนโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นายไสว อุทุมโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
4. นายทองพูน สุขรัตน์โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
5. นายกรฏ ลัทธิโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายหาญณรงค์ สีลาคุปต์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชร มลฑลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ วิชัดโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสรสิทธิ์ ทิพย์อักษรโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวภิญญาพัชร์ มณฑลโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอำนวย พันธ์ุฉลาดุโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสันต์ หรีกประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายกิติพัฒน์ คำหนูไทยโรงเรียนไทยเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี โสมุลโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอำนวย พันธ์ฉลาดโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสันต์ หรีกประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายกิติพัฒน์ คำหนูไทยโรงเรียนไทยเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี โสมุลโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย จันทวีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นางสาวกานดา รูปจำลองโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย จันทวีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นางสาวกานดา รูปจำลองโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย จันทวีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นางสาวกานดา รูปจำลองโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย จันทวีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นางสาวกานดา รูปจำลองโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายศิริปัญญา สะเดาโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย จันทวีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการ
3. นายวิชิต ศรประสิทธิ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นางสาวกานดา รูปจำลองโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทวัส ตานาโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสัน พ่อค้าโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิทวัส ตานาโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ สนทนาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกถนอม หมั่นประโคนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.ปราชญชนม์ นังตะลาโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ สนทนาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกถนอม หมั่นประโคนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.ปราชญชนม์ นังตะลาโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ สนทนาโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกถนอม หมั่นประโคนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.ปราชญชนม์ นังตะลาโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิงหา สื่อกลางโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายสุกิจ หุยวันโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ หมั่นประโคนโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. สิบเอกถนอม หมั่นประโคนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.ปราชญชนม์ นังตะลาโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแพรวนภา อ่อนรัมย์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายมนพ กึมรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแพรวนภา อ่อนรัมย์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายมนพ กึมรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายมนพ กึมรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไอยคุปต์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแพรวนภา อ่อนศรีโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
3. นายวราวุฒิ เหล่าจินดาโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายมนพ กึมรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทนาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร หงส์วรนุชโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นายพิรมย์ พานิคมโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร หงส์วรนุชโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นายพิรมย์ พานิคมโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร หงส์วรนุชโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นายพิรมย์ พานิคมโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวีระพล ลอยประโคนโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุนทร หงส์วรนุชโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายวรรณะ ศาลางามโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นายพิรมย์ พานิคมโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานพ ทองคำโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ซอสันเทียะโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมานพ ทองคำโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ซอสันเทียะโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานพ ทองคำโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ซอสันเทียะโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมานพ ทองคำโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายอิศรา ซอสันเทียะโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายพีระศักดิ์ ศรีเพ็งโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววิพัตรา เทียนวรรณโรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นายทิชากร เพิ่มพรโรงเรียนปะคำพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายธิชากร เพิ่มพรโรงเรียนปะคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชนพิมายโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายอมเรศ ดาวเหนือโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสมกรณ์ จันทร์งามโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการ
3. นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายอมเรศ ดาวเหนือโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ชนพิมายโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางธิษญาภรณ์ กระจ่างยุทธโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา จันทร์สองสีโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ชนพิมายโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงสมร ช่วงชัยโรงเรียนสิงหวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจิรกิตติ์ พิภักดีโรงเรียนสิงหวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวคนธ์ สยามประโคนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชาตรี ทุมมาวัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นายอมเรศ ดาวเหนือโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายธิตพัฒน์ บูรณ์เจริญโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชุวิตา นามนุโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ ชิณะทรัพย์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
4. นางนิภารัตน์ ศรีวรรณุโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
5. นางหทัยชนก หัดกล้าโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณัฐธนัน วรรณสุขโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวริทธิ์ธรา วัฒนานุสิทธิ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย โรจน์สุกิจโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางศุภาพักตร์ งามดีโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการ
4. นางศรีรัตต์ มงคลชาติภิรักษ์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวชลิดา วรรณโพธิ์กลางโรงเรียนนางรองกรรมการ
6. นายธนากร วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกษิดิศ ศิริเมฆาโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอธิภัทร ยอดนางรองโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสวยสม ปริมาณโรงเรียนหนองหงษ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายจีรวุฒิ แสนเสริมโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ เหมือนสิงห์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศิรพงศ์ วงษ์เฉลิมมังโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัชนา พรมภมรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายวิชาญ ฉิมพลีโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
4. นายกิตติชัย ระยับศรีโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา ยงศิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศิรพงษ์ วงษ์เฉลิมมังโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรัชนา พรมภมรโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นายวิชาญ ฉิมพลีโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการ
4. นายกิตติชัย ระยับศรีโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
5. นางอภิญญา ยงศิริโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายเดชาธร พองามโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นายพนมพร อาภรณ์รัตน์โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายอนันต์ พิลาจันทร์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวมานา หมายสุขโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเดชาธร พองามโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นายพนมพร อาภรณ์รัตน์โรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายอนันต์ พิลาจันทร์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวมานา หมายสุขโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวนัสนันท์ บัวชุมโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกตัญชลี เอกวุธโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
3. นางปรียาลักษณ์ เฮงวาณิชย์โรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายจิระศักดิ์ ยอดชลูดโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
5. นายดิลก หลงละลวดโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีระศักดิ์ สร้อยสิงห์โรงเรียนราชประนุเคราะห์ ๕๑ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย บัญชาเมฆโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายวีระยุทธ ปริมาณโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาวดี บินดิโตวาโรงเรียนนางรองกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา แมนไธสงโรงเรียนพนมรุ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางนารินทร์ ศรีณรงค์โรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ มีพวงผลโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปัญญาพงศ์ ดีแล้วโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางละออง วาปีทำโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
7. นางยุพิน โพธิ์ดอกโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางนารินทร์ ศรีณรงค์โรงเรียนสิงหวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ มีพวงผลโรงเรียนนางรองกรรมการ
3. นางสาวพิกุลแก้ว นวลวรรณ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายปัญญาพงศ์ ดีแล้วโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
5. นางละออง วาปีทำโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววัชราพรรณ์ สอนจินซือโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการ
7. นางยุพิน โพธิ์ดอกโรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางนันทา แป้นดวงเนตรโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ เสาเคหาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. จ่าเอกสยาม เชียงเครือโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัชดาภรณ์ เชื้อหงษ์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปัณณรัตน์ โสภณวัฒน์สิริโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ แห่งธรรมโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายนคร สเทินรัมย์โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวสุทิสา ปุยะติโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการ
4. นายพิสุทธิ์ บุญเย็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
5. นายธนพล ไวยวุฒินันท์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ ป้องเคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ อนันมาโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางสาวยุพา ศรียำโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายภานุวัฒน์ ป้องเคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมศักดิ์ อนันมาโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางสาวจรรยา โดดไธสงโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางสาวยุพา ศรียำโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายปิยะราช แสนศิริโรงเรียนถนนหักพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ย่อมมีโรงเรียนไทยเจริญพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพิน คะเนวันโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ไกรสุขโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรางทิพย์ ปุริมะเตโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายกศิดิศ ศิริเมฆาโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรพต จตุมานนท์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นายจักราวุธ แสนจันทร์โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)กรรมการ
4. นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูลโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายพานุวัฒน์ ป้องเคนโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1)กรรมการ
3. นายปานเทพ แก้วพิพัฒน์กุลโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสนิท แก้วอำไพโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นางอาทิตยา ศรีถาวรโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรา ปลงรัมย์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชบาไพร จินารักษ์โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนาวี คูเมืองโรงเรียนละหานทรายวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ นามนาคโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายป้องไผ่ เหมือนสิงห์โรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ศรีมหาพรหมโรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ ศรีทองสุขโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ หอมสุดโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอนันต์ หันสังข์โรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายมณเฑียร วงค์ปิ่นตาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางละออง เจริญสุขโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ หันสังข์โรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ หอมสุดโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจโรงเรียนนางรองพิทยาคมกรรมการ
4. นายมณเฑียร วงค์ปิ่นตาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางละออง เจริญสุขโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายภาคิน ยิ่งภัทรกิจโรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธพงษ์ หอมสุดโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นายอนันต์ หันสังข์โรงเรียนนางรองกรรมการ
4. นายมณเฑียร วงค์ปิ่นตาโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางละออง เจริญสุขโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอัมพวัน เวชชศาสตร์โรงเรียนนางรองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐนิดา คัชมาโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุวิสา พรหมเอาะโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงอนงค์ รอบแคว้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ สุดตาชาติโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสถาพร ชาญประโคนโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสำรวย บัวนาคโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวโยทการ ปะสุรัมย์โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวนัยนา รักษาสมบัติโรงเรียนห้วยหินพิทยาคมกรรมการ
5. นางปาลิดา ทรงประโคนโรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ประกอบมีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชลธาร ชอบมีโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอติชาต ชนะสงครามโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิดาภา ยี่รัมย์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหมาย สาระเสนโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ ประกอบมีโรงเรียนนางรองประธานกรรมการ
2. นายชลธาร ชอบมีโรงเรียนเหลืองพนาพิทยาคมกรรมการ
3. นายอติชาต ชนะสงครามโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการ
4. นางจิดาภา ยี่รัมย์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมหมาย สาระเสนโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ สหวัฒนชาติโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มั่งษาโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นายพณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางภารดี สิทธิ์ศาสตร์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิสิทธิ์ วานิชยากรโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ สหวัฒนชาติโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายปัญญา มั่งษาโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
3. นายพณิชย์ภณ หลักฐิติวัฒน์โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคมกรรมการ
4. นางธวัลรัตน์ ภิญโญโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุกรี ประโลมรัมย์โรงเรียนนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางส่องศรี เหล็กสีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เครือสวัสดิ์โรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายไพรวัน จีบงูเหลือมโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางส่องศรี เหล็กสีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เครือสวัสดิ์โรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายไพรวัน จีบงูเหลือมโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางส่องศรี เหล็กสีโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางดารุณี เครือสวัสดิ์โรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นายไพรวัน จีบงูเหลือมโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริพร พัชนีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
5. นางสาวมัณฑนา เธียรวรรณโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวบุปผา โชยรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา หลาบนอกโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ รัตนะโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางศรีสมร ล้อมกระโทกโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
5. นางละมุล สว่างเพาะโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวบุปผา โชยรัมย์โรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางชลธิชา หลาบนอกโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวปิยวรรณ รัตนะโรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศรีสมร ล้อมกระโทกโรงเรียนไทยเจริญวิทยากรรมการ
5. นางละมุล สว่างเพาะโรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางศุภลักษณ์ ไชยชนะโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกียรติมณี วาปีสังข์โรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูนโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพรรณ สีเสื่อโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสมจิต สีหะวงษ์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางศุภลักษณ์ ไชยชนะโรงเรียนหนองกี่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเกียรติมณี วาปีสังข์โรงเรียนมารดาวนารักษ์กรรมการ
3. นางเพ็ญพักตร์ สวัสดิ์พูนโรงเรียนสิงหวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพรรณ สีเสื่อโรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสมจิต สีหะวงษ์โรงเรียนถนนหักพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทยา วงศาโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
3. นายสุนทร วรนุชโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเดชา กัญญาโกคโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายเกรียงไกร หูไธสงโรงเรียนสิงหวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทยา วงศาโรงเรียนร่วมจิตต์วิทยากรรมการ
3. นายสุนทร วรนุชโรงเรียนร่มเกล้าบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเดชา กัญญาโกคโรงเรียนละหานทรานรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]