สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 52 6 2 0 60
2 หนองกี่พิทยาคม 35 8 5 0 48
3 ละหานทรายรัชดาภิเษก 32 6 5 0 43
4 หนองหงส์พิทยาคม 22 6 6 0 34
5 นางรองพิทยาคม 20 2 2 0 24
6 สิงหวิทยาคม 19 3 4 0 26
7 ราชประชานุเคราะห์ 51 17 9 7 1 33
8 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 17 6 4 0 27
9 ถนนหักพิทยาคม 17 6 1 0 24
10 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 16 10 5 0 31
11 มารดาวนารักษ์ 16 5 6 0 27
12 ร่วมจิตต์วิทยา 14 9 4 0 27
13 เหลืองพนาวิทยาคม 14 8 6 0 28
14 ห้วยหินพิทยาคม 12 9 1 0 22
15 ละหานทรายวิทยา 12 8 3 0 23
16 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 11 3 1 0 15
17 พนมรุ้ง 10 6 2 0 18
18 ไทยเจริญวิทยา 7 5 1 0 13
19 โนนสุวรรณพิทยาคม 6 3 6 1 15
20 ตาจงพิทยาสรรค์ 6 3 3 0 12
21 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 6 1 0 0 7
22 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 5 6 4 1 15
23 นิภาศิริ 4 3 8 0 15
24 ปะคำพิทยาคม 4 2 1 0 7
25 สามัคคีพิทยาคม 4 2 0 0 6
26 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 1 1 0 0 2
รวม 379 136 87 3 605