สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นางรอง 34 10 3 47 52 6 2 0 60
2 ละหานทรายรัชดาภิเษก 10 10 5 25 32 6 5 0 43
3 หนองหงส์พิทยาคม 8 4 2 14 22 6 6 0 34
4 หนองกี่พิทยาคม 7 17 3 27 34 8 5 0 47
5 นางรองพิทยาคม 7 7 2 16 20 2 2 0 24
6 ราชประชานุเคราะห์ 51 6 4 3 13 17 9 7 1 33
7 สิงหวิทยาคม 4 1 3 8 16 3 4 0 23
8 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ 4 0 2 6 11 3 1 0 15
9 มารดาวนารักษ์ 3 3 4 10 16 5 6 0 27
10 ห้วยหินพิทยาคม 3 3 4 10 12 9 1 0 22
11 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 3 2 7 12 16 10 5 0 31
12 ถนนหักพิทยาคม 3 1 6 10 17 6 1 0 24
13 เหลืองพนาวิทยาคม 2 3 0 5 14 8 6 0 28
14 พนมรุ้ง 2 2 3 7 10 6 2 0 18
15 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ 2 1 4 7 16 6 4 0 26
16 โนนสุวรรณพิทยาคม 2 0 1 3 6 3 6 1 15
17 ทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 2 0 1 3 5 6 4 1 15
18 ร่วมจิตต์วิทยา 1 2 3 6 14 9 4 0 27
19 ไทยเจริญวิทยา 1 1 1 3 6 5 1 0 12
20 ละหานทรายวิทยา 0 2 7 9 12 8 3 0 23
21 ตาจงพิทยาสรรค์ 0 2 1 3 6 3 3 0 12
22 นิภาศิริ 0 2 1 3 4 3 8 0 15
23 ปะคำพิทยาคม 0 2 0 2 4 2 1 0 7
24 ทุ่งแสงทองพิทยาคม 0 1 3 4 6 1 0 0 7
25 มูลนิธิรุ่งนภาโนนดินแดง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
26 สามัคคีพิทยาคม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
รวม 104 81 69 254 373 136 87 3 596