เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์ประชุม
กรรมการตัดสินกิจกรรมคอมพิวเตอร์ประชุมวันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. 
อาคาร 4 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนางรอง
วันอาทิตย์ ที่ 25 ตุลาคม 2558 เวลา 14:34 น.