กิจกรรมประกวดภาพยนตร์สั้น
ให้ทุกทีมเตรียมผลงานมาวันแข่งขัน จำนวน 6 ผลงาน นำส่งดังนี้
   ส่งกรรมการตัดสิน    5   ผลงาน
   ส่งกรรมการฝ่ายประสานงาน เพื่อนำผลงานลงเตรียมแข่งขัน  1 ผลงาน
วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13:41 น.