ปฏิทินการแข่งขัน

แข่งขันวันที่ 27-29 ตุลาคม 2558
   กิจกรรมคอมพิวเตอร์ แข่งขันวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558
   กิจกรรมหุ่นยนต์       แข่งขันวันที่      29 ตุลาคม 2558
   กิจกรรมอื่น ๆ          แข่งขันวันที่ 28-29 ตุลาคม 2558

สถานที่แข่งขัน
   โรงเรียนนางรอง
   โรงเรียนนางรองพิทยาคม
   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51

วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 10:29 น.