รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชนาธิป  พิมพ์พล
2. เด็กชายรัตนสินทร์  คงพินิจ
 
1. นายยุทธการ  เหมกูล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายกรวิชญ์  อินทร์รัตน์
2. เด็กชายเกษมสนธิ  ปักการะโถ
 
1. นายฉลาด  ปัสสาสัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กหญิงปนัสยา  อุตรวิเชียร
2. เด็กหญิงมุกจินดา  ภูลำใย
3. เด็กชายยุวรัตน์  พุทธิชาติ
4. เด็กชายสมเดช  สุนทรกูล
5. เด็กหญิงเยาวมาศ  วิเชียร
 
1. นายสรเพชร  อาจเดช
2. นายยงยุทธ  หีบเหล็ก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พันธ์ุหอ
2. นางสาวจิตรลดา  ผลดี
3. นายณัฐพงศ์  กุลอุปฮาด
4. นายนพณัฐ  มาโคตร
5. นางสาวสุภาพร  วอไธสง
 
1. นายกุลยภัทร  สุขสบาย
2. นางสาวปราณี  เรืองนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พรมแสนสอน
2. เด็กชายสุรศักดิ์  เหลาหวายนอก
 
1. นายบุญลือ  จันทร์อยู่จริง
2. นางเพ็ญศรี  จันทร์อยู่จริง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายปรีชากรณ์  สิทธิกูล
2. นางสาวอัญนิสา  งอกระโทก
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ฉกรรจ์ศิลป์
2. นางรุ่งฤดี  อุทุม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัชวาลวิบูลย์กิจ
 
1. นายธนาชัย  ทะยอมใหม่
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาววรรณศิริ  อรชุน
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิจักร
 
1. นายสรสิทธิ์  ทิพย์อักษร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายศุภกร  ดวงตะวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภิภาพร  วงค์สุริย์
 
1. นายกิตติกร  จุนทวิเทศ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นางสาวสุรดา  เต้นปักษี
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายพงศกร  เกษรนวล
 
1. นายสรสิทธิ์  ทิพย์อักษร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายศราวุฒิ  เข็มโคตร
 
1. นายกิตติภูมิ  ผลวิเศษสิทธิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงวิภาวดี  แสนสุข
2. เด็กหญิงเมธาวี  สมนึกตน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสมคุณ
2. นายสันทัศน์  ทับสุวรรณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพเก้า  หุยตะวัน
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรองพิทยาคม 1. นายสุรนาท  เสมอใจ
 
1. นางนภัสสร  ผลวิเศษสิทธิ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายจีรพัฒน์  บุตรพันธ์
2. เด็กชายชนมวัต  ก้อนทอง
3. เด็กชายศุภณัฐ  ศิริพงศธร
 
1. นายอำนวย  พันธุ์ฉลาด
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  มณฑล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายภาณุวัฒน์  จันทร์บุปผา
2. นายวันชนะ  ดำสนวน
3. นายวันชัย  มาบิดา
 
1. นายอำนาจ  ตอบกุลกิติกร
2. นายสิริพันธุ์  เรืองสระ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวอังคณา  อินพิทักษ์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
 
1. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาววรัญญา  วังใจ
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายอนุภัทร  คำสิม
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  อัมสารัมย์
 
1. นายชาญชัย  จันทวี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  ถั่วกระโทก
 
1. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์เมือง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายอภิว้ฒน์  มือขุนทด
 
1. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลญาณี  มีมุข
 
1. นายจิรกิตติ์  พิภักดี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา 1. นายจตุุพร  เรี่ยจี่
 
1. นายวีระชัย  โคตุราช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธนัญพร  มาประจง
2. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
3. เด็กชายภิรมย์  เย็นรัมย์
4. เด็กหญิงวรพิชชา  แปลงดี
5. นางสาววรัญญา  วังใจ
6. นายสุรเชษฐ์  วิทยากุลเดช
7. นายอนุภัทร  คำสิม
8. นายอภิวัฒน์  มือขุนทด
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
3. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โตสกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปรีดิธาดากุล
3. นางสาวธนัญพร  มาประจง
4. เด็กชายนิรัติศัย  ทองคำดี
5. เด็กหญิงน้ำมนต์  ศิริเมฆา
6. เด็กหญิงพรรณทิพย์  ตรีเมฆ
7. เด็กชายภราดา  งอยผาลา
8. เด็กชายภิรมย์  เย็นรัมย์
9. เด็กหญิงวรพิชชา  แปลงดี
10. นางสาววรัญญา  วังใจ
11. นายสุรเชษฐ์  วิทยากุลเดช
12. นายอนุภัทร  คำสิม
13. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
14. เด็กชายเทพนรินทร์  พาลี
15. เด็กชายเอกภาพ  สงเคราะห์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
3. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธนัญพร  มาประจง
2. เด็กชายธราธร  พูนอนันต์
3. นายธิติ  จูมวันทา
4. เด็กชายนิรัติศัย  ทองคำดี
5. เด็กชายภราดา  งอยผาลา
6. นางสาววรัญญา  วังใจ
7. นายสุทธิรักษ์  อุณาพันธ์
8. นายอนุภัทร  คำสิม
9. นางสาวอังคณา  อินพิทักษ์
10. เด็กชายอานพ  บุญประสาท
11. นายเขมนันท์  พูนมั่น
12. เด็กชายเอกภาพ  สงเคราะห์
 
1. นายศิริปัญญา  สะเดา
2. นางสาวจริยาพร  อุตรวิเชียร
3. นายภัทรพล  แป้นนรินทร์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ช่างบุ
2. นายจำรัส  เย็นสกุล
3. เด็กหญิงจิรารัตน์  ยาทา
4. เด็กชายจุลจักร  จิตรสม
5. เด็กชายพีรวิชญ์  ใจกลัด
6. เด็กชายเมธี  เคนคำน้อย
 
1. นายสุนทรหงษ์  วรนุช
2. นายพลากร  แก้วยก
3. นางสาวศิริกาญจน์  แสนกล้า
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวจันทิมา  ญาณวุฒิวงศ์
2. นายณัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
3. นายธนากรณ์  ชัยช่วย
4. นายวราวุฒิ  บัวน้ำอ้อม
5. นายวัชรินทร์  สมพงษ์
6. นายหนึ่งอุบล  นิตอินทร์
 
1. นายเดชา  กัญญาโภค
2. นายมานพ  ทองคำ
3. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายกรกช  แก้วอำไพ
2. นางสาวกิตติมา  แสนโคตร
3. นางสาวขนิษฐา  ครุรัมย์
4. นางสาวจันทิมา  ญาณวุฒิวงศ์
5. นางสาวชวาลา  ผาไชยสิทธิ์
6. นายชัยชนะ  ยาพยนต์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  กรองไธสง
8. นายณัฐศักดิ์  เที่ยงธรรม
9. นายณัฐสิทธิ์  จิตเนื่อง
10. เด็กชายทัศนัย  ป่าขมิ้น
11. เด็กหญิงทิพรดา  สนโสม
12. นายธนากรณ์  ชัยช่วย
13. นายธนาวุฒิ  มีทอง
14. เด็กชายนราวิทย์  ปราสะทัง
15. เด็กชายนรินทร์  อินศรีเมือง
16. นางสาวนุสารัตน์  เจียมสกุล
17. นางสาวพัชรมนฑ์  ถวิลบุญ
18. นายวราวุฒิ  บัวน้ำอ้อม
19. นายวัชรินทร์  สมพงษ์
20. เด็กชายวิชาญชัย  สำเร็จกิจ
21. นางสาววิภาวรรณ  ม่อมมิตร
22. นางสาววิรารัตน์  ปัสสาสุ
23. เด็กชายวิวัฒน์  อุตราศรี
24. นายศักรินทร์  เหล่าพิชิต
25. นางสาวศิรประภา  เที่ยงปา
26. นางสาวศิริกานต์  ดำสนวน
27. นางสาวสุกัญญา  ผลสมหวัง
28. นางสาวสุพรรษา  แสงโสภี
29. นางสาวสุวารี  บุญเจริญ
30. นายหนึ่งอุบล  นิตอินทร์
31. นายอภิรักษ์  เศษลือ
32. เด็กชายเจษฎา  บุญมามอญ
33. เด็กหญิงเนตรนภา  จำปา
 
1. นายเดชา  กัญญาโภค
2. นายมานพ  ทองคำ
3. นายศักดิ์ศรี  ดวงมาเกิด
4. นายนันทวิช  พูนสกุล
5. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
6. นายสุพจน์  ปานใจนาม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  คงแสนคำ
2. นางสาวกรรณิการ์  พาชัย
3. นางสาวกัญญารัตน์  บุญทรัพย์
4. นายกิตติ  ยอดนครจง
5. นายจตุรภัทร  พลเสนา
6. นายจักรพงษ์  โพธิ์เกตุ
7. นายจักรี  แคนตรี
8. เด็กหญิงจีระภา  วงศ์ศิริ
9. นางสาวจุฑาทิพย์  แลสูง
10. เด็กหญิงชมพู  ปัตถาระกัง
11. เด็กชายชลกวิน  เสภา
12. เด็กชายชัชพิสิฐ  นาคกลาง
13. เด็กชายดนุชา  แกมคำ
14. เด็กหญิงดวงกมล  เอี่ยมน้อย
15. นางสาวดาราณี  อัครมะหะเวทน์
16. เด็กหญิงธนัญญา  ด่านกระโทก
17. เด็กชายธัญกร  วงษ์หิรัญ
18. เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญทา
19. นางสาวนารีรัตน์  กุดกลาง
20. เด็กหญิงปนัดดา  ทิศศิลา
21. เด็กชายพงศกร  อิมอำไพ
22. เด็กหญิงภัทร์ทราภรณ์  จันทร์วงษา
23. นางสาวภีรดา  เสนผาบ
24. เด็กหญิงมัลลิกา  นานอก
25. เด็กชายฤทธิเบศ  ปะทังวา
26. นางสาววรรณนิภา  เขตชมภู
27. นายวายุ  พงษ์เจริญ
28. เด็กหญิงศศิตา  ศิลากุล
29. นางสาวศศิวิมล  อึ่งสีคราม
30. เด็กหญิงศิรินาถ  อนันมา
31. นางสาวสุนิตา  ปัดตานัง
32. นางสาวสุพรรณี  จันทศร
33. เด็กหญิงสุพัตรา  อุปวันดี
34. นายอภิชาติ  อนันมา
35. นางสาวอรดา  ทองเงิน
36. เด็กหญิงเกตุวรินทร์  มีสุข
37. เด็กชายเจษฎา  บตรแวง
38. นายเรืองศักดิ์  อุ้มไธสง
39. นายใจเพชร  อบอารีย์
 
1. นายสมพงษ์  สุภาพ
2. นางทองพูน  ศรีเตชะ
3. นายวิทธวัช  ตานา
4. นางสาวเนตรชนก  พลกระโทก
5. นายจักรพันธุ์  สุภาพ
6. นายไสว  ถนัดไถ
7. นางสาวอรทัย  เพียโคตร
8. นางสาวพิมพ์ใจ  แสนกาสา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรุ้ง 1. เด็กชายอนุชา  พุทธิชาติ
 
1. นายธีรปกรณ์  ศรีลาแสง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายสุวิจักขณ์  จันทร์โนนม่วง
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงนับพันพร  สุรัตน์ภิรมย์
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวณัฎชยา  สินปรุ
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 1. เด็กชายดิษกุล  พรหมยะกลาง
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีวิชัย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นายเจมวิวัฒน์  มัธทวกาญจน์
 
1. นางวิพัตรา  เทียนวรรณ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธาสินี  ทิดทองดี
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชญานิศ  ชำนิจศิลป์
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) 1. เด็กชายดิสกร  พรหมยะกลาง
 
1. นายธีรวัฒน์  ศรีวิชัย
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. นายกฤษณะชัย  มูลติปฐม
 
1. นางณัฏฐพิชา  โคตรดก
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงวิมลศิริ  เทียนยาณี
 
1. นางสาวอัญชลี  ชุมภูกุล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวฝนพรรษา  นิโรจชัยกุล
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม 1. นายภูเมธ  โนงระฆัง
 
1. นางแพรวนภา  อ่อนศรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. นายอุฤทธิ์  คำพินิจ
 
1. นายอิศรา  ซอสันเทียะ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงลาร่ามณีพิชชา  แอนดราเสค
 
1. นางสาวศิรินุช  ฝ่ายพรม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวกชกร  วิชาคำ
 
1. นายสิงหา  สื่อกลาง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ดวงอินทร์
2. เด็กหญิงชนิกา  ชำนาญ
3. เด็กหญิงณริสรา  ภูมีแกคำ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสุระ
5. เด็กหญิงทัศยา  ประทุมเทา
6. เด็กหญิงทิพวัลย์  เสภา
7. เด็กชายธณาทร  ดีบาล
8. เด็กหญิงธนพร  เรือนประโคน
9. เด็กชายธีรภัทร  คำหวัน
10. เด็กหญิงนริศรา  เลี่ยมกระโทก
11. เด็กหญิงนิจจารีย์  เนาว์นิเวศ
12. เด็กหญิงนิรชา  ถ้ำสูงเนิน
13. เด็กหญิงปรียานุช  จันทะคาม
14. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  บุตรทอง
15. เด็กหญิงพวงผกา  ฮุมโฮม
16. เด็กหญิงพิลาวัลย์  หลอดกระโทก
17. เด็กหญิงภคพร  อาษากลาง
18. เด็กหญิงภานุชนาถ  ลาบกระโทก
19. เด็กหญิงรัตน์นรี  สุขแม้น
20. เด็กชายวัชรินทร์  แววไธสง
21. เด็กหญิงวิชุดา  สืบชาติ
22. เด็กหญิงศศินิภา  จักรสาน
23. เด็กหญิงสรวีย์  ทองปาน
24. เด็กชายสหภาพ  เอกตะวันฉาย
25. เด็กหญิงสายวสันต์  พวงกระจาย
26. เด็กหญิงสิริยา  หล้าอำพร
27. เด็กหญิงสิลินดา  กรึมกระโทก
28. เด็กหญิงอทิตยา  สายเนตร
29. เด็กชายอธิพงษ์  นามไธสง
30. เด็กหญิงอพัชชา  นุงกระโทก
31. เด็กหญิงอริษา  นาคีสังข์
32. เด็กหญิงอลิตา  จันทร์นวล
33. เด็กชายเมธพนธ์  เรืองแสน
34. เด็กหญิงเมษา  แสนอ่อน
35. เด็กหญิงโยษิตา  มูลมณี
36. เด็กชายไชยวัฒน์  ทับเอี่ยม
37. เด็กหญิงไพลิน  จะโสรัตน์
 
1. นางสาวศิรินุช  ฝ่ายพรม
2. นางสาวประภาพร  วามะกัณฑ์
3. นางสาวอัจฉรา  คุปติธรรมกุล
4. นางสาวจุฑารัตน์  เข็มมณี
5. นายเกรียงศักดิ์  มั่งมี
6. นายชนะชัย  วงศ์มะแสน
7. นางสาววิไลลักษณ์  พาณิช
8. นายอัษฎาวิชญ์  วาปีเน
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายกติกา  ศรีบุญเรือง
2. เด็กชายดนัย  ตะโกนา
3. เด็กหญิงนงลักษณ์  จันทร์อยู่จริง
4. เด็กหญิงนิภาภรณ์  ศรีล้อม
5. เด็กหญิงวรรณรดา  ชาภัคดี
6. เด็กหญิงวริศรา  ซึ่งเสน
7. เด็กชายวุฒิภัทร  พวงสวัสดิ์
8. เด็กชายสิรภัทร  บุญบุตร
9. เด็กหญิงสุมีนา  จันทวงษ์
10. เด็กชายอมรฤทธิ์  แจ่มทองหลาง
 
1. นางธิษญาภรณ์  กระจ่างยุทธ
2. นางสาวศิริกาญจน์  แสนกล้า
3. นายพลากร  แก้วยก
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นางสาวชวาลา  ผาไชยสงค์
2. นายชัยชนะ  ยาพยนต์
3. นายธนพล  ตุยรัมย์
4. นางสาวธิดารัตน์  ทั่งประโคน
5. นายประโพิธ์  ศรีจันทะเนตร
6. นางสาวสิริกานต์  ดำสนวน
7. นางสาวสุมลฑา  เดชสม
8. นายอมระเทพ  เฟื่องสูงเนิน
9. นางสาวอังคณา  พงษ์อุตทา
10. นายอินทรเทพ  นาคประโคน
 
1. นางสาวสมกรณ์  จันทร์งาม
2. นายนันทวิช  พูนสกุล
3. นายอมเรศ  ดาวเหนือ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยพัฒน์ปรีชา
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาติเจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวิมล  ทองดี
5. เด็กหญิงสุวิชญา  คะเชนเนียม
6. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชลลดา  ธูปบูชา
2. นางสาวนฎกร  ธานาจิราพัฒน์
3. นางสาวสุพิชญา  จันทร์สองสี
4. นางสาวอริศรา  จีนชาติ
5. นางสาวอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
6. นางสาวเมวีญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชัยพัฒน์ปรีชา
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  ตรีเมฆ
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชาติเจริญสวัสดิ์
4. เด็กหญิงวิมล  ทองดี
5. เด็กหญิงสุวิชญา  คะเชนเนียม
6. เด็กหญิงเกล็ดตะวัน  ไพรพนม
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวชลลดา  ธูปบูชา
2. นางสาวนฎกร  ธานาจิราพัฒน์
3. นางสาวสุพิชญา  จันทร์สองสี
4. นางสาวอริศรา  จีนชาติ
5. นางสาวอังคุณา  ประสงค์ทรัพย์
6. นางสาวเมวีญา  ฉกรรจ์ศิลป์
 
1. นางสาวอาทิตยา  จันทร์สองสี
2. นางศิริกุล  ปิยานุกูล
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. เด็กหญิงกิตติมา  ประชุมพันธ์
2. เด็กหญิงจวนจันทร์  ทองวงศ์
3. นางสาวณัญฐิกาญจน์  ทศดร
4. นางสาวณัฐกานต์  แซ่เฮ้ง
5. เด็กหญิงวราภรณ์  สีเทา
6. เด็กหญิงวิยดา  ลังกาพยอม
7. เด็กหญิงสุธิชา  ชอบสระน้อย
 
1. นายชาตรี  ทุมมาวัย
2. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวกาญนา  กาญจนะ
2. นางสาวจินดาหรา  แชะรัมย์
3. นางสาวปณิตา  เดชกุลรัมย์
4. นางสาวประภาพร  เครือบกลาง
5. นางสาวพัณณิตา  พุกนิลฉาย
6. นางสาวพีรพรรณ  วิจิตศักดิ์
7. นางสาวเดือนเพ็ญ  กาญจนะ
 
1. นายจักรพันธ์  เพ็งประโคน
2. นายชาตรี  ทุมมาวัย
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  ทนกระโทก
2. เด็กชายปราโมช  เต่าทอง
3. เด็กชายภูวดล  ทิศกระโทก
4. เด็กชายวิรัตน์  นิพรรัมย์
 
1. นางภณิตา  เกื้อกระโทก
2. นายกฤษณะ  แวงสันเทียะ
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีนอก
2. เด็กหญิงนริศรา  วระบุตร
3. เด็กหญิงปวีณา  ลีสม
4. เด็กชายรณฤทธิ์  สีเขียว
5. เด็กชายศิริมงคล  เชิงเร็ว
6. เด็กหญิงอรทัย  วรรณกาล
7. เด็กชายอัจฉริยะ  อยู่ในวงศ์
8. เด็กหญิงอุมาพร  อักษรพิมพ์
 
1. นายไพฑูรย์  โจมพรม
2. นายประกรณ์  ยินดีชาติ
3. นายโยธิน  มหาบุญ
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. นายธาดา  พวงแก้ว
2. นายฤทธิเดช  วงศ์เพ็ญ
3. นายวันชัย  ไทยลือนาม
4. นายศราวุธ  ศรีทอง
5. นายสมเกียรติ  สุโขพันธ์
6. นายสุภชัย  ทองทูล
 
1. นางจิรกาล  สุภศร
2. นายบุญมา  สุภศร
3. นางสาววิรัตน์  สวายพล
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุภาษิต
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ร่มรื่น
3. เด็กหญิงโยธิตา  โกเมน
 
1. นางสาวรจิต  ภูละ
2. นางเพ็ญพักตร์  สวัสดิ์พูน
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  อ่องหล้า
2. นางสาววรรณิศา  บุตรชานนท์
3. นางสาวอาทิตยา  เบกไธสง
 
1. นางวริทธิ์ธรา  วัฒนานุสิทธิ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กชายรัฐพล  เหลาคำ
2. เด็กหญิงอนันตา  อ่อนน้ำคำ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เหมือนสิงห์
2. นายบุญยัง  จัตุเชื้อ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิตต์  พางาม
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาววัชราพรรณ์  สอนจินซือ
2. นางสาวสุทราพร  กันทำ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวธมลวรรณ  เสาวกุล
2. นางสาวสุภาวรรณ  ดำเสนา
 
1. นางสาวจรรยา  โดดไธสง
2. นางนันทา  แป้นดวงเนตร
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กหญิงบงกช  พงษ์โพด
2. เด็กหญิงรัตติยา  อินทร์ชำนาญ
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายธนพฤฒ  ปิยะเมธาง
2. นายวศิน  พิพัฒน์ภานุกุล
 
1. นางสาวมานา  หมายสุข
2. นายพีระพงษ์  มีพวงผล
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายปาลิต  ปราตะนัง
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  เย็นไธสง
 
1. นางวนัสนันท์  บัวชุม
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายชูตระกูล  เวสา
2. เด็กชายณัฐภัทร  แก้วพรม
 
1. นางสาววัชราพรรณ์  สอนจินซือ
2. นางสาวกมลชนก  สาวะโห
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. เด็กชายชญานิน  สงวนเชื้อ
2. เด็กชายสุทธินันท์  บุญเย็น
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นายธาวิน  บุตรศรี
2. นางสาวอาภาภรณ์  เที่ยงนนดา
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวนภสร  บัวรัตน์
2. นายยศวริศ  ลอยนอก
 
1. นายวีระยุทธ  ปริมาณ
2. นางสวยสม  ปริมาณ
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายคุณัชญ์  ตรากลาง
2. นายอภินันท์  ทวีลาภ
 
1. นายธนพล  ไวยวุฒินันท์
2. นายศิรพงศ์  วงษ์เฉลิมมัง
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สีชุมแสง
2. เด็กหญิงนริศรา  เพียรดี
3. เด็กหญิงอัญนิกา  จันทร์คง
 
1. นางสาวกตัญชลี  เอกวุธ
2. นางสาวละมุล  สว่างเพาะ
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวสุพัตรา  กลิ่นบุหงา
2. นายไชยา  ฐานะ
3. นายไพบูลย์  ไชยสิทธิ์
 
1. นายพิสุทธิ์  บุญเย็น
2. นางสาวสุรัชนา  พรมภมร
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นายปพนพัชร์  อิสระบุตรฐิติกุล
2. นางสาววิจิตรศิลป์  โสมกระโทก
 
1. นางสาวปรางทิพย์  ปุริมะเต
2. นายดิลก  หลงละลวด
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐพัชร์  นองสินไทย
2. เด็กชายศุภกฤต  ฝอดสูงเนิน
3. เด็กชายอภิรักษ์  จตุมานนท์
 
1. นายบรรพต  จตุมานนท์
2. นายสนิท  แก้วอำไพ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายฐาปกรณ์  บุญเต็ม
2. นายวัชรินทร์  ขวัญเมือง
3. นายอรรถตชัย  สีหอมทน
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางชบาไพร  จินารักษ์
 
85 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรอุษา  บูรณะธนาชัย
2. เด็กชายภัทรพงษ์  หาญเขียว
3. เด็กชายเอราวัฒน์  ขวัญเมือง
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางสาวณัฐวรา  ปลงรัมย์
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์ 1. นายชาตรี  เสริมงาม
2. นายวัชรพล  บุตรดีขันธ์
3. นายสุขสันต์  หาญสุวรรณ์
 
1. นายปานเทพ  แก้วพิพัฒน์กุล
2. นางชบาไพร  จินารักษ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนกฤต  อินทยูง
2. เด็กชายวรายุทธ์  กลางนอก
3. เด็กชายอนันตชัย  งามเชย
 
1. นายวิโรจน์  นามนาค
2. นายกุศล  จันทร์วัน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายจิระศักดิ์  สืบสีสุก
2. นายพีรวัฒน์  รัตนา
3. นายวิชนะชัย  สุขเพิ่ม
 
1. นายประเสริฐ  กล่าวรัมย์
2. นางสาวสายสุนีย์  ศรีทองสุข
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รินทอง
2. เด็กหญิงอัยรดา  แก้วนรา
3. เด็กชายเอกพันธ์  สิงรี
 
1. นางละออง  วาปีทำ
2. นางอัจฉรียา  เจริญสุข
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยหินพิทยาคม 1. นางสาวนัฐธริกา  ภูหงษ์
2. นายสนธยา  เข็มแดง
3. นางสาวอินทุอร  นารินทร์
 
1. นายสมพงษ์  สุภาพ
2. นางละออง  วาปีทำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. เด็กหญิงปรียานุช  บุญเสริม
2. เด็กหญิงพรจิรา  อนันต์
3. เด็กชายพิชฐพล  พิมปาน
4. เด็กหญิงอัญญมณี  วงค์อำมาตย์
5. เด็กหญิงเบญจญาณี  ฉิมพาลี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองคำ
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางอรวรรณ  ประกอบมี
3. นายศุกรี  ประโลมรัมย์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางรอง 1. นางสาวขวัญชนก  คงนันทะ
2. นายธีระพงศ์  พะวงค์
3. นายธีระพงศ์  ศรีสุรินทร์
4. นางสาวปรียานุช  สุธรรม
5. นางสาวศศินา  สินปรุ
6. นางสาวอรดี  ลาธุลี
 
1. นางสาวปาริชาติ  สุดตาชาติ
2. นางปาลิดา  ทรงประโคน
3. นางสาวลาวัลย์  เรืองปรัชญากุล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม 1. เด็กหญิงวนิดา  จีนมโน
2. เด็กชายอภินนท์  ชิณศรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สว่างชาติ
 
1. นายชลธาร  ชอบมี
2. นางใกล้รุ้ง  พิมพ์เบ้า
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม 1. นางสาวกษมา  เพ็งคำแหง
2. นางสาวชุติกาญจน์  ตลับไธสง
3. นางสาวสกุลรัตน์  วังสันต์
 
1. นางสาวสมหมาย  สาระเสน
2. นางสุนิสา  ทัดไพร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เจริญภาพ
2. เด็กหญิงจิณัฐตา  ปานใจนาม
3. เด็กชายณัฐภัทร  สหวัฒนชาติ
 
1. นายสุเทพ  สหวัฒนชาติ
2. นางเรณู  วงค์ปินตา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวกันยารัตน์  คชเศียรสืบ
2. นางสาวนลิน  บุญเขื่อง
3. นางสาวอรัชพร  เอี่ยมรัมย์
 
1. นางธวัลรัตน์  ภิญโญ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กชายต้นตระการ  ลิ้มไธสง
2. เด็กชายมานพ  ในพิมาย
3. เด็กหญิงสุชญา  พวงจำปา
 
1. นางสาวบุปผา  โชยรัมย์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  อาญาเมือง
2. นางสาวหทัยรัตน์  ธรรมปัญญา
3. นางสาวอารยา  จานพิมพ์
 
1. นางสาวบุปผา  โชยรัมย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  ประจิตร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จงวงศ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรรณรงค์
 
1. นางดารุณี  เครือสวัสดิ์
2. นางสาวพัชรี  แก้วสังข์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นายกิตตินันท์  ยุทธกลาง
2. นางสาวพรพิมล  อุตตะมัง
3. นางสาวสุมิตตรา  หวังกองกลาง
 
1. นางสาวสิริพร  พัชนี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญา  แสงประโคน
2. เด็กหญิงชลธิชา  เงินงอกงาม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงหมั่น
 
1. นางส่องศรี  เหล็กสี
2. นางชลธิชา  หลาบนอก
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 1. นางสาวนุสรา  ภูมิรา
2. นางสาวรุ่งนภา  ยางนามอินทร์
3. นางสาวสุพัตรา  แก้วกาญน์
 
1. นางสาวสิริพร  พัชนี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงศิริวิไล  บุญสมศรี
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  บุญเบ้า
 
1. นางศุภลักษณ์  ไชยชนะ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นางสาวธัญญารัตน์  ถินกระโทก
2. นางสาวนิษฐา  ฉิมจารย์
3. นายอู่เพชร  ดวงศรี
 
1. นางศุภลักษณ์  ไชยชนะ
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ 1. เด็กชายวุฒิพงศ์  ลูกภูเขียว
 
1. นายสุนทรหงษ์  วรนุช
 
106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  ไทยสืบชาติ
 
1. นายเกรียงไกร  หูไธสง
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นายไพโรจน์  เทพสุนทร
 
1. นายเกรียงไกร  หูไธสง
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  นากระโทก
 
1. นายเกรียงไกร  หูไธสง
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม 1. นายนพรัตน์  ทองคำ
2. นายยุทธนา  ทะนีหงษ์
 
1. นายวราวุฒิ  เหล่าจินดา
2. นายมนพ  กึมรัมย์