หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   26 ต.ค. 2558   27 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 26 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 อาคาร 5 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
08.00-16.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 อาคาร 6 ห้อง 646 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16
08.30-16.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 อาคาร 6 ห้อง 646 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอนิทรรศการ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอนิทรรศการ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 117 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 117 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้อง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โรงปั้น 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 116 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 115 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 ห้อง 115 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุนอาคาร 2 (เต้นท์) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุนอาคาร 2 (เต้นท์) 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โดม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
2 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โดม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
3 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ซุ้มเขียว หน้าอาคาร 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.00
4 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ซุ้มเขียว หน้าอาคาร 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.00
5 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ซุ้มเขียว หน้าอาคาร 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
08.30-16.00
6 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ซุ้มเขียว หน้าอาคาร 1 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
08.30-16.00
7 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หน้าอาคาร 1 ห้อง ซุ่มเขียว 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
08.30-16.00
8 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หน้าอาคาร 1 ห้อง ซุ่มเขียว 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
9 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หน้าอาคาร 1 ห้อง ซุ่มเขียว 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.00
10 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หน้าอาคาร 1 ห้อง ซุ่มเขียว 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.00
11 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 314 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
08.30-16.00
12 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 314 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.00
13 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 314 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
08.30-16.00
14 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 314 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 316 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
16 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 316 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
08.30-16.00
17 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 316 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 10
08.30-16.00
18 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 3 ห้อง 316 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-16.00
19 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง โดม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
20 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โดม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง สนามฟุตบอล ร.ร.พุทไธสง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง สนามฟุตบอล ร.ร.พุทไธสง 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-12.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องสมุด อาคาร 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 12
08.30-16.30
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องสมุด อาคาร 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 11
08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.30
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.30
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
08.30-16.30
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.30
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.30
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
08.30-16.30
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
08.30-16.30
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
08.30-16.30
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
08.30-16.30
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.30
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.30
12 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ชั้น 2 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ห้อง 423 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.30
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 4 ห้อง 423 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.30
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุน อาคาร 5 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.30
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุน อาคาร 5 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ข้างโรงอาหาร หลังเก่า 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.30
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ข้างโรงอาหาร หลังเก่า 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.30
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เต้น หน้าห้องอุตสาหกรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.30
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เต้น หน้าห้องอุตสาหกรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
08.30-16.30
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง โรงอาหาคาร ใหม่ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ข้างโรงอาหาร/สุขศึกษา 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เต้น หน้าห้องอุตสาหกรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เต้น หน้าห้องอุตสาหกรรม 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ร่มไทร หน้าห้องดนตรี 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ร่มไทร หน้าห้องดนตรี 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เต้นท์ หน้าห้องอุตสาหกรรม 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เต้นท์ หน้าห้องอุตสาหกรรม 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เต้นท์ หน้าห้องอุตสาหกรรม 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เต้นท์ หน้าห้องอุตสาหกรรม 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เต้นท์ หน้าห้องอุตสาหกรรม 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 3
09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เต้นท์ หน้าห้องอุตสาหกรรม 4 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ข้างโรงอาหาร หลังเก่า 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ข้างโรงอาหาร หลังเก่า 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง อาคาร 1 117 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง เวทีกลาง โดมอเนกประสงค์ 26 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]