หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   26 ต.ค. 2558   27 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 27 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุมเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
08.30-16.00
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง หอประชุมเอนกประสงค์ ห้อง หอประชุมเอนกประสงค์ 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
08.30-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
2 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
3 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
4 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
6 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
7 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
8 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
9 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
10 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 1-2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
11 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 1-2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
12 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 1-2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
13 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 1-2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
14 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 1-2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 2
08.30-16.00
15 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ห้องดนตรี 1-2 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 1
08.30-16.00
16 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง โดม 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 6
08.30-16.00
17 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง โดม 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 9
08.30-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุน อาคาร 5 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 5
08.30-16.30
2 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุทไธสง ใต้ถุน อาคาร 5 27 ต.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 4
08.30-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]