หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-brm4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ อนุมาตร์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ มาลานนท์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพล ยศดาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางน้ำค้าง รัตนพันธ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอธิป เมืองนามโรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นางสาวพิริยา เอกวิเศษโรงเรียนมัธยมพรสำราญกรรมการ
8. นายธีรภัทร ยศม้าวโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
9. นายอำคา สาลีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
10. นางสาวสมพิศ ผาดไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ์ อนุมาตร์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ มาลานนท์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายณัฐพล ยศดาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ สมานมิตรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอธิป เมืองนามโรงเรียนสตึกกรรมการ
7. นางสาวอัจฉรา ลักขษรโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
8. นางธนวรรณ มาลานนท์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรภัทร ยศม้าวโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
10. นายอำคา สาลีโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวิฑูรย์ เวสะมูลาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ชำนิไกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ประสิมธิ์นอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิญญะ สังสะนาโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์โรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา
6. นางสุรางค์ศรี อรุณโนโรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวิฑูรย์ เวสะมูลาโรงเรียนแคนดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญลักษณ์ ชำนิไกรโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาติ ประสิมธิ์นอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายปฏิญญะ สังสะนาโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์โรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา
6. นางสุรางค์ศรี อรุณโนโรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชยโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปกาวรรณ แก้วโพธิ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวีร์สุดา มะติยาภักดิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์โรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา
7. นางสุรางค์ศรี อรุณโนโรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชยโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายปกาวรรณ แก้วโพธิ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางวีร์สุดา มะติยาภักดิ์โรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์โรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา
7. นางสุรางค์ศรี อรุณโนโรงเรียนพุทไธสงที่ปรึกษา

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุวันนี บุญศรีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา แสนเจ๊กโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางยุวันนี บุญศรีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา แสนเจ๊กโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสุมิตรา เจ๊กไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุวันนี บุญศรีโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา แสนเจ๊กโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายธนัญชัย ศรีจันทร์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอรุณ เรืองคำโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังวาล เอี่ยมสีอาดโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานิต เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสาวสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยากรรมการและเลขานุการ
4. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนิคม วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนัทรพงษ์ วุฒิเกรียงไกรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ ภูมราโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายปัญญา กุลแก้วโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
5. นางสุภาวดี ศรีภักดีโรงเรียนสมเสม็ดวิทยาที่ปรึกษา
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ หรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กูลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร เทวรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลางโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ แก้วไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย รุ่งรัตน์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร เทวรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลางโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ แก้วไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย รุ่งรัตน์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร เทวรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลางโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ แก้วไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย รุ่งรัตน์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางยุพาพร เทวรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธิดาทิพย์ เอี่ยมกลางโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรอนงค์ แก้วไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย รุ่งรัตน์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุตย์ วาทะยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายจักรพล ชาวสวนโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุตย์ วาทะยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายจักรพล ชาวสวนโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุตย์ วาทะยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายจักรพล ชาวสวนโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางลดาวัลย์ งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ พลธรรมโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนิรุตย์ วาทะยาโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายจักรพล ชาวสวนโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลดาวัลย์ งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมรา บุญประเสริฐโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมรา บุญประเสริฐโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมรา บุญประเสริฐโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนริศรา คลาร์คโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา เดชวิริยะรัตน์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัมรา บุญประเสริฐโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวสินจัย ศรีพลายโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางลัดดา เสาไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวสินจัย ศรีพลายโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวสินจัย ศรีพลายโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางลัดดา เสาไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวสินจัย ศรีพลายโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางลัดดา เสาไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวสินจัย ศรีพลายโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางลัดดา เสาไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวลักษณ์ ธรรมธรานุรักษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย แก้วกาหลงโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางสาวสินจัย ศรีพลายโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
5. นายฉลอง งามคงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายปรีชา รินไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมที่ปรึกษา

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
6. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
7. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางดรุณี ก้อนคำใหญ่โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรภัทร แจบไธสงโรงเรียนพุทไธสงรองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ วิลาศโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรทิพย์ ยาวรัมย์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นายธณัฐพล ตรีเดชโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวขนิษฐา สอนชาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์กรรมการ
7. นายอภินันท์ วิบูลกุลโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
8. นางสาวอรทัย ศรีเมืองโรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
9. นายสราวุธ ทรงประโคนโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา
10. นางรุ่งจิต สุวรรณธาดาโรงเรียนสตึกที่ปรึกษา

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ไชยภูมิโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิมเส ศราวรณ์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมที่ปรึกษา
5. นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยโทปริญญา กางรัมย์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ไชยภูมิโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิมเส ศราวรณ์โรงเรียนร่อนทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมที่ปรึกษา
5. นายโชติอนันต์ วงศาสนธิ์โรงเรียนสะแกพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวุฒิ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกรณ์ ชมพูวงศ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา นาคงามโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิริยา แสนเสนาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุเนตร ขวัญคำโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายวทัญญู ซึ่งเสนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวุฒิ แคว้นไธสงโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกรณ์ ชมพูวงศ์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา นาคงามโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิริยา แสนเสนาโรงเรียนเมืองแกพิทยาคมกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุเนตร ขวัญคำโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายวทัญญู ซึ่งเสนโรงเรียนร่อนทองพิทยาคมที่ปรึกษา

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต แก้วคูนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรนันท์ เค้าคำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต สายกระสุนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรนันท์ เค้าคำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต แก้วคูนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นางจีรนันท์ เค้าคำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายชินกร พวงคตโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิลุบล แคล้วณรงค์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สร้อยแสงโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นายวีรชาติ สุภะเสถียรโรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นายชินกร พวงคตโรงเรียนดงพลองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิลุบล แคล้วณรงค์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา ยารัมย์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ ปุยะติโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิมพิสา นาคขำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ ปุยะติโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิมพิสา นาคขำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ ปุยะติโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยมงคล หรัญรัตน์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ จูไธสงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิมพิสา นาคขำโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทรพรรณ ปุยะติโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายชาญ เริ่มรักรัมย์โรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายธเนศ วงเวียนโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ สายกระสุนโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต แก้วคูนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางจารุณี ทรงประโคนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
6. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต แก้วคูนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุถาพร นุยอนรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางจารุณี ทรงประโคนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
6. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุชิต แก้วคูนอกโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
2. นายสุริยา ลาอ่อนโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร นุยอนรัมย์โรงเรียนสตึกกรรมการ
4. นางจารุณี ทรงประโคนโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์โรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
6. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสันติสุข สมพรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอลงกรณ์ สุขสังข์โรงเรียนพรสำราญกรรมการ
3. นายมีพล ทรงศิลาโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวญาโณทัย ฉาไธสงโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
5. นายโกศล เสนาปักธงไชยโรงเรียนแคนดงพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นายมานัส เวียงวิเศษโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมที่ปรึกษา

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมิงไพร สุนทะวงษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
5. นางดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมิงไพร สุนทะวงษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
5. นางดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมิงไพร สุนทะวงษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
5. นางดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายพรมมี ประยุทธเตโรงเรียนสตึกประธานกรรมการ
2. นายกว้าง ไปหนี้โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดีโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายสมิงไพร สุนทะวงษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
5. นางดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายวงค์วิสันต์ ดระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายสมิงไพร สุนทะวงษ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
6. นางดาวรุ่ง สุระศรีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปรีชา ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา พลอาษาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
6. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวงค์วิสันต์ ดุระนิกรโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี พิมพวงโรงเรียนทศพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวิทยา พลอาษาโรงเรียนสะแกพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรีชา ปลื้มพันธ์โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
5. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
6. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางประทิน ยุทธเสรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนุกูล พัดไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางลำไย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
5. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
6. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางประทิน ยุทธเสรีโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนุกูล พัดไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผลโรงเรียนพุทไธสงกรรมการ
4. นางลำไย ศรีสมบูรณ์โรงเรียนสตึกกรรมการและเลขานุการ
5. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
6. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ บุราสิทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ เพชรศรีโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายประสงค์ บุราสิทธิ์โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประภาพรรณ เพชรศรีโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีทาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายคมกฤษณ์ เจียมทิพย์โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปิ่นภพ ดำเนินโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายพีรเทพ หอมหวลโรงเรียนตูมใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายไตรรงค์ จันทะบาลโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
7. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพีรเทพ หอมหวลโรงเรียนตูมใหญ่วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิ่นภพ ดำเนินโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการ
4. นายไตรรงค์ จันทะบาลโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
6. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปัณฑิตา ริ้งไธสงโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรีวรรณ ปดาภาโรงเรียนสตึกกรรมการ
3. นางวงจันทร์ ชอบมีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสลับ เดิมทำรัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญประธานกรรมการ
2. นางพนิตตา พิมายโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสลับ เดิมทำรัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญประธานกรรมการ
2. นางพนิตตา พิมายโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอุบลรัตน์ มาศภูมิโรงเรียนพุทไธสงกรรมการและเลขานุการ
4. นายศักดิ์ ซารัมย์โรงเรียนมัธยมพรสำราญที่ปรึกษา
5. นายจันทร เที่ยงภักดิ์โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาที่ปรึกษา

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย เบ้าไธสงโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายสุพล สิ่วไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์รองประธานกรรมการ
3. นายทศพล เหล่าอัจฉริยะพรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุจินต์ ถาวรผลโรงเรียนแคนดงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราการณ์ จันทร์แก้วโรงเรียนทศพรวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายศานิตย์ เลไธสงโรงเรียนหนองขารวิทยาคมที่ปรึกษา
7. นายสุรพล ศรีภักดิ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ แข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายวิทยา สืบสำราญโรงเรียนพุทไธสงประธานกรรมการ
2. นายพงษ์พันธ์ พรมหงษ์โรงเรียนแคนดงพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษฎา พิทักษาโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ เข็งนอกโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมกรรมการ
5. นายสุชาติ อยู่แท้กุลโรงเรียนสตึกกรรมการ
6. นายเทวัณ หอมดีโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคมกรรมการ
7. นายกานต์ เลิศไกรโรงเรียนคูเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้าโรงเรียนดงพลองพิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายศักดิ์ รุ่งแสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]