หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุพจน์ สินสุวงศ์วัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายสราวุธ ทรงประโคน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตึก รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นายอำคา สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
4 นายณรงค์ศักดิ์ รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนดงพลองพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
5 นายสุรพล ศรีภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเมิองแกพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
6 นายโกศล เสนาปักธงไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแคนดงพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
7 นายศักดิ์ รุ่งแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ กรรมการอำนวยการ
8 นายมานัส เวียงวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
9 นายมานิต เลไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขมารวิทยาคม กรรมการอำนวยการ
10 นายศักดิ์ ซารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมพรสำราญ กรรมการอำนวยการ
11 นายปัญญา กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเสม็ดวิทยา กรรมการอำนวยการ
12 นายจันทร เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตูมใหญ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการ
13 นายสมิงไพร สุนทะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
14 นางสุเนตร ขวัญดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม กรรมการอำนวยการ
15 นางสงกรานต์ พันธุ์พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนทศพรวิทยา กรรมการอำนวยการ
16 นายฉลอง งามคง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
17 นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะแกพิทยาคม กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
18 นางสาววราอิทร์ ปุผาลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
19 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูชำนาญการโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน
20 นายพิชญ์ สิทธิ์เสือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายจำรูญ บุญที ครูโรงเรียนพุทไธสง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายธีระพล ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
23 นายธีระชัย เถลิงลาภ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
24 นายสำราญ หอมกลิ่น ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
25 นายเกรียงไกร ไชยสุวรรณ นักการภารโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
26 นายสมควร แดงสอด นักการภารโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
27 นายกิตติ ฉวีวงศ์ นักการภารโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
28 นายเด่นพงษ์ ภาษี นักการภารโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
29 นายไสว จิตรโท นักการภารโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
30 นายสุบิน ปักกาสาร นักการภารโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
31 นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชย ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
32 นางลำดวน วงปรเมษฐ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
33 นายภัทรภาวัฒน์ ตองติดรัมย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
34 นายสมคิด อาจจำนง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
35 นายวิทยา สืบสำราญ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
36 ครูเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
37 นายนัทรพงษ์ แพงเพ็ง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
38 นายอรรถพร มาศภูมิ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
39 นายจักรพล ชาวสวน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
40 นางสุมิตรา เจ๊กไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
41 นางสาวจิรภัทร แจบไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
42 นางสาวสุธาสินี วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
43 นางสถาพร ศรีหาวงษ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
44 นายอุดม เคลื่อนไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
45 นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผล ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
46 นายสกุณ จ่าไะสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
47 นายวิรัช วงสวาห์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
48 นางกัลยารัตน์ โจไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
49 นางสุดาวรรณ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
50 นางอุบลรัตน์ มาศภูมิ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
51 นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
52 นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุล ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
53 นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
54 นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
55 นางสาวอิสยาห์ ถิอสยม ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
56 นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
57 นางสาวญาโณทัย ฉาไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
58 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
59 นายอวยชัย เบ้าไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
60 นางสาวอำภา พรมโสภา ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาคารสถานที่
61 นางสีอำพร สอนไธสง หัวหน้างานวัดผลประเมินผลและทะเบียน รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
62 นางสาวอิสยาห์ ถิอสยม ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
63 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
64 นางสาวภรณี สุดประโคน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
65 นางสาวอนุชิดา สีนาค ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
66 นายอิสระพงษ์ ทาฤทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
67 นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
68 นางสาวชนานันท์ ศรีภา ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
69 นางสาวกรองทรัพย์ กุมไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
70 นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
71 นางศราธร อุนาริเน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
72 นายวรุฒ สีภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
73 นางสาวชุดาภา เชื้อแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
74 นางสาวสุนิสา เจริญศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
75 นางสาวศรัญญา นนตะสี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
76 นางสาวจันจินา แฉล้มไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
77 นายพูนทรัพย์ ทองมาก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
78 นายพัชรพงษ์ อิมทรลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
79 นางสาวปรางค์ทิพย์ จันทร์หอม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
80 นางสาวศิริลักษณ์ ศิลาจันทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
81 นางสาวสมฤดี เฉยดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
82 นายนัด รัตนพลแสน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
83 นายศักดิ์สิทธิ์ เมืองสันเทียะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีครู กรรมการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
84 นางอรัญญา หมอกไชย ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
85 นางสุรางค์ศรี อรุณโน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสาวรัชนี สดไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผล/ทะเบียน
87 นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผล ครูโรงเรียนพุทไธสง รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางอุบลรัตน์ มาศภูมิ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
89 นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย ครูโรงเรียนพุทไธสง รองประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
90 นางประภาพรรณ จ่าไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางเพ็ญนภา อุปภา ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสาวคำพันธ์ ดาพัวพันธุ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางศราธร อุนาริเน ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางเกษรินทร์ กระจ่างวงศ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางพรพิมล เตยสระน้อย ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นายปราการ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางจุฑามาศ ห้าวจันทึก ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นายปรีชา กสานติ์ศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
101 นายสมชาย มาลาศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
102 นายสมเด็จ โคตะคาร ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
103 นายชูศักดิ์ บาริศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
104 นายจักรนรินทร์ นามวิเศษ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
105 นายสมคิด อาจจำนง ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
106 นายขวัญมนัส เลิศธนวรวัฒน์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
107 นายเชิดชัย จิตรโท ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
108 นายภานุมาศ โพธิราช ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
109 นายจรรยา จิตไธสง ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ประธานกรรมการรักษาความปลอดภัย / จราจร
110 นายวรัทภพ สมันศรี ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการรักษาความปลอดภัย / จราจร
111 นายปิยะนิติ วรรณวิจิตร ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรักษาความปลอดภัย / จราจร
112 นายเกรียงไกร ผ่านสำแดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทไธสง ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
113 นายเด่น เกี้ยวไธสง ครูโรงเรียนพุทไธสง รองประธานกรรมการฝ่ายการเงิน
114 นางดวงเดือน ทุริสุทธิ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายการเงิน
115 นายธรรมรัตน์ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการฝ่ายการเงิน
116 นางสุดาวรรณ เพชรแก้ว ครูโรงเรียนพุทไธสง กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน
117 นายธีรภัทร ยศม้าว ครูชำนาญการโรงเรียนพุทไธสง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]