รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดบุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายชยพัทธ์  สังขรัตน์
2. เด็กชายเกียรติกูล  มะลิลา
 
1. นางโสภิต  รินไธสง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายธนพนธ์  อะช่วยรัมย์
2. นายโฆษิต  มาขุมเหล็ก
 
1. นายชำนาญ  พิมพ์สวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บรรเทิงจิตร
2. นางสาวตวิษา  บุญเศษ
3. นางสาวพรรณภา  วันทา
4. นายอมรเทพ  อาสานอก
5. นางสาวอริสรา  สวัสดี
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิ์นอก
2. นายวีรพงษ์  จันทีนอก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายตรัยภูวนารถ  สิงห์แก้ว
2. เด็กหญิงวรรณนิภา  โพธิขำ
 
1. นางวรรณิภา  บุราสิทธิ์
2. นางศรีสุดา  ร่มจันทร์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวนรินทร์  เพียกุนา
2. นายศักดิ์พล  จรูญไธสง
 
1. นางพรทิพย์  เสนาปักธงไชย
2. นางสาวกองทรัพย์  กุมไธสง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วนารี
 
1. นายวุฒิชัย  คานพลงาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายชินวัฒน์  ฟุ้งสวัสดิ์
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฐมล  กองไธสง
 
1. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  แรกไธสง
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ไมขุนทด
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวสุนิสา  อ่อนแก้ว
 
1. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงปนัสยา  มาลัย
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นายกิตติชัย  ปานเพชร
 
1. นายสุจินต์  ถาวรผล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แทนไธสง
2. เด็กหญิงเมธารัตน์  วงษ์กิมฮั้ว
 
1. นางสาวอัจฉรารัตน์  แสนเจ๊ก
2. นายอรุณ  เรืองคำ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายอรรถชัย  น้อยไธสง
 
1. นายสังวาล  เอี่ยมสีอาด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายปิยพงษ์  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงญาสุมิทร์  ยอดไฟอินทร์
2. เด็กชายพุุฒิพงศ์  แสนศรี
3. เด็กหญิงอรทัย  ตามไธสง
 
1. นายวรุฒ  สีภา
2. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายปิยะพงษ์  ภูมิไธสง
2. นายวิสิษฐ์  มาตย์นอก
3. นายศุภชัย  สุวรรณแสวง
 
1. นายอรุณ  เรืองคำ
2. นายวิริยะ  ใจไธสง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายนฤพงษ์  วงษ์ทอง
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวภัทรพร  สวยไธสง
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมร่าง
 
1. นายธนวัฒน์  แอ้นไธสง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงนริศรา  ฉิ่นเจริญ
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายภานุวัฒน์  สุระพินิจ
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงนิธินาฏ  ไชยรักษ์
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายวรัญชิต  ศรีทอง
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวบุญฑริกา  ฉิมมา
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงเบญญภา  สาสนะ
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงชลดา  คำภา
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวชญานิศ  นามศรีพันธ์
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายธงชัย  เตียมประโคน
2. นางสาวนิลุบล  วงษ์อำมาตย์
3. นางสาวบุญฑริกา  ฉิมมา
4. เด็กหญิงพวงลักษณ์  บุญไทย
5. นายภานุวัฒน์  สุระพินิจ
6. นายวรัญชิต  ศรีทอง
7. เด็กชายศิริชัย  เรืองไพศาล
8. นางสาวอ้อมพร  ยะถีโล
 
1. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
2. นางสาวกุนฑรี  งอมสระคู
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. เด็กชายวิทวัส  หนองน้ำ
2. เด็กชายวุฒิไกร  ชะรุมรัมย์
3. เด็กหญิงสุทธิตา  ปรินแคน
4. เด็กชายไตรภพ  วงศ์สุรินทร์
 
1. นายยงยุทธ  การินทร์
2. นายมนัส  หนองสี
3. นายวีระวัฒน์  พลเคน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายกนกพล  ชินรัมย์
2. นายนัฐวุฒิ  อินทร์ประสงค์
3. นายนัฐสิทธิ์  ฉ่ำไธสง
4. นายปารเมศร์  พุดซา
5. นางสาวมณฑาทิพย์  มาลัยศรี
6. นายสีหนาท  ยอดญาติไทย
 
1. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
2. นายชวนากร  ถนิมกาญจน์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายคณิศร  ฝากไธสง
2. นายคุณากร  ศรีโคกกรวด
3. นายจารุวิทย์  แถวไธสง
4. นายจิรายุ  เลื่อยไธสง
5. นายชัยวัฒน์  กอไธสง
6. นางสาวณัฐนรี  คลองไธสง
7. นายณัฐนันท์  คงน้ำ
8. นายณัฐพล  ประกิ่ง
9. นางสาวณัฐภรณ์  กิ่งไธสง
10. นายณัฐภาส  มณีเนตร
11. นายณัฐวัชร  จันทภักดี
12. เด็กหญิงธนภรณ์  พิมพ์วงษา
13. นายธราเทพ  นมัสศิลา
14. นายธวัชชัย  ตะโกนา
15. เด็กหญิงนภัสสร  ตุใยรัมย์
16. นางสาวนันทิดา  ภูมิงดาว
17. นางสาวนารีรัตน์  สังข์สีแก้ว
18. นายนิรากร  รุ่งเรือง
19. นางสาวปณัฐดาว  นพเนตร
20. นางสาวปนัดดา  อินทะชัย
21. เด็กหญิงปวีณา  บุญลือ
22. นางสาวพรรณพิสุทธิ์  ปุยะโท
23. นางสาวพิมพ์ชนก  สังข์ทอง
24. นางสาววรพรรณ  โอฆะพันธ์
25. นางสาววรัญญา  หมวดหงษ์
26. นายวุฒิพงษ์  แจบไธสง
27. เด็กชายวุฒิไกร  โกนไธสง
28. นางสาววไลพร  ลือโสดา
29. นางสาวศรุตา  แจ่มทองหลาง
30. นายสถาพร  ขัมรักษา
31. นางสาวสมหญิง  ฉ่ำไธสง
32. นางสาวสุทธิดา  อุ่นจันทร์
33. นางสาวสุพิญชา  ดาไธสง
34. นายอนุชิต  ปลั่งกลาง
35. นางสาวอรรถญา  หีบแก้ว
36. นายเกริกพล  โพธิบัติ
37. นายเขตรัฐ  โยธานันท์
38. เด็กชายเทิดเกียรติ  ศิลาโชติ
39. นางสาวเบญจมาศ  วิชา
40. เด็กชายโยธิน  ลุนสอน
 
1. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
2. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
3. นายจักรพล  ชาวสวน
4. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
5. นายปราการ  วัฒนานุสิทธิ์
6. นางสาวสุธาสินี  วัฒนานุสิทธิ์
7. นายอนันตชัย  โพธิขำ
8. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายกฤษกร  บุตรโคตร
2. นายกานต์  พลธรรม
3. นายกานต์ระวี  แก้วเมืองกลาง
4. เด็กหญิงกิตติพร   โพธิ์ชัยเลิศ
5. เด็กหญิงจันทกานต์  ศรีลำเนาว์
6. นางสาวจันทิรา  ธงไธสง
7. เด็กหญิงจันธิมา  ไชยมงคล
8. เด็กหญิงจินตนา  พลมีเดช
9. เด็กหญิงจิรชาดา  หาญกล้า
10. นายชยพัทธ์  เทวรัตน์
11. นายดนัย  ทัดไธสง
12. นายธนาธิป  แสงอ่อน
13. นายธนานันท์  แก้วสุวรรณ
14. นายธนายุทธ  หูไธสง
15. นางสาวธัญญรัตน์  แสนนอก
16. นางสาวธิตินัดดา  เทพเศรษฐา
17. นายธีรพล  เชื่อมกลาง
18. นางสาวนภาพร  เพิ่มพูน
19. เด็กหญิงนริศรา  ชุบไธสง
20. เด็กหญิงนิภาธร  บุญที
21. เด็กหญิงปณิดา  จันทบุรี
22. นายปิยะพงษ์  ภูมิไธสง
23. นายพีระพล   ภูวงษ์
24. เด็กชายภูริภัทร  รอดไธสง
25. เด็กหญิงมัณฑนา  ราชาโคตร
26. นายยุทธชัย  นมัสศิลา
27. นายรัชชานนท์  พงษ์สนิท
28. เด็กหญิงวสุรัตน์  เสียงแจ่ม
29. นางสาววิมลศิริ  อยู่ชุมพล
30. นายศตวรรต  แก้วกล้า
31. เด็กชายศราวุธ  แผ่นทอง
32. นายสมพงษ์  สนิทพงษ์
33. นายสิทธิพร  ไวไธสง
34. เด็กหญิงสุภิญญา  ดอกเขารัมย์
35. เด็กหญิงสุรีพร   โอนอก
36. เด็กหญิงหฤทัย  นมัสศิลา
37. นายอดิศร  เลียมไธสง
38. นางสาวอนุสรา  แพรเขียว
39. นายอลงกรณ์  ติวไธสง
40. นายอิทธิกร  ทาไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
2. นายกฤษฎา  พิทักษา
3. นางยุพาพร  เทวรัตน์
4. นางนิตยา  เดชวิริยะรัตน์
5. นายวัฒนา  ผินนอก
6. นายธาดาพงศ์  โพธิ์น้ำคำ
7. นางสาวกัลยาณี  จันทะบุรี
8. นางสาววิไลภรณ์  คำพิมูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายมนตรี  แสนโคตร
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายกนกศักดิ์  แก้วพะเนาว์
 
1. นายอนันตชัย  โพธิขำ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นางสาวจันทิรา  ธงไธสง
 
1. นายชัยวัฒน์  พลธรรม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวสุพิญชา  ดาไธสง
 
1. นางสาวปวีณา  วงศ์ประโคน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายภานุวัชร์  ศรีมหาพรหม
 
1. นางอลิสา  สมันศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายฐิติกร  วิลากลม
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  ชัยเสนหาร
 
1. นางอุดมรัตน์  ปุยภูงา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวภัทรพร  สวยไธสง
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายไกรวิชญ์  ตอรบรัมย์
 
1. นางวิลาวัลย์  แคว้นไธสง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นายวิทวัส  สุขประเสริฐ
 
1. นายกานต์  เลิศไกร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มีศิริ
 
1. นางพิศสวาท  โพธินา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวสุวัจนีย์  นกไธสง
 
1. นายวีระศักดิ์  เข็งนอก
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายสุรกฤช  หัตถกรรม
 
1. นางสาวญาสุดา  ชำนาญสิงห์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายศรายุท  บาลี
 
1. นางสาวญาสุดา  ชำนาญสิงห์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิรา  ธงไธสง
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นางสาวณัฐภรณ์  กิ่งไธสง
 
1. นายวิทยา  สืบสำราญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหมือนนึก
2. เด็กชายกิตติพงษ์  ดีสี
3. เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่เหง่า
4. เด็กหญิงญาณิศา  ภูทองแหลม
5. เด็กหญิงญาณิศา  ศิลาไชย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เชิดเกีย
7. เด็กหญิงดาวฝน  งากุลชร
8. เด็กชายดุษฏี  แสงเนตร
9. เด็กหญิงตมิสา  แสงอรุณ
10. เด็กหญิงธดากรณ์  ลินไธสง
11. เด็กหญิงนันทฉัตร  จากนอก
12. เด็กหญิงพิชามญช์  ฉาบไธสง
13. เด็กชายพีรพัฒน์  เวชไธสง
14. เด็กชายภูธนภัทร  ขุนทอง
15. เด็กหญิงมัทนา  ณรงค์ศักดิ์
16. เด็กหญิงรัชนีกร  ติวไธสง
17. เด็กหญิงรินทร์ญาดารัตน์  เลาะไธสง
18. เด็กหญิงรุ่งรวี  สอนไธสง
19. เด็กหญิงวรรณพร  เดืมทำรัมย์
20. เด็กหญิงวรรณิภา  แก้วคำ
21. เด็กหญิงวรรณิศา  ปะนันเต
22. เด็กหญิงวริศรา  ปุยะโท
23. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แพงเพ็ง
24. เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทาเม็ง
25. เด็กหญิงศุภาวรรณ  กุลศิริมงคล
26. เด็กชายสริยันต์  ศรีไทย
27. เด็กหญิงสาธินี  ดำอุด
28. เด็กหญิงสุวนันท์  ทิพจันทร์
29. เด็กหญิงอภิญญา  เสนาวงษ์
30. เด็กหญิงอรทัย  อันไธสง
31. เด็กหญิงอรรัมภา  ชะนะภักดิ์
32. เด็กหญิงอลิสา  พลขันธ์
33. เด็กชายอัครชัย  มากพูน
34. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุวรรณพันธ์
35. เด็กชายอิทธิพัทธ์  อ่อนไธสง
36. เด็กหญิงอิสรา  มิ่งศูนย์
37. เด็กหญิงเจนจิรา  ณรงค์ศักดิ์
38. เด็กหญิงเบญญภา  สาสนะ
39. เด็กชายเปรม  เจนไธสง
40. เด็กหญิงไพลิน  ตึกไธสง
 
1. นายอวยชัย  เบ้าไธสง
2. นายวิทยา  สืบสำราญ
3. นายจักรพล  ชาวสวน
4. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
5. นายเด่นวิชัย  ปุ้มบุดศรี
6. นายอรรถพร  มาศภูมิ
7. นายอนันตชัย  โพธิขำ
8. นายสุมิตรา  เจ๊กไธสง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวกฤติยา    ยีรัมย์
2. นางสาวกฤติยาณี   เยียดรัมย์
3. นางสาวกาญจนา  ลีลาน้อย
4. นายคณินท์   คำเพ็ง
5. นางสาวจณิสตา   ศาลางาม
6. นางสาวจริยา   อิทธิสาร
7. นางสาวจันทร์สม   จันพลทัน
8. นางสาวจามจุรี   ผ่องอำพล
9. นายจีรพันธ์   ชำนิจ
10. นายชุมพล   โคยะทา
11. นายทศพล   ศรีบุญ
12. นายธานิตย์   แซ่แขก
13. นายนนธวัช   ราวทอง
14. นางสาวนิตยา   บุญแจด
15. นางสาวนุชธิดา   จารุสิทธิกุล
16. นางสาวบุษบา   บุญธรรม
17. นางสาวปรางค์ทิพย์   ศรีเจริญ
18. นายปริญญา   จำปานวน
19. นายปริญญา   วิเชียรรัมย์
20. นายปริญญา   ชารัมย์
21. นางสาวพรธิชา   นันโช
22. นางสาวพัชรชุดา   ปัญญาธิวุฒิ
23. นางสาวพัชรี   โคสีงาม
24. นางสาวพิมพ์ใจ   ของเลิศ
25. นางสาววนิดา    สมรูป
26. นายวรพล   แสงงาม
27. นางสาววรรณนิภา   ขยันกิจ
28. นางสาววราภรณ์   เจริญรัมย์
29. นางสาววารุณี   สังสีลา
30. นายวิทยา   วันทะนีย์
31. นางสาววิไลภรณ์   ภูมิไฉว
32. นางสาวศศิธร    เที่ยงธรรม
33. นางสาวศิริวรรณ    พวงทอง
34. นายศุภกิตติ์   ลาจันทะ
35. นางสาวสตรีรัตน์   ชะนัดรัมย์
36. นายสิทธิพล   อุไรรัมย์
37. นายสุขพงษ์   บุญสด
38. นายสุวิทย์   หอมหวน
39. นายอนุพงษ์   จิตรไทย
40. นางสาวไปรปรียา   ชะนุดรัมย์
 
1. นายสุชาติ   อยู่แท้กูล
2. นายเอกชัย  แก้วกาหลง
3. นายนิคม  วุฒิเกรียงไกร
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญา   เผยไธสง
2. เด็กหญิงชมพูนุท  แป่มจำนัก
3. เด็กชายนิวัฒน์  จันภิรมย์
4. เด็กชายปรินทร  พลแมน
5. เด็กหญิงพรรณพษา  อุปชิน
6. เด็กหญิงพรรวษา  วิริยะสร้างตน
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ยิ้มทับทิม
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมจันทรา
9. เด็กชายเชาวลิต  สมานมิตร
10. เด็กชายโชคพัฒนา  ชัยชนะ
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิลาศ
2. นายณัฐกิตต์  ศรีคุณ
3. นางสาววัลลี  มะระดี
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. นางสาวนันทิกานต์  ทำหนองพอก
2. เด็กชายนิวัฒน์  จันภิรมย์
3. เด็กหญิงพรรวษา  วิริยะสร้างตน
4. นางสาวภัณทิรา  ปักโคทานัง
5. นายภาคิน  รักษา
6. นางสาววิลัยพร  สงวนพรม
7. นางสาวศุภาพิชญ์  ยิ้มทับทิม
8. นายอนุรัตน์  สระแก้ว
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมจันทรา
10. เด็กชายเชาวลิต  สมานมิตร
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  วิลาศ
2. นายณัฐกิตต์  ศรีคุณ
3. นางสาววัลลี  มะระดี
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายคณาวิน  ยอดไฟอินทร์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา   มีสันเทียะ
3. เด็กชายทักษิณ  มารารัมย์
4. เด็กหญิงธีร์วรา   คะชุนรัมย์
5. เด็กหญิงพรรณปภรณ์   พลครบุรี
6. เด็กชายวงศธร  อรุณรัมย์
7. เด็กชายเกียรติปกรณ์   อุไรกุล
 
1. นางสาวกนิษฐา  สอนชา
2. นายสุพล   สิ่วไธสง
3. นายวิศนุกุล  สุวรรณวงษ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวณัฐฎาวรรณ  อุปชา
2. นางสาวธนัญญา  กาแก้ว
3. นางสาวนันท์นภัส  ยอรัมย์
4. นางสาวประภัสสร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน์
6. นางสาวร่มธรรม  โคตรวงศ์
7. นางสาวอัญชนา  เฉลียวศิลป์
8. นางสาวเกษราภรณ์  ปิ่นหอม
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาวอรทัย  ศรีเมือง
3. นางสาวศิตาภา  สุขประเสริฐ
4. นางสาวอัจฉรา  เวชกามา
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกีระนันท์   แสนเมือง
2. เด็กหญิงจันจิมา  เก่งไพร
3. เด็กหญิงฐิติวรดา   มีสันเทียะ
4. เด็กหญิงธีร์วรา   คะชุนรัมย์
5. เด็กหญิงพัชริดา  จันทร์เพชร
6. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เจือจันทร์
7. เด็กหญิงสิตานัน  กงแก้ว
8. เด็กหญิงอรณี  มาลี
9. เด็กหญิงอาทิตยา  แสนศรี
 
1. นางสาวกนิษฐา  สอนชา
2. นายสุพล   สิ่วไธสง
3. นายวิศนุกุล   สุวรรณวงษ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวณัฐฎาวรรณ  อุปชา
2. นางสาวธนัญญา  กาแก้ว
3. นางสาวนันท์นภัส  ยอรัมย์
4. นางสาวประภัสสร  ศรีสวัสดิ์
5. เด็กหญิงมาริษา  นันทรัตน์
6. นางสาวร่มธรรม  โคตรวงศ์
7. นางสาวอัญชนา  เฉลียวศิลป์
8. นางสาวเกษราภรณ์  ปิ่นหอม
 
1. นางดรุณี  ก้อนคำใหญ่
2. นางสาวอรทัย  ศรีเมือง
3. นางสาวศิตาภา  สุขประเสริฐ
4. นางสาวอัจฉรา  เวชกามา
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงกฤษณา  ยิ่งเสมอ
3. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  วงศ์สุรินทร์
4. เด็กหญิงชลธิชา  จ่าพุลี
5. เด็กหญิงปนัดดา  สารังงาม
6. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ฟักสิน
7. เด็กหญิงผกามาศ  มาขุมเหล็ก
8. เด็กหญิงวนิดา  สามะโน
9. เด็กหญิงวริศรา  แสนดี
 
1. นายอภินันท์  วิบุลกุล
2. นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
3. นางสงกรานต์   พันธุ์พินิจ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นางสาวญาณภา  โยยรัมย์
2. นางสาวนรมน  เยวรัมย์
3. เด็กหญิงปิ่นแก้ว  เชิดนาม
4. เด็กหญิงสมปรารถนา  อินขอ
5. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บุญใส
6. นางสาวอาทิตยา  เนตนัตตา
7. เด็กหญิงเอมิกา  ตามสายสุด
8. เด็กหญิงไปรมา  จำปานวน
 
1. นางกุลธิดา  ศรีสุรรณรัตน์
2. นางสาวเบญจมาศ  บุญครอง
3. นางสาวสุภาพร  เชื้อชัย
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  เกลียววงศ์
2. นายพงศกร  เปรียบสม
3. นายราชัญ  พลไธสง
4. นายศุภวิชญ์  รอบไธสง
5. นายไชยวัฒน์  วรแสน
 
1. นายศักดิ์ชัย  นพไธสง
2. นางมะโน  นพไธสง
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  หวั่นไธสง
2. นายนันทวัฒน์  ปะโมทาติ
 
1. นายธณัฐพล  ตรีเดช
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดูชัยรัมย์
2. เด็กชายธนากร  พิศดี
3. เด็กชายภาคภูมิ  ทองเรือง
4. เด็กชายยอดชาย  พร้อมจันทึก
5. เด็กชายรณพีร์  ดาวเรรัมย์
6. เด็กชายวีรชาติ  โพธิ
7. เด็กชายศุภกฤต  เดือนแจ้งรัมย์
8. เด็กชายเรืองศักดิ์  ชุ่มเสนา
 
1. นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
2. นายปณิธาน  สุดชนะ
3. นายอามชัย  ภูมิศาสตร์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  งอนสวัน
2. นายณัฐพล  ยันไธสง
3. นายธนาธิป  ลามพัฒน์
4. นายพัทธนันท์  ตลับทอง
5. นายยงค์ยุทธ  ปุราชะโน
6. นายอรรถกร  บุบผามาลา
 
1. นายจักราวุธ  สาตารม
2. นายบัวภา  มูลมณี
3. นายการัญ  ประสมทรัพย์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิวิภา  สะทอนรัมย์
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ศรีพรม
3. เด็กหญิงสุชานุช  ศรีพรม
 
1. นางแจ่มใส   ตอรบรัมย์
2. นางสาวสุชญา  กระชุงรัมย์
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวสุวิภา  โคยะทา
2. นางสาวอรัญญา  ทาโนนรัมย์
3. นางสาวเนตรนภา  วรรณสุทธะ
 
1. นางสาวละมัย  แก้วกล้า
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  ลาดไธสง
2. เด็กหญิงนริศรา  อุดไธสง
 
1. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายฉัตรชัย  จันทร์นวล
2. เด็กหญิงต้องตา  สบายดี
 
1. นายศุภชัย  ทุมมา
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคนดงพิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  จิระภักดิ์
2. นายบดินทร์  วิรุนระพันธ์
 
1. นางจินตนา  ยารัมย์
2. นายภาณุพงศ์  ศุภอุดร
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กชายพีรพัฒน์  นาคดี
2. เด็กหญิงสุกฤตา   ธาราศัยกุล
 
1. นายวีรชาติ  สุภะเสถียร
2. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  พิมไธสง
2. นายสหรัฐ  บุรานะผาย
 
1. นางสาวนิลุบล  แคล้วณรงค์
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  เชิงสะอาด
2. เด็กชายสหรัถ  สอนสวาท
 
1. นายอดิศักดิ์   จูไธสง
2. นางอรวรรณ  จูไธสง
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาศิริ  ผิวทอง
2. เด็กหญิงมธุรดา  เตรียมทอง
 
1. นายประสิทธิ์  ต้ายไธสง
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทศพรวิทยา 1. เด็กชายธนะภัทร  เครือแวงมนต์
2. เด็กหญิงปรีณาภา  อาจกล้า
 
1. นางพิมญาดา  เครือแวงมนต์
2. นายพีระพงษ์  พันธุ์พินิจ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายจิตกร  สิริไสย์
2. นายวสันต์  พรดี
 
1. นายทวีศักดิ์  สายกระสุน
2. นางจารุณี  พวงประโคน
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. นายจักรภพ  จันทยุคันโท
2. นายวินิทร  ดาทอง
 
1. นายอัครชัย  โพนสัย
2. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายคุปติพงศ์  สุวรรณไตรย์
2. นายธรรมภณ  นุ่มสารพัดนึก
 
1. นายพีระ  บุญฉลาด
2. นายพยุงศักดิ์  โพธิ์ไทร
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญธิดา  บัวงาม
2. เด็กหญิงปณิตา  หมวดเมือง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ปุริมาเต
 
1. นางสาวนิลุบล  แคว้นณรงค์
2. นางจีรนันท์  เค้าคำ
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจิราภรณ์  โสธรรมมงคล
2. นางสาวฉัตรชฎา  บัตรศรี
3. นางสาวนนทิยา  สุขศิริ
 
1. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์
2. นายชัยมงคล  หรัญรัตน์
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. นายธนภณ  เดิมทำรัมย์
2. นางสาวอทิตยา   ศรีภา
 
1. นางสาวอีสยาห์  ถือสยม
2. นางสาวญาโณทัย  ฉาไธสง
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต  ไปหนี้
2. เด็กชายธีระพล  หมั่นกิจ
3. เด็กชายวิชยุตม์  ปุยภูงา
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. นายนราธิป  สุขสมกิจ
2. นายภิเบช  ทูพิมาย
3. นายเทพธรานนท์  สิงห์แก้ว
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  เฒ่าทา
2. เด็กชายวิธวัธ  มะปะโม
3. เด็กหญิงโชติมณี  พุงไธสง
 
1. นายกว้าง  ไปหนี้
2. นายภัทรพล  เทียมจันทร์
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวชุติปภา  พนมใส
2. นางสาวณัฐรุจา  แจ้งรัมย์
3. นางสาวรุจิเรข  จันทะโสม
 
1. นายพรมมี  ประยุทธเต
2. นางสำเนียง  ประยุทธเต
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กชายจีระศักดิ์  กิตติสากล
2. เด็กชายณัฐกานต์  ยันไธสง
3. เด็กชายภควัต  เย็นไธสง
 
1. นายปรีชา  ปลื้มพันธ์
2. นางจิราภรณ์  ปลื้มพันธ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์  น่วมไธสง
2. นายสุชาครีย์  นามดี
3. นายอัมรินทร์  รอดไธสง
 
1. นายมรกต  วรจักร
2. นายวงค์วิสันต์  ดุระนิกร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายนิธิศ  คัดทะจันทร์
2. เด็กชายวิจารณ์  สอนรัมย์
3. เด็กชายศรายุทธ  ผิวสุข
 
1. นายพงค์พัฒณ์  คัดทะจันทร์
2. นางพิมพ์พจี  คัดทะจันทร์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. นายภูมินทร์  จินโจ
2. นายรัฐธรรมนูญ  คำผงสม
3. นายไชยวัฒน์  โสภา
 
1. นางวงจันทร์  ชอบมี
2. นางจารุณี  พวงประโคน
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  จิมานัง
2. เด็กหญิงธิติกานต์  จิมานัง
3. เด็กชายธีระพงษ์  โยรัมย์
4. เด็กชายวราวุฒิ  สีแพงเลิศ
5. เด็กหญิงสิริวัฒนา  เกิดช่อ
6. เด็กชายเดชอุดม  ภักดีนันท์
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวณชารีญา  อุปฮาด
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงพลองพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  แสงจันทร์
2. นายกิตติพันธ์  ใหมเกิด
3. นางสาวกุลณัฐ  เอี่ยมบัณฑิต
4. นางสาวณัฐมล  มณีรัตน์
5. นางสาววิชการ  ใหญ่รัมย์
6. เด็กหญิงศศิประภา  ยีรัมย์
 
1. นายเอนก  ลีแสน
2. นางจุไรรัตน์  ขุมทอง
3. นางสาวณชารีญา  อุปฮาด
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พุสาโรนา
2. เด็กหญิงนิติยา  พลทามูล
3. เด็กหญิงปัทมา  ประชุมพั่ว
 
1. นางปัญจภรณ์  เฉิดไธสง
2. นางจุฬารัตน์  สงสุกแก
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวชุติกาญจน์  นามท้าว
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ใหญ่รัมย์
3. นางสาวเกศรินทร์  มงคลดี
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิติยา   ตุ้มนอก
2. เด็กหญิงยุพาภรณ์  วังสะอาด
3. เด็กหญิงวิภาวัลย์  ทะนวนรัมย์
 
1. นางสาวอิษฎาพร  ศรีบุญ
2. นายอัครชัย  โพนสัย
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 1. นายธวัชชัย  นามทอง
2. นายพริษฐ์  หนองน้ำ
3. นายสุรศักดิ์   ยางนอก
 
1. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุด
2. นางสาวพจมาพร  คะเลรัมย์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงพรพิมล    พานทอง
2. เด็กหญิงวรรณิภา   เพ็งสอน
3. เด็กชายอดิเรก   ตะกูณรัมย์
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นางสาวจิราภา    ยามดี
2. นายวัชรินทร์    ชินภาพ
3. นางสาวสิรินยา    สักดีแสง
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมอักษรพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษบารัตน์  ศิริไสย์
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ถนอมชาติ
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีมหาพรม
 
1. นางสาวศิริภัทรา  มูลศรีแก้ว
2. นางศิริวรรณ  นาคินชาติ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเสม็ดวิทยา 1. นางสาวทักษิณา  โพธิ์งาม
2. นางสาวเย็นนะพา  ศรีสุข
3. นางสาวเสาวลักษณ์  นาแพง
 
1. นายสมพบ  เกรียรัมย์
2. นางพัชราวลัย  เกรียรัมย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คุณแสน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทกาญจน์
3. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  ชุ่มเสนา
 
1. นางวรีวรรณ  ปดาภา
2. นางรัตนา  อนุมาตร์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 1. นางสาวรุ่งนภา  วงษ์ระโห
2. นางสาวศิรินันท์  วันนู
3. นางสาวเกษมณี  พวงไธสง
 
1. นายปัญญา  ชำระกิจ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กหญิงณัฏฐรีณี  สวามิชัย
2. เด็กชายณัฐกานต์  บุญเรื่องพะเนาว์
3. เด็กชายมณสิช   ศรีคุณ
 
1. นางอุบลรัตน์  มาศภูมิ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จะหวังผล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายจักรวาล  ตุ้มเมืองโดน
2. นายทนงศักดิ์  มารศรี
3. นายศุภชัย  ทวยไธสง
 
1. นายนุกูล  พัดไธสง
2. นางนิตยา  เดชวิริยะรัตน์
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูเมืองวิทยาคม 1. เด็กชายวัชญาบดี  เสโส
 
1. นายทศพล  เหล่าอัจฉริยะพร
 
104 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทไธสง 1. เด็กชายพงศ์พิสิฎฐ์  แสนเจ๊ก
 
1. นายนัทรพงษ์  แพงเพ็ง
 
105 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายชนาธิป  แสงอ่อน
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
106 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคม 1. เด็กชายกรีฑายุทธ  คนรู้
 
1. นายมนตรี  พิมพ์เงิน
 
107 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม 1. นายณัฐพล  พนัสนอก
 
1. นายกฤษฎา  พิทักษา
 
108 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88.62 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  มากมี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์   แพงจันทร์
 
109 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. นายชัยนันท์  ชีรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์   แพงจันทร์
2. นายวินัย  มารักษา
 
110 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  โต๊ะชารี
2. นางสาวขวัญจิรา  เพชรกล้า
3. นางสาวจุฑามาศ  ลุนบุตรดา
4. เด็กชายชนธรณ์  แสวงสุข
5. เด็กชายชัยนันท์  ชีรัมย์
6. นายณัชพล  แซ่ลิ้ม
7. นางสาวทิพวรรณ  วังสะอาด
8. นางสาวนนทิยา  จงดี
9. นางสาวนิภาพร  บุญเพ็ง
10. นางสาวนิภาพร  จันทร์งาม
11. เด็กชายบวรนันท์  มั่นยืน
12. นางสาวบัวผัน  พรพรม
13. เด็กชายบุญฤทธิ์  ชะตารัมย์
14. นายประธาน  จันทร์ฝาง
15. นางสาวพรกมล  ทองปัญญา
16. เด็กหญิงพลอยจันทร์  ศาลางาม
17. นางสาวภัทราภรณ์  ไพกะเพศ
18. เด็กชายรัชพล  ชะทุมรัมย์
19. เด็กหญิงวรนุช  พันธุระ
20. เด็กหญิงวศินี  พาสว่าง
21. เด็กชายวัฒนา  แผนลี
22. เด็กชายวุฒิชัย  ใหญ่เลิศ
23. เด็กชายศิริมาศ  มากมี
24. นางสาวสมฤทัย  ขันอาสา
25. นายสุภัทร  เจริญรัมย์
26. เด็กชายอภินันท์  จันทมาศ
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  เชนรัมย์
28. เด็กชายอัฉราภรณ์  เชียวรัมย์
29. นางสาวเกศรินทร์  ศิรินารัมย์
30. เด็กชายเอกรินทร์  ชะอิ้งรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒินันท์   แพงจันทร์
2. นายวินัย  มารักษา
3. นายธีรพงษ์  ตามสีรัมย์
4. นางพิกุล  นาชีวา
5. นางรัตนาภรณ์  อุปจันทร์