สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรารมณ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 7-9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 1. นายวิธวิทย์  มุระดา
 
1. นายแสงทอง  บริสาร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 71 เงิน 36 1. นายณัฐพล  ผุยพรม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 41 1. เด็กหญิงสิปกร  จำปาอ่อน
 
1. นายแสงทอง   บริสาร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง 14 1. เด็กชายพัชรพล   ด้วงลอย
 
1. นางเด่นดวง   ยศวิจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 13 1. เด็กหญิงอารียา  สืบสิมมา
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 82.8 ทอง 16 1. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78.75 เงิน 24 1. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอื่ยม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 26 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปัญญาวัน
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 74.25 เงิน 20 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 1. นายโกวิทย์  พละศักดิ์
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 46 1. เด็กชายจิรายุทธ   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา   ไชยสิทธิ์
 
1. นายดุริยางค์   ก้อนคำ
2. นางกนกวรรณ   ก้อนคำ
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นายนิติพาน  สมพงษ์
2. นายพิศิษฐ์  ปัจชาบุตร
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล  บัวสิงห์
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 24 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   แสวงวงค์
2. เด็กชายดนุพล   สายโสม
3. เด็กชายวัฒนชัย   อินอะนัน
 
1. นางจรรยา   เลิศล้ำ
2. นายเทอด   เลิศล้ำ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 42 1. นางสาวกุลกันยา   พงษ์สัจจา
2. นายภมรรัตน์   สุรวิทย์
3. นางสาวศิริรัตน์   โพธิ์พรม
 
1. นายเทอด   เลิศล้ำ
2. นางจรรยา   เลิศล้ำ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 15 1. นางสาวกฤติยา   ทองขาว
2. นางสาวจิรพา   ดาดี
3. นางสาวจุฑาภา   ร่วมใจ
4. นางสาวดรุณี   พื้นพรม
5. นางสาวบุษบา   ลาวงค์
6. นางสาวสุดารัตน์   จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวรัตตินันท์   ศรีทอง
2. นางพรเพ็ญ   ทัดเทียม
3. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญญาพร   หอมสมบัติ
2. เด็กหญิงธารทิพย์   บุญหล้า
3. เด็กหญิงมลชิฎา  หาจักร
 
1. นางสุดใจ   วงศ์คูณ
2. นางธนาภา  คำผุย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84.2 ทอง 18 1. นางสาวจิตอาสา  อาษากิจ
2. นางสาวชนันทยา   จันทร์ล้ำเลิศ
3. นางสาวชนันยา  จันทร์ล้ำเลิศ
 
1. นางวริฐา   มานะศรีสุริยัน
2. นางสุดใจ   วงศ์คูณ
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.1 ทอง 5 1. เด็กชายทวีวุฒิ   ศรีไชยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา   ประสานสุข
 
1. นางสมใจ   คำศรี
2. นางวรรณภา   แสนทวีสุข
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.2 ทอง 12 1. นางสาวตติยา   พื้นพรม
2. นางสาวพวงผกา   นนใส
3. นางสาวเสาวณีย์  อัมภรัตน์
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา   ประทุมเวียง
 
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กชายธนากร   มังสุไร
 
1. นายแสงทอง   บริสาร
 
22 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 86.25 ทอง 11 1. เด็กชายศุภวิทย์  บัวลอย
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 84.75 ทอง 23 1. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง 25 1. นายวัลลพ  โสเป
 
1. นายประดิษฐ์  พละศักดิ์