หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-kkn

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
3. นายไผ่ล้อม ชมพุดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี อาจมนตรีโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิรัช คุ้มโภคาโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุลักษ์ มูลจันทร์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกญพัทธ์ ศรีครามโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสกุลศึก โคตรพัฒน์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุวอโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวดารุณี งอสอนโรงเรียนฝางวิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรา ยืนยิ่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นายสุริยา งามเจริญโรงเรียนมัธยมโพนเพ็กกรรมการ
5. นายเชฐกร ประชาโรจน์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
6. นายสุทธิพล ทองเทียมโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นายกฤตชัย ชุมแสงโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางยุพิน ขุนทองโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ เชื้อทองโรงเรียนชนบทศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางณภาพร พัฒนจักรโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
4. นางพิศมัย เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุหงา ภักดีโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรวรรณ กองพิลาโรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
7. นายคุณากร โทแหล่งโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
8. นางอรนุช ไวบรรเทาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา ศรีสารคามผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริจันทร์ ไกรพนรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนินรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยารองประธานกรรมการ
4. นางยุพิน พันธ์ุดิษฐ์ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายวิบูลย์ เทืองน้อยครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเตรียมศิลป์ แสงนางามครูโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
7. นางจิรนันท์ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวณัฎฐินี ลีปาครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
9. นางนันทยา พรหมกูลครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวงผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ ห่มขวารองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจุฑามาศ เวียงทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางมณีรัตน์ ลาจันทึกครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางทองทิม อวยศักดิ์ไชยงค์ครูโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
6. นายมนตรี กรมทำมาครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
7. นางสุภาพร อ้วนสาเลครูโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
8. นายฆนรุจ สุทธิแพทย์ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
9. นางสุชาดา ทองสมบูรณ์ครูโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนะ สุริยันต์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ทองศรีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายชนะ สุริยันต์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นางดิจิตรตะ แวดล้อม โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ หอมสิน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้าย โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสัณฐิติ จ้ำนอก โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ หอมสินโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ ทัพซ้ายโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางธนภรณ์ เหล่าคนค้าโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นายสัณฐิติ จ้ำนอกโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
6. นายประมวลพจน์ สนิทโกศัยโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษา กรรมการ
4. นายเทพพนม บุระคำ โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เกษจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชานนทร์ มุ่งเขตกลางโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนรา บุญลือโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
4. นายเทพพนม บุระคำโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
5. นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยาง โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวัฒนชัย สุขกระโทกโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ โจมศรีโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายปรีชา ปล้องยางโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสินโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางมยุรี จันทราโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางจิตประสงค์ ไพศาลพงศ์โรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วันละคำ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร มาลาเพชร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2กรรมการ
6. นายอนันต์ ชุมผางโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์ โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ มณีเรือง โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุนันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายทวนทอง วงษ์ปัญญาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
4. นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชาญวิทย์ มณีเรืองโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายพินิจ กุณาศลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางอรภาวิน งามดี โรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิพงษ์ ยั่งยืน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทินกร สดสุชาติโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกันยกานต์ เขตคามโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางอรภาวิน งามดีโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
4. นายทศยันต์ โยชัยโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิพงษ์ ยั่งยืนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
6. นายปรีชา สุทธิราวุธโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางอรดี แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ พิมวันคำโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ดีเลิศโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนฤพล เมนไธสงโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวกองแก้ว ตติยภัคโรงเรียนกัลยาณวัตรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลวรรณ เทวะหะโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสมัย ชัยครรชิตโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
5. นางนารี วานิชโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย ทิพยอาสน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายนัทรพงษ์ แพงเพ็งโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษากรรมการ
4. นายภูเบศวร์ พิทยาวัฒนชัยโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายมนตรี แก้วศรีทุมโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบรรลุ สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านลานกรรมการ
3. นายวิรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุรสิทธิ์ หางามโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกรองประธานกรรมการ
3. นางสกุณา จำนงค์ถ้อยโรงเรียนพลกรรมการ
4. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์โรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นายนาวิน ไสวงามโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสนั่น มาลาสายโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายมนัส นาคำโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
3. นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอัฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
6. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายสุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
6. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
5. นายอัฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
6. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตรโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาประธานกรรมการ
2. นางแววดาว ไทยธานีโรงเรียนพลกรรมการ
3. นายสุภวัฒน์ สามุงคุณโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
4. นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
5. นายสิริศักดิ์ ดวงจิตรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายจตุพล นนทะบูรณ์โรงเรียนเบญจมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นายภาณุพันธุ์ วัณณกุลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัยโรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นายอนุชา สายสิงห์โรงเรียนเปือยน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
4. นายภาณุพันธุ์ วัณณกุลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายพงศกร สุวรรณศรีโรงเรียนอุบลรัตน์วิทยาคมกรรมการ
6. นายอิสระ พัฒนพิมพ์พงศ์โรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายจักปกรณ์ ฐานะมั่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียนโรงเรียนนครขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธิ์ ศิริสุขโรงเรียนภูผาม่านกรรมการ
3. นายจักปกรณ์ ฐานะมั่นโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมาน นาคทัดโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ เชษฐาโรงเรียนหนองสองห้องวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมชาติ กัลยาบาลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายเจษฎา รัศมีศิวโสภาโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายอิสเรศย์ ไวยวัตรโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายบรรจง นวลพัดโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายธีรวุฒิ วุฒิชาติโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
3. นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวันโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
4. นายอิสเรศย์ ไวยวัตรโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยากรรมการ
5. นายสมพล สมภักดีโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายสุรเขษฐ รูปต่ำโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ฟองจามรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
4. นางพัฒนาพร ศรีโปฏกโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายศรีสุวงษ์ บัวผันโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายภักดี วิชาราชโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 กรรมการ
7. นายธนิต ห้าวหาญ โรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
8. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์ โรงเรียน บัวใหญ่พิทยาคม กรรมการ
9. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมือง โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการ
10. นางสุพัตรา ลันนันท์ โรงเรียโนนสะอาดวิทยาคาร นกรรมการ
11. นางนางชลิตตา พรสุวรรณ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการ
12. นางจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ โรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการ
13. นางอัจฉรา แท่นแก้ว โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
14. นางอารีรัช ผิวดี โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการ
15. นางอิสยาภรณ์ เรืองดิลกศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ รูปต่ำ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางวรลักษณ์ ฟองจามร โรงเรียนตรียมอุดมพัฒนาการขอนแก่น รองประธานกรรมการ
3. นางพัฒนาพร ศรีโปฏก โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการ
4. นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการ
5. นายศรีสุวงษ์ บัวผัน โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการ
6. นายภักดี วิชาราช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 กรรมการ
7. นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวมิ่งขวัญ สายเมืองโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการ
9. นางสุพัตรา ลันนันท์ โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
10. นางชลิตตา พรสุวรรณ์ โรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
11. นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ โรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการ
12. นางอัจฉรา แท่นแก้วโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
13. นางอารีรัช ผิวดี โรงเรียนศรีกระนวนวิทยากรรมการ
14. นางอิสยาภรณ์ เรืองดิลกศักดิ์ โรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายภูวดล หมื่นสีพรม โรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์โรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอารียา บุตรทา โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายวิทยา แฝงด่านกลาง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
7. นายวีรชัย ผาสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการ
8. นายธนิต ห้าวหาญ โรงเรียนโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
9. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
10. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
11. นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
12. นางสาวพัชรพร มาลา โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ
13. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
14. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายภูวดล หมื่นสีพรม โรงเรียนแวงน้อยศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ โรงเรียนองแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอารียา บุตรทาโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายวิทยา แฝงด่านกลาง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการ
7. นายวีรชัย ผาสุข โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการ
8. นายธนิต ห้าวหาญ โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
9. นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
10. นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
11. นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
12. นางสาวนพัชรพร มาลา โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการ
13. นางสาวิตรี พรมศรีแก้วโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
14. นางนภธร อัครธรสกุลโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด โรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการ
2. นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการ
3. นางเกศแก้ว บุตรโส โรงเรียนสีหราชเดโชชัยกรรมการ
4. นางอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย กรรมการ
5. นางชนิภากานต์ หวังมวลกลางโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
6. นายนรินทร์ สมบูรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
7. นางสุปรีดา ประภาการ โรงเรียนพลกรรมการ
8. นางสาวโสรยา แก้วทุม โรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
9. นางสาววนิดา เทพาลุน โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข โรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด โรงเรียนท่านางแนววิทยายนประธานกรรมการ
2. นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง โรงเรียนท่านางแนววิทยายนรองประธานกรรมการ
3. นางเกศแก้ว บุตรโส โรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการ
4. นางอัญชุลีกร ขันติวีรวัฒน์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย กรรมการ
5. นางชนิภากานต์ หวังมวลกลาง โรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
6. นายนรินทร์ สมบูรณ์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
7. นางสุปรีดา ประภาการ โรงเรียนพลกรรมการ
8. นางสาวโสรยา แก้วทุม โรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
9. นางสาววนิดา เทพาลุน โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข โรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล นามมนตรี โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล วังคำแหงผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดียา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
4. นางนงเยาว์ ทองชื่น โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา วรรณไชย โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการ
7. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการ
9. นายกฤษณะ ปานะศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา กรรมการ
10. นายมนัสนันท์ ชำนิงาน โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา กรรมการ
11. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรย โรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
12. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้ว โรงเรียนอมตวิทยา กรรมการ
13. นายพิมาน โทวิรัตน์ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมพล นามมนตรี โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอิทธิพล วังคำแหงโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการรองประธานกรรมการ
3. นางดวงรัตน์ ดียา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการ
4. นางนงเยาว์ ทองชื่น โรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา วรรณไชย โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการ
7. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ โรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษา โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการ
9. นายกฤษณะ ปานะศรี โรงเรียนสีชมพูศึกษา กรรมการ
10. นายมนัสนันท์ ชำนิงาน โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา กรรมการ
11. นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรยโรงเรียนสีชมพูศึกษากรรมการ
12. นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้ว โรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
13. นายพิมาน โทวิรัตน์ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุธรรม โพธิ์งาม โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาแก้ว โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวิศนุกุล สุวรรณวงษ์ โรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กรรมการ
5. นางสาวกาญจนาพา ดอนประถม โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
6. นางนฤมล พรมบุตร โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์กรรมการ
7. นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการ
8. นายสมศักดิ์ แก้วโสภา โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการ
9. นายทนงศักดิ์ อุยวาปีครุอัตราจ้างโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
10. นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายวุฒิชัย แสงสุดตา โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ โรงเรียนองแวงน้อยศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ โรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการ
4. นายชุมพล มณีแสน โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมกรรมการ
5. นายมิตรศิลป์ แก้วมาตย์ โรงเรียนบึงไทรวิทยาคม กรรมการ
6. นางอพชนี เย็นสวัสดิ์ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการ
8. นายวิทยา เชิมชัยภูมิโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการ
9. นายพงษ์เทพ ไวบรรเทา โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการกรรมการ
10. นายเชิดชัย ดีสุขโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางรพิธร เสนาไชยโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายเสถียร เหล่าประเสริฐโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ บุญเลิศโรงเรียนซำสูงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิทยา เดิมสันเทียะโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการ
6. นายกมล หมอกชัยโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคมกรรมการ
7. นายประดิษฐ์ สมวงษาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
8. นายเช้า วาทโยธาโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
9. นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสงโรงเรียนพลกรรมการ
10. นายชัยรัตน์ บูรณสรรค์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายธนัช ฐากุลธเนศโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายพัศกร คำโคตรโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิไล ทองแท่งไทยโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ หลอดสว่างโรงเรียนนครขอนแก่นกรรมการ
3. นายศิวะ มโนขันธ์โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นายสมเกียรติ ศรีคำมุงโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา ทั้งพรมโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
3. นางญาณิศา เครือวรรณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาววัชรีพร แดงทนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางวัชรีย์ เหลืองกระโทกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา ดีมาก โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชนัญนิช รัตรองใต้ โรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
4. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางธิดารัตน์ ใจสุข โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ แก่นณรงค์ โรงเรียนน้ำพองศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไร ทองดีโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการ
3. นายสุริยา งามเจริญ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็กกรรมการ
4. นางเอ็มอร บำขุนทดโรงเรียนนาจานศึกษากรรมการ
5. นางสาวฐปนีย์ดา สัมฤทธิ์รินทร์โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ พรหมใจรักษ์โรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายนวพล สีดามลโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นางธันยพร แบนอภัยโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ)กรรมการ
4. นายสุระ น้อยสิมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปริยากร ศรีวงษาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระชน แสงศรีเรืองโรงเรียนบ้านแฮดศึกษาประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นางพรนิภา สุริยันต์โรงเรียนจตุรมิตรวัทยาคารกรรมการ
4. นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงศ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเชิดเกียรติ พูนพิพัฒน์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียานันท์ อัครวงศ์โรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
3. นายอดุลย์ ไชยเสนาโรงเรียนอมตวิทยากรรมการ
4. นางมัณฑนา เสาหล่อนโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
5. นายอาทิตย์ แก้วภราดัยโรงเรียนจรเข้วิทยายนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทัพเทพ คงวิเชียรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวเบอรรี่ เพลิดภูเขียวโรงเรียนภูผาม่านประธานกรรมการ
3. นายวิชาญ โพธิ์นอกโรงเรียนบ้านไผ่ประธานกรรมการ
4. นายวิศวะ โพธิ์งามโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยากรรมการ
5. นางสาววิมลมณี ไสบาลโรงเรียนเปือยน้อยศึกษากรรมการ
6. นางนิตติยา ใสหนองเป็ดโรงเรียนสาวะถีพิทยาสพรรพ์กรรมการ
7. นางสาวสาวิตรี รัตนศรีหาโรงเรียนเวียงวงกตกรรมการ
8. นางสาวพัชราภรณ์ เพิ่มยินดีโรงเรียนเพทศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
9. นางณัฐภัสสร เพชรธนกุลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
10. นางวิลาสีนี โพธิ์นิลโรงเรียนเพทศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
11. นางลภัสสรณ์ สิงห์เทพโรงเรียนศรีหนองกาววิทยากรรมการ
12. นางสาวชลธิชา แก้วหย่องโรงเรียนยางคำพิทยาคมกรรมการ
13. นางสาวธีมาพร วันละคำโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
15. นางนิภาพร พินิจมนตรีโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวีระพล เจริญชนม์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสาคร ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาตรี ขุนภักดีโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเรืองสิทธิ์ นามกองโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาคม ศรีวะโสภาโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายศุภกิตต์ ใจเอ็นดูโรงเรียนเพทศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
3. นางกัญญาพร จันทร์โสภณโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ วงศ์นราโรงเรียนหนองสองห้องวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยพฤกษ์ แก้วหย่องโรงเรียนบ้านไผ่กรรมการ
3. นายขวัญชัย บำขุนทดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นางสาวคำปัน พุทสะท้านโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
5. นายโยธิน ธีระนันท์โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายนพคุณ สืบเลยโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนัฐกร สีใสโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
3. นางกัลยา แก้ววิเชียรโรงเรียนท่านางแนววิทยายนกรรมการ
4. นางณหทัย เสมอหน้าโรงเรียนพลกรรมการ
5. นางสาวศรัญญา แก้วหาญโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤติเดช จันทร์เพ็งโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นางสมปรารถนา จันทร์ประทัดโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาลโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายพรพนา พาโคกทมโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ จุมพลโรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรศักดิ์ มนูประเสริฐโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายสุติพงษ์ อมูลราชโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอินธิรา ดำรงกุลโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวมณีรัตน์ อินทราโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา จรัญศิริไพศาลโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายลักษณ์เดือน สนทองโรงเรียนขามแก่นนครประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล วงคำซาวโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ดรชัยโรงเรียนบ้านแฮดศึกษากรรมการ
4. นางอนงค์รัตน์ วิริยะสถิตย์กุลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัตน์สุดา สิงหันต์โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย ปานเนาว์ โรงเรียนมัญจาศึกษาประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ อรรคฮาต โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ประธานกรรมการ
3. นายสุรชาติ สารแสนโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการ
4. นายเอกอนันต์ บุดดาวงโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวอรดี จอมบุตร โรงเรียนบึงไทรพิทยาคมกรรมการ
6. นายชินกรณ์ หงษ์สนิท โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัยกรรมการ
7. นางสาวนันทนา สุวรรณปาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการ
8. นายไพโรจน์ ผมงามโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
9. นางชมัยพร โคตรโยธา โรงเรียนฝางวิทยายนกรรมการ
10. นายสมประสงค์ มูลมณีโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการ
11. นายสุรชาติ ประวะโทโรงเรียนดงบังวิทยายนกรรมการ
12. นายชัยนันท์ คำหลาย โรงเรียนน้ำพองศึกษากรรมการและเลขานุการ
13. นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายเสกสรรค์ สุวรรณสุขโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
4. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายวิทธวัช สามารถวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นางสาวสุมามาลย์ ทะวาปีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายธีระ มุ่งสุเพ็งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายเฉลิมเกียรติ ถีอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
12. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
13. นายฉลอง รักษาภักดีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมามาลย์ ทะวาปีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายวิทธวัช สามารถวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายอลงกรณ์ บุตรกสกโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
7. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายธีระ มุ่งสุเพ็งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นายเฉลิมเกียรติ ถึอาสนาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
12. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
13. นายฉลอง รักษาภักดีโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่ววิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมามาลย์ ทะวาปีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายวิทธวัช สามารถวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายธีระ มุ่งสุเพ็งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
11. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตรโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา สีแก้วสิ่วโรงเรียนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุมามาลย์ ทะวาปีวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
4. นายธีระ ไสโม้วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
5. นายวิทธวัช สามารถวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
6. นายธนาวุฒิ พรมโสภาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
7. นายสุรชัย บุญจวงวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
8. นายธีระ มุ่งสุเพ็งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
9. นายกิตติศักดิ์ ทิพบุญชูวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
10. นายอุทัย แหลมฉลาดวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นกรรมการ
11. นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยาโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำรอง ขัวนาโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายมีรัตน์ ฆ้องคำโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นายพฤทธิ์พล ชารีโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคมกรรมการ
5. นายวงเดือน สมรือแสนโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายทวีรักษ์ มิตรโยธินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ นามวงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ ฝ่ายบุญโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางจารุวรรณ เวียงเหล็กโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
4. นายโชคดี วงษ์หาญโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจพร ตังคณิตานนท์โรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
6. นางสาวทัตินา อินทิแสนโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายคทาวุธ สมทรัพย์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเกียรติศักดิ์ พลคชาโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนราธิป ผาสุขโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายรำไพ แสงนาคโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายบรรจง โชติชัยโรงเรียนโนนข่าวิทยากรรมการ
5. นายวิเชียร งามสมหาญโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นายยพยัพ สมลือแสนโรงเรียนขุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายประดิษฐ์ บุญสุวรรณโรงเรียศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราธิป ผาสุกโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจวบ กองสมบัติโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุชาติ เกิดผลโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชัยยุทธ์ พระสว่างโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษากรรมการ
6. นายปราณท เวียงเหล็กโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ สุวรรณเลิศโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปินะเกโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางธัญชนก สท้านพบโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ สุวรรณเลิศโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงแก้ว เจริญเชื้อโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการ
3. นางพชรกมล ปินะเกโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
4. นางปราณี เหล่าจำปาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
5. นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพัฒนา ทบวงษ์ศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรุณลักณ์ จตุรบูรณ์โรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการ
3. นายนภดล เจริญทรัพย์โรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ คุณกัณหาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางเกสร ลากะสงโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางสาวจารุตา อินทรกองแก้วโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
7. นางนันทนา บุรีจันทร์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายพัฒนา ทบวงษ์ศรีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชรา บุพิโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
3. นางพัชนี มหาโพธิ์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
4. นางสาวศิริพร แสนศรีโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
5. นายอ๊อด มูลสารโรงเรียนชนบทศึกษากรรมการ
6. นายเขื่อน วีระพันธ์โรงเรียนจระเข้วิทยากรรมการ
7. นายประชัญศักดิ์ แก้วดวงโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายนพดล สิงหสีโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิริรักษ์ โยวะโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายเรืองวิทย์ ผ่านจังหารโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
4. นางสาวสุชาติ แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนีย์ งามสมหาญโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางสุภาวดี ชาวดงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
7. นางสาวพจนา ทิพย์พิชัยโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
8. นายปราโมทย์ พูนปริญญาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นางสาวธาริณี หินโนโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
10. นางรัตนา ศรีพงษ์วิวัฒน์โรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
11. นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกรโรงเรียน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายปิยชัย ไกรทองโรงเรียนกัลยาณวัตรประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย จันทร์ประสพชัยโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
3. นายกิตติภณ โยธาภักดีโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษากรรมการ
4. นายกิตติ ทับขันต์โรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นายสุดตา ศรีอ่างเงินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการ
6. นายชิดชนก ศรียาโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพจนา ทิพย์พิชัยโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคารกรรมการ
8. นายวีระพล จันทร์ศิลาโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
9. นายปัณณพงษ์ บุปผาพรหมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
10. นายเรืองศักดิ์ เทศสีหาโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ หมอกชัยโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นายทองพัตร ทันทีโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษากรรมการ
4. นางเพียงพิณ ศรีสุระโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางดุษฎี แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริภรณ์ หมอกชัยโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
3. นางทองพัตร ทันทีโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางพวงเพ็ชร อัคคะโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
5. นางนุชนาถ ธนภูมิชัยโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางดุษฎี แสนหล้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประไพ สุโพธิ์ชัยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ศรีขาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางอนุรักษ์ ชีกว้างโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางประไพ สุโพธิ์ชัยโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอุบลรัตน์ ศรีขาโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมกรรมการ
3. นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็งโรงเรียนเวียงนครวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์ฉาย รัตนวัตรโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัยโรงเรียนบ้านลานวิทยาคมกรรมการ
6. นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
7. นางอนุรักษ์ ชีกว้างโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสมหวัง เรืองยศโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมภาร ศิริโนนรังโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางวนิดา วิไลพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมหวัง ยศเรืองโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเอื้องบุษบา ชำนาญพลโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสมภาร ศิริโนนรังโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางรัชนี หล้าจาดโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางวนิดา วิไลพงษ์โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายธัญญา ศรีสูงเนินโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญติยา เที่ยงตรงโรงเรียนจระเข้วิทยากรรมการ
3. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
5. นางบุษบง นิรันต์สุขโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ บุญมากโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จันทร์โพธิ์โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเวชโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษบง นิรันต์สุขโรงเรียนชุมแพศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจริยา ใยปางแก้วโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางมลฤดี บุญเกาะโรงเรียนภูเวียงวิทยาคมกรรมการ
3. นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางบุญวิภา เชื้อสาวะถีโรงเรียนกัลยาณวัครกรรมการ
5. นางสุมาลา ดำเนตรโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายประยูร ลาแสงโรงเรียนพลประธานกรรมการ
2. นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุลโรงเรียนแวงน้อยศึกษากรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ เลขะพัฒนพลโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถกร โคตนาราโรงเรียนคำแคนวิทยาคมกรรมการ
5. นางปนัดดา นามวิจิตรโรงเรียนมัญจาศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัช โรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางเอมอร จันทาตีดโรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายกรินทร์ ทองธวัชโรงเรียนหนองขามพิทยาคมกรรมการ
3. นายอลงกรณ์ สุทธิประภาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการ
4. นายคนปกรณ์ อินศรโรงเรียนหนองนาคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์โรงเรียนชุมแพวิทยายนกรรมการ
6. นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์โรงเรียนชุมแพศึกษาประธานกรรมการ
2. นายวิชัย บุญรอดโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคมกรรมการ
3. นายอิสรินทร์ ทาส่วยโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายรัตนชัย ไวนุสิทธิ์โรงเรียนยางคำพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล เหล่าคำโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนกรรมการ
3. นายสมจิตร ภูพานเพชรโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางจุฬาพร ภักดีโรงเรียนหนองสองห้องวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสวีทศักดิ์ สำนักวงศ์โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรพิรัตน์ สมอนาโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายวชิระ ศิริสุนทรโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ ทองยศโรงเรียนขามแก่นนครกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อุทัยนาโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางพรนิภา สุริยันต์โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางกัญจน์ณัฎฐ์ เรือนบุตรโรงเรียนสาวะถึพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวกฤษติยากร บุญสอนโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนุพนธ์ เขตคามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กรรมการ
3. นายทศพร พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนุพนธ์ เขตคามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กรรมการ
3. นายทศพร พลธรรมโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์โรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. ดร.สุวิทย์ วิชัดรองอุปนายกสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เพชรแสนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สันทาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. ดร.สุวิทย์ วิชัดรองอุปนายกสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุลโรงเรียนกัลยาณวัตรกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ เพชรแสนผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ สันทาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ แสงเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
3. นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศโรงเรียนหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นางสาวจินตหรา โทมาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายเฉลิมชัย โคตุเคนโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพีรพัฒน์ แสงเพ็ชรโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่นกรรมการ
3. นายฉัตรดนัย เดชกวินเลิศโรงเรียนหนองไฮขามเปี้ยกรรมการ
4. นางสาวจินตหรา โทมาโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กาเจริญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุมารินทร์ หงส์เหินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายวิญญู ผิวรัตน์โรงเรียนชนบทศึกษาประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร กาเจริญโรงเรียนเมืองพลพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวุฒิ ชารีพรโรงเรียนชุมแพพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุมารินทร์ หงส์เหินโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. ดร.สุวิทย์ วิชัดรองอุปนายกสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการ
2. นายนฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์อาจารย์ ม.มหาสารคามกรรมการ
3. นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้วอาจารย์ ม.ขอนแก่นกรรมการ
4. นางวันดี พลทองสถิตอาจารย์พิเศษ ม.ขอนแก่นกรรมการ
5. นายอาทิตย์ คำหงศ์ษาอาจารย์ ม.มหาสารคามกรรมการ
6. นางเยาวพา ทองแย้มโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสงโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นายวิทยา แฝงด่านกลางโรงเรียนหนองเรือวิทยากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพ่ฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ tel : 081-717-7366 email : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]