หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายทวีศิลป์ สารแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นายจักราวุธ สอนโกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์ คณะกรรมการอำนวยการ
7 ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายธนัท ไชยทิพย์ ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเฉลิมพล นามมนตรี ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวทัญญู ภูชาดา ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น คณะกรรมการอำนวยการ
13 ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน ประธานสหวิทยาเขตน้ำพอง-กระนวน คณะกรรมการอำนวยการ
14 ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคำ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ประธานสหวิทยาเขตชุมแพ คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางอารุณี สินทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพม.25 คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางนันทนิจ ด่านคอนสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.25 คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุรินทร์ หล้าหา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.25 คณะกรรมการอำนวยการ
21 นางปรียาดา สุขสวาง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพม.25 คณะกรรมการอำนวยการ
22 นางวิไลวรรณ อุทธตรี รก. ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายประภาศ วินิจสิริ ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สพม.25 คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
25 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
26 นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
27 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
29 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
30 ว่าที่ ร.ต.สมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
31 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
32 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
33 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
34 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการจัดพิธีเปิดและการแสดงบนเวทีกลางโรงเรียนนครขอนแก่น
35 นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
36 นายสมเกียรติ ศรีโนนชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
37 นายฤทธิรงค์ ศิริภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
38 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
39 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
40 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
41 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
42 นายภูมรินทร์ แสนไชยสุริยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
43 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
44 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
45 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
46 นางอาภรณ์ ศรีวรสาร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
47 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
48 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
49 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
50 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
51 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ เลขาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
52 นางสาวสุดสิริ ศิริคุณ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
53 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
54 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ผู้ช่วยเลขาศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
55 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
56 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
57 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
58 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
59 นายทรงสิทธิ์ พิริยชูสิทธิ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
60 นายทองสิทธิ์ กิติราช ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
61 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
62 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
63 ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
64 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
65 นายนิรันดร์ กระพี้แดง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
66 นายทินกร ทองดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
67 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
68 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
69 นางไยดี หงษ์เหิน ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
70 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
71 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
72 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
73 นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
74 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
75 นายอดุลย์เดช ฐานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
76 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
77 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
78 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ เลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักบินน้อย
79 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
80 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
81 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
82 นางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
83 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
84 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
85 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
86 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
87 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รก. ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
88 นายอำพร อ้มเถื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
89 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
90 นายสุระ น้อยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
91 นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นางสาวจิตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นายสมพล จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรค์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางสายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นายละเอียด แพงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100 นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 นายอำมาตย์ นิรันดร์กูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
103 นายจเด็จ อาศนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
104 นางชุรีพร นาเลาห์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
105 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
106 นางอรุวรรณ ศักดิ์คำดวง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
107 นายกิตติพล ตางจงราช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
108 นายพิเชษฐ เชื้อทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
109 นายสุดิงษ์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
110 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นายอนันต์ เดชโยธิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 นางพรจิตต์ ไกรขุนทศ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร เลขานุการศูนย์การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
113 นางสาวรัชนี ภูหลงเพีย ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นางพรจิต์ ไกรขุนทศ เลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
117 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
118 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
119 นายพัสกร แก้วพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
120 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
121 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
122 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
123 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
124 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
125 นายทองสิทธิ์ กิติราช ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา เลขานุการศูนย์ฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
126 นายยุทธศาสตร์ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
127 นายสุพจน์ แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
128 นายสุนันท์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
129 นายอุดม ประมะคัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
130 นายสุรพล สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
131 นายอภิชาต อุ่นเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
132 นายสิทธิพงษ์ จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
133 นายบุญเหลือ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขามพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
134 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
135 นายจรัล รัตนบุญทา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
136 นายยุทธศิลป์ แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
137 นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
138 นายธีระศักดิ์ พิลาทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
139 นายเดชา ภูมาลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
140 นายเสรี น้อยผาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
141 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
142 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
143 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
144 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
145 นางรัญจวน แคนติ ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
146 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
147 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ การกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
148 นายสวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
149 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
150 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
151 นายวาสนา ไชยศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนพล รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
152 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
153 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
154 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
155 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
156 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
157 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
158 นายบุญหนา บัวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนข่าวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
159 นายมนตรี ถ้ำหิน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
160 นายเปลี่ยน จงเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมิตรวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
161 นายสมนึก เรื่องลือ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรคามวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
162 นายสุริยา ทองบุญมา ผู้อำนวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
163 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
164 นางนวลลออ พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
165 ดร.เอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
166 นายเอนก ตรีภูมิ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
167 นายอนันท์ ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
168 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
169 นายภูวดล หมื่นสีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
170 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
171 นายเชษรัตน์ น้อยสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
172 นายอิทธิพล วังคำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
173 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
174 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
175 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
176 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
177 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
178 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
179 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
180 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
181 นายเฉลิมชัย โคตุเคน ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
182 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
183 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
184 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
185 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
186 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
187 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
188 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
189 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
190 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
191 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
192 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
193 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
194 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
195 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
196 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
197 นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
198 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
199 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
200 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
201 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
202 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
203 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่นอีสาน
204 ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
205 ว่าที่ ร.ต.พิจิตร ราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
206 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
207 นายวิชัย อ่อนเบ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
208 นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
209 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
210 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
211 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
212 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร เลขานุการศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและผ้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
213 นายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
214 นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า ผู้อำนวยการโรงเรียนชนบทศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
215 นายพิทักษ์ เอ็นดู ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
216 นายสุภาพ ผิวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนคำแคนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
217 นายธงชัย ศรีเคนา ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
218 นายศราวุธ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
219 นายชัยสิทธิ์ ผาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
220 นายสงกรานต์ อุตทารุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
221 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
222 นางพัชรา สิงห์หลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
223 นางไยดี หงษ์เหิน เลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
224 นางปนัดดา นามวิจิตร ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานจัดแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย
225 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
226 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
227 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
228 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
229 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
230 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
231 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
232 นายทวีศักดิ์ สมนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
233 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
234 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
235 นายสมนึก ทองคำ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
236 นายประภาส วินิจสิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศฯ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
237 นางเครือวัลย์ ศรีนรจันทร์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
238 นายกอบตระกูล นะรินยา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
239 นายอุทัย แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
240 นางพรพิศ แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
241 นางกัญญ์ภัทร์ ปทุมมชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
242 นางวัชรี ชื่นใจ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
243 นางอาภรณ์ ศรีวรสาร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
244 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
245 นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
246 นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
247 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
248 นางสาวจริยาพร สงิมทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
249 นางสาวณัฎสิณี สัมฤทธิ์ผล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
250 นางพัทธ์ธีรา ศิริธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
251 นางทองเติม ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
252 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
253 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
254 นางสาวณัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
255 นายบุญนำ งิ้วสีดา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
256 นายสุชาติ ชัยทอง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
257 นางสาววรางคณา พระลับรักษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
258 นายสวัสดิ์ จันทร์ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
259 นายทินวัฒน์ วิญญาสุข ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
260 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
261 นายชานนท์ มุ่งเขตกลาง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
262 นายกุศล ทัดโคกกรวด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
263 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
264 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
265 นายสุรชาติ สารแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
266 นายฉลอง รักษาภักดี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
267 นายอาคม ศรีวะโสภา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
268 นายพงษ์พาณิช สอนคำหาร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
269 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
270 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
271 นายลิขิตพันธ์ อมรสิรินันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และถ่ายภาพสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
272 นายบุญมา คำชนะชัย ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
273 นายจตุพล สิทธิ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
274 ว่าที่ ร.ต.กฤตชัย ชุมแสง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
275 นายเถาวัลย์ สันวิลาศ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
276 นายสุนัน บุระกรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
277 นายฉัตรชัย ทิมจะโป๊ะ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
278 นายควรคิด แก้วบ้านเหล่า ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
279 นายธงชัย ทองถม ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
280 นายชาญชัย มาตย์ภูธร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
281 นายอุดม สุวรรณศิริกุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
282 นายปรีดา มุขพรหม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
283 นายอติชาติ ชาติศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
284 นายปัญญา พราหมณ์ไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
285 นายวิเชียร เสาวกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
286 นายกฤติเดช จันทร์เพ็ง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
287 นายวัชรพันธุ์ ศรีทานันท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
288 นายอดิเทพ พลบำรุง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
289 นายเวียงชัย อติรัตนวงศ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
290 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจราจรสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
291 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
292 นางเพ็ญศิริ วัฒนานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
293 นางสำเนียง เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
294 นางสุมณฑา จันทราช ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
295 นางสาวอุษณีย์ วรรณดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
296 นางศิริมาศ แสนโสภา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
297 นางเอื้องพร คำอ้อ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
298 นางสาวนงลักษณ์ อัฐปัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
299 นางสาวลำใย ทองดี ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
300 นางสาวกานต์พิชชา เพชรขัน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
301 นางสาวธนาภร ศรีคุ้มเก่า ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
302 นางสาวจิรวดี จันทวงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
303 นางอภิญญา อุทิศธรรม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
304 นางพัชนี คำมูล ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
305 นางขวัญกมล พลเยี่ยม ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนนครขอนแก่น
306 นางประภาพันธ์ โพธิรุกข์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
307 นางสุกัลยา เพชรชารี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
308 นางพัชราภรณ์ ทักษะวรบุตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
309 นายเสริมสุข แก้ววงษา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
310 นางนัดดา พิมพ์ดีด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
311 นางบุญช่วย กัณหาบัว ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
312 นางประไพศรี ศิริลิมประพันธ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
313 นางนิภาพร เหล่าทองคำ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
314 นางชรินรัตน์ สุวรรณสม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
315 นางพัฒน์ชญา ปิตาระเต ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนกัลยาณวัตร
316 นางชนิดา ดวงบรรเทา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
317 นางสมหวัง เสือโคร่ง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
318 นางสาวสุภาวดี โฆษิตพล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาลสถานที่แข่งขันโรงเรียนขามแก่นนคร
319 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
320 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
321 นางพรรณี ชัยทอง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
322 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
323 นางอมรพรรณ รักษาเคน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
324 นางกนกพิชญ์ อนุพันธ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
325 นายทวีศิลป์ สารแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
326 นางวิไลวรรณ อุทธตรี รักษาาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม. 25 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
327 นางรัชนี ธีรกิจภาคิน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
328 นางน้ำอ้อย กาญจนเส็ง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
329 นางจงกล ศรีวิไล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
330 นางนวลจันทร์ เลิศศึกษากุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
331 นางชุมสาย ชาวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
332 นางอัมพลิกา เปรมศรี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
333 นางสุนันทา ดีมาก ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
334 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
335 นางนงนุช พูลลาภ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
336 นางพัชรินทร์ เนตรพระ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
337 นางสาวณฐมน วันสืบ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
338 นางอิสรีย์ มวลเมืองสอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
339 นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
340 นายนพภา นิสสัยพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
341 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
342 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการกองเลขานุการ
343 นางพัชรี แท่งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
344 นางจินตนา คงอานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
345 นายศรายุทธ สุภะโส ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
346 นายนิคม กองเพชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
347 นายสุนันท์ พันธุลาวัณย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
348 นายบุญนำ อรรคฮาต ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
349 นางนงลักษณ์ สหัสรังษีวิทยา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการกองเลขานุการ
350 นางอนงครัตน์ วิริยะสถิตย์กุล ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
351 นางสาวนันทนา สุวรรณปา ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น คณะกรรมการกองเลขานุการ
352 นางสาวทัศนีย์ บริบาล ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา คณะกรรมการกองเลขานุการ
353 นางธันยพร แบนอภัย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
354 นายกฤตพล อินทร์เสนลา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2(สมาน สุเมโธ) คณะกรรมการกองเลขานุการ
355 นายองอาจ ประจันตเสน ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการกองเลขานุการ
356 นางสุธัมมา นามวงษา ครูโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการกองเลขานุการ
357 นางกฤตวรรณ แก้วสมจันทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
358 นายชานนท์ มุ่งเขตกลาง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการกองเลขานุการ
359 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการกองเลขานุการ
360 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการกองเลขานุการ
361 นายมนัสชัย ทองสา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการกองเลขานุการ
362 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการกองเลขานุการ
363 นายวัชระ แก้วมีสี ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการกองเลขานุการ
364 นายสุปัน สายสินธุ์ พนักงานธุรการ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
365 นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจร ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
366 นายกัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
367 นางสุชีรา สาฆ้อง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
368 นายคมศร บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการกองเลขานุการ
369 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม. 25 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
370 นายภาณุพงศ์ แสงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม. 25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
371 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
372 นายวีระชน แสงศรีเรือง ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกองเลขานุการ
373 นางจิราภรณ์ ปิยะสิงห์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
374 นางจริยา ใยปางแก้ว ครู โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
375 นายวราวุธ หลอดสว่าง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
376 นายศิวะ มโนขันธ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
377 นายสมเกียรติ ศรีคำมุง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
378 นางสมฤดี บุญเกาะ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
379 นางมะนิตย์ กัญญาสิทธิ์ ครู โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
380 นางบุญวิภา เชื้อสาวะถี ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
381 นายพิเชษฐ์ ใจชัยภูมิ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
382 นางสุมาลา ดำเนตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 1-3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
383 นางสาวณิชากร อุ่นทะวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
384 นายประยูร ลาแสง ครู โรงเรียนพล ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
385 นางดวงสุดา ทั้งพรม ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
386 นางญาณิศา เครือวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
387 นางสาววัชรีพร แดงทน ครุโรงเรียนศรีกระนวนวิทยายน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
388 นางดวงจันทร์ เก้าเกศเกียรติกุล ครู โรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
389 นางเพ็ญจันทร์ เลขะพัฒนพล ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
390 นายอรรถกร โคตนารา ครู โรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
391 นางวัชรีย์ เหลืองกระโทก ครุโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
392 นางปนัดดา นามวิจิตร ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสิน กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม. 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
393 นางนิรัติศัย สุดเพาะ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
394 นางสาวกนกรัตน์ จิตผดุงวิทย์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
395 นางศิริลักษณ์ สุนารี ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
396 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
397 นางไยดี หงษ์เหิน ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
398 นางลัดดาวัลย์ คีรีเมฆ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
399 นางสาวสุนันทา ปิยะศิลป์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
400 นางศศิวิมล แย้มแสงสังข์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
401 นางปิยนาถ ฝ่ายอุประ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
402 นางสาววยุรี วงศ์สมศรี ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
403 นายอดิเรก สารีพิมพ์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
404 นางสาวนัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครู โรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
405 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
406 นายสุลักษ์ มูลจันทร์ ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
407 นายธีรวัฒน์ เขจรสิทธิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
408 นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
409 นายไผ่ล้อม ชมพุด ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
410 นายมนตรี อาจมนตรี ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
411 นายกญพัทธ์ ศรีคราม ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
412 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
413 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ระดับชั้น ม.1-ม.3
414 นางไพรินทร์ เจริญศิริ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
415 นางภัคจิรา กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
416 นางสาวสุธาสินี ผานาค ครูอัตราจ้าง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
417 นางธิติมา อินทร์เสนลา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
418 นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
419 นายบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
420 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
421 นายชุมพร อินทรจักรพงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
422 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
423 นายจุลพงษ์ สถิรวงศ์วรรณ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
424 นายชัยมงคล บัวช่วย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
425 นายคฑาวุธ สมทรัพย์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
426 นายสกุลศึก โคตรพัฒน์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่
427 นางธิดาวัลย์ มโนคุ้น ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
428 นางสุมาลี เติมเตชาติพงศ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
429 นางประณีต คมสาคร ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายปฏิคม
430 นางปาลิดา เร่งพัฒนกิจ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
431 นางมยุรี จันทรา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
432 นายธงชัย กองกะมุด ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
433 นายวิรัช คุ้มโภคา ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
434 นายเสกสรรค์ สุวรรณสุข ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
435 นายสุเมธ สุวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ประธานกรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
436 นางสาวดารุณี งอสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน รองประธานกรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
437 นางรุจิรา ยืนยิ่ง ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
438 นายสุริยา งามเจริญ ครูโรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
439 นายเชษฐกร ประชาโรจน์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
440 นายสุทธิพล ทองเทียม ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
441 นายกฤตชัย ชุมแสง ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
442 นางยุพิน ขุนทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3
443 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่ ประธานกรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
444 นายพิเชษฐ เชื้อทอง รองผู้อำนวยโรงเรียนชนบทศึกษา รองประธานกรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
445 นางณภาพร พัฒนจักร ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
446 นางพิศมัย เดิมสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
447 นางสาวบุหงา ภักดี ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
448 นางอรวรรณ กองพิลา ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
449 นายคุณากร โทแหล่ง ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
450 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการกิจกรรมภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6
451 นางสาวจินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ประธานกรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
452 นางสาวศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยายน รองประธานกรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
453 นางนงลักษณ์ สอนศีลพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น รองประธานกรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
454 นางยุพิน พันธุ์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
455 นายวิบูลย์ เทืองน้อย ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
456 นางสาวเตรียมศิลป์ แสงนางาม ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
457 นางจิรนันท์ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
458 นางสาวณัฏฐินี ลีปา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
459 นางนันทยา พรหมกูล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.1-3
460 ดร.สายสมร ศักดิ์คำดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขามวิทยายน ประธานกรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
461 นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
462 นางจุฑามาศ เวียงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม รองประธานกรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
463 นางมณีรัตน์ ลาจันทึก ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
464 นางทองทิม อวยศักดิ์ไชยงค์ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
465 นายมนตรี กรมทำมา ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
466 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
467 นายฆนรุจ สุทธิแพทย์ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
468 นางสุชาดา ทองสมบูรณ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการกิจกรรมมารยาทไทย ระดับชั้น ม.4-6
469 นางสาวรัชนี ภูหลงเพีย ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
470 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
471 นางอรนุช ไวบรรเทา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
472 นางรุ้งตะวัน ครองทรัพย์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
473 นางนิธิดา เบ้าศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
474 นางรัชนีย์ เชิดสูงเนิน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
475 นายทรงศักดิ์ กัญญาคำ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
476 นางยุพิน ภูคำแสน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
477 นางอัมพร จริยพันธุ์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคม
478 นางสุดาวดี โชติกีรติเวช ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคม
479 นางเพชรรัตน์ แพงปัสสา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายปฏิคม
480 นางอุบล เจริญศิริ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
481 นางสาวรพิพรรณ ปริปุณณะ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
482 นางเสน่ห์ พวงมาลา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
483 นางกัลยาณี พลบำรุง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
484 นางนิภาพร เหล่าทองคำ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการฝ่ายพยาบาล
485 นางสาวบรรจง มุกดา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายพยาบาล
486 นางวิภา เมืองสอน ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
487 นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
488 นางวนิดา ทองศรี ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
489 นายรพีพงษ์ วงศ์ภูธร ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
490 นางสาวณัฐรินทร์ วัลลเมธารัตน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
491 นายชนะ สุริยันต์ ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
492 นางดิจิตรตะ แวดล้อม ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
493 นายสุจินต์ หอมสิน ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ประธานกรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
494 นายบรรจบ ทัพซ้าย ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
495 นางธนภรณ์ เหล่าคนค้า ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
496 นายสัณฐิติ จ้ำนอก ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
497 นางระเบียบ บุตรสุโพธิ์ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
498 นายประมวลพจน์ สนิทโกศัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
499 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
500 นายชานนทร์ มุ่งเขตกลาง ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
501 นายนรา บุญลือ ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
502 นายเทพพนม บุระคำ รองผอ.โรงเรียนยางคำพิทยาคม กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
503 นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
504 นางสาวสุพาสน์ แสงสุรินทร์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
505 นายวัฒนชัย สุขกระโทก ครูโรงเรียนพล ประธานกรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
506 นายภิญโญ โจมศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
507 นายปรีชา ปล้องยาง ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
508 นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ ครูโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
509 นางรัชนีย์ วงศ์ไกรสิน ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
510 นางมยุรี จันทรา ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
511 นางจิตประสงค์ ไพศาลพงศ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
512 นางพุทธรักษา พิมพ์พันธ์ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
513 นางเพ็ญประภา วันละคำ ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
514 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
515 นางสาวศศิธร มาลาเพชร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 กรรมการการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
516 นายอนันต์ ชุมผาง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ม.1-3
517 นายสุนันท์ พันธ์รัตน์ ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา ประธานกรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
518 นายทวนทอง วงษ์ปัญญา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
519 นายเกรียงศักดิ์ เหล่าภักดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
520 นางพรสวรรค์ พันธุ์สุระ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
521 นายชาญวิทย์ มณีเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
522 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการการแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
523 นายทินกร สดสุชาติ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
524 นางอรภาวิน งามดี ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
525 นายทศยันต์ โยชัย ครูโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา กรรมการการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
526 นายณรงค์ฤทธิพงศ์ ยั่งยืน ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
527 นางสาวกันยกานต์ เขตคาม ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
528 นายปรีชา สุทธิราวุธ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ระดับชั้น ม.1-3 และ ม.4-6
529 นางเอมอร จันทาตีด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม ระดับชั้น ม.1-ม.6
530 นายกรินทร์ ทองธวัช ครูโรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม ระดับชั้น ม.1-ม.6
531 นายอลงกรณ์ สุทธิประภา ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม ระดับชั้น ม.1-ม.6
532 นายคคนปกรณ์ อินศร ครูโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม ระดับชั้น ม.1-ม.6
533 นางสาวไปรยา ประดิพัทธ์ลาวัณย์ ครู โรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม ระดับชั้น ม.1-ม.6
534 นางสาวเปรมนิดา เค้าสงค์ ครูโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกิจกรรมเรียนร่วม ระดับชั้น ม.1-ม.6
535 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
536 นางดัชนีพร จงเทพ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
537 นางเสาวลักษณ์ สาระมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
538 นางสาวดวงพร มีนา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
539 นายสมบูรณ์ เพียยุระ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
540 นางสาวศิรญา สงแสนผาง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
541 นางสาวดวงพร มีนา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
542 นายชัยยา เวฬุวรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
543 นายปริพัฒน์ ไสยสาลี ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
544 นายสืบพงษ์ วิชัยผิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
545 นางสาวพรทิพย์ สุพรรณ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
546 นางประภัสสร ปะทะวัง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
547 นางสาววรลักษณ์ กะลาม ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
548 นางสาวทัศนีย์ วงศ์นรา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
549 นางสาวนวภัทร ตระกูลพร ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
550 นางสาวพัชราภรณ์ รูปต่ำ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
551 นางขนิษฐา ถ้ำหิน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
552 นางศิริรัตน์ อุ่นเกิด ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
553 นายประยุทธ บัวแสง ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
554 นายสุทธิพงษ์ โฮมแพน ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
555 Mr. Bien Doan The ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
556 นายขัตติยะ มีแก้ว ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม
557 นางอรอุมา สุวรรณหงษ์ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
558 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1 – ม.3 และม.4- ม.6
559 นางสาววรพรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 และม.4-ม.6
560 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวระนาดเอก ระดับชั้น ม.1-ม.3 และม.4-ม.6
561 นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสิน ระดับชั้น ม.1-ม.3 และม.4-ม.6
562 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
563 นางสาววรพรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
564 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
565 นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
566 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1- ม.3 และ ม.4-ม.6
567 นางสาววรพรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1- ม.3 และ ม.4-ม.6
568 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1- ม.3 และ ม.4-ม.6
569 นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ระดับ ม.1- ม.3 และ ม.4-ม.6
570 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
571 นางสาววรพรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
572 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
573 นายภิรมณ์ พิมพ์วันคำ ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
574 นางสมัย ชัยครรชิต ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
575 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
576 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
577 นางสกุณา จำนงถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซอด้วง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
578 นางสมัย ชัยครรชิต ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
579 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
580 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
581 นางสกุณา จำนงถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวซออู้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
582 นางสมัย ชัยครรชิต ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
583 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
584 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
585 นางสกุณา จำนงถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวจะเข้ ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
586 นางสมัย ชัยครรชิต ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
587 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
588 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
589 นางสกุณา จำนงถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
590 นางสมัย ชัยครรชิต ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
591 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
592 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
593 นางสกุณา จำนงถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับชั้นม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
594 นางสมัย ชัยครรชิต ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
595 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
596 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
597 นางสกุณา จำนงถ้อย ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
598 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงเครื่องสายวงเล็ก
599 นางสาวกองแก้ว ตติยภัค ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงเครื่องสายวงเล็ก
600 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงเครื่องสายวงเล็ก
601 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงเครื่องสายวงเล็ก
602 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
603 นางสาวกองแก้ว ตติยภัค ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
604 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
605 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
606 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
607 นางสาวกองแก้ว ตติยภัค ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
608 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
609 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
610 นายนฤพล เมนไธสง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงอังกะลุง
611 นางสาวกองแก้ว ตติยภัค ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงอังกะลุง
612 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงอังกะลุง
613 นางนารี วานิช ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงอังกะลุง
614 นายสุรสิทธิ์ หางาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนพล ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
615 นายมวลชน เทศแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
616 นายเจษฎา รัศมีศิวโสภา ครูโรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
617 นายบรรจง นวลพัด ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
618 นายมนัส นาคำ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก
619 นายอิศราพงศ์ พรหมวงศานนท์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
620 นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญ ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
621 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
622 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
623 นายมนตรี แก้วศรีทุม ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข
624 นายสมพล สมภักดี ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3
625 นายวีรชัย ทิพยอาสน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3
626 นายนัทรพงษ์ แพงเพ็ง ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3
627 นายสุวัฒน์ ดวงรัตน์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3
628 นายมนตรี แก้วศรีทุม ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.1-ม.3
629 นายศาสตร์ศิลป์ ฝ่ายสูญ ครูโรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6
630 นายมนัส นาคำ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6
631 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6
632 นายวีรวัฒน์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6
633 นายมวลชน เทศแก้ว ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-ม.6
634 นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.1-ม.3
635 นายวิชัย บุญรอด ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.1-ม.3
636 นายอิสรินทร์ ทาส่วย ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.1-ม.3
637 นายสมจิตร ภูพานเพชร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.4-ม.6
638 นายรัตนชัย ไวมุสิทธิ์ ครูโรงเรียนยางคำ กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.4-ม.6
639 นายนพพร จิตรัตน์พิพัฒน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.4-ม.6
640 นายกมล เหล่าคำ ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับ ม.4-ม.6
641 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ระดับ ม.1-ม.3
642 นายศิริศักดิ์ ดวงจิตร ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ระดับ ม.1-ม.3
643 นายศุภวัฒน์ สามุงคุณ ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ระดับ ม.1-ม.3
644 นายจตุพล นนทบูรณ์ ครูโรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ระดับ ม.1-ม.3
645 นางแววดาว ไทยธานี ครูโรงเรียนพล ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ระดับ ม.4-ม.6
646 นายสิทธิชัย แสงใสรัตน์ ครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ระดับ ม.4-ม.6
647 นายอัจฉริยวุฒิ ทองวรรณ์ ครูโรงเรียนฝางวิทยายน กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากล ระดับ ม.4-ม.6
648 นายสมาน นาคทัด ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-ม.3
649 นายวีระพันธ์ วิลัยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-ม.3
650 นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-ม.3
651 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.1-ม.3
652 นายภูริชญ์ วิทยาพัฒนชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.4-ม.6
653 นายอนุชา สายสิงห์ ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.4-ม.6
654 นายธีรวุฒิ วุฒิชาติ ครูโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.4-ม.6
655 นายอิสระ พัฒนพิมพงศ์ ครูโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมการขับร้องเพลงสากล ระดับ ม.4-ม.6
656 ว่าที่ร้อยตรีสมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.1-ม.3
657 นายเอกสิทธิ์ ศิริสุข ครูโรงเรียนภูผาม่าน กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.1-ม.3
658 นายจักปกรณ์ ฐานะมั่น ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.1-ม.3
659 นายสมภพ กางเนตร ครูโรงเรียนก้านเหลือง กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.1-ม.3
660 นายสุเมธ เชษฐา ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.4-ม.6
661 นางชุติกาญจน์ หางนาค ครูโรงเรียนท่าศาลาประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.4-ม.6
662 นายอาทิตย์ เกตุพิบูลย์ ครูโรงเรียนพล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับ ม.4-ม.6
663 นายบรรจง นวลพัด ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
664 นายธีรวุฒิ วุฒิชาติ ครูโรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
665 นายเศรษฐวุฒิ ประทุมวัน ครูโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
666 นายนายบรรจง นวลพัด ครูโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับขานประสานเสียง ระดับ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
667 นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม
668 นายวิชัย บุญรอด ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม
669 นายอิสรินทร์ ทาส่วย ครูโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการและเลขานุการแข่งขันและตัดสินกิจกรรมขับร้องเพลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม
670 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
671 นางวนิดา คณะวาปี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป(นาฏศิป์)
672 นายทรงศักดิ์ กัญญาคำ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินงานการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
673 นางสาวสุกัญญา ภูครองนาค ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
674 นางอรุณี ขุนทิพย์ทอง ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
675 นางสุภาพร โคตรมณี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระศิลปะ(นาฏศิลป์)
676 นายสุรเชษฐ รูปต่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
677 นางสาวธัญญารัตน์ พิลาบุตรธนานันท์ ครูโรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าพิทยาคม กรรมการการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
678 นายประหยัด คำน้อย ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์)
679 นางวรลักษณ์ ฟองจามร ครูโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการขอนแก่น กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
680 นางพัฒนาพร ศรีโปฏก ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
681 นางเพ็ญประภา วงษ์ชมภู ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
682 นายศรีสุวงษ์ บัวผัน ครูโรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
683 นายภักดี วิชาราช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
684 นายธนิต วิชาราช ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
685 นายเฉลิมชัย พันธุรักษ์ ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
686 นางสาวมิ่งขวัญ สายเมือง ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
687 นางสุพัตรา ลันนันท์ ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
688 นางชลิตตา พรสุวรรณ์ ครูโรงเรียนแวงน้อยศึกษา กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
689 นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
690 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
691 นางอารีรัช ผิวดี ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการแข่งขันกิจกรรมรำวงมาตรฐาน
692 นายสมศักดิ์ แก้วโสภา ครูโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันการแสดงตลก
693 นายทนงศักดิ์ อุยวาปี ครุอัตราจ้างโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการแข่งขันการแสดงตลก
694 นางอิสราภรณ์ เรืองดิลกศักดิ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันรำวงมาตรฐาน
695 นายภูวดล หมื่นสีพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ประธานกรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
696 นางนิตยา วรรณไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม ประธานกรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
697 นายสัมฤทธิ์ พรสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการดำเนินงานการแข่งขันระบำมาตรฐาน
698 นางนภธร อัครธรสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
699 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา ทองยา ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
700 นางสาวอารียา บุตรทา ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
701 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
702 นายวีรชัย ผาสุข ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
703 นายธนิต ห้าวหาญ ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
704 นางเอื้อมเดือน ถิ่นปัญจา ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
705 นางนิตยา อินบรรเลง ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
706 นายอิสริยาภรณ์ ก้อนแก้ว ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
707 นางสาวปวันรัตน์ สุมามาลย์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
708 นางอิสราภรณ์ เรืองดิลกศักดิ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ขอนแก่น กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
709 นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
710 นางสาวพัชรพร มาลา ครูโรงเรียนเปือยน้อยศึกษา กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
711 นางฉวีวรรณ พลธรรม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
712 นางฉวีวรรณ พลธรรม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน
713 นางสาวิตรี พรมศรีแก้ว ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันระบำมาตรฐาน
714 นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน ประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
715 นายเกษมรัตน์ ขุนทิพย์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านางแนววิทยายน รองประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
716 นางเกศแก้ว บุตรโส ครูโรงเรียนสีหราชเดโชชัย กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
717 นางอัญชุรีกร ขันติวีรวัฒน์ ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
718 นางชนิภากานต์ หวังมวนกลาง ครูโรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
719 นายนรินทร์ สมบูรณ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
720 นางสุปรีดา ประภาการ ครูโรงเรียนพล กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
721 นางสาวโสรยา แก้วทุม ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
722 นางสาววนิดา เทพาลุน ครูโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
723 นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
724 นางอัจฉรา แท่นแก้ว ครูโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
725 นางสาวสุดาพร แสนทวีสุข ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการการและเลขานุการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
726 นายเฉลิมพล นามมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
727 นายอิทธิพล วังกำแหง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ รองประธานกรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
728 นางดวงรัตน์ ดียา ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
729 นางสาวนงเยาว์ ทองชื่น ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
730 นางนิตยา วรรณไชย ครูโรงเรียนคำแคนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
731 นางสาวเครือวรรณ์ เชื้อหมอดู ครูโรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
732 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
733 นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษา ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
734 นายกฤษณะ ปานะศรี ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
735 นายมนัสนันท์ ชำนิงาน ครูโรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
736 นางสาวอุไรวรรณ ทองโปรย ครูโรงเรียนสีชมพูศึกษา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
737 นางสาวสาวิตรี พรมศรีแก้ว ครูโรงเรียนอมตวิทยา กรรมการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
738 นายพิมาน โทวิรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
739 นายสุธรรม โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา ประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
740 นายสมเกียรติ หาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม รองประธานกรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
741 นายวิศนุกุล สุวรรณวงษ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
742 นางสาวพรรณเพ็ญ ศิริไชยจำนงค์ ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
743 นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจเอื้อ ครูโรงเรียนซำยางวิทยายน กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
744 นางสาวกาญจนาพา ดอนประถม ครูโรงเรียนบ้านแฮดศึกษา กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
745 นางนฤมล พรมบุตร ครูโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
746 นางรัทญาภรณ์ คำพิชิต ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการการแข่งขันการแสดงตลก
747 นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการแข่งขันการแสดงตลก
748 นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการแข่งขันการแสดงตลก
749 นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการแข่งขันการแสดงตลก
750 นายจิระศักดิ์ ธรรมโรจน์ ครูโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม กรรมการและเลขานุการแข่งขันการแสดงตลก
751 นายวุฒิชัย แสงสุดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร ประธานกรรมการการแข่งขันมายากล
752 นายสมจิตร ภูมิไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา รองประธานกรรมการการแข่งขันมายากล
753 นางมยุรี ชาติอุดมพันธ์ ครูโรงเรียนนครขอนแก่น กรรมการการแข่งขันมายากล
754 นายชุมพล มณีแสน ครูโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม กรรมการการแข่งขันมายากล
755 นายมิตรศิลป์ แก้วมาตย์ ครูโรงเรียนบึงไทรวิทยาคม กรรมการการแข่งขันมายากล
756 นางอพชนี เย็นสวัสดิ์ ครูโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา กรรมการการแข่งขันมายากล
757 นางสาวภัทรวดี ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนนาจานศึกษา กรรมการการแข่งขันมายากล
758 นายวิทยา เชิมชัยภูมิ ครูโรงเรียนท่านางแนววิทยายน กรรมการการแข่งขันมายากล
759 นายพงษ์เทพ ไวบรรเทา ครูโรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ กรรมการการแข่งขันมายากล
760 นายเชิดชัย ดีสุข ครูโรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการการแข่งขันมายากล
761 นางสาวหอมจันทร์ เจริญอินทร์ ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
762 นางสาวยุวะภา ราวี ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
763 นางวันทนา ทานุมา ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล
764 นายเพชร์ บุญมาหล้า ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
765 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
766 นายกาญจนิก บุษปวนิช ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
767 นายพจนา โสภาชัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ รองประธานกรรมฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
768 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
769 นางสาวสุวพรรณ พรมรับ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
770 นางสาววาสนา นนตา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
771 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
772 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
773 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
774 ดร.กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
775 นายมนตรี เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
776 นายสมโภช พุ่มเทียน ครูโรงเรียนนครขอนแก่น รองประธานกรรมฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
777 นายประมวลพจน์ สนิทโกสัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
778 นายภิญโญ โจมศรี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
779 นายพินิจ กุณาศล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
780 นายนาวิน ไสวงาม ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
781 นางมัณฑนา โพธิสัย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
782 นางสาวเบญจรัตน์ สุวภักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
783 นางประยูร สันดี ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
784 นางสาววาสนา นนตา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
785 นางอรดี แก้วชะเนตร ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
786 นายสมชาติ กัลยาบาล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
787 นางสาวควรครอง ปัญโญวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
788 นายสนั่น มาลาสาย ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
789 นางบุษกร สีดามล ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
790 นางสาวสาวดารุณี ศิริมา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
791 นางประยูร ศรีเสน ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
792 นางอมรรัตน์ สงวนญาติ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและพยาบาล การแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
793 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-3
794 นายจำรอง ขัวนา ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-3
795 นายมีรัตน์ ฆ้องคำ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-3
796 นายพฤทธิ์พล ชารี ครู โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-3
797 นายวงเดือน สมรือแสน ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-3
798 นายทวีรักษ์ มิตรโยธิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-3
799 นางสาวเพ็ญแข ประทุมชาติ ครู โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.1-3
800 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานกรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.4-6
801 นายอดิศักดิ์ ฝ่ายบุญ ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.4-6
802 นางจารุวรรณ เวียงเหล็ก ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.4-6
803 นายโชคดี วงษ์หาญ ครู โรงเรียนหนองขามพิทยาคม กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.4-6
804 นางเบญจพร ตังคณิตานนท์ ครู โรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.4-6
805 นางสาวทัตินา อินทิแสน ครู โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม กรรมการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.4-6
806 นายคทาวุธ สมทรัพย์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น ม.4-6
807 นายเกียรติศักดิ์ พลคชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ประธานกรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
808 นายนราธิป ผาสุก ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
809 นายรำไพ แสงนาค ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
810 นายบรรจง โชติชัย ครู โรงเรียนโนนข่าวิทยา กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
811 นายวิเชียร งามสมหาญ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
812 นายพยัพ สมลือแสน ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-3
813 นายประดิษฐ์ บุญสุวรรณ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6
814 นายนราธิป ผาสุก ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6
815 นายประจวบ กองสมบัติ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6
816 นายสุชาติ เกิดผล ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6
817 นายชัยยุทธ์ พระสว่าง ครู โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา กรรมการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6
818 นายปาณท เวียงเหล็ก ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-6
819 นายสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
820 นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ ครู โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
821 นางพชรกมล ปินะเก ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
822 นางธัญชนก สท้านพบ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
823 นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3
824 นายสุชาติ สุวรรณเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
825 นางดวงแก้ว เจริญเชื้อ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล กรรมการการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
826 นางพชรกมล ปินะเก ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
827 นางปราณี เหล่าจำปา ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
828 นางกนกพรรณ ผาตะพงษ์ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการการแข่งขันบายศรีสู่ขวัญ ม.4-6
829 นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
830 นางอรุณรัตน์ จตุรบูรณ์ ครู โรงเรียนมัญจาศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
831 นายนภดล เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
832 ว่าที่ร.อ.เกียรติศักดิ์ คุณกัณหา ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
833 นางเกสร ลากะสง ครู โรงเรียนชุมแพวิทยายน กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
834 นางสาวจารุตา อินทรกองแก้ว ครู โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
835 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-3
836 นายพัฒนา ทบวงษ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
837 นางสาวพัชรา บุพี ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
838 นางพัชนี มหาโพธิ์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
839 นางสาวศิริพร แสนศรี ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
840 นายอ๊อด มูลสาร ครู โรงเรียนชนบทศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
841 นายเขื่อน วีระพันธ์ ครู โรงเรียนจระเข้วิทยา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
842 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-6
843 นายนพดล สิงหสี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
844 นางสาววิริรักษ์ โยวะ ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
845 นายเรืองวิทย์ ผ่านจังหาร ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
846 นางทัศนีย์ งามสมหาญ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
847 นางสุภาวดี ชาวดง โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
848 นางสาวพจนา ทิพย์พิชัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
849 นายปราโมทย์ พูนปริญญา ครูโรงเรียนขามแม่นนคร กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
850 นางสาวธาริณี หินโงม ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
851 นางรัตนา ศรีพงษ์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
852 นายสุชาติ แสนหล้า โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
853 นางสาวเอื้อมพร พิมพ์ไกร ครู โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุุการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3
854 นายปิยชัย ไกรทอง ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
855 นายเอกชัย จันทร์ประสพชัย ครู โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
856 นายประพิทย์ ผิวแดง ครู โรงเรียนโคกโพธิ์ชัยศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
857 นายกิตติ ทับขันต์ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
858 นายสุดตา ศรีอ่างเงิน ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
859 นางสาวพจนา ทิพย์พิชัย ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
860 นายวีระพล จันทร์ศิลา ครูโรงเรียนขามแม่นนคร กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
861 นายปัณณพงษ์ บุปผาพรหม ครูโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
862 นางสาวชิดนภา ศรียา โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
863 นายเรืองศักดิ์ เทศสีหา ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับชั้น ม.4-6
864 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
865 นางศิริภรณ์ หมอกชัย ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
866 นางทองพัตร ทันที ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
867 นางทองพัตร ทันที ครู โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
868 นางเพียงพิณ ศรีสุระ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
869 นางรัชนี หล้าจาด ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
870 นางดุษฎี แสนหล้า ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.1-3
871 นางมณีรัตน์ บริบูรณ์วัฒน์ ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
872 นางศิริภรณ์ หมอกชัย ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
873 นางศิริภรณ์ หมอกชัย ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
874 นางทองพัตร ทันที ครูโรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
875 นางพวงเพ็ชร อัคคะ ครู โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
876 นางนุชนาถ ธนภูมิชัย ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
877 นางรัชนี หล้าจาด ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
878 นางดุษฎี แสนหล้า ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับชั้น ม.4-6
879 นางประไพ สุโพธิ์ชัย ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3
880 นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3
881 นางอนุรักษ์ ชีกว้าง ครู โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.1-3
882 นางประไพ สุโพธิ์ชัย ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
883 นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง ครู โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
884 นางจันทร์ฉาย รัตนวัตร ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
885 นางสาวภัทราวรรณ เหลืองอุทัย ครู โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
886 นางอุบลรัตน์ ศรีขา ครู โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
887 นางสาวทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
888 นางอนุรักษ์ ชีกว้าง ครู โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับชั้น ม.4-6
889 นางสมหวัง ยศเรือง ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-3
890 นางเอื้องบุษบา ชำนาญพล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-3
891 นางสาวปรัชนี ประจันตะเสน ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-3
892 นางสมภาร ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-3
893 นายธัญญา ศรีสูงเนิน ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-3
894 นางรัชนี หล้าจาด ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.1-3
895 นางสมหวัง ยศเรือง ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.4-6
896 นางเอื้องบุษบา ชำนาญพล ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.4-6
897 นางสมภาร ศิริโนนรัง ครู โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.4-6
898 นางรัชนี หล้าจาด ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.4-6
899 นางวนิดา วิไลพงษ์ ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.4-6
900 นายธัญญา ศรีสูงเนิน ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ระดับชั้น ม.4-6
901 นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
902 นางสาวเพ็ญติยา เที่ยงตรง ครู โรงเรียนจระเข้วิทยา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
903 นางยุวดี จันทร์โพธิ์ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
904 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเวช ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
905 นางบุษบง นิรันต์สุข ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
906 นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.1-3
907 นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา ประธานกรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6
908 นางสาวเพ็ญติยา เที่ยงตรง ครู โรงเรียนจระเข้วิทยา กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6
909 นางยุวดี จันทร์โพธิ์ ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6
910 นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยเวช ครู โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม กรรมการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6
911 นางสาวสุวรรณา นาเมืองจันทร์ ครู โรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการกิจกรรมการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.4-6
912 นายสุรศักดิ์ บึงบาง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
913 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
914 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
915 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
916 นายเทวา รุทเทวิน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
917 นายธิติ แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
918 นายอาทิตย์ ยวนหมื่น ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
919 นายชัยวิชิต สุวรรณเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
920 นางปิยะฉัตร แสงอินทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
921 นายขวัญชัย ศรีนวล ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
922 นายสุทธิพงษ์ เคนทรภักดิ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
923 นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (การงานอาชีพ)
924 นางสาวศิริเพ็ญผกา อินทรปัญญา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
925 นางสาวศิลายุ ชาบัญฑิตพุฒ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
926 นางสาวสุภาวดี แข็งขัน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
927 นางสาววรรณภา พานผา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
928 นางสาวหทัยรัตน์ ภูมิพัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
929 นางนิตยา สมอหมอบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
930 นางสาวธนันณัฐ ขุราษี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
931 นางสัญญาลักษณ์ คำธานี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
932 นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
933 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีชมชื่น ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
934 นางสาวชุติมาพร ศรีหงษ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
935 นางโสภา พุฒซ้าย ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
936 นางสังวาลย์ ลอยดี ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
937 นางบุปผา วาสิงหน ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
938 นางปรารถนา สีเชียงสา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
939 นางวริศรา อากาศ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
940 นางสาววิรากร เจริญเชื้อ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม (การงานอาชีพ)
941 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
942 นายวราวุธ ชาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
943 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
944 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
945 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
946 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
947 นายรำไพ แสงนาค ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
948 นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริบุรี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
949 นายปิยชัย ไกรทอง ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
950 นายสุระ น้อยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
951 นายประชัญศักดิ์ แก้วดวง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
952 นายธิติ แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
953 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
954 นายณัฐวุฒิ เคนทรภักดิ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
955 นายชาญวิทย์ มณีเรือง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
956 นายบัญชา คำธานี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
957 นายจิระ ราชธิสาร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
958 นายอิทธพล ภูผิวผา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
959 นายสมหมาย พรมสา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
960 นายชัยยันต์ กันสีธา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
961 นายศิลป์ เดินหลักคำ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
962 นายพัฒนพล อากาศ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
963 นายณรงค์ฤทธิ์ สาคำ ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
964 นายธนภูมิ น้อยเสนา ลูกจ้างโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
965 นายตุ๊ คำป้อง พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
966 นายอุทิศ พรมจักร พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
967 นายอาทิตย์ วังสีรัง พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
968 นายสฤท พิมพ์เสน พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
969 นายพิชัย เสน่ห์จันทร์ พนักงานขับรถโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
970 นายสังเวียน ชาบัณฑิตพุฒ พนักงานขับรถโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
971 นางบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
972 นายอนุรักษ์ พีรพรพิมล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน (การงานอาชีพ)
973 นางสาวเนาวรัตน์ อาษาสนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (การงานอาชีพ)
974 นางสมควร หาจันดาห์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (การงานอาชีพ)
975 นายสุระ น้อยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน (การงานอาชีพ)
976 นางพรพรรณ์ เจนการช่าง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงิน (การงานอาชีพ)
977 นายพรชัย บรรจง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)
978 นางสาวยุวภา ยนต์สำอางค์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)
979 นางสาวภิราพร พิสสาพิมพ์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)
980 นางนันทนา บุรีจันทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (การงานอาชีพ)
981 นายเชาวลิต หาจันดาห์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (การงานอาชีพ)
982 นางสาววาสนา สอดสี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (การงานอาชีพ)
983 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (การงานอาชีพ)
984 นางสาวปาลิตา ปัญสุวรรณ นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (การงานอาชีพ)
985 นางสาวอัญชรัตน์ เนตรน้อย นักเรียนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ (การงานอาชีพ)
986 นายจักรพงษ์ แผ่นทอง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพ (การงานอาชีพ)
987 นายศักดิ์ชาย อินทร์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
988 นางปิยะนุช บัวพัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
989 นายสันติ พันธุ์ชัย ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
990 นางสมควร หาจันดาห์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
991 นายจักรพงษ์ อามาตย์สมบัติ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
992 นางอนุวรรณ สิมลี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
993 นายธิติ แสงเขียว ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
994 นางภัสดา วงษ์ชารี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
995 นางสาวนครราช เทียนเพชร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
996 นางสาววาสนา สอดสี ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
997 นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
998 นางสาวปิยะฉัตร แสงอินทร์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
999 นายจิระ ราชธิสาร ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1000 นางพรพรรณ์ เจนการช่าง ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1001 นางสาวอภินุช นาเลาห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1002 นายวรวุฒิ บ่อคำ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1003 นางสาวนฤมล ศรีทน ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1004 นางสาวสภาพรรณ พงษ์จันทรโอ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1005 นางสาวศรัญญา แก้วหาญ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1006 นางสาววาทินี บัวพัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1007 นางรุ่งอรุณ อุทัยนา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1008 นางสาวศันสนีย์ รัตนถา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1009 นางสาววรรณีชนก ต้นกันยา ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1010 นางณัฐภัสสร เพชรธนกุล ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1011 นางสาวชญาณิทิพย์ บุญลบ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1012 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1013 นายสุระ น้อยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาย/รับลงทะเบียน (การงานอาชีพ)
1014 นายสมศักดิ์ นามวงษ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ (การงานอาชีพ)
1015 นายวิทยา บัวพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1016 นางณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนยางคำพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1017 นายโกเมธ พิมพ์เบ้าธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1018 นายวสิทธิ์ วรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1019 นายชูเดช แก้วดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนลำน้ำพอง คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1020 นายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1021 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1022 นายวราวุธ ชาวงษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1023 นายไอรดีน แสนขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1024 นางสาวิตรี ซาตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1025 นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1026 นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1027 นายอำพร อ้มเถื่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1028 นางบุญแทน ปราบ ณ ศักดิ์ ครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1029 นายไพรินทร์ พลเยี่ยม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1030 นายสุระ น้อยสิม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1031 นายเรืองยศ แวดล้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม รองประธานกรรมการการดำเนินงาน (การงานอาชีพ)
1032 นายทองสิทธิ์ กิติราช ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1033 นายภัทราวฺุธ เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1034 นายชัยนันท์ คำหลาย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1035 นายโยธิน ธีระนันท์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1036 นายเรืองสิทธิ์ นามกอง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1037 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1038 นางธิดารัตน์ ใจสุข ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1039 นางสาวศุภธิดา แสงโทโพธิ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1040 นายอาทิตย์ อายุโย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1041 นางสาวปิยะพร พุ่มจันทร์ นักศึกษาปฏิบัติการสอน (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1042 นางสาวเกศรา ชาภักดี นักศึกษาปฏิบัติการสอน (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1043 นางสาวสกาวกาญน์ สืบภา นักศึกษาปฏิบัติการสอน (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1044 นางสาวเกศวภรณ์ ต้องโพนทอง นักศึกษาปฏิบัติการสอน (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1045 นางสาวนวลหงษ์ คำโฮง นักศึกษาปฏิบัติการสอน (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1046 นางสาวศรีสุดา แสงกล้า นักศึกษาปฏิบัติการสอน (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1047 นายธรรมธร กองเงิน นักศึกษาปฏิบัติการสอน (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1048 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(คอมพิวเตอร์)
1049 นายถวิล ศรีโปฏก ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1050 นายเกรียงไกร รักษาวงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1051 นางไพฑูรย์ วงษ์ใหญ่ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1052 นางอารยา จันทวน ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1053 นางกาญจนา พงษ์ศรีหดุลชัย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1054 นางบังอร เวทย์วีระพงศ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1055 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1056 นางสาวสุธารัตน์ อนุกูลประเสริฐ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน(คอมพิวเตอร์)
1057 นางจรรยา แสวงธรรม ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม(คอมพิวเตอร์)
1058 นางศิริรัตน์ เจือสกุล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม(คอมพิวเตอร์)
1059 นางสายหยุด กล้าหาญ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม(คอมพิวเตอร์)
1060 นางรุจิรา ยศวงษ์ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายปฏิคม(คอมพิวเตอร์)
1061 นางพัชรินทร์ สุขสร้อย ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม(คอมพิวเตอร์)
1062 นางนงนุช พูลลาภ ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานกรรมการฝ่ายการเงิน(คอมพิวเตอร์)
1063 นางสุภาพร อ้วนสาเล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการฝ่ายการเงิน(คอมพิวเตอร์)
1064 นายวทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
1065 นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
1066 ดร.สวัสดิ์ แก้วชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน
1067 นายบวร ใจป้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
1068 นายคมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
1069 นายศุภกิจ สานุสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการดำเนินงาน
1070 นายพัสกร แก้วพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
1071 นายโชคชัย ชุมแวงวาปี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
1072 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล คณะกรรมการดำเนินงาน
1073 นายมนูญ ถาวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบังไทรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
1074 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนดงบังวิทยายน คณะกรรมการดำเนินงาน
1075 นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ ศึกษานิเทศก์ สพม.25 คณะกรรมการดำเนินงาน
1076 นายสมนึก ทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
1077 นายนิคม จำปานิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
1078 นายวสันต์ ลาจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
1079 นางสุภาเพ็ญ พรมโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1080 นายจิรโรจน์ ร้อยดาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจระเข้วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1081 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1082 นางหัทกานต์ นารีวิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น คณะกรรมการดำเนินงาน
1083 นายณรงค์ศักดิ์ หิตาพิสุทธิ์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1084 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1085 นางสาวชญานันท์ ทะวิวิญ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1086 นายทนงศักดิ์ ขันทกรรม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1087 นายอลงกรณ์ กาญจนรุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
1088 นายอิสระ เวียงสมุทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1089 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1090 นางนวลลออ พลรักษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1091 นายทองสิทธิ์ กิติราช เลขานุการศูนย์ฯเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1092 นางไสว ภักดิ์ศรีแพง ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1093 นายเผ่า พันธโคตร ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1094 นางสาวอมรรัตน์ จุมพล ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1095 นายวรวุฒิ กกขุนทด ครูโรงเรียนน้ำพองศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1096 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1097 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1098 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1099 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1100 ดร.เอนก ตรีภูมิ ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน
1101 นางรพิธร เสนาไชย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1102 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผุ้อำนวยการโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล รองประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1103 นายเสถียร เหล่าประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1104 นายอนุวัฒน์ บุญเลิศ ครูโรงเรียนซำสูงพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1105 นายวิทยา เดิมสันเทียะ ครูโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1106 นายกมล หมอกชัย ครูโรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1107 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1108 นายเช้า วาทโยธา ครูโรงเรียนบ้านไผ่ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1109 นายวิทยาภรณ์ ลาภไธสง ครูโรงเรียนพล กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1110 นายชัยรัตน์ บูรณสรรค์ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการจัดค่ายพักแรม ระดับ ม.1-3
1111 นายภัทรพงษ์ เจริญสมบัติ ครูโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-6
1112 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-6
1113 นายอวตาร บริบูรณ์วัฒน์ ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-6
1114 นายพัศกร คำโคตร ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-6
1115 นางสาววิไล ทองแท่งไทย ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ระดับ ม.4-6
1116 นายอนุสรณ์ ปินใจยศ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1117 นางสาวนภัสรพี แสนโคตร ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1118 นายนิกร สีกวนชา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1119 นางสาวพรพิสุทธิ์ นารอง ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1120 นางสาวสุรภัสสรา โสใหญ่ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1121 นางเบญจมาศ แก้ววิศิษฎ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1122 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่แข่งขัน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1123 นางณัฐชฎา ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1124 นางเทพบังอร บึงมุม ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1125 นางเยาวรักษ์ ระรื่นรมย์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1126 นางทองเติม ศิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1127 นางสาวจุรีรัตน์ จุฑากฤษฎา ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1128 นางสาวณัฏฐ์ธัญญา สุนทโรจน์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1129 นางวเรวรรณ เถื่อนนาดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนนคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1130 นายสมเพชร ป้อมสุวรรณ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1131 นายอำนาจ พันธุ์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1132 นายสิทธา กล้าหาญ ครูโรงเรียนขามแก่นนคร คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1133 นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล ครูโรงเรียนขามแก่นนคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
1134 นายวิญญู ผิวรัตน์ ครูโรงเรียนชนบทศึกษา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1135 นายศุภมิตร กาเจริญ ครูโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1136 นายวรวุฒิ ชารีพร ครูโรงเรียนชุมแพพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1137 นางสาวอุมารินทร์ หงส์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1138 นายเฉลิมชัย โคตุเคน ครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1139 นายพีรพัฒน์ แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1140 นายกิตติศักดิ์ มีจีนดา ครูโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1141 นางสาวจินตหรา โทมา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1142 นายกฤษฎากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1143 นายดนุพนธ์ เขตคาม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1144 นายทศพร พลธรรม ครูโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1145 นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1146 ดร.สุวิทย์ วิชัด รองอุปนายกสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่น ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1147 ดร.กฤษณ์ พีรธนัศสกุล ครูโรงเรียนกัลยาณวัตร กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1148 นายจักรพงษ์ เพชรแสน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านอีสาน กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1149 นางสาวจารุวรรณ สันทา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินการแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ระดับชั้น ม.ต้น/ม.ปลาย
1150 ดร.สุวิทย์ วิชัด รองอุปนายกสมาคมหมอแคน จังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1151 นายนฤทร์บดินทร์ สาลีพันธ์ อาจารย์ ม.มหาสารคาม กรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1152 นายสิทธิรัตน์ ภู่แก้ว อาจารย์ ม.ขอนแก่น กรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1153 นางวันดี พลทองสถิต อาจารย์พิเศษ ม.ขอนแก่น กรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1154 นายอาทิตย์ คำหงศ์ษา อาจารย์ ม. มหาสารคาม กรรมการการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1155 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา เลขานุการการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1156 นายกฤษฏากรณ์ อ่อนตาแสง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1157 นายวิทยา แฝงด่านกลาง ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการดำเนินงานจัดการแข่งขันและตัดสินวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ระดับชั้น ม.1-6
1158 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1159 นายธนัช ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1160 นายนนธวัฒน์ จรูญชาติ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1161 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1162 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1163 นางสาวสุดารัตน์ หนูจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1164 นายคมเดช ราชเหนือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1165 นางวิไลวรรณ ห่มขวา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงวงกต กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1166 นายแวง พลบุรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงนครวิทยาคม กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1167 นางสาวจารุณี เณรสุวรรณ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1168 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1169 นางสาวจินตหรา โทมา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1170 นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1171 นางสาวจารุวรรณ สันทา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับลงทะเบียน(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1172 นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1173 นางศิริจันทร์ ไกรพน รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1174 นางสาวกมลลักษณ์ ไปวันเสาร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1175 นางสาวอุมารินทร์ หงษ์เหิน ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1176 นางสาวจินตหรา โทมา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1177 นางสาวจารุวรรณ สันทา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1178 นางสาวเปรมใจ ศักดาสิริสวัสดิ์ ครูโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม/พยาบาล(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1179 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1180 นายสุรวุฒิ นักปราชญ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1181 นายเชษฐา วันสุทะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1182 นายอาทิตย์ เกษจันทร์ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1183 นางเยาวพา ทองแย้ม ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1184 นายวิศรุษ สารการ ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1185 นายประดิษฐ์ สมวงษา ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)
1186 นางถนอมจิตร ศิริมั่งมูล ครูโรงเรียนหนองเรือวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์(กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายพ่ฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ tel : 081-717-7366 email : pattsri2411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]