สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 25 (ขอนแก่น)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กัลยาณวัตร 68 5 7 0 80
2 ชุมแพศึกษา 63 11 1 0 75
3 ศรีกระนวนวิทยาคม 62 8 2 1 72
4 บ้านไผ่ 49 9 2 0 60
5 จตุรมิตรวิทยาคาร 48 14 5 1 67
6 ภูเวียงวิทยาคม 45 6 7 1 58
7 หนองเรือวิทยา 41 14 2 0 57
8 เขาสวนกวางวิทยานุกูล 40 10 2 0 52
9 แก่นนครวิทยาลัย 35 10 2 1 47
10 ขามแก่นนคร 34 9 5 1 48
11 น้ำพองศึกษา 32 5 1 0 38
12 ขอนแก่นวิทยายน 32 3 1 1 36
13 เมืองพลพิทยาคม 31 11 4 1 46
14 หนองสองห้องวิทยา 29 17 7 1 53
15 มัญจาศึกษา 28 12 7 1 47
16 โคกโพธิ์ไชยศึกษา 27 19 5 0 51
17 ชนบทศึกษา 25 7 9 0 41
18 นครขอนแก่น 23 9 3 0 35
19 อุบลรัตน์พิทยาคม 21 7 0 0 28
20 นาจานศึกษา 19 6 1 1 26
21 บัวใหญ่พิทยาคม 18 15 5 2 38
22 พิศาลปุณณวิทยา 18 3 4 0 25
23 คำแคนวิทยาคม 17 11 4 1 32
24 พล 17 10 8 0 35
25 โนนหันวิทยายน 17 6 3 2 26
26 กุดขอนแก่นวิทยาคม 16 10 4 0 30
27 ก้านเหลืองวิทยาคม 15 8 6 1 29
28 อมตวิทยา 15 8 5 2 28
29 ชุมแพพิทยาคม 15 6 4 0 25
30 ชุมแพวิทยายน 14 13 2 2 29
31 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 14 12 3 0 29
32 ศรีหนองกาววิทยา 14 7 1 2 22
33 เปือยน้อยศึกษา 13 10 2 2 25
34 ม่วงหวานพัฒนศึกษา 13 6 6 2 25
35 พังทุยพัฒนศึกษา 13 5 3 0 21
36 ประชารัฐวิทยาเสริม 12 15 3 1 30
37 ท่านางแนววิทยายน 12 11 2 2 25
38 แวงใหญ่วิทยาคม 12 5 4 2 21
39 วรวิมลศึกษา 12 2 1 2 15
40 โคกสีพิทยาสรรพ์ 11 10 0 0 21
41 สีชมพูศึกษา 11 4 3 0 18
42 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 11 4 1 0 16
43 บ้านแฮดศึกษา 11 3 4 1 18
44 บ้านไผ่พิทยาคม 10 5 0 0 15
45 สาวะถีพิทยาสรรพ์ 9 8 7 1 24
46 นางิ้ววิทยาสรรค์ 9 8 2 4 19
47 เบญจมิตรวิทยา 9 8 0 0 17
48 โคกนางามพิทยาสรรพ์ 9 5 4 1 18
49 บ้านลานวิทยาคม 9 5 4 1 18
50 แวงน้อยศึกษา 9 5 0 0 14
51 เวียงวงกตวิทยาคม 8 9 5 0 22
52 ประชารัฐพัฒนาการ 8 8 4 0 20
53 หนองเสาเล้าวิทยาคาร 8 8 3 0 19
54 ขัวเรียงศึกษา 8 8 1 0 17
55 ภูผาม่าน 8 5 1 0 14
56 หนองขามพิทยาคม 7 5 0 0 12
57 มัธยมตลาดใหญ่วิทยา 7 4 0 0 11
58 โนนศิลาวิทยาคม 7 2 0 0 9
59 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 7 1 2 1 10
60 กู่ทองพิทยาลัย 6 10 1 0 17
61 โนนข่าวิทยา 6 5 2 1 13
62 ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 6 5 2 0 13
63 ขอนแก่นพัฒนศึกษา 6 3 8 2 17
64 มัธยมโพนเพ็ก 6 3 2 0 11
65 พระยืนวิทยาคาร 6 1 1 0 8
66 ฝางวิทยายน 5 10 2 1 17
67 หนองตาไก้ศึกษา 5 6 4 0 15
68 พลพัฒนศึกษา 5 5 4 0 14
69 มณีอนุสรณ์ศึกษา 5 5 0 0 10
70 มหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 4 2 0 11
71 เทพศิรินทร์ ขอนแก่น 5 3 2 0 10
72 เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม 5 3 1 2 9
73 บ้านไผ่ศึกษา 5 1 3 0 9
74 แก่นนครวิทยาลัย2 4 8 4 0 16
75 การกุศลวัดหนองแวง 4 6 6 2 16
76 สันติพัฒนกิจวิทยา 4 4 3 3 11
77 บัวแก้วพิทยาคม 4 3 2 0 9
78 ดงมันพิทยาคม 4 3 0 1 7
79 ขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 4 2 1 0 7
80 สีหราชเดโชชัย 4 1 0 0 5
81 จระเข้วิทยายน 3 10 3 1 16
82 ยางคำพิทยาคม 3 4 3 0 10
83 กระแสพัฒนา 3 4 1 1 8
84 ศรีเสมาวิทยาเสริม 3 0 1 1 4
85 ไตรคามวิทยา 2 7 5 1 14
86 ป่าหวายวิทยายน 2 7 5 0 14
87 ซำยางวิทยายน 2 5 3 0 10
88 ท่าศาลาประชานุสรณ์ 2 4 3 1 9
89 เวียงนครวิทยาคม 2 3 3 1 8
90 ขอนแก่นวิทยายน 3 2 3 2 0 7
91 ประภัสสรวิทยา 2 2 2 2 6
92 ขอนแก่นคริสเตียน 2 2 1 0 5
93 บึงไทรพิทยาคม 2 2 0 0 4
94 ดงบังวิทยายน 2 0 1 0 3
95 ซำสูงพิทยาคม 2 0 0 0 2
96 มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 2 0 0 0 2
97 โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 1 4 5 0 10
98 ขอนแก่นวิทยาลัย 1 3 6 0 10
99 ลำน้ำพอง 1 2 2 0 5
100 ขอนแก่นวิเทศศึกษา 1 2 0 0 3
101 ผาขามวิทยายน 1 1 0 0 2
102 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 1 0 1 1 2
103 โนนสะอาดวิทยาคาร 1 0 0 0 1
104 วัดศรีจันทร์ 1 0 0 0 1
105 หนองนาคำวิทยาคม 1 0 0 0 1
106 เทศบาลวัดกลาง 1 0 0 0 1
107 โคกสูงประชาสรรพ์ 0 3 2 0 5
108 จันทวิทยาคม 0 2 0 1 2
109 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 1,355 631 283 64 2,269