รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายรุ่งเพชร  อ่อนทึกภูมิ
2. เด็กชายวรรัตน์  ภักดีธา
 
1. นางสาวอุดม  ศรีสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. เด็กชายธนนันท์  แสวงผล
2. เด็กชายนัฐพล  สารทรัพย์
 
1. นางยุวลี  งบกระโทก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงกุลพิทักษ์  พิทักษ์กุล
2. เด็กชายยุทธภูมิ  พูนพิพัฒน์
 
1. นายภูวนาท  นิสัยตรง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายคมสันต์  บัวใหญ่
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  คำโคตร
 
1. นายสรรพสิทธิ์  สีหาอินทร์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายนวศิลป์  อินเต็ม
2. เด็กชายประภินวิทย์  พรหมชัย
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. นายปริญญา  บุบผา
2. นายอภิสิทธิ์  เมืองชา
 
1. นายเอกชัย  อุทรักษ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายภูมินทร์  เจ็กภู่
2. เด็กหญิงรัตติกาล  คันเสถียร
 
1. นางปิยพร  นิสัยตรง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายทักษิณ  อิทธิพรม
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ใสปลา
 
1. นายจักริน  งานไว
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นายณัฐรัตน์  ไสวดี
2. นายนิปัจการ  เจนการ
 
1. นางสาวแคทรียา  คุ้มคง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายธวัชชัย  แข่งขัน
2. เด็กชายฤทธิรงค์  พิลาอ่อน
 
1. นายทนัย  สิงห์พันธ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายกันติพัฒน์  ด่านขุนทด
2. เด็กหญิงจิตรลดา  ชาครพงศ์
3. เด็กชายนิตินันท์  สร้อยหิน
4. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อุไรโรจน์
5. เด็กชายวิชชากร  อนวัชศิริวงศ์
 
1. นางลดาวัลย์  อุปราเรืองโรจน์
2. นายจำนงค์  หอมยิ่ง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงชนิสรา  สุจันทร์
2. เด็กชายณัฐพล  ตะวัน
3. เด็กหญิงณัฐเนตร  โตโส
4. เด็กหญิงวรรณษา  สริกรรณ์
5. เด็กหญิงสร้อยกมล  พุจารย์
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายนวมินทร์  เป้าจันทึก
2. เด็กหญิงศลิษา  ศรีเชียงสา
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  อำภวา
4. เด็กชายสัจจกุล  กุลดา
5. เด็กหญิงอริสรา  พรหมเสน
 
1. นายนำพงศ์  สุขสบาย
2. นายวงศ์วัชระ  ดวงศรี
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายก้องภพ  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายนครินทร์  งามพรม
3. เด็กหญิงปัญญธิดา  คมขำ
4. เด็กชายภูมิรัตน์  สุดชาดี
5. เด็กชายศุภสิทธิ์  นาราช
 
1. นายประมวลพจน์   สนิทโกศัย
2. นางศีตลา  สนิทโกศัย
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  มาลาศรี
2. เด็กหญิงชุติมา  หงษ์บินมา
3. เด็กหญิงนันนิตา  ใจดี
4. เด็กหญิงสิริยากร  อาจมูลตรี
5. นายเจษฎา  อนันตภักดิ์
 
1. นายเดชา  ทะมานันท์
2. นายพงค์ศิลป์  พรมรัตน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวดวงดาว  ศรีชมภูพาน
2. นายพงศกร  แซ่ตั้ง
3. นางสาวรัชนี  เวียงวิเศษ
4. นางสาวสุภัชชา  แข็งขันธ์
5. นางสาวเกศรินทร์  กลิ่นด้วงพลู
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
2. นายคณิต  ป้องขันธ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวชนากานต์  วันลา
2. นางสาวพราวรินทร์  คำสิงห์วงษ์
3. นางสาวรวิสรา  สาแขม
4. นางสาวสุธิดา  ลาคำสาย
5. นางสาวหทัยชนก  บุตรจันทร์
 
1. นางสาวณพัสสอร  ชื่นชม
2. นางนิฤมล  จันทร์ดาเสือ
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกรกฤต  ศรีคราม
2. นายทัศนุพล  บุษราคำ
3. นางสาววรนิษฐา  ปู่พันธ์
4. นายศราวุฒิ  เหล่าจำปา
5. นางสาวสุพรรษา  แหวนพรหม
 
1. นายคุณาธิป  จำปานิล
2. นางกมลวรรณ  สิมมาคำ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวชลธิชา  เกชิต
2. นางสาวชลิตา  ศรีบุญชัย
3. นางสาวนัดดาภรณ์  พิมพ์ละมาศ
4. นางสาวประวีณา  หยาดทอง
5. นางสาวอุมาพร  บุญมี
 
1. นางสาวชลธิดา  แก้วสุพรรณ
2. นายอุไร  พันชัยสง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวกานต์สินี  เลิศเจริญไพศาล
2. นายชนาธิป  ลุนสืบ
3. นางสาวภรัณภัทร  งามธรณกิจ
4. นายภาณุพงศ์  ภูแต้มนิล
5. นางสาวเอมวลี  วงษ์แสงน้อย
 
1. นายอรรถกร  เกษรแก้ว
2. นางเชาวนาท  กราพันธ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ศิริแวว
2. เด็กหญิงแม้นมาศ  คำทา
 
1. นางเอมอร  โคตรภูธร
2. นางสาวกฤษณา  ศรีเสมอ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พลสิมมา
2. นายภควัช  แก้วเวียง
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางวิไลวรรณ  สุวรรณสิงห์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สิงห์บัว
2. เด็กชายณัฐกานต์  แน่นอุดร
 
1. นางศิริเพ็ญ  แม้นดินแดง
2. นางสาวพรนิชา  จันดา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกันต์ชนก  เจริญจารุวงศ์
2. เด็กชายพชร  สากุล
 
1. นางนันทยา  พรหมกูล
2. นางวิภา  เมืองสอน
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายกษิณัฐ  เกื้อกูล
2. เด็กหญิงรุจิรา  เจริญสุข
 
1. นางจิราพร  แฝงดาหาร
2. นางสาวสุพรรณี  หาญวงษา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายพิชินาถ  ดิลกลาภ
2. นางสาวรัชนีกร  นิลคุณ
 
1. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
2. นางปรีดานันท์  จันทศิลา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวฐิติศรี  สุขประเสริฐ
2. นายบัณฑิต  สีกวนชา
 
1. นางสาวหัถยา  เคราะห์ดี
2. นายพงศ์เทพ  สำเภาแก้ว
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายปฐวีกานต์  กล่ำแสง
2. นางสาวเมธาวดี  ลาสอน
 
1. นายฆนรุจ  สุทธิแพทย์
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายภคิน  ไชยคำ
2. นางสาวอาทิตยา  เพ็งทะเล
 
1. นางสุชาดา  ทองสมบูรณ์
2. นางเพชรรัตน์  แพงปัสสา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นายฉมาดล  ชานนท์
2. นางสาวศิวพร  วิชัยศึก
 
1. ว่าที่ร้อยโทมนตรี  กรมทำมา
2. นางสาวเพ็ญสิริ  ทุ่งจันทร์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วบุญมา
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายธีรพล  ดวงประเทศ
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กหญิงธนพัชญ์  โสชาลี
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริรางกูล
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงวิภาวัส  พรมแพง
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวชุติกาญจน์  พงษ์โพธิชัย
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายพลวัฒน์  คำพิทูล
 
1. นางสาวชุณิษรักษ์  หมื่นศรีจูม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวดารินทร์  แสนสำราญ
 
1. นายกิจวัฒน์  แสนศรีระ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวชลิตา  ตุ้มเมืองโดน
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวปาริชาติ  สีกงพาน
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสโรชา  ไสยกิจ
 
1. นายประมวลพจน์   สนิทโกศัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุตรหา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทพขาม
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. นางสาวสกาวจันทร์  รักษาสิทธิ์
 
1. นายอรรถพล  นามไพร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงรวินันท์  ลมงาม
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวพรวิภา  แหล่ป้อง
 
1. นายนิติวุฒิ  แก้วรักษา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายเรืองฤทธิ์  ชมภูน้อย
 
1. นายประมวลพจน์   สนิทโกศัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวนภาวัลย์  โคตรฮุย
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวอิสริยา  หินวิเศษ
 
1. นางขนิษฐา  หอมสิน
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนหันวิทยายน 1. นายวุฒิศักดิ์  อุุ่นเวียง
 
1. นายสมภพ  แสนมณี
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บุญน้อม
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายพิมลเมธ  ศรีธรรม
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา  มิสา
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวนัฐนิชา  สองคอน
 
1. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจามจุรี  ครัวกลาง
 
1. นายกรินทร์  ทองธวัช
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  มีชาญ
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวเกตยา  ไชยทำมา
 
1. นางวนิดา  ทองศรี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวอาทิตยา  หอมโคกค้อ
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายพงษ์สิทธิ์  อุสาชน
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวขวัญภิรมย์  แทบแสน
 
1. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงรัชนีกร  จำรัสภูมิ
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายมนัสพล  อาษานอก
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายอนันธวัช  หนูอิ่ม
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนัญญา  สิมมา
 
1. นางมยุรี  จันทรา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสุนัฐพงศ์  นามศรี
 
1. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 1. นางสาวจุรีรัตน์  โนราช
 
1. นายพิษณุ  สิระวัตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายปิยวัฒน์  แพไธสง
 
1. นางวันเพ็ญ  ทับขันต์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายภูธเนศ  โพภักดี
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายปัญญา  หอมวงศ์
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวชาลิสา  วงจันลา
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยะดา  ดีเลิศ
2. เด็กหญิงภัทรลดา  ขุมดินพิทักษ์
 
1. นางนิตยา  วรรณไชย
2. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงพานทอง  ลำข้อ
2. เด็กหญิงมุทิตา  นาน้อย
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงษ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายนพรัตน์  เรือสุวรรณ
2. นางสาวนริศรา  มาตเทพ
 
1. นายธิติกร  วันละคำ
2. นางเพ็ญประภา  วันละคำ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  บอนไธสง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนศรศรี
 
1. นายอนันท์  ชุมผาง
2. นายณัฐพงษ์  สุวรรณโสภา
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. เด็กหญิงพัชธีญา  จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงศิริประภา  เพชรเวียง
 
1. นายวุฒิศักดิ์  บุตวาปี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  จรัสพันธ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. เด็กชายรัฐพล  แช่มโนนลาว
 
1. นางสาวสุชีรา  แก่วหนองแก
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองดีเวียง
 
1. นางสาวไปรยา  ประดิพัทธ์ลาวัณย์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายอภิเดช  วงษ์อินทร์จันทร์
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. นายอภิรักษ์  โชติทอง
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายพงศธรณ  กุศลาไสยานนท์
 
1. นายสุจินต์  หอมสิน
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นางสาววิสสุตา  พันธ์เพ็ชร
 
1. นางอารีรัตน์  สีมาตร
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายวิทยา  โยหาเคน
 
1. นางจิตประสงค์  ไพศาลพงษ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายสุทธิพงษ์  พุทธา
 
1. นายทวนทอง  วงษ์ปัญญา
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นายคมกฤษ  ไวยธนท์
 
1. นายทินกร  ศรีมุงคุณ
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นางสาวเกศมณี  สอนผล
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนครินทร์  แสงโทโพธิ์
2. เด็กชายนัทพงษ์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กชายศิวพงษ์  แสนสีมนต์
 
1. นายโรมรัน  วันที
2. นางสาวสุจิตรา  น้อยศรี
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กชายชนันเทพ  ปู่พันธ์
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  มโนจิตร์
3. เด็กชายอาทิตย์  กลางแม
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน
2. นายณรงค์ฤทธิพงศ์  ยั่งยืน
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ผิวสอาด
2. เด็กชายชินวัฒน์  เสวะโก
3. เด็กชายวรเมธ  สุจริต
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นางสุรางคณา  อ่อนฤาชา
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. สามเณรจิรพันธ์  แก้วมีมา
2. สามเณรธัญพิสิษฐ์  แก้วสีหา
3. สามเณรสุชัยรัตน์  เห่งแจ้ง
 
1. นายอานนท์  ลีสีคำ
2. Mr.สามเณรฉัตรชัย  ยวกไธสง
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แข็งขัน
2. เด็กชายภูวนันท์  พันธ์ศิริ
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  โนนทิง
 
1. นายธีรวัฒน์  อุดม
2. นายวีระศักดิ์  อาษาพนม
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายพงศธร  ไวว่อง
2. นายวีระศักดิ์  ซอลี
3. นายโชคอำนวย  แก้วโพธิ์
 
1. นายทินกร  สดสุชาติ
2. นายจตุพล  สิทธิ
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นายกิตติพงษ์  ว่องไว
2. นายภราดร  วันที
3. นายยุทธนากร  สุวรรณี
 
1. นายโรมรัน  วันที
2. นางสาวสุจิตรา  น้อยศรี
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ชัยปลื้ม
2. นางสาวจินดามณี  พันนาเคน
3. นายธนากร  ดีแป้น
 
1. นายณรงค์ฤทธิพงศ์  ยั่งยืน
2. นายพงศ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นายฐาปนี  พลรักษา
2. นายอธิวัฒน์  ภักดีลุน
3. นายอาทิตย์  กระหนาย
 
1. นายปรีชา  สุทธิราวุธ
2. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. นายนิพิฐพนธ์  มูลผาลา
2. นายพงษ์ธวัช  โคตรแป
3. นายอรรถวิท  อำทะวงษ์
 
1. นายศุภวิชญ์  ปานาลาด
2. นางสาวเริงนภา  อำทะวงษ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายนิพนธ์   พรมเมืองขวา
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาาสาย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ   ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายสันติ  สิทธิสงคราม
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวศิริลักษณ์  แสนสุข
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายเปรมศักดิ์   ทุยเวียง
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายชาคริต  เฟื่องภูเขียว
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเอกรัฐ   ศิริคุณ
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายรุ่งรพี   สีชิน
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  บุญฮวด
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 77.99 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงมัสยา  ทาลี
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายอภินันท์  จันทเจียง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวปิยะกุล   ไข่มุกข์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายศุภวิทย์  โตปาน
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 76.98 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริทิพย์  มวลทอง
 
1. นางสาวจิราพรรณ  ดอนม่วง
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  ละครขวา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นายชินวัตร  เรียงความ
 
1. นางสาวกุลวรรณ  เทวะหะ
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายศุภวิทย์  โตปาน
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายชญานิน  วรสินธุ์
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  วงศ์ศิริรักษ์
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธีรพงศ์  โคตรโยธา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกมลชนก   ชัยศิริ
 
1. นางสาวหทัยชนก  ทองผา
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายสราวุธ  อาดน้อย
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กชายเมษา  สีโม้
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กชายพีรพงษ์  พงษ์พันธ์
 
1. นายบุญเรือง  เศิกภูเขียว
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 56.99 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  โคตนา
 
1. นายธีรวุึธ  วณิชาติ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 54.99 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนฝางวิทยายน 1. เด็กชายวโรตนม์  ชาริดี
 
1. นายอัจฉริยวุฒิ  ทองวรรณ์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอนุชา  คำวงค์
 
1. นายอลงกรณ์   กาณจนรุ่งโรจน์
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 55.32 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายวิรุฬห์  อาษาราช
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กหญิงใหม่  ถนอมชีพ
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุนิสา  เหล่าวงสี
 
1. นางสาวชลธิชา  ดีเลิศ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายราชัน  แสนสว่าง
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงสุวรรณี  กลิ่นศรีสุข
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวศราวดี  ขวาลา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวภาณุมาส   พงษ์เจริญ
 
1. นางแววดาว  ไทยธานี
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์  พักทิง
 
1. นายฐิติพงศ์  ทองศรี
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวธิดารัตน์  นาคอุดม
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวจณิสตา  สุวัฒนา
2. นางสาวจันทร์ภรณ์  วุฒิศรี
3. เด็กหญิงบุษยา  เปาโรหิตย์
4. นางสาวปราชญาพร  ไชยชนะ
5. เด็กชายปุณรชัย  บัณฑิตพุฒ
6. นางสาวรุ่งนภา  พงษ์ชัย
7. นายศุภวิทย์  โตปาน
8. เด็กหญิงแววฟ้า  ศิริหนองบัว
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนากร  กุระกัน
2. เด็กชายธีรพงศ์  โคตรโยธา
3. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
4. นายภาคภูมิ  ละครขวา
5. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
6. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
7. นายสราวุธ  อาดน้อย
8. นายอภินันท์  จันทเจียง
9. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตแสง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
3. เด็กหญิงณฐรัตน์  สิกขา
4. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
5. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
6. นางสาวศราวดี  ขวาลา
7. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
8. เด็กหญิงสิรินภา  เวชกร
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐลิชา  มุริจันทร์
3. นายธนากร  กุระกัน
4. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
5. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
6. นายพีรพัฒน์  จันทนะ
7. นายภาคภูมิ  ละครขวา
8. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
9. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
10. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
11. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
12. นางสาวศิริลักษณ์  แสนสุข
13. นายสราวุธ  อาดน้อย
14. นายอภินันท์  จันทเจียง
15. นายอภิสิทธิ์  พันมา
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายทศวรรต  มรรครมย์
4. นางสาวปทุมรัตน์  คงมาตย์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์ไม้
2. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
3. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
4. นายจุลจักร  สอนจันทร์
5. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
6. นายนิกร  แสงโทโพ
7. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
8. เด็กหญิงฟ้าประทาน  สุนทอง
9. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
10. เด็กหญิงรัชดาพร  หวานดี
11. นางสาวศราวดี  ขวาลา
12. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
13. เด็กหญิงศิรนันท์  มาลาสาย
14. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
15. เด็กหญิงอารียา  พิมพ์นาก
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นางอรดี  แก้วชะเนตร
4. นายมนตรี  เบ้าศรี
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชญานิน  วรสินธู์
2. นายณัฐพล  สันวิจิต
3. นางสาวดุสิตา  พิลา
4. เด็กชายทัตดนัย  ผิวรัตน์
5. นางสาวธนัญญา  เจริญผล
6. นายธนาธิป  พงศ์ด้วง
7. เด็กหญิงพรไพลิน  สุดจริง
8. นางสาวพิมพ์ประพัฒน์  ศรีหลัก
9. เด็กชายรักเกียรติ  กลีบจำปา
10. นายสถิตย์พงษ์  อันทพิระ
11. นางสาวสัตตยา  พิลา
 
1. นายสมาน  นาคทัด
2. นางโชติมา  สถิรวงศ์วรรณ
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นิลเอี่ยม
2. นายธีระวุฒิ  เพ็งน้อย
3. นางสาวพรพรหม  นิตยรส
4. นายภาคภูมิ  ละครขวา
5. นายภานุวัฒน์  นาคศรี
6. นางสาวภาวิณี  สีแก้วน้ำใส
7. นายราชัน  แสนสว่าง
8. นางสาววันชุลี  พิมพ์แก้ว
9. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
10. นางสาวศิริลักษณ์  แสนสุข
11. นายอภิสิทธิ์  พันมา
12. เด็กหญิงอาทิตยา  จิตแสง
 
1. นายอนันต์  เจริญรัมย์
2. นายวชิรวิชช์  วงษ์ชารี
3. นายคิริเมขล์  โพธิยา
4. นายสุรศักดิ์  จันทร์พิทักษ์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกฤติญานี  นามวัฒ
2. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
3. นายจุลจักร  สอนจันทร์
4. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
5. นางสาวปิยะกุล  ไข่มุกข์
6. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
7. นางสาวศศิวิมล  หอมสมบัติ
8. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกฤตพัฒน์  พรรณวงศ์
2. เด็กหญิงจริยา  ศรีสุวัฒ
3. นายทินภัทร  ทำนา
4. นายธนพล  ศรีปน
5. นายธีรภัทร์  มณีสา
6. นายนนทนันท์  ดงเจริญ
7. นายนัทนันท์  คงทับ
8. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทิพราษฎร์
9. เด็กหญิงพิมพ์ประพัตร  ศรีโย
10. เด็กหญิงยุพาพิน  โมมา
11. นายรัชพล  ยังยิ่งทรัพย์
12. เด็กหญิงวรรณษา  อินทรา
13. เด็กหญิงวรินยา  ศรีคันธะรัก
14. เด็กหญิงวันวิสาข์  เขียวในวัง
15. เด็กหญิงวาริยา  หล้ามูล
16. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยตะมาทย์
17. นายอภิชาติ  ดอนแสง
18. เด็กหญิงอัชชยา  โคตรท้าว
19. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ประจิตร
 
1. นางสาวโชติมา  ณิยกูล
2. นายสมเกียรติ    ศรีคำมุง
3. นางจินตนา  นาธงชัย
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  พันธุ์ไม้
2. นางสาวกฤติญาณี  นามวัฒ
3. เด็กหญิงกัลยาณี  นามวัฒ
4. นางสาวกาญจนา  เยรัมย์
5. นางสาวจุฑารัตน์  โทนุศิษย์
6. นางสาวจุราณี  เพียชัย
7. นายจุลจักร  สอนจันทร์
8. เด็กหญิงชนิดา  เสนาจอหอ
9. เด็กหญิงชลลิสา  มะสิกา
10. นายนิกร  แสงโทโพ
11. เด็กหญิงพรรณนัดดา  สุดดี
12. นางสาวพรวิสา  วิรุณพันธ์
13. นางสาวพรศิรา  ปาระณิต
14. นางสาวรัชดาพร  หวานดี
15. เด็กหญิงศรัณภรณ์  มั่งมีศรี
16. เด็กหญิงศิรนันท์  มาลาสาย
17. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
18. นางสาวสโรชา  มีทองหลาง
19. นางสาวอภิญญา  คุณราช
20. นางสาวอรวรา  ศรีดาเลิศ
21. เด็กหญิงอารดา  ชมพูน้อย
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
2. นางสาววาสนา  นนตา
3. นายมนตรี  เบ้าศรี
4. นายพลสัณห์  พิมพ์ภักดี
5. นายยุทธศาสตร์  กงเพชร
6. นายจรัล  รัตนบุญทา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายกานต์กวิน   โสสีภา
2. เด็กชายนิติ   โพธิ์นา
3. เด็กหญิงนิภาพร   สุดาพิทย์
4. นายสรกฤษณ์  พรหมประดิษฐ์
5. นายอัมรินทร์   พั้วหลง
 
1. นายสมพล  สมภักดี
2. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายณัชพล  วงษ์ธรรม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสานมิตร
3. เด็กชายบุรินทร์  คำสิงห์
4. นายวีระพล   พืชภูมิ
 
1. นายสุวัฒน์  นอระศรี
2. นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  คำเส็ง
2. เด็กชายมินทฎา  ศิลป์รักษา
3. เด็กชายสหัสวรรษ  อุ่นญาติ
4. เด็กชายสุเมธ  กุลโฮง
5. เด็กชายเอกวุฒิ  ศรีรักษา
 
1. นายวรวุฒิ  ชารีพร
2. นายคณิต  อำท้าว
3. นายอัศม์เดช  แสนสมบัติ
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กชายณัฐพล  โคตรบุตรดา
2. เด็กชายพลกฤษณ์  บุญเกตุ
3. นายรชต  สุดโท
4. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถาแพง
5. นายโชติวัฒน์  ตรุษดี
 
1. นายดนุพนธ์  เขตคาม
2. นางสาวสุพัชชา  ตลาดขวัญ
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายธนวัฒน์   สมอินทร์
2. นายธีรพล  แบขุนทด
3. นายธีรยุทธ  อนุรักษ์ชัย
4. นายนิวัฒน์  บุญโต
5. นายวิษณุ  แสนคำ
6. นายศุภสิทธิ์  เหลืองงาม
 
1. นายกฤษกร  ปุ้งโพธฺิ์
2. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
3. นางสาวไพรรัตน์  จันทร์ประทัด
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กชายชาญชล   ลามุล
2. นายธนกฤต   สิมมา
3. นายปริญญา   บุตรแดงน้อย
4. นายพสิษฐ์  บุญกว้าง
5. นายภานุพงศ์    ทะพลนุสิทธ์
6. นายภูวนาท  พลโยธา
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
2. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
3. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายธนัญชนก  พงศ์ชัยโชค
2. นายนพเกล้า  ปราบแกะ
3. นางสาวพรพิมล  ศรีแก้ว
4. นายอธิพงศ์  สกุลตาล
5. นายเอกพล  มะโนสัย
 
1. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
2. นายวิรวัฒน์  ฉัตรวิโรจน์
3. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายธนากร  บุญประคม
2. นายบัณฑิต  มินิล
3. นายวรากรณ์  วรลักษณ์
4. นายสหรัฐ  หมีแสง
5. นายเสกสรร  นาหัวนิล
6. นายเอกสิทธิ์  ทองกลัด
 
1. นายบรรจง  นวลพัด
2. นางวิภาวดี  นวลพัด
3. นางสุมลรัตน์  โยธะพล
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นายทวีรัตน์  กองกะมุด
2. นายนวมินทร์  ชอบประดิษฐ์
3. นายปกรสิน  จันเรืองศรี
4. เด็กชายพันชัย  สีสมพาน
5. นางสาววารุณี  ไทยทวี
6. เด็กชายอภิราบ  นูวบุตร
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
2. นายเจษฎา  รัศมีศิวโสภา
3. นางสาวจารุรัตน์  ธนะสูติ
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. นายภานุพงษ์  วงษ์เห็ม
2. นายวรากร  ดีสงคราม
3. นายวิศรุต  ขอนแฝก
4. นางสาวเจนจิรา  ศรีใส
5. นายโกวิท  ทักษิณ
 
1. นายธีรวุึธ  วณิชาติ
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกพร  ประวรรณกี
2. นางสาวกัญญารักษ์   โยควัตร์
3. นางสาวกันต์กมล   แสงสุรินทร์
4. นางสาวกาญจนา   จันทร์ซุย
5. เด็กหญิงกาญจนา   อรุณชัย
6. นายณัฐพล  ดอกสันเทียะ
7. นายธนวัฒน์   แซ่โค้ว
8. นางสาวธนัญชา   สุทธิอาจ
9. นายธนากร  ภิญโญ
10. นางสาวธนาภรณ์   ส่งเสริฐ
11. เด็กชายธีรพัฒน์  ลุนพิลา
12. นายธีรศักดิ์   ร้อยพรมมา
13. เด็กชายนวมินทร์  ศรีสุพัฒน์
14. นางสาวนันทิชา  สร้อยคำ
15. นางสาวปทุมพร  นันท์ดี
16. นางสาวปนัดดา   สิงเหิน
17. นางสาวปนัดดา    เหลาลาภะ
18. นางสาวปภัสรา  ดอนแสง
19. นางสาวปริชาติ  พวงสด
20. เด็กหญิงปัณฑารีย์   กุตัน
21. นายปารวัตร  ไทยะลา
22. นายพงศ์พีระ  ชนะชัย
23. นายพลวัฒน์  ต้นเรือง
24. นายภาณุวิชช์   โคตรแปร
25. นางสาวมนทกานต์   บัวใหญ่รักษา
26. นางสาวมุกดา    คมขำ
27. นางสาวรัศมี   ปราศจาก
28. นางสาวรุจนีย์   ฤทธิ์มหา
29. นางสาวรุ่งทิมา   สอดโคกสูง
30. นางสาวศลิษา  แสนศรี
31. เด็กหญิงศุภกานต์   ไตยมูล
32. นายสิทธิพล  ช่วยโพธิ์กลาง
33. นางสาวสิรินยา   ชนะบัว
34. นายสุธิติ  ขันตา
35. เด็กหญิงสุนันทินี  พิมพ์สิงห์
36. นายสุรพิชญ์   วิชาชัย
37. นายอภิสิทธิ์    มาไทย
38. เด็กหญิงอรณิชา  ปัญญายาว
39. นายอินทนน    ดงเจริญ
40. นางสาวเบญจสิริ   เหล็กยัง
 
1. นายภูวดล   พิทยาวัฒนชัย
2. นายภูริชญ์  พิทยาวัฒนชัย
3. นายสมพล  สมภักดี
4. นายภูมินทร์  พิทยาวัฒนชัย
5. นายภาณุพันธุ์  วัณณกุล
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวกนกพร   แก้วภัคดี
2. เด็กหญิงจัคณา   แนวเงินดี
3. เด็กหญิงจิตรานุช   คุ้มจันดี
4. นางสาวจิรัชยา   ปันสาย
5. นายชนาธิป   ศรีนาม
6. นายชาญชล    ลามุล
7. นายธนกฤต    สิมมา
8. นายธันย์ชนก   จักรเสน
9. นายธีรเทพ   เล็บขาว
10. เด็กหญิงนงนภัส   วงษา
11. นายนพรัตน์   ศรีแก้วทุ่ม
12. เด็กหญิงนราพร   อุตรดิตถ์
13. นายนิติธร   ยุทธพงศ์พิพัฒน์
14. นางสาวบุษรินทร์   ปู่คาน
15. เด็กหญิงปราณี    เพ็งดี
16. นายปริญญา   บุตรแดงน้อย
17. เด็กหญิงปรีดาภรณ์   ทองนำ
18. นางสาวพรชิตา   โหว่ภัคดี
19. นายพสิษฐ์    บุญกว้าง
20. นางสาวพิชญาภรณ์   ศรีบูโฮม
21. เด็กหญิงพินา    ลิ้ทวีสุข
22. นายภานุพงศ์   ทะพลนุสิทธ์
23. นายภูวนาท    พลโยธา
24. นายรัตนพงศ์   จันทรังศรี
25. นางสาวลลิตา    บัณฑัตพุฒ
26. นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร์
27. นายวรพล   อัคคะ
28. เด็กชายวศิน  ภูมิบ้านค้อ
29. นางสาววาธินี   ทาเกา
30. เด็กหญิงวิชญาดา    ศรีนาม
31. เด็กหญิงศศิวรรณ   มูลตรี
32. นางสาวศิริภาวรรณ   มะแสน
33. นางสาวศุภลักษณ์   คำสวนมาญ
34. นายสิรภพ   บุญยรัชนิกร
35. นางสาวสุทธิดา   ปัญญาดี
36. เด็กหญิงอัจจิมา   บุษบา
37. นางสาวอาภากร   บุตรวงษ์
38. นางสาวเจนจิรา    มาพระลับ
39. เด็กชายเจษฎาภร    จิตติเคนา
40. นางสาวเนติยา   คำภัคดี
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นางธนภรณ์  เหล่าคนค้า
4. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
5. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
6. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
7. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
8. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกกร  งาทอง
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีหลัก
3. เด็กชายกีรติ  ภักดีลุน
4. เด็กหญิงขวัญฤดี  ไม้วงษ์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  มุ่งดี
6. นายชนานน  บำรุงเถาะ
7. นายชัยวัฒณ์  กาภูคำ
8. นายณัชพล  จำปาแขม
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  ทิศมนตรี
10. นายทรงวุฒิ  อาสนาชัย
11. เด็กหญิงทิพย์ตะวัน  แก้วโลก
12. เด็กหญิงทิพาพร  โพธิสุข
13. เด็กหญิงธงธนู  นิกรสถิตย์
14. นายธนพล  งามศรีทรา
15. เด็กหญิงปิยวรรณ  พัฒนแสง
16. นายภัทรพงษพันธ์  สัตยวาที
17. นางสาวมัณฑิกา  ไก่ดำ
18. นายมาโนช  พวงลี
19. นางสาวรวิวรรณ  ผาสกุล
20. เด็กหญิงรัตติกาล  รวดทรง
21. นายวิชญา  สุวรรณชมภู
22. นางสาวสิรินธร  สว่าง
23. นางสาวสุดารัตน์  คำสีแก้ว
24. นายสุทธิศักดิ์  พูคำ
25. นางสาวสุริ  แก้งคำ
26. เด็กหญิงสโรชา  นุ่มสุข
27. นายอนุกูล  ชาวโพธิ์
28. นายอนุชิต  พันธ์โยศรี
29. เด็กหญิงอภิญณา  บุญทะแสง
30. นายอภิภัทร  เงาะเศษ
31. นายอัมรินทร์  นิลนวล
32. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แพรัศมี
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกนกรัตน์   พลแสน
2. นางสาวกนกวรรณ    เอ่นนู
3. นางสาวกมลชนก   ภาควุฒิ
4. นายกฤตเมธ   ปานทอง
5. นายกฤษดา   จันทร์ดาหาร
6. นางสาวกาญจนา   แซงบุญนาง
7. นายชญานนท์   ธรรมชาติ
8. เด็กหญิงณัฐณิชา    ชาติชัย
9. นายดนุพล   อมยิ้ม
10. นายธนัท    เกตุอินทร์
11. เด็กชายธนาดิษฐ์   ขันอาสา
12. นายธนาวุฒิ   ชาติสุวรรณ
13. นายธีรวุฒิ    เกษร
14. นายนนทภัทร   หงศ์คำ
15. นายนิกร   พรมสูงเนิน
16. นางสาวนิชาภา    วงศ์เมือง
17. นางสาวปัทมาพร   ปัดไทย
18. นายพลวัฒน์   พรมมาวงษ์
19. นางสาวภัสสร   แสนภูเขียว
20. นายภานุวัฒน์    แก้วใส
21. เด็กหญิงมนัสนันท์    แสงใสแก้ว
22. นางสาวมินตรา    กองราชา
23. นายวงศธร   พุทธาศรี
24. นางสาววนารินทร์   เพ็งวงษา
25. นายวัชรินทร์    ค่อมสิงห์
26. นายศราวุฒิ   ทรัพย์สม
27. นายศราวุธ   พิมพ์คำไหล
28. นางสาวศิริขวัญ   ศรีโยธา
29. เด็กหญิงศิรินธร   กูดทา
30. นายศุภลักษณ์   เพียรักษา
31. นางสาวสุจิตราภรณ์   สีชมชื่น
32. นายสุทธิพงษ์   จอมพรรษา
33. นางสาวสโรชา   ธรพิสิงห์
34. นายอนุพงศ์    กำลังทวี
35. เด็กชายอภิชัย   โม่ลา
36. นายอภิรักษ์   พิไสรัมย์
37. เด็กหญิงอมรรัตน์   แนวถาวร
38. นางสาวอุ่นเรือน   ประจันเนา
39. นางสาวเจนนิเฟอร์   กรืลลิ่ง
40. นางสาวโสพิดา    แข็งแอ
 
1. นายจักรี   อบมา
2. นางสาคร   พันธะลี
3. นายวัจนกร    สารแขวีระกุล
4. นายธีรศักดิ์   วิจิตรปัญญา
5. นางสาวอภิญญา   แฮดจ่าง
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทะเนตร
2. เด็กหญิงกัลยา  บุญเพชร
3. นายคฑาเทพ  คำสอน
4. นายจตุรพร  เจือจุน
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  นามพุทธา
6. นายฐาปกรณ์  ชมชื่น
7. นายฐิติพงศ์  อ่อนละมุล
8. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ป่าคอง
9. นางสาวณัฐธิดา  มิสา
10. นางสาวณิติยา  แคนใหญ่
11. เด็กหญิงธัญชนก  นนติวาลย์
12. นางสาวธิดารัตน์  เม่นคล้าย
13. นายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
14. เด็กชายนรินทร  ศรีนาง
15. เด็กหญิงนฤมล  หมวดเมือง
16. เด็กหญิงนิภาพร  หล้ามาชน
17. นางสาวประภาวี  ศรีบุญ
18. นายปราโมทย์  ซาบุ
19. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชมชื่น
20. เด็กหญิงพรรษา  ธาตุดี
21. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์ุชิน
22. เด็กหญิงพัชรเนตร  ไตรรงค์พิทักษ์
23. เด็กชายมงคล  อิ่มละมัย
24. เด็กชายรณฤทธิ์  บัวชน
25. นางสาวรัศมี  พันธ์ุเพ็ง
26. นางสาววรรณภา  สีสา
27. นางสาววรรณิศา  บุตรี
28. นายวรวิช  ช่างคำ
29. นางสาววรัญญา  วังคาม
30. นายวีรพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
31. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
32. นายศิลป์ศุภกรณ์  สีลาดเลา
33. เด็กหญิงสุณิสา  คำพิทูล
34. นายหาญณรงค์  สามารถ
35. เด็กหญิงอติพร  ชูเนตร
36. นางสาวอทิตยา  ผุยคำพิ
37. นายอภิสิทธิ์  เลบ้านแท่น
38. นายอวิรุทธ์  บุตรี
39. นางสาวอิษราภรณ์  วงค์แย่ง
40. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำใส
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
2. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
3. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
4. นางอรสา  วรชินา
5. นางวาสนา  เจริญวิภารัตน์
6. นางอุบล  ทองถม
7. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวกมลทิพย์  ทับสมบัติ
2. นายกำไร  หนองแบก
3. นายกิติพันธ์  พรมลัพ
4. นางสาวกุรุพินธ์  ธงฤทธิ์
5. นางสาวจิราพร   สุบรรณ
6. นายจิรายุทธ  มืดอินทร์
7. นางสาวจุฑามาศ  ราชคง
8. นายชัยณรงค์  ชากฐิน
9. นางสาวฐิติพร  นามวิชัย
10. นายณัฐวุฒิ  ไสยรส
11. นายดนุพล   บุเกตุ
12. นายธีรวัฒน์  กมลกลาง
13. เด็กชายนฤดล  พิมพ์วงศ์
14. เด็กชายนาวิน  นามมูล
15. นายพงศกร  ไชยปายาง
16. เด็กชายพงเพชร  นาแพง
17. นางสาวพรนิภา   มหาวงษ์
18. นางสาวพัชรี  ป่มเฟื่อง
19. นางสาวพิชญา  อาคมอิสราวัฒน์
20. นายพิบูลย์  เวชนันท์
21. นายพิศนุราช  ศิริโกสุม
22. เด็กชายภูวดล  ภูตวงศ์
23. นายรัตน์ติชัย   ทาซ้าย
24. นายรัตน์ธิพงษ์  วงษ์นอก
25. นางสาวรุ่งนภา  วงศ์กัณหา
26. นางสาววริศรา  ประโพทานัง
27. นางสาววิภาดา  กิตติพร
28. นายวิรวัฒน์   ใยบัว
29. นายวิศรุช  ศิริโกสุม
30. นางสาวศิรินาท   พันธ์เทศ
31. นางสาวศิริวรรณ  เจาะจง
32. นายสยาม  โสณนายะ
33. นายสานิช  ชานันโท
34. นางสาวสิรินาท  มะธิปิไข
35. นายอภิวัฒิ  ใจดี
36. นางสาวอรธิชา  หมวกรัศมี
37. นางสาวอรพรรณ  พลโยธา
38. นางสาวอริษา  บุญฮวด
39. นายเอกรัฐ  ปาระมี
40. นายไพรัช  ท้าวโคตร
 
1. นายสุรสิทธิ์  หางาม
2. นางแววดาว  ไทยธานี
3. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
4. นายวัฒนชัย  สุขกระโทก
5. นายวีรดนย์   หอมทอง
6. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
7. นายณฌณ  นนทคำจันทร์
8. นายวรวุฒิ  จันทเสนา
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ์  ภูหินกอง
2. นายจิรายุทธ  สิงห์อ่อน
3. นางสาวจิราวดี  สิงห์โสภา
4. นางสาวจุฑามาศ  ถมพลกรัง
5. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทัดไพร
6. นางสาวชฎาพร  ทิมเกตุ
7. นางสาวณัจฉรา  ศรีนงคราญ
8. นางสาวณัฐธิดา  อันละคร
9. นางสาวณัฐริกา   นามบุดดี
10. นายณัฐวิชช์  ศรีวิชาโชติภัท
11. นายธีรศักดิ์  ภูผาลา
12. เด็กหญิงนันทิตา  นามนิยม
13. นางสาวปวีณา  บูรพันธ์
14. นางสาวพิมลพรรณ  มูลประดี
15. นายภาคิน  ทุ่นทอง
16. นายภานุกรณ์  สุจันทร์
17. นายภานุวัฒน์  สิงห์ลี
18. นายภานุเดช  สิงห์อ่อน
19. นายภาสกร  สิงห์ลี
20. นายยุทธภูมิ  สุรวิทย์
21. เด็กหญิงยุวรินทร์  โพธิ์ศรีอุ่น
22. นางสาววรรณิภา  ภูแดงน้อย
23. นายวรเชษฐ์  ราชฐาน
24. นายวรเชษฐ์  มั่งศิลป์
25. นายวีระยุทธ  สิงห์สุธรรม
26. นางสาวศศิวิมล  อุทัยแพน
27. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มาตสมบัติ
28. นายสราวุฒิ  พลอยกระจ่าง
29. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ไชยศิริ
30. นางสาวเบญจวรรณ  ภูวงค์ผา
 
1. นายนายสุนันท์  บุญหล้า
2. นางสาวศิริเพ็ญผกา  อินทรปัญญา
3. นางสมควร  หาจันดาห์
4. นายเชาวลิต  หาจันดาห์
5. นางสาวณัฐรินทร์  วัลลเมธารัตน์
6. นางวิรากร  เวียงสมุทร
7. นายณัฏฐพัทร  แสงทอง
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายประกิจ  ดวงมาลา
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายภัทรภณ  น้อยเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 1. เด็กชายทิตพล  จิตรวงษา
 
1. นางสาวปวริศา  ดุลย์แสง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 1. เด็กชายธิวา  นางาม
 
1. นายคณิต  อำท้าว
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายวัชรพงศ์  แดงมาก
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายจิรวัฒน์  หล้าบุญ
 
1. นางสาวศจีมาศ  เพชรประไพ
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายปัทรมย์  พรมผา
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 1. นายสายชล  พลหนองหลวง
 
1. นายอนุพงษ์  ซินโซ
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายศักดินนท์  อาจศักดี
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นายบวรรัตน์  ช่างเสนา
 
1. นายกฤษกร  ปุ้งโพธฺิ์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงภัทราวดี  กองเมิ้ง
 
1. นางสาวเครือวรรณ์  เชื้อหมอดู
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  หิรัญอร
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงประภาพร  สุดาทิพย์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวพิชญาภรณ์  ศรีบูโฮม
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวอภิญญา  ศิลาพล
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวนิภาพรรณ  สันที
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาววิมลมาศ  กางจันทา
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวสโรชา  พลรักษา
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายชยพล  ลุนเสนา
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กชายวุฒิชัย  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวลัดดา  อาจภักดิ์ดี
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทรัพย์ศาสตร์
 
1. นางสาวนางเยาว์  ทองชื่น
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.37 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายอภิชาติ  ตรีกลม
 
1. นายสรายุทธ  ยนยุบล
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นายธิติภัทร  โคกสีอำนวย
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายพิริยะ  ภูลายยาว
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายภูมัย  ช่างหล่อ
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายเชิดชนะชัย  โพธิ์ชัย
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายเสรี  นรสิงห์
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงชาญญาดา  ศิริแสง
 
1. นางเพชรัตน์  จารุตัน
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงนิตยา  มาอุดม
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงปภัสรา  สุขวังยาง
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงไพลิน  ภักดี
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฎฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวสุดธิดา  ปัญจนะ
 
1. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยมาตย์
 
1. นางสาวศิริกุล  ตระกูลศิลป์
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวสุภิญญา  ต่อทรัพย์
 
1. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวปรวรรณ  คำวงศ์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กชายภูริ  พิรุณสุนทร
 
1. นางดวงรัตน์  ดียา
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนนางใย
 
1. นางสาวชญานันท์  ทะวิวิญ
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. เด็กชายพัชรพล  แย้มลอย
 
1. นายพิชญาพงศ์  พันธ์จันทร์
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุญเพ็ง
 
1. นางสาวเกศรา  อินทะนนท์
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายวัชรพงศ์  แดงมาก
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายนราวิชญ  ศรีจันทร์คำ
 
1. นายสมาน  นาคทัด
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายเมธายุทธ  ทะวงษา
 
1. นางเบญจมาศ  ทัณฑรักษ์
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นายณัฐวัตร  แย้มลอย
 
1. นางชลธิชา  พิมพ์ทอง
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายวุฒินันท์  น้อยลำ
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายวิฑูรย์  ตรีศาสตร์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. เด็กหญิงคราวเดีย  คะโนล์
 
1. นางดวงรัตน์  ดียา
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.67 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาพร  ประกิ่ง
 
1. นางเพ็ญพักตร์  ใจภักดี
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  บัวศรี
 
1. นางเบญจมาศ  ทัณฑรักษ์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  คำนกคุ้ม
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงอภิชญา  ประวันเน
 
1. นายอิสระ  พัฒนพิมพ์พงศ์
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวโอบขวัญ  กิ่งหลักเมือง
 
1. นางนดาวรรณ  ชัยสงคราม
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นางสาวฤทัยรัตน์  ฟองฟุ้ง
 
1. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  พลขวา
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวอนงนาฎ  ม่วงศรี
 
1. นายสมจิตร  ภูพานเพชร
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  สีหวงษ์วิลาศ
 
1. นางอรพินท์  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายภัทรภณ  น้อยเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.32 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กชายเอกราช  จันทร์นวล
 
1. นางสาวณีระนุช  ชาวเหนือ
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กชายมินท์ธาดา  คำหอม
 
1. นายสรายุทธ  ยนยุบล
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 70.98 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กชายนัฐชานนท์  ผลเกิด
 
1. นายจตุพล  นนทะบูรณ์
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายวัชรพงศ์  แดงมาก
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายอภิชัย  บุตรแวว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นายเกรียงไกร  สมศรี
 
1. นายเศรษฐวุฒิ  ประทุมวัน
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นายวัชรพงศ์  แข็งขัน
 
1. นายธาดา  เจริญสว่าง
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นายศุภมงคล  พูลมาก
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายพงษ์ศักดิ์  พลทิพย์
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ม่วงนิล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมโภช  พุ่มเทียน
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงศิริยากร  ศรีอ่อน
 
1. นายพีระพงษ์  ตรีศาสตร์
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงสุขฤทัย  แซ่อึ้ง
 
1. นางวิยะดา  พิมพ์เบ้าธรรม
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.64 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชาวเหนือ
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กหญิงทอฝัน  สมีพันธ์
 
1. นางสาวนพัชรพร  มาลา
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  เข็มวัน
 
1. นายอิสรินทร์  ทาส่วย
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฏฐ์ธิดาธร  สุวรรณวงศ์
 
1. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาววรดา  สีทาสังข์
 
1. นายสุเมธ  เชษฐา
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวจิตสุภา  กองวี
 
1. นางสุธิดา  สอนนำ
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. นางสาวสมปรารถนา  สุโรพันธ์
 
1. นายทศพล  บรรยง
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกศาสตร์  ตุ้ยศักดา
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์  เนื่องมัจฉา
3. เด็กหญิงชนิดาภรณ์   จิตรเกาะ
4. เด็กหญิงชุติมา   ดวงเสงเหล็ก
5. เด็กชายธีระภัทร  อังศุเกษตร์
6. เด็กชายนนทพัทธ์  ดอนมุง
7. เด็กหญิงบุญฑริกา  เขยไชย
8. เด็กหญิงปุณยาพร  เนาวนิตย์
9. เด็กหญิงผุสวดี  อิสสรานนท์
10. เด็กหญิงพรนภา  พิมพ์พงษ์ต้อน
11. เด็กหญิงพรนัชชา  อบถม
12. เด็กหญิงพรรณพษา  คำสีทา
13. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ตากวัก
14. เด็กหญิงภควดี  กองมณีวงศ์
15. เด็กชายภานุกร  ชุมแวงวาปี
16. เด็กชายวรเมธ  สุปันโน
17. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  แซ่กอ
18. เด็กหญิงศุภาวรรณ  ลุนคุณ
19. เด็กหญิงสุพัฒตรา  สุกใสยา
20. เด็กหญิงอนันยา  โคตรเทียม
21. เด็กหญิงอริศรา  เหลาประเสริฐ
22. เด็กหญิงอัจฉริยา  ไชยชนะ
23. เด็กชายอัฐกาญจน์  เจริญมี
24. เด็กหญิงอารีรัตน์  อภัยสูงเนิน
25. เด็กหญิงเบญญา  อาจศิริ
26. เด็กชายเอกพันธ์พงษ์  ปะจันสี
 
1. นายนฤพล  เมนไธสง
2. นางสาวกองแก้ว  ตติยภัค
3. นายสรายุทธ์  แพงเพ็ง
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนภัส  มูลธิยะ
2. เด็กหญิงกัลยภรณ์  ยอดมานะพงศ์
3. เด็กหญิงกานติมา  อะโน
4. เด็กหญิงจณิตตา  ใจจันทร์
5. เด็กหญิงจีรญา  มานอก
6. เด็กหญิงจุฑารินทร์  นาราษฎร์
7. เด็กหญิงณิชธิพันธ์  หลุ่มใส
8. เด็กหญิงทัญภร  นามโยธา
9. เด็กหญิงธัญสุดา  มายอด
10. เด็กหญิงนิรชา  ภารทวาชะ
11. เด็กหญิงนุธิญาดา  ใสบาล
12. เด็กหญิงปฎิญญา  เพชรเสนา
13. เด็กหญิงประภามาศ  บรรเทา
14. เด็กหญิงปาลิตา  ขวาพา
15. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์สี
16. เด็กหญิงพรทิพา  ชนะน้อย
17. เด็กหญิงพรสินี  ปุราทาเน
18. เด็กหญิงพัชชา  ศรีสุวอ
19. เด็กหญิงพิมพญา  พังไธสง
20. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ขมิ้นทอง
21. เด็กหญิงพิมลวฎี  พิมล
22. เด็กหญิงภรธิฎา  สีวรรณ์
23. เด็กหญิงภูษณิศา  อิทธิโอฬารชัย
24. เด็กหญิงมาติกา  อาษานอก
25. เด็กหญิงรังรักษ์  ระนามไธสง
26. เด็กหญิงรุ่งปัทมา  จำปานุ้ย
27. เด็กหญิงวรรณศิริ  ม่วงเพ็ชร
28. เด็กหญิงวราภรณ์  คำบอล
29. เด็กหญิงวรีรัตน์  นาบำรุง
30. เด็กหญิงวันวิสา  โสภาพันธ์
31. เด็กหญิงสุภัทราวดี  อันพิมพ์
32. เด็กหญิงสโรชิณี  พิมพ์ทอง
33. เด็กหญิงหยกมณี  ตั้งใจ
34. เด็กหญิงอจลญา  แก่นแก้ว
35. เด็กหญิงอธิชา  วะทาแก้ว
36. เด็กหญิงอมรรัตน์  วรอรรถ
37. เด็กหญิงอุษมา  บุญทัน
38. เด็กหญิงเกลวลี  บุญโนนแต้
39. เด็กหญิงเจนจิรา  อุ่นอ่อน
40. เด็กหญิงเสาวภา  ชินรัตน์
 
1. นายชาญชัย  คำสีแก้ว
2. นายพิพัชรพล  นาอุดม
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายกรรณิการ์  เพียงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  ด่านขุนทด
3. เด็กหญิงจันทิมา  บับภาแก้ว
4. นางสาวจุฑามาศ  ชาแสน
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  ชาติขยัน
6. นางสาวชฎาพร  คณะแพง
7. เด็กหญิงชลธิชา  แป้ลา
8. เด็กหญิงชลธิชา  แสนเสริม
9. เด็กหญิงฐิดารัตน์  ปลื้มใจ
10. นายทักษ์ดนัย  แก้วเมืองน้อย
11. นายธนากร  คำจัตุรัส
12. เด็กหญิงนภาภรณ์  โชติสันเทียะ
13. เด็กชายนรวิชญ์  หมื่นนะ
14. นายนันทพล  ชูเสน
15. นางสาวบัวชมพู  อัมพร
16. นางสาวปรารถนา  นิสา
17. นายปัญญาพล  เฮ้าจำนงค์
18. เด็กหญิงปาริชาด  อ่อนสุระทุม
19. เด็กหญิงปาริชาติ  แพงมา
20. นายพชรพล  หาจันดา
21. เด็กชายพิพรรธ  สาธุเสริฐ
22. เด็กชายพิเชษฐ์  สุวรรณหงษ์
23. เด็กชายภูมิวดี  แก้วโภคา
24. นางสาววรรณวิมล  พระนอนข้าม
25. เด็กหญิงวริศรา  ประภาทพง
26. เด็กหญิงวีนัส  สะท้านบัว
27. นายศิริชัย  อ่อนปา
28. เด็กหญิงศุภมาส  มาตย์ปัญญา
29. นายสิทธิชัย  อินก่อม
30. นายสิทธิชัย  แสนเสริม
31. เด็กชายสิทธิโชค  แสนเสริม
32. เด็กหญิงสุพัตรา  แสนเสริม
33. นายอภิสิทธิ์  ธรรมขันต์
34. นางสาวอรัญญา  ด่านขุนทด
35. นางสาวอริญา  วงษ์วิจิตร
36. นายอาทิตย์  เทาดี
37. นางสาวอุษณีย์  เดชอุดม
38. นางสาวเกษฎาพร  เภาพาล
39. เด็กหญิงเจนจิรา  สุพมาตร์
40. นางสาวโยธิกา  ฝอยทอง
 
1. นางสาวธัญพิมล  สวัสดิ์ทา
2. นายจารุวัฒน์  บ่อดินดำ
3. นายกิตติพงษ์  พรมจริญ
4. นายภาณุพงศ์  ป้อมสุวรรณ
5. นายภิรมย์  พิมวันคำ
6. นางรัตติยากร  แก้ววิเศษ
7. นายปิยะพงษ์  แก้วกู่
8. นายสุภวัตน์  ป้านภูมิ
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประสมบุญ
2. เด็กชายกิตติพันธ์  ลิ้มเลิศลักษมี
3. เด็กหญิงกุลนันท์  อุปลา
4. เด็กชายคมสัน  สมีแจ้ง
5. เด็กหญิงจอมสุดา  แก้วมาลา
6. เด็กชายจักรเพ็ชร  จันทร์จิตร
7. เด็กชายจีรเศรษฐ์  อุดม
8. เด็กชายชัชวาลย์  ตั้งตระกูล
9. เด็กชายณัฐพล  กองวงษ์
10. เด็กชายธนดล  แก้วจันทร์
11. เด็กหญิงธนัญญา  พิทักษ์ราษฎร์
12. เด็กชายนัฐวุฒิ  เฉียบแหลม
13. เด็กหญิงนิจจารีย์  วิไลจินดาพร
14. เด็กหญิงนิภาพร  หวังประสพกลาง
15. เด็กชายปราโมทย์  กองกูล
16. เด็กหญิงปวรปรัชญ์  ทัศนียพงค์
17. เด็กชายปิยะพงษ์  สีถิ่น
18. เด็กชายภูวดล  นนทะเสน
19. เด็กหญิงมนสิชา  หมู่สูงเนิน
20. เด็กหญิงรัณยกร  ผิวขม
21. เด็กชายวิชชากร  เพ็ชรสีม่วง
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เจริญสว่าง
23. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คำมณีจันทร์
24. เด็กชายสกุลรัฐ  ทุมชะ
25. เด็กชายสหฤทธิ์  สมีน้อย
26. เด็กหญิงสิทธาวรรณ  นาคะวัจนะ
27. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วสมนึก
28. เด็กหญิงสุภัสรา  แสนสุข
29. เด็กชายอดิศร  ศิริเกษ
30. เด็กชายอดิศักดิ์  อุ่นจิตร
31. เด็กชายอภิสิทธิ์  โคยะบุตร
32. เด็กชายอรรถพล  น้อมวัฒนะ
33. เด็กหญิงเจนณิศา  เผ้าวงษ์
34. เด็กชายเอกลักษณ์  วงชมภู
35. เด็กชายโชคชัย  ประเมศรี
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. เด็กหญิงจงกล  ชัยแก้ว
2. เด็กหญิงชลธิชา  เหลาหนวด
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิที
4. เด็กหญิงดรุณี  เตียนสันเทียะ
5. เด็กหญิงดวงดาว  คำแก้ว
6. เด็กหญิงธารณา  แก้วภักดิ์ดี
7. เด็กหญิงนริศรา  ป้อมมาตา
8. เด็กหญิงนรีเวช  จันทะจร
9. เด็กหญิงบุญเพ็ง  วงษ์ชาลี
10. เด็กหญิงปนัดดา  วิชาราช
11. เด็กชายปิยวัฒน์  ราชเสนา
12. เด็กหญิงพรนภา  โพธิยา
13. เด็กหญิงวรากรณ์  คุณราช
14. เด็กหญิงวิไลพร  ชุมพล
15. เด็กชายศุภชัย  ศรีเสมอ
16. เด็กหญิงสุภาวดี  ดวงชุม
17. เด็กหญิงสโรชา  ไชยคลัง
18. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พินิจมนตรี
19. เด็กชายอดิศร  แสนศรี
20. เด็กชายอนุชิต  พิมพบุตร
 
1. นางพิชญากานต์  วาทโยธา
2. นางสาว่อัญชลี  ถีะรสา
3. นางสาวณัฏฐิกา  ศรีพุทธา
4. นางวิไลลักษณ์  ปินะถา
5. นางยุพาพิน  แก้วเบ้า
6. นางสาวพิมพ์โพยม  พิทักษ์
7. นางสาวปวินชญา  นาจันทัด
8. นางสาวมณีรัตน์  บัวพา
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวจิรัชยา   ปันสาย
2. เด็กชายชาญชล  ลามุล
3. นางสาวชาริณี   บุญคุ้ม
4. นางสาวณัฐวดี   สอดหลวง
5. นายธนกฤต   สิมมา
6. นายธันย์ชนก    จักรเสน
7. นางสาวธารารัตน์  สอนซุน
8. นายธีรเทพ   เล็บขาว
9. นายนพรัตน์    ศรีแก้วทุ่ม
10. นายพสิษฐ์    บุญกว้าง
11. นางสาวพิชญาภรณ์    ศรีบูโฮม
12. นายภานุพงศ์   ทะพลนุสิทธิ์
13. นายภูวนาท   พลโยธา
14. นายรัตนพงศ์  จันทรังศรี
15. นางสาวลลิตา   บัณฑิตพุฒ
16. นางสาววชิรา   สุทธิศาสตร์
17. นายวรพล   อัคคะ
18. นางสาววาธินี   ทาเภา
19. นางสาวศิริภาวรรณ   มะแสน
20. นางสาวศุภลักษณ์  คำสวนมอญ
21. เด็กชายสิรภพ   บุญยรัชนิกร
22. นางสาวอาริษา   ดวงธรัช
23. นางสาวอารียา    สายทองคำ
24. นางสาวเกวลิน    จันทร์โพธิ์
25. เด็กชายเจษฎาภร    จิตติเคนา
26. นางสาวเนติยา   คำภักดี
 
1. นายอิศราพงศ์   พรหมวงศานนท์
2. นางนภธร  อัครธรสกุล
3. นายสุวัฒน์  ดวงรัตน์
4. นางธรภรณ์  เหล่าคนค้า
5. ดร.นภาพร  เพ็ชรศรีกุล
6. นายนฤดลท์  ศรีแก้วทุม
7. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
8. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกกร  นนท์จุมจัง
2. นางสาวกมลวรรณ  พุทธโส
3. นางสาวกัญธิมา  กุพลัง
4. นางสาวกาญจนาภรณื  คอนติ้ว
5. นางสาวคัทธิยา  ลมมูลตรี
6. นางสาวชลดา  คำป้อง
7. นางสาวชลธิชา  มาลัย
8. นายชัยธวัช  พาสิงห์
9. นายชาญณรงค์  ดีแป้น
10. นายชาญณรงค์  บังอร
11. นายณรงค์ชัย  พรไตรรัตน์
12. นางสาวถนอมวรรณ  ไชยวิเศษ
13. นายธนะวัฒน์  กิจรุ่งสุวรรณ
14. นายธนากร  ศิริเกษ
15. นายธนาธิป  จรหม่าน
16. นายนครินทร์  สีล้อม
17. นายบุญหลาย  เวชไธสง
18. นางสาวปิยะธิดา  พ.ศ.สร
19. นายพงศธร  สุโข
20. นางสาวพรทิพา  หวานนอก
21. นายภาณุวัตร  กลั่นบิดา
22. นางสาวมนทิรา  ใสสอน
23. นางสาวรุจิรา  ขอนดู่
24. นางสาววราภรณ์  ชุมแสง
25. นางสาววริศรา  เชิดชู
26. นายวัฒนสิทธิ์  คิดดี
27. นางสาววันวิสา  เอการัมย์
28. นางสาวศรสวรรค์  คำหารพล
29. นางสาวศศิญา  จันเจือ
30. นางสาวศศิประภา  บุรี
31. นางสาวสินี  ชาญสมร
32. นางสาวสุดารัตน์  สมีดี
33. นางสาวสุนิสา  ป้อมอาสา
34. นางสาวสุรัสวดี  สีฤทธิ์
35. นางสาวอมรา  ถาดไธสง
36. นางสาวอัจฉรา  พร้อมพรั่ง
37. นางสาวอัมพร  อ่อนจันทุุม
38. นายเกียรติศักดิ์  สีเทา
39. นางสาวเยาวภา  สุดแท้
 
1. นายนาวิน  ไสวงาม
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำทุ่น
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองดี
3. นางสาวกาญจนา  พลขวา
4. นายฉัตรชัย  บัตรเสนา
5. นางสาวชญาน์นันท์  บูรพันธ์
6. นางสาวชลธิชา  มาตรา
7. นายชวกรณ์  ใจบุญ
8. นายชัยชนะ  พิลาศรี
9. นายธีระวัฒน์  สะตะ
10. นางสาวนงนุช  ละครพล
11. นายนราธร  ละครพล
12. นางสาวนิตยา  พุทธสังข์
13. นางสาวนิศาชล  คำผิว
14. นายประเสริฐ  แสงบุดดา
15. นางสาวปวีณา   ลาหลง
16. นายพงศกร  รัตนวงษา
17. นายพรพินิจ  ชาวเหนือ
18. นางสาวพรรณธร  สมานจิต
19. นางสาวมัทนี  ดาบไธสง
20. นางสาวลัดดาวัลย์  เหมกุล
21. นายวราวุธ  น้อยชารี
22. นายวัชรพงษ์  ตาดทอง
23. นายวัฒนพงษ์  สุดชาติ
24. นายวุฒิชัย  ภูมิโยชน์
25. นางสาวศศธร  พิมพบุตร
26. นางสาวศศิธร  สาระบูรณ์
27. นางสาวศศิวิมล  มะโยธี
28. นางสาวสมหญิง  ชนะรินทร์
29. นายสิทธิรัตน์  สัตรวิระ
30. นางสาวสุพรรษา  วงษาหาราช
31. นางสาวสุพัตรา  ไวสาลี
32. นายอดิศักดิ์  สาคำนะ
33. นายอธิศ  ภูศรีฤทธิ์
34. นางสาวอนงค์นาฏ  โคตรสา
35. นางสาวอนุสรา  สามารถ
36. นางสาวอรทัย  พบสมัย
37. นางสาวอรสา  ณ เรียนไธสง
38. นางสาวเดือนเพ็ญ  แก้วเหลายูง
39. นายเอกชัย  กันสีชา
40. นางสาวโสรญา  หงษ์ทอง
 
1. นายจิรเวช  แสนศรี
2. นายธนเดช  ศิริสุนทร
3. นายศราวุธ  นาเสงี่ยม
4. นางสาวลัดดา  อาจภักดิ์ดี
5. นายวีรยุทธ  ภูพาที
6. นางสาวณัฏฐิกา  ศรีพุทธา
7. นางนันทวัน  มุริจันทร์
8. นายอานนท์  บัวพัด
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกิตติเมธ  นารี
2. นางสาวจิราพร  กรุณาวงศ์วัฒนา
3. นายจิรายุทธ์  แก้วโพธิ์น้อย
4. นางสาวฉวีวรรณ  มู้แก้ว
5. นางสาวฐิยาภรณ์  โคตรนรินทร์
6. นางสาวดวงฤทัย  แพงคำสี
7. นางสาวทักษิณา  ขัวนา
8. นายธนากร  ดีแป้น
9. นายธนาธิป  ยามา
10. นางสาวนันทิยา  แสงศรีบุญเรือง
11. นางสาวปภัสสราภรณ์  วงษ์พระจันทร์
12. นางสาวมณฑณา  โสภา
13. นายยุทธศักดิ์  ชัยดา
14. นางสาวรชนีกร  แซงโคตร
15. นางสาวรัตติกาล  แก้วกำพล
16. นางสาวรุ้งลาวัลย์  โสพรมมา
17. นางสาวลลิตา  สินหะสิน
18. นางสาววราภรณ์  คำรินทร์
19. นางสาววราภรณ์  น้อยโนนทอง
20. นายวิรุฬห์  ตุมพิทักษ์
21. นายวุฒินันท์  ทองก้านเหลือง
22. นายศรัณยู  อภัยสุข
23. นางสาวศศิธร  ทองอินทร์
24. นางสาวศศิธร  เหล็กล้า
25. นางสาวศิริลักษณ์  สีเสมอ
26. นายสิทธิศักดิ์  สุพรม
27. นางสาวสุดารัตน์  สาน้อย
28. นางสาวสุทธิดา  เหลาเกตุ
29. นางสาวสุมิตรา  หนองนงค์
30. นางสาวสแกวัลย์  จันลาเวียง
31. นางสาวหฤทัยรัตน์  ดวงโพธิ์ศรี
32. นายอนุพงษ์  แพนทิพย์
33. นายอนุสรณ์  ณะวงวิเศษ
34. นางสาวอมรรัตน์  โม้ทองศรี
35. นางสาวอิศริยา  สีหราช
36. นางสาวเสาวรส  บุญชู
 
1. นายเทวสิทธิ์  วงศ์วรวิโรจน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
3. นายวิรวัฒน์  ฉัตรวิโรจน์
4. นายวีรชัย  ทิพยอาสน์
5. นายพิชิตชัย  มโนสัย
6. นายณรงค์ฤทธิพงศ์  ยั่งยืน
7. นายพงศ์ศักดิ์  อัครพิทยาอำพน
8. นายนพพร  จิตรัตน์พิพัฒน์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  คำปากดี
2. นางสาวกุลธิดา  สิงหนะ
3. นางสาวขวัญสุดา  โงนขำ
4. นางสาวจิราภรณ์  เชื้อกุดรู
5. นายชาญชัย  นาราษฎร์
6. นางสาวฐิติฐาภรณ์  ใสนา
7. นางสาวณัฐฐินันท์  เจริญภูมิ
8. นางสาวดวงหทัย  ล้อมกลาง
9. นางสาวทักศินา  ด่านจง
10. นางสาวทิพย์เกษร  เสนผาบ
11. นางสาวนุจรี  อนุวาลย์
12. นางสาวนุชจรี  ปัตตาทานัง
13. นางสาวบุศยา  ราชนิแพน
14. นางสาวปนัดดา  คำดำ
15. นางสาวปัทมาวรรณ  ริมทมาตย์
16. นางสาวพัชรพร  อินทร์โสม
17. นางสาวพัชรี  สีสุวอ
18. นายพันธวัฒน์  นามอาษา
19. นางสาวพิมพิลัย  สุขแดง
20. นางสาวพิมพ์ชนก  พระเจริญ
21. นางสาวพีชาณิกา  อาจธานี
22. นางสาวภชกร  ทรัพย์สมบัติ
23. นางสาวภาสินี  ศรีจันทร์
24. นางสาวมณีรัตน์  สีสุวอ
25. นางสาวรัตนศิริวรรณ  เขื่อนคำ
26. นางสาววรรณภา  นาอุดม
27. นายวีรชัย  ดีสี
28. นายศราวุฒิ  นาอุดม
29. นางสาวศศิธร  เพิ่มพูน
30. นางสาวศิริลักษณ์  แสงคำ
31. นางสาวศุภรัก  ชัยมงคล
32. นายสถาพร  หันแจด
33. นางสาวสุนิสา  โพธิ์นอก
34. นายอนุรักษ์  อามาตย์
35. นายอภิสิทธิ์  เกื้ออนันต์
36. นางสาวอริษา  จันยุ้ย
37. นางสาวอาริยา  หงษ์มาลา
38. นางสาวอุมาภรณ์  พิลาเคน
39. นางสาวเกศราพร  วงษ์ลืออำนาจ
40. นางสาวเกษสุดา  ปัตตาทานัง
 
1. นายมนัส  นาคำ
2. นางชลิตตา  พรสุวรรณ์
3. นางสาวปิยะนันท์  ห้ามไธสง
4. นางสาวมนิดา  เจริญภูมิ
 
277 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวฐิติวรดา  แสงคำ
2. นางสาวธารารัตน์  ศรียมาตร
3. เด็กชายพรชัย  น้อยไกรจักร
4. นางสาววรินธร  แพไธสงค์
5. นายวัชรากรณ์  ประเสริฐศิลป์
6. นางสาวศศิธร  ศรีอาภรณ์
7. นายศิริชาติ  เรืองงาม
8. นายศิวดล  ประวารานา
9. นายสหภาพ  กำลังวรรณ
10. นางสาวสิรินยา  นาคุณ
 
1. นางชลิตตา  พรสุวรรณ์
2. นางลลิดา  บุญร่วม
3. นางสาวมนิดา  เจริญภูมิ
 
278 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายคมสันต์  แซ่่เบ้
2. เด็กชายจักรรินทร์  คนึงนึก
3. เด็กหญิงจารุวัล  ศรศักดา
4. เด็กชายจิรสิทธิ์  คำสีแก้ว
5. เด็กหญิงชยานันต์  พันธุ์คุ้มเก่า
6. เด็กหญิงฐิติพร  นามบุรี
7. เด็กชายธนากร  มาพระลับ
8. เด็กชายภัทรภล  น้อยเขียว
9. เด็กหญิงศิรินันต์  สิทธิ
10. เด็กหญิงสุกัญญา  บำรุงชาติ
 
1. นายนรินทร์  สมบูรณ์
2. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
279 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  เพ็งคำ
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  งามพรหม
3. เด็กชายธีระศักดิ์  มีจันทร์ดี
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ชมพุฒ
5. เด็กชายวรายุทธ  ปิ่นเภท
6. เด็กหญิงวสุปภา  สุขถาวร
7. เด็กหญิงวีนัส  ศิริลิมประพันธ์
8. เด็กชายอธิวัฒน์  พรมมีบุตร
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญญานุสนธิ์
2. นางสาวฐิติวรรณ  สารพิมพ์
3. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
 
280 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  อเนกา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ทุมแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล  ปานเผือก
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชินวงษ์
5. เด็กหญิงธลิสา  อามาตย์หิน
6. เด็กหญิงวิภาพร  พลพิมพ์
7. เด็กหญิงสรียา  เพียชามาตย์
8. เด็กชายสุขสันต์  จุลนันท์
9. เด็กหญิงสโรชา  เหล่าเจริญ
10. เด็กชายเสกสันติ์  นามจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา  ทองยา
2. นางบุษกร  หวานเพราะ
3. นางสาวอรอาภา  หาญวระ
 
281 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
2. นายธนพล  จันทโบราณ
3. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
4. เด็กหญิงมลฑิรา  แซ่เท้า
5. นายสมชาย  ปาปะตัง
6. เด็กชายสิปปวิชญ์  วงษ์ละคร
7. เด็กหญิงสุกสะหวัด  ลานขามป้อม
8. นายไพรัตน์  แสนคำ
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายกติกา  บัวผา
3. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
282 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  บุตะเขียว
2. นายกฤษฎา  พรมกรุง
3. นายจักริน  หาญอาษา
4. นางสาวนิตศญา  นามวงษ์
5. นางสาวประกายฟ้า  จันมา
6. นางสาวประกายแก้ว  ภูนำทอง
7. นายวัชระ  ราศรี
8. นายศักดิ์สิทธ์  เอกวงษ์
9. นางสาวศิวปรียา  คูหา
10. นายอาทิตย์  แก้ววาปี
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สายเมือง
2. นางสาวธนวรรณ  จันทร์สว่าง
3. นายวิชัย  บุญรอด
 
283 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  พาเหลี่ยม
2. นายณัฎฐกานต์  นาคนวล
3. เด็กหญิงธนพร  แสนเพ็งเคน
4. เด็กชายปฎิพัทธ์    สืบเสน
5. นางสาวพัชราภา  อัตตะมณี
6. นางสาวภิชญากร  ติรวีรขจร
7. นายวัชรพล  สำนัก
8. นายวีระชัย  สิงห์โสภา
9. นายสหัศวรรษ  นามรินทร์
10. นางสาวอภิญญา  ภูงามนิล
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวจารุพร  สุภูธร
 
284 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นายจตุรงค์  คนึงนึก
2. นางสาวจันทริยา  ป้องคำสิงห์
3. นายจิราวัฒน์  วงศ์อุดม
4. นายทรงสิทธิ์  เมืองสนธิ์
5. นายธีรวัฒน์  สุขอาสา
6. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
7. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
8. นางสาวสุกัญญา  โหยงโสภา
9. นายหัสนาวี  ศรีวรรณนู
10. นางสาวอินทิรา  นาใต้
 
1. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
 
285 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายกฤษณะ  การะพัน
2. นายจักรี  สว่างใจ
3. นายธนพล  จันทโบราณ
4. นางสาวนันธิชา  สมชัยมาตย์
5. นางสาวมณฑกาญจน์  จงฝังกลาง
6. นางสาวลลิตา  สมีแจ้ง
7. นายสมชาย  ปาปะตัง
8. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
9. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
10. นายไพรัตน์  แสงคำ
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายกติกา  บัวผา
3. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
 
286 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
2. นายนนทกร  คำปัน
3. นายนัศรากร  สีกา
4. นางสาวปนัดดา  จันทหา
5. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
6. นายพิสิทธิ์  นิสัยตรง
7. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
8. นางสาววราพร  จันสด
9. นายวีรชัย  น้อยเชียงคูณ
10. นายเจษฎา  จำปานิล
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
287 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  โพธิเล
2. นายทศพร  วงศ์สินีรัตนา
3. เด็กหญิงปาจรีย์  ขันภักดี
4. เด็กหญิงศิริประภา  แวงยางนอก
5. เด็กหญิงศุดาวรรณ  ราชมะโรง
6. เด็กหญิงสิริมาพร  เจริญไชย
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  อุปจันโท
 
1. นางสาววาสนา  นนตา
2. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
 
288 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
2. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
3. เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  หุ้นชัยภูมิ
4. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
5. เด็กชายพงศธร  เผ่าแข็ง
6. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
7. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
8. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
289 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ภูคำวงค์
2. เด็กหญิงพนิดา  มัจฉาชาติ
3. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงษ์
4. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
5. เด็กหญิงอรอุมา  แสนฤดี
6. เด็กหญิงเกวลิน  จันทะดี
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวจารุพร  สุภูธร
 
290 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  นาชัยทอง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หลาบพา
3. เด็กหญิงพนิดา  สละ
4. เด็กหญิงภัทลดา  ปฏิตังโข
5. เด็กหญิงวรางคณา  ปัทม์สา
6. เด็กหญิงวริศรา  คำโส
7. เด็กหญิงอฐิติญา  โรมไธสง
8. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  มาตย์วิเศษ
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. นายธนิต  ห้าวหาญ
3. นายธาดา  เจริญสว่าง
4. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
 
291 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวกนกวรรณ  หนูกลาง
2. นายชิตพล  ชิดหนู
3. นายต่อวิทย์  ลมมูลตรี
4. นางสาวปิยะธิดา  อนุวรรณ์
5. นางสาวภาวิณี  แสนแมน
6. นายวิชญา  สุวรณชมภู
7. นางสาวศิริลักษณ์  สมองาม
8. นางสาวสุพัตรา  กางแม
 
1. นางสาววาสนา  นนตา
2. นางจันทร์ศรี  สว่างภพ
 
292 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คนรู้
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุระมรรคา
3. นายชินวัตร  พลโคตร
4. นางสาวณัฐมล  ฤกษ์บวรมงคล
5. นางสาวธิดารัตน์  วรรณวิจิตร
6. นายนิธิพงษ์  ขำผา
7. นายภาณุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
8. นางสาวมณฑิตา  ดวนขันธ์
9. นางสาวสุชัญญา  สร้างนอก
10. นางสาวสุวนันท์  คนรู้
11. นายอชิตพล  อินนอก
12. นางสาวอภิญญา  ภาระไพร
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นางสาวนางเยาว์  ทองชื่น
 
293 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีโนนทอง
2. นางสาวช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
3. นางสาวณัฐรดา  สนธิสุข
4. นางสาวมาริสา  ถิ่นถาน
5. นางสาววรดา  บุญศรี
6. นางสาวเพ็ญนภา  ถมมา
7. นางสาวเมทณี  อุดม
8. นางสาวแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
294 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นางสาวณัฐธิดา  พันธ์ชาติ
2. นางสาวปิยะธิดา  อุปสรรค์
3. เด็กหญิงมนตรา  ชัยมหา
4. เด็กหญิงวันวิสา  บัวผิว
5. นางสาวศศิประภา  ศรีหอมชัย
6. นางสาวเจษฏาภรณ์  ขาวอินทร์
 
1. นายวีรชัย  ผาสุข
2. นางสาวนันท์นภัส  อุดมรักษ์
 
295 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวธารทิพย์  ภูคำวงค์
2. นางสาวประภาสิริ  รุัตนทิพย์
3. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงษ์
4. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
5. เด็กหญิงอรอุมา  แสนฤดี
6. นางสาวอัญชิษฐา  หลงจำปา
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
2. นายทศพร  พลธรรม
3. นางสาวจารุพร  สุภูธร
 
296 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงกวิสรา  นาคนชม
2. เด็กหญิงชญานิน  เผียงสูงเนิน
3. เด็กหญิงณรินดา  ฟ้องเสียง
4. เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  หุ้นชัยภูมิ
5. เด็กหญิงนภาพร  ขจัดมลทิน
6. เด็กหญิงนฤมล  ซุยโพธิ์น้อย
7. เด็กหญิงพรรณธร  เมืองสอน
8. เด็กหญิงภควดี  ชันธุระ
9. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูนเจดีย์
10. เด็กหญิงไอรดา  ทาโสม
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
297 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงจตุพร  ดาทุมมา
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
3. เด็กหญิงฐิติมา  วันเพ็ชร
4. เด็กหญิงทิพย์มณี   หล่ำแขก
5. เด็กหญิงธิขานันท์  สาทา
6. เด็กหญิงพรสินี  ธิสานนท์
7. เด็กหญิงสมัญญา  บุรีนอก
8. เด็กหญิงอิสศิริยา  แอมนนท์
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
298 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กหญิงณัชชา  นาชัยทอง
2. เด็กหญิงณัฐกมล  หลาบพา
3. เด็กหญิงพนิดา  สละ
4. เด็กหญิงภัทลดา  ปฏิตังโข
5. เด็กหญิงวรางคณา  ปัทม์สา
6. เด็กหญิงวริศรา  คำโส
7. เด็กหญิงอฐิติญา  โรมไธสง
8. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  มาตย์วิเศษ
 
1. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
2. นายธนิต  ห้าวหาญ
3. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
4. นายธาดา  เจริญสว่าง
 
299 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ยาดี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเดช
4. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
5. เด็กหญิงมลฑิรา  แซ่เท้า
6. เด็กหญิงสุกสะหวัด  ลานขามป้อม
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุสน
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายกติกา  บัวผา
3. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
4. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
 
300 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวจิราพร  ชาวพลทอง
2. นางสาวชัญญานุช  กฤษณา
3. นางสาวชุติมา  สุดเฉลียว
4. นางสาววรรณวนิช  โสภานวกุล
5. นางสาวศิริธร  นอกพล
6. นางสาวศิริประภา  ดิษฐ์สูงเนิน
7. นางสาวศิริวรรณ  พรหมจักร์
8. นางสาวศุภลักษณ์  ผ่านสำแดง
9. นางสาวอาทิตยา  หาดสูง
10. นางสาวอารียา  เพียแก่นแก้ว
11. นางสาวเสาวนีย์  ตุ้ยมา
12. นางสาวไอยดา  ทานา
 
1. นางสุปรีดา  ประภาการ
2. นางนงเยาว์  เถาหมอ
3. นางพนิดา  สินโพธิ์
4. นางสาวอมรรัตน์  พาลี
 
301 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวช่อผกา  ฝาชัยภูมิ
2. นางสาวณัฐรดา  สนธิสุข
3. นายธนากร  หมื่นภูเขียว
4. นายปิยวุฒิ  เสี่ยมแหลม
5. นายภูเบศร์  แหไธสง
6. นายรัชชานนท์  ประเสริฐทรัพย์
7. นายศตวรรษ  ตั๋น
8. นายศราวุธ  ธาตุบุรมย์
9. นายศุภากร  ศรีนอก
10. นางสาวเพ็ญนภา  ถมมา
11. นางสาวแพรววนิด  รัชชามณี
 
1. นางสาวอารียา  บุตรทา
 
302 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. นางสาวจุฑามาศ  อุดม
2. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
3. นางสาวพรสินี  ธิสานนท์
4. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
5. นางสาวสมัญญา  บุรีนอก
6. นางสาวสุกัญญา  โหยงโสภา
7. นางสาวอินทิรา  นาใต้
8. นางสาวอิสศิริยา  แอมนนท์
 
1. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
4. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
303 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวนุชนาถ  ศรีวงษ์ษา
2. นางสาวลลิตา  สมีแจ้ง
3. นางสาวศศิวรรณ  รัตนประทุม
4. นางสาวสุชาดา  โททอง
5. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
6. นางสาวอริสา  พงษ์จันทร์
7. นางสาวเกวลิน  กองจันทร์
8. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายกติกา  บัวผา
3. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
4. นายสันติ  สกุลเดช
 
304 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  หลานวงษ์
2. นางสาวจิรพัชร  หลักคำ
3. นางสาวธนาวดี  รักเพื่อน
4. นางสาวธัญลักษณ์  นามวิชัย
5. เด็กหญิงนภาพร  คำบอนพิทักษ์
6. นางสาวนิตยาพร  มีศิลป์
7. นางสาวพรพิมล  วรรณศิริ
8. นางสาววรรณภา  พรมโสภา
9. นางสาววรรณิษา  เมืองชา
10. นางสาวศันสนีย์  ต้นกันยา
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แสนมุงคุณ
12. นางสาวอรอุมา  โคหนองไฮ
 
1. นายเฉลิมชัย  พัรธุรักษ์
2. นางสาวพานทอง  ทัพหงษา
3. นางสาวเมลดา  พันธ์ศรี
4. นางสาวสุพัตรา  ศรีภูมิ
5. ส.ต.ท.สุชาติ  สุววรณเลิศ
 
305 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงชลธิชา   พลภูเมือง
2. เด็กหญิงธัญลักษ์   นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงมันทนา   จำปาวะตะ
4. เด็กหญิงมาริสา   อินนาง
5. เด็กหญิงยุภาพรณ์   ศรีสาวงศ์
6. เด็กหญิงวรรณนิศา  เติมโภค
7. เด็กหญิงวรรณนิศา  เติมโภค
8. เด็กหญิงศรันณ์พร   จักรนารายณ์
9. เด็กหญิงสุวิมล   เมราพสุธารกุล
10. เด็กหญิงอิงอร   นวลจันทร์
11. เด็กหญิงอินทิรา   ศรีจันทร์
 
1. นางนภธร  อัครธรสกุล
2. นางสาวรัตน์ชนก  ทุยบึงฉิม
 
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  อาดี
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อินทสูตร
3. เด็กชายธนาคาร  อาจมนตรี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีเดช
5. เด็กหญิงพอนมะนี  ลานขามป้อม
6. เด็กหญิงภานุมาศ  โพนสูง
7. เด็กหญิงมลฑิรา  แซ่เท้า
8. เด็กชายวิทยา  ศิริโยธา
9. เด็กหญิงสุกสะหวัด  ลานขามป้อม
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อนุสน
11. เด็กชายเกียงไกร  แย้มเกษร
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายกติกา  บัวผา
3. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
4. นายสันติ  สกุลเดช
5. นางอรุณวรรณ  แสนแพง
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุนทรแต
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  ซาซุม
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  สีสุธรรม
4. เด็กหญิงนันท์นลิน  สุริยะ
5. เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์เบาะ
6. เด็กหญิงประภาพร  เห็มแข้
7. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
8. เด็กหญิงภาวิกา  หงษ์กา
9. เด็กหญิงรติญา  เกิดเป้า
10. เด็กหญิงรสจรี  เรืองจินดา
11. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีศรีดี
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ดอนเสี้ยว
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
2. นายนนทกร  คำปัน
3. นายนัศรากร  สีกา
4. นางสาวปนัดดา  จันทหา
5. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
6. เด็กหญิงภาวิกา  หงษ์กา
7. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
8. เด็กหญิงวราพร  จันสด
9. นายวีระชัย  น้อยเชียงคูณ
10. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์ชู
11. นางสาวสุมิตรา  คำหาร
12. นายเจษฎา  จำปานิล
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
 
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. นายจักรี  สว่างใจ
2. นายธนพล  จันทโบราณ
3. นางสาวธัญชนก  จ้ำกระโทก
4. นางสาวนันธิชา  สมชัยมาตย์
5. นางสาวนุชนาถ  ศรีวงษ์ษา
6. นางสาวมณฑกาญจน์  จงฝังกลาง
7. นางสาวลลิตา  สมีแจ้ง
8. นางสาวศศิวรรณ  รัตนประทุม
9. นางสาวสุชาดา  โททอง
10. นางสาวสุดารัตน์  เหล็กเพ็ชร
11. นางสาวอริสา  พงษ์จันทร์
12. นางสาวเกวลิน  กองจันทร์
13. นางสาวโศรญา  แฝงเมืองคุก
14. นายไพรัตน์  แสนคำ
 
1. นายภักดี  วิชาราช
2. นายกติกา  บัวผา
3. นายศิริวัฒน์  ขานไธสง
4. นายสันติ  สกุลเดช
5. นางอรุณวรรณ  แสงแพง
 
310 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนการกุศลวัดหนองแวง 1. นางสาวกัลยารัตน์  ศรีเมืองเฮ้า
2. นางสาวจรรยา  ชิณโคตร
3. นางสาวญาดา  สุ้ยเสริมสิน
4. นางสาวธนิตา  เศวตวงค์
5. นางสาวนิชิภัทร  กรมน้อย
6. นางสาวนิตยา  บุญเอนก
7. นางสาวประภาพรรณ  ทุมพงษ์
8. นางสาวพวงเพชร  วงบุญ
9. นายฤทธิเกียรติ  ปินะโต
10. นายวีระยุทธ  สุวรรณไกรษร
11. นางสาวสุดารัตน์  ศรีเมืองบุญ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สินทะรมย์
 
311 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  คนรู้
2. นางสาวจุฑารัตน์  สุระมรรคา
3. นายชินวัตร  พลโคตร
4. นายชินวัตร  ศรีทองสุข
5. นางสาวณัฐมล  ฤกษ์บวรมงคล
6. นางสาวธิดารัตน์  วรรณวิจิตร
7. นายนิธิพงษ์  ขำผา
8. นายภาณุวัฒน์  ปุระสะทำมัง
9. นางสาวมณฑิตา  ดวนขันธ์
10. นายมณไท  วรโยธา
11. นางสาวรุ่งนภา  แซ่เตีย
12. นางสาวสุชัญญา  สร้างนอก
13. นางสาวสุดารัตน์  ปุยแก้ว
14. นางสาวสุวนันท์  คนรู้
15. นายอชิตพล  อินนอก
16. นางสาวอภิญญา  ภาระไพร
 
1. นายอิสริยาภรณ์  ก้อนแก้ว
2. นายสวัสดิ์  แก้วชนะ
3. นายสุเมธ  เชษฐา
4. นางสาวนางเยาว์  ทองชื่น
5. นางรัทญาภรณ์  คำพิชิต
 
312 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  กอมาตย์
2. นางสาวจีรวรรณ  ศรีบัวบาน
3. นางสาวจีราวรรณ  พุ่มรักซ้อน
4. นางสาวฐานิดา  พรมบุตร
5. นางสาวทัศนาพร  ต้นกันยา
6. นางสาวธัญลักษณ์  นามวิชัย
7. นางสาวธีราภรณ์  ไชยทำมา
8. นางสาวนิตยาพร  มีศิลป์
9. นางสาวปิยธิดา  คณะวาปี
10. นางสาวพรนิภา  ศรีเชียงสา
11. นายภูมินทร์  ศรีเชียงสา
12. นายวิทยา  คำไชย
13. นางสาวศิริลักษณ์  แสนมุงคุณ
14. นางสาวสุชาดา  ฤกษ์ใหญ่
15. นายอนุรักษ์  เวียงสีมา
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุรักษ์
2. นางสาวนัฏชริดา  รังกุพันธ์
3. นางอนุช  มั่งมี
4. นางสาวกฤติยา  เพชรนาค
5. นายชุมพล  มณีแสน
 
313 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายกิตติพงษ์  หาญลี
2. นายจิรวัฒน์  หล้าบุญ
3. เด็กชายธานนท์  จารนาเพียง
4. นายภักดี   ธรรมลา
 
1. นายสุภวัตน์  ป้านภูมิ
2. นายปิยะพงษ์  แก้วกู่
 
314 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นายกิตติชัย  อุดมโภชน์
2. นายธวัชชัย  สุปะมา
3. นายพิชยา  ประเสริฐ
4. นายพีรภัทร  ภูสำเภา
5. นายอภิสิทธิ์  สุดไธสง
 
1. นางสาวศุภลักษมี  เภาพานต์
2. นางสกุณา  จำนงค์ถ้อย
 
315 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม 1. นายขัติยะ  จันทวงค์
2. นายบุญญฤทธิ์  ศรีบุญเรือง
3. นายศุภกิจ  พลยางนอก
4. นายสุทัศน์  จงจิตร
5. นายอนุรักษ์  เวียงสีมา
 
1. นายวุฒิพงษ์  คำนะ
2. นายธนากร  บำรุงภักดี
 
316 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายศิวะกร  อุปฮาต
2. นายสรวิศ  ข้อยุ่น
3. นายเจษฎาวุฒิ  รักษากุล
4. นายเลิศนิมิตร  ผือลองชัย
 
1. นายสุนันท์  พันธุ์รัตน์
2. นางอรพินท์  พันธุ์รัตน์
 
317 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นายณัฐพล  วงษ์ธรรม
2. นายวรวุฒิ  คำจุรลา
3. นายสุริยา  พิศาลา
 
1. นางสาวพรรณเพ็ญ  ศิริไชยจำนงค์
2. นายสุวัฒน์  นอระศรี
 
318 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. นายธวัชชัย  ชอบพจน์
2. เด็กชายวินัย  มาตย์พงษ์
 
1. นายรพีพงษ์  วงศ์ภูธร
2. นางสาวนิชานันท์  เขาราธ
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายฐากูร  ไกยสา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยแสน
3. นายปาณรวุฒิ  เชื้อกลาง
4. นายพันธจิต  คำธานี
5. นายศิวกรณ์  กออำไพร
6. นายศุภฤกษ์  เกตุพิลา
7. เด็กชายสรนันท์  เอกตาแสง
8. นายเศรษฐโชค  ศรีคำมูล
 
1. นายอวตาร  บริบูรณ์วัฒน์
2. นายมีชัย  ศรีโนนยาง
3. นายประจักษ์  ศักดิ์คันธภิญโญ
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  จำปา
2. เด็กชายชาคร  เยอสูงเนิน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มืดอินทร์
4. เด็กชายนฤทธิ์  เทพคุณ
5. เด็กชายพิรุณ  วิเศษโสภา
6. เด็กชายสหรัฐ  สีสูงเนิน
7. เด็กชายสิขเรศ  นาชาญ
8. เด็กชายเลิศฤทธิ์  เศษอาจ
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  ขันธะชัย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทาโบราณ
3. เด็กชายธนพล  เฮ้าเมา
4. เด็กชายปวิช  ไชยชาย
5. เด็กหญิงพิทักษ์พร  แวววับ
6. เด็กชายสิงหราช  พุ่มเจริญ
7. เด็กชายอภิดล  เกาะลุน
8. เด็กหญิงเกศกมล  แหวนเพ็ชร
 
1. นายกมล  หมอกชัย
2. นายสุวรรณชัย  ล้านภูเขียว
3. นายอัศวิน  ยอดจำปา
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายชยพล  ถูสมบัติ
2. นายธราธร  ธีรฐิติธรรม
3. นายพาสุข  จันทราช
4. นายพีระพล  มีจันดี
5. เด็กชายมหธน  สุระพร
6. นายวัชรินทร์  ชัยมหา
7. นายศุภพล  วานิชชัง
8. เด็กชายอภิชาติ  จันทะวงค์
 
1. นางสาวชโลทร  โชติกีรติเวช
2. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
3. นางรพิธร  เสนาไชย
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ภาคพรม
2. เด็กหญิงชุติมา  ปัสสาวะสังข์
3. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์แสน
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยภูมูล
5. เด็กหญิงวิยะดา  มะลิโฆ
6. เด็กชายศราวุธ  แก้วหาวงษ์
7. เด็กหญิงศิริรักษ์  แก้วอาษา
8. เด็กชายสรศักดิ์  ลีตานา
 
1. นายบุญชิต  ดอนแสง
2. นายอนุชา  สายสิงห์
3. นายสมเด็จ  น้อยตำแย
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤตวิทย์  สุธรรม
2. นางสาวจันทร์ธิมา  เก่งกลางดอน
3. นายชาญชัย  สวนฉิมพลี
4. นางสาวปณัฐดา  ทานา
5. นายวีรภัทร  นันททิพรักษ์
6. นางสาวสุจิตรา  วาระคาม
 
1. นายพัศกร  คำโคตร
2. นางปริศนา  คำโคตร
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายกมลเทพ  อักษรนู
2. นายจิรายุ  เย็นสุวรรณ
3. นายทศพร  บุตรสุรินทร์
4. นายธีระสุภัค  ลองจำนงค์
5. นายอนันตชัย  กรึงพุทธา
6. นายอิทธิพัทธ์  พันธุ์ศิลา
 
1. นายภัทรพงษ์  เจริญสมบัติ
2. นางสุภาวดี  เจริญสมบัติ
3. นางปาริชาต  ปาลินทร
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกำลังพล  ข่าขันมะลี
2. นายธนาคาร  ปิตตาระพา
3. นายนิติภูมิ  อ่อนสะอาด
4. นายวรพล  คุณสิงห์
5. นายสถาพร  เศษวันโคตร
6. นายหนึ่งนที  สุริรักษ์
 
1. นายลิขิตพันธุ์  อมรสิรินันท์
2. นางรพิธร  เสนาไชย
3. นางสาววิไล  ทองแท่งไทย
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซำสูงพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  กาสี
2. นางสาวกนกวรรณ  ใจดี
3. นายธนาวุฒิ  แข็งฤทธิ์
4. นายนพเดช  โพธิ์ศรี
5. นายวรรณธัช  ผิวพัน
6. นางสาวเพชรรัตน์  แซ่เล้ง
 
1. นายอนุวัฒน์  บุญเลิศ
2. นายชนะภัย  โคตรสาขา
3. นายจุลพงษ์  เพ็งวิชัย
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  มูลแอด
2. เด็กหญิงปวีณา  ผาจ้ำ
3. เด็กหญิงวรรณลี  เพียรธานี
 
1. นางสาวนิภารัตน์   สอชัยสิทธิ์
2. นางสาวพัชรพร  กระลาม
 
329 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณัฐนันท์  เยี่ยนทรง
2. เด็กหญิงศศิธร  พรมพฤกษ์
3. นางสาวอรชุดา  ทองป้อง
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นายธัญญา  สามารถ
 
330 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐรุจา  ดีรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงวิชชุดา  แสงป้อง
3. เด็กหญิงอารียา  ผานิล
 
1. นางฐิตารีย์  อโหสิชูวงศ์
2. นางภัสสรีวัลย์  ทะคง
 
331 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงภัทรจิตรตรา  สิทธิวงศ์
2. เด็กหญิงภารดี  พานสายตา
3. เด็กหญิงเบญจมาพร  นามวงศ์
 
1. นางกาญจนา  โคตรแก้ว
2. นางปัณฑิตา  ชาติประมง
 
332 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงวิภาวดี  สีถาพล
2. เด็กหญิงสิริมา  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  คำสิงห์วงษ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  จิตผดุงวิทย์
2. นางสุมาลา  ดำเนตร
 
333 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวราตรี  ทองนำ
2. นางสาวสุพรรษา  น้ำใจตรง
3. นายอัครพงษ์  คุณหงษ์
 
1. นางสาวเบญจอนงค์  โคตรนรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุพัตรา  มาตร์นอก
 
334 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 1. นางสาวกุนกัญญา  หลงน้อย
2. นางสาวจินดารัตน์  สุดงาม
3. นางสาวอนุธิดา  แก้วสุข
 
1. นางสาวนิตยา  ไสยะกิจ
2. นางสาวน้ำผึ้ง  จันทร์สม
 
335 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวรุ่งนภา  พิมพา
2. นายศรายุท  วิไลปาน
3. นางสาวศศิธร  คำชัยภูมิ
 
1. นายสุภชัย  แก้ววังชัย
2. นางจรรยา  แสวงธรรม
 
336 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายนนทกร  ชัยศิลา
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริธรรม
3. นางสาวสมรัชนี  สูงแข็ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรอยพิรุณ  สีหานาท
2. นางสาววิยะดา  ชาญตะกั่ว
 
337 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 1. นางสาวฐานนันท์  แสงแก้ว
2. นางสาวอารียา  ทะสา
3. นางสาวอินทิรา  จันทร์โสดา
 
1. นางสาวปัทมา  นาแถมเงิน
2. นายจักรกริช  อ่อนสา
 
338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดา  ปฐมบุตร
2. เด็กหญิงวรรณศิริ   พรมเมืองขวา
 
1. นางสาวเปรมใจ  ศักดาศิริสวัสดิ์
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาญาณ
2. เด็กชายอัศนีย์  ไทยวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายสมชาย  วงศา
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายนฤบดินทร์  สัมพันธสิทธิ์
2. เด็กชายพัชริดา  แซ่แต้
 
1. นางนงลักษณ์  ประไกรวัน
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สังญวน
2. เด็กหญิงธนภรณ์  บุญหล้า
 
1. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
2. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
 
342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายธนโชติ  อินทรกำแหง
2. เด็กชายเก่งกาจ  กฐินใหม่
 
1. นายนวพล   สีดามล
2. นางสาวชนัญณิช  รัตรองใต้
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายวิทวัส  สีทัดยศ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัตนวงศ์
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายเผ่า  พันธโคตร
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1. เด็กชายจิระเดช  หนองเหล่า
2. เด็กชายวราวุฒิ  สุนาเค้า
 
1. นายรุ่งฟ้า  ศรีอ่อน
2. นางสายบัว  พิมพ์มหา
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายธรรมนูญ  แสนสอาด
2. เด็กชายพุทธคุณ  อ่อนสะอาด
 
1. นายภัทราวุธ  เวทย์วีระพงศ์
2. นายสมศักดิ์  แก่นณรงค์
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กชายพงศ์พล   จงเทพ
2. เด็กหญิงสิริธิดา   วิริยะ
 
1. นางจุฬาพร   ภักดี
2. นางสาวทัศนีย์  วงค์นรา
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายภานุพันธ์  แสงสุข
2. เด็กชายเพชร  ภาคะ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายภาณุพงษ์  หาปัชชา
2. นายไชยณรงค์  ศรีพุทธ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสิริยากร  ทาศิริ
2. นางสาวเกศินี  สะตะ
 
1. นายสุระ  น้อยสิม
2. นางสาววาทินี  บัวพัฒน์
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกาญจน์   กองสมบัติ
2. นายสุภัค  นาคทองคำ
 
1. นางนิตยาพร  กินบุญ
2. นายศรุต  จิตติธำรงเดช
 
351 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายพงศกร  แว่นใหญ่
2. นางสาวรุ่งฤดี  ภู่สว่าง
 
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นายสราวุธ  ศรียางนอก
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายกิตติภณ  พงษ์ภักดิ์
2. นายเรืองรุชติ  ลาดโลศรี
 
1. นายวีระพล  เจริญชนม์
2. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 1. เด็กชายคมสันต์  จันทึก
2. เด็กชายนิเวศน์  เที่ยงตรงจิตร
 
1. นายพจน์  ชมภูวิเศษ
2. นางสาวณัฏยา  เวียงเหล็ก
 
354 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กชายภาสกร  ทรงยินดี
2. เด็กชายสุรกาญจน์  อุทัยเต
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงชนพศุตฆ์  ปลัดขวา
2. เด็กชายธรณ์ธันย์  บุตรชารี
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางชนัญณิช  รัตรองใต้
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นายณัฐกิตต์  แน่นอุดร
2. นางสาวเบญจวรรณ  วันวิเศษ
 
1. นางธิดารัตน์  ใจสุข
2. นางสาวอมรรัตน์  จุมพล
 
357 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. เด็กชายรังสรรค์  แก้วคูนอก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กฤตเวทิน
 
1. นายอดุลย์  ไชยเสนา
 
358 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายธนายุทธ  คำภูแสน
2. นางสาวรุจิษยา  อาษาสนา
 
1. นายจักรพงษ์  อามาตย์สมบัติ
2. นายชัยวิชิต  สุวรรณเรือง
 
359 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายจิระพงศ์  พรมคำน้อย
2. นายนราธิป  คำควร
 
1. นายอำนาจ  พรหมใจรักษ์
2. นายกฤติเดช  จันทร์เพ็ง
 
360 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  กริ่งสันเที๊ยะ
2. นายเสฎฐนันท์  ยอดมานะพงศ์
 
1. นายขวัญชัย  หายหัตถี
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
361 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายรักสิทธิ์  ดวงท้าวเศษ
2. นางสาวแพรวา  กล้าหาญ
 
1. นางสาวชนัญณิช  รัตรองใต้
 
362 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาววรีวรรณ์  ศิลาสูงเนิน
2. นางสาวสุทธิวรรณ  วาสนะสถิตย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงค์
 
363 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. เด็กชายรัตนชัย  ศรีพุทธ
2. นางสาววรรณพร  อุตตะมะ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
364 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกิจ  คำภูธร
2. เด็กชายเอกนรินทร์  มาศงามเมือง
 
1. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
2. นางณัฐภัสสร   เพชรธนกุล
 
365 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงลลิลทิพย์  จันทปัญญา
2. เด็กหญิงอารยา  สร้อยหิน
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
366 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพิชา   เหลาเพ็ง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ก้อมมังกร
 
1. นางนิตยาพร  กินบุญ
2. นายสาคร   ชำนาญพล
 
367 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ขีดเข้ม
2. เด็กหญิงพรทิพย์  มิเถาวัลย์
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
368 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายกรวีร์  ศรีคราม
2. นายภาณุ  วงษ์ทรงยศ
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นางสาวอิสราภรณ์  พรเพ็ง
 
369 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายธีระเดช  ตุงชัยภูมิ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  นนทะศรี
 
1. นางตุรกี  สมสา
2. นางอนุธิดา  ทองรักษ็
 
370 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายชาคริต  ทาพิลา
2. เด็กชายธวัชชัย  สินธพ
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
371 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายถิรวัฒน์   พงษ์สิมา
2. เด็กชายศุภกิจ  เกียรติวงศานนท์
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์นอก
2. นางธรรมมาภรณ์  พิณรัตน์
 
372 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา  ละว้า
2. เด็กหญิงพริมวดี  บุญทรง
 
1. นายวีระพล   เจริญชนม์
2. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
 
373 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงธนาพร  ศรีโชติ
2. เด็กหญิงประภาวดี  เชื้อหมอดู
 
1. นายบุญจันทร์  ก้านอินทร์
2. นางสาวศิรินภา  แวงชัยภูมิ
 
374 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   พระลับรักษา
2. เด็กหญิงนันท์นภัส   เวียงผดุง
 
1. นางวิลาสินี  โพธิ์นิล
2. นายศุภกิตต์  ใจเอ็นดู
 
375 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายพิสิฐพงศ์  ยืนอ๊อด
2. เด็กชายอนุชิต  ทบประดิษฐ์
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
376 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายนราวิชญ์  กองแก้ว
2. เด็กชายรัฐกร  ปัจจุทรา
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
377 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดสบาย
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ลามี
 
1. นายอาทิตย์   อายุโย
2. นายวรวุฒิ  กกขุนทด
 
378 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นางสาวสุดารัตน์  นาสิงคาร
2. นางสาวอริสรา  มีคำ
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
379 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  ภักดีวัน
2. นางสาวศิริพร  ดอนน้ำขาว
 
1. นายปัฐฏิพนธ์  นนทะโคตร
2. นายสาคร  ชำนาญพล
 
380 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายปกรณ์  ตึกขาว
2. นายวงศธร  เชิดสูงเนิน
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
2. นางสาวเกศวภรณ์  ต้องโพนทอง
 
381 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายคมเพชร  มีทรัพย์
2. นายศราวุธ  โพธิ์ภูมี
 
1. นางปาริฉัตต์  ไวคำ
2. นางสาวดวงใจ  มาตรวังแสง
 
382 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  ดอกนารี
2. นายสิทธิพงษ์  บับพาน
 
1. นางวิทชรียา  ทองผาย
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
383 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชลันธร  ชูนามะ
2. นางสาวญาสุภิมนต์  จันทร์เอี่ยม
 
1. นางชลี  ใจอ่อน
2. นางสุรีรัตน์  พุทธารักษาพิทักษ์
 
384 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายคมสัน  เคนานัน
2. นางสาวอภิสรา  พละศักดิ์
 
1. นายนิรมิตร  นามวิจิตร
2. นางสาวอรุณี  ทัพซ้าย
 
385 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชนกชนม์  ถนอมเลี้ยง
2. นายพุทธินันท์  คำแหงพล
 
1. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
2. นางนวรรณ์ชนก  ต้นกันยา
 
386 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวพัชราภา  คำแท่ง
2. นายอนุวัต  แสงเงินรอด
 
1. นายวีระพล   เจริญชนม์
2. นางสาวธนัญชา  พิทยาเสถียร
 
387 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ท่าสะอาด
2. นายพงษ์พัฒน์  ต้นงาม
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
 
388 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายธนาการ  โทอึ้น
2. นายสุธารา  แก้วพิภพ
 
1. นายพรพนา  พาโคกทม
2. นางสุนันทา  ดีมาก
 
389 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธีรพัฒน์  เชาว์อรัญ
2. นายภัทรพล  เวียงนนท์
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
2. นายฐากูร  บุญสาร
 
390 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายสตางค์   ไสวงาม
2. นายอภิวิชญ์  พวกเมืองพล
 
1. นางมัณฑนา  เสาหล่อน
2. นางสาวชนัญณิช  รัตรองใต้
 
391 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณัฐดนัย  แดงน้อย
2. นางสาวนารีรัตน์  ผลทิพย์
 
1. นายกิตติพงษ์  จรัญศิริไพศาล
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงค์
 
392 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวสุจิรา  พงษ์โคกสี
2. นางสาวสุธิดา  เกตุทิพย์
 
1. นายสุระ  น้อยสิม
2. นางสาวศรัญญา  แก้วหาญ
 
393 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. เด็กหญิงมณฑิรา  บัวโพธิ์
2. เด็กหญิงศิริกมล  ยอดสุวรรณ
3. เด็กชายศิวกร  ศิริวงศ์ไพศาล
 
1. นายปุญญพัฒน์   ชัยวงษา
2. นางนิตยาพร  กินบุญ
 
394 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  โลสิลา
2. เด็กหญิงวรนันท์  แสนพล
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  บุญฤทธิ์
 
1. นายอาคม  ศรีวะโสภา
2. นางนารีรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
395 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวชรินรัตน์   แย้มศรี
2. นางสาววราภรณ์  โคตรดง
3. นางสาวสิโรชา  แก้วบุญเรือง
 
1. นางธิดารัตน์   ใจสุข
2. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
 
396 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สอนทา
2. เด็กหญิงพิยดา  ป้องชารี
3. เด็กชายวีรชล  ดงแสง
 
1. นางสาวชนัญณิช  รัตรองใต้
2. นางสาววัชราภรณ์  ชาวงษ์
 
397 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  จันทศรี
2. เด็กชายประสิทธิพงษ์  ประถาทะยัง
3. เด็กหญิงสุชาดา  นาคูณ
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
398 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นางสาวณัฐริกา   พิกุล
2. นายธนภัทร  สารวงษ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  แก้วไพรทูลย์
 
1. นายวีระชน  แสงศรีเรือง
2. นางสาวปรียานันท์  อัครวงศ์
 
399 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกนกวรรณ  สีหาบง
2. นางสาวปฐิมา  บุพผา
3. นายศิขรินทร์  จันดาอ่อน
 
1. นายทองสิทธิ์  กิติราช
2. นางสาวปิยะพร  พุ่มจันทร์
 
400 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจิรวัฒน์  จรูญแสง
2. นายธีรภัทร   ป้องทัพไทย
3. นายศตวรรษ  แสงทอง
 
1. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
2. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
 
401 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณฐกฤต  เชื้อจีน
2. นายนราธร  ยอดสง่า
3. นางสาวศจี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
2. นายนพคุณ  สืบเลย
 
402 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายกิตติภูมิ  รัตนประกอบ
2. นายชิตพล  ดวงพาบัน
3. นางสาวลักขณา  ผาสุก
 
1. นางลักษเดือน  สนทอง
2. นายอนุสรณ์  ปินใจยศ
 
403 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 1. นายธนพล  ฉายทอง
2. นางสาวพัชรินทร์  หงษ์อินทร์
 
1. นายสุริยา  งามเจริญ
 
404 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาววราพร  ศรีนารถ
2. นายศราวุฒิ  เหล่าจำปา
 
1. นางนิตยาพร  กินบุญ
2. นายศรุต  จิตติธำรงเดช
 
405 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวชญานิษฐ์  วงษ์ชารี
2. นายธนพงศ์   ไชยแพน
 
1. นางนันทนา  บุรีจันทร์
2. นายจักรพงษ์   แผ่นทอง
 
406 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวคมคาย  จันทรส
2. นายพีรพล  สดทรัพย์
 
1. นายวีระพล   เจริญชนม์
2. นายทัพเทพ  คงวิเชียร
 
407 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นายพลวัต  ขุนจร
2. นายวัชระ  ลาน้ำเที่ยง
 
1. นายประกาศิษย์  แทบมะลัย
2. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
 
408 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายพชธกร  พุทโธวาท
2. เด็กชายพีรพล  ลุนหงศ์
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  แสงกระสินธุ์
 
1. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2. นายขวัญชัย  หายหัตถี
 
409 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายชาญวิทย์  จันทร์โท
2. เด็กชายธีรภัทธิ์  มาศยะ
3. เด็กชายเอกรินทร์  ศิริบุรี
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายกวีพงษ์  อบมาลี
 
410 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาขามวิทยายน 1. เด็กชายธนพัฒน์  เพสารี
2. เด็กชายปิติวัฒน์  ขวาไทย
3. นายเกียรติยศ  น้อยคูณ
 
1. นางสาวสุขกัญญา  มูลสัน
2. นายศิรวัฒน์  ศรีหาคำ
 
411 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. เด็กชายวงษกุล  พรหมจันทร์
2. เด็กชายวุฒิชัย  ไทยทองหลาง
3. เด็กชายศิขรินทร์  อุนทะวงษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นายจีรวัชร์  หลานวงศ์
 
412 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายกิตติกวิน  ฤทธิ์ลือไกล
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ชุมแวงวาปี
3. เด็กชายพงศภัค  พลเยี่ยม
 
1. นายเรืองสิทธิ์  นามกอง
2. นายโยธิน  ธีระนันท์
 
413 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายจิรายุ  สุจริต
2. นายพรพระนาย  พรมนอก
3. นายอชิรวิชญ์  แสนวงษ์
 
1. นางพชิรารัตน์  ศิริปุณยนันท์
2. นายวรวัฒน์  ทิพย์วัฒน์
 
414 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายศรายุทธ  ยักขลา
2. นายเกริกวิทย์  พรมราช
 
1. นายชัชวาล  วงคำซาว
2. นายรักษพงศ์  สุรพล
 
415 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวกีรติกรณ์  คะบุตร
2. นางสาวรวงทอง  ขวัญทรง
3. นางสาววราภรณ์  เจ็กรักษ์
 
1. นางทิวาภรณ์  เลิศวีรพล
2. นายจีรวัชร์  หลานวงศ์
 
416 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายธนชาติ  ชาติพหล
2. นายธนากร  ขำวุฒิ
3. นายนิธิ  ตรีธัญญา
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นายประดินย์  สนิทสิงห์
 
417 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ดีโนนโพธิ์
2. เด็กชายรัชชานนท์  หมวดสุคนธ์
3. เด็กชายเตชวิทย์  วงษาซ้าย
 
1. นายชาตรี  ขุนภักดี
2. นางสาวอุไร  ทองดี
 
418 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงจีรประภา  ขุนตา
2. เด็กหญิงณัฏฐกมล  เหล่าสกุลพร
3. เด็กหญิงบุษรา  แลกลาง
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
419 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. เด็กชายวิสา    เหลืองศุภบูลย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  ภูมิชัย
3. เด็กชายอาทิตย์   ฝ่ายที
 
1. นายปรียานันท์  อัครวงศ์
2. นายวีระชน  เเสงศรีเรือง
 
420 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายณฐกฤต  เชื้อจีน
2. นายนราธร  ยอดสง่า
3. นางสาวศจี  สุขสวัสดิ์
 
1. นายนพคุณ  สืบเลย
2. นายโกมล  ศิริวัฒนกุล
 
421 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกนกวรรณ  ไชยเดช
2. นางสาวกันยารัตน์  โสภาวนัส
3. นางสาวกิตติยา  เรืองยศ
 
1. นายอลงกรณ์  บุตรกสก
2. นายเฉลิมเกียรติ  ถีอาสนา
 
422 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 1. นายกฤษณะ   กุยแก้วพะเนาว์
2. นายนครินทร์  ขุนศรีภิรมย์
3. นางสาวมณีรัตน์  สุพิมพ์
 
1. นายวีระชน   แสงศรีเรือง
2. นางสาวปรียานันท์   อัครวงศ์
 
423 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล 1. เด็กชายชนินท์  ลาดบัวขาว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ราชแสง
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  อุดทาทอง
 
1. นางสาวอรวรรณ  สุวรรณเพ็ง
2. นายเอนก  สุดใด
 
424 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชริดา  พิศวงษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  พานนนท์
3. เด็กหญิงสุภนิช  จันดอน
 
1. นางสุดา  เถาว์ทิพย์
2. นางสาวประไพวรรณ  พุทธโฆษ์
 
425 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 1. นายชัยพิชิต  ศิริจันโท
2. นายวุฒิชัย  ทองสิทธิ์
3. นายสันติ  ลาเบิดโฮเวอร์
 
1. นายโชคดี  วงษ์หาญ
2. นางสุกัญญา  พักวัน
 
426 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายการิน  นาคทวง
2. นายปิยราช  หนองน้ำ
3. นายวิชานนท์  คำมูลแสน
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นางสำราญ  ใจเที่ยง
 
427 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายจักรพันธุ์  พวงอ้อ
2. นายวันชัย  สำรวมจิต
3. นายศุภกิจ  หล้าภา
 
1. นายมีรัตน์  ฆ้องคำ
2. นายไพบูลย์  มุมอ่อน
 
428 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. นางสาวจันทิมาพร  สมบูรณ์
2. นางสาวเกตไพลิน  ราศรี
3. นางสาวเบญจมาศ  ฤทธิ์ศรไกร
 
1. นางเบญจพร  ตังคณิตานนท์
 
429 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจักริน  ธาตุดี
2. นายสหรัฐ  ทองรักษ์
3. นายอภิสิทธิ์  ไสยกิจ
 
1. นางสาวเกศสุดา  จันเทร์เจริญ
 
430 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนพร  จันเสน
2. นายศิลประดิษฐ์  ทองเบ้า
3. นายอนุชา  ยศภา
 
1. นายสมบูรณ์  วงวิลาศ
2. นายเอกชัย  ไชยรัตน์
 
431 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 1. นายพุทธมนต์  สะตะ
2. นายฤทธิกานต์  ผ่องคำพันธ์
3. นายอิศเรศ  สุดสา
 
1. นายวิเชต  ศรีทองคง
2. นายอภิวัฒน์  ศรีสงค์
 
432 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นายทสพร  คนสันต์
2. นายสุรชัย  โชกศรี
3. นายอานนท์  ฤทธิเดช
 
1. นายสมพร  รัตนวัตร์
2. ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์  คุณกัณหา
 
433 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. เด็กชายนุติ  อุปฮาด
2. เด็กชายมนูญ  จันทรพิทักษ์
3. เด็กชายศุภกิตติ์  รัดสีวอ
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
434 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงนิภาธร  ขำตรี
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญนาง
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  หินปู่เปี้ย
 
1. นางจารุวรรณ  เวียงเหล็ก
2. นายปาณท  เวียงเหล็ก
 
435 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. เด็กชายธนบูรณ์  นุ่นโพน
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   อันทะถา
3. เด็กชายพีระวัฒน์  ชาภักดี
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
436 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวนุชนาต  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสุภนิดา  ศรีกัน
3. เด็กหญิงอณัญญา  คำสอนทา
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
437 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. เด็กหญิงนริศรา  ชยมชัย
2. เด็กหญิงผกามาศ  จันทร์หนูวงษ์
3. เด็กหญิงวิกานดา  หล้ามาชน
 
1. นายสมชาย  หาดวรรณ์
2. นายพิเชฐ  ประภาการ
 
438 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1. นายปรเมศวร์  มะโนวรรณ์
2. นายภานุวัฒน์   มุงคุณ
3. นายมงคล  แตงลี่
 
1. นางสังวาลย์  โนนลือชา
2. นางสาวอนงค์  แก้วมืด
 
439 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 1. นางสาวศาวิกา  สุกสัตย์
2. นายอดุลย์  โสดา
3. นางสาวอรญา  กันหา
 
1. นางมณเทียร  สุริยา
2. นางมะลิวรรณ  ทองคำ
 
440 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 1. นางสาวฐิติยา  อุปฮาด
2. นายปัญญาวุธ  แข็งขัน
3. นางสาวเบญจมาศ  คาดปัว
 
1. นางสาวเพ็ญแข  ประทุมชาติ
2. นางสาวจิราพร  วรรัตน์
 
441 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติชญา  เหล่าสูงเนิน
2. นางสาวณัชชา  แซ่เตียว
3. นางสาวสุนิษา  บุญมี
 
1. นางอุษา  ถือสิกขา
2. นายสุพิส  ถือสิกขา
 
442 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพล 1. นางสาวพรพิมล  แจ้งสูงเนิน
2. นางสาวศิรินภา  มั่งสมบัติ
3. นายองอาจ  เมืองขวา
 
1. นายพิเชฐ  ประภาการ
2. นายสมชาย  หาดวรรณ์
 
443 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมนมณี  สีแสง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โยธานัน
3. เด็กชายวีรวิชญ์  พระพรมทวีสิน
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  นาผม
5. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีวิชัย
6. เด็กหญิงแพรวพรรณ  แก้วก่ำ
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางสุดา  เถาว์ทิพย์
3. นางรัตนาภรณ์  พูนพัฒนาชัย
 
444 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงจินดา  ภักดีสีทอน
2. นางสาวนัยนา  พิมพ์สิงห์
3. นางสาวนิตธิพร   เสนเหลา
4. นายปิติกร  คำเรืองศรี
5. เด็กหญิงรัชนี  คำหา
6. นายสหรัฐ  อุดเลิศ
 
1. นางธัญชนก  สทัานพบ
2. นางสาวสุวรรณา  นาเมืองจันทร์
 
445 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายธนากรณ์  จันทะกล
2. เด็กหญิงบุตรนภา  พานโคตร
3. เด็กหญิงปริญญาพร  แสงทวี
4. เด็กหญิงพิจิตรา  สิงห์น้อย
5. เด็กหญิงวิภาวี  พานโคตร
6. เด็กหญิงอมรรัตน์  พรสวัสดิ์
 
1. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
3. นางกอบกุล  ใจป้ำ
 
446 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  รวงผึ้ง
2. เด็กชายพงษ์สธร  จำปากัญยา
3. เด็กหญิงสุพรรณี  จันทร์สระบัว
4. เด็กหญิงหทัยรัตน์  จารึก
5. เด็กชายอิทธิพล  แสงจันทร์
6. เด็กหญิงแก้วนภา  เศษวันโคตร
 
1. นางโสภิดา  รักษาบุญ
2. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
 
447 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมสา
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุขแท้
3. เด็กชายวรวุฒิ  คำพิทูล
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  กองกะมุด
5. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สอน
6. เด็กหญิงอักศรา  วิชุมา
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
3. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
 
448 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวจรัสพร  บุตรจันทร์
2. นายศักดิพจน์  บุตรจันทร์
3. นางสาวสุภาภรณ์  ผิวขาว
4. นายอิทธิพล  เจริญพร
5. นางสาวอุษณีย์  หล้าสีดา
6. นางสาวอโรชา  ทีน้อย
 
1. นางวนิดา  วิไลพงษ์
2. นางเพียงพิณ  ศรีสุระ
 
449 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. นายกฤษดา  ศรีชัย
2. นางสาวณัฐมล  อามาตย์
3. นางสาวพัชรินทร์  ปัญญาพิมพ์
4. นายวิรัตน์  หล่อคำ
5. นางสาวสุกัญญา  อัสสาภัย
6. นางสาวอังคณา  กระจ่างศรี
 
1. นางจันทรพร  เกตพิบูลย์
2. นางสุดา  เถาว์ทิพย์
3. นางรัตนาภรณ์  พูนพัฒนาชัย
 
450 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวชิดชนก  เจ็กนอก
2. นายณัฐพงษ์  วงษ์สิงห์
3. นายต้นตระการ  รุณนากัน
4. นายมนัส  เลดา
5. นายอดิศร  ถือสยม
6. นายโชคชัย  คำจันทา
 
1. นางปรานี  เหล่าจำปา
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
3. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
 
451 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นายชลสิทธิ์  สนธิสัมพันธ์
2. นางสาวพิรดา  ศรีปลาด
3. นางสาวภัสวรรณ  ศรีประย่า
4. นางสาวรัชนีกร  คำโม้
5. นางสาววรางคณา  เนื่องชัยยศ
6. นางสาวสุธารินี  แซ่ตั้ง
 
1. นางนิรชา  แสงกล้า
2. นางภณิตา  ทัพซ้าย
 
452 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายณัฐกานต์  สารสุข
2. นายประเสริฐวิทย์  เฉียวกลาง
3. นายวีระชัย  ขุมดินพิทักษ์
4. นายศราวุธ  วงษ์สิ่ว
5. นายสิทธิโชค  ซื่อตรง
6. นางสาวสุภัทรา  นะลาคุณ
 
1. นางนงเยาว์  ศรีเชียงสา
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
3. นางศรีวรรณ  พันธ์สวัสดิ์สกุล
 
453 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวปณิดา  ชานนท์
2. นางสาวศิริลักษณ์  เฉื่อยกลาง
3. นางสาวอภิริญาพร  ด้วงท้วม
 
1. นายสุชาติ  แสนหล้า
2. นายประหยัด  ศิริจันทร์
 
454 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์เรืองศรี
2. เด็กหญิงวัศยา  คำชู
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  หาญโคกกรวด
 
1. นางอรุณลักษณ์  จตุรบูรณ์
2. นายสุวรรณ  โภคเกาะ
 
455 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลสตรี   มูลกระโทก
2. เด็กหญิงชลลดา   โคตรชุม
3. เด็กหญิงอรพิน   พูลทอง
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางสาวชื่นชม  พระนาศรี
 
456 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทรณี  หวานขม
2. เด็กหญิงภัธทนิกุล  สุพรรณ
3. เด็กชายเจณวิทย์  ศรีคุณ
 
1. นายจักรพันธ์  ทองผาย
2. นางมิ่งขวัญ  วงศ์สุรินทร์
 
457 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สีกะแจะ
2. เด็กหญิงณัฐชนน  จอมคำสิงห์
3. เด็กหญิงดมิสา  ชื่นปรีชา
 
1. นางโสภิดา  รักษาบุญ
2. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
 
458 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวณาตญาณี  ทูลธรรม
2. นางสาวธิดาชนก  จุ้ยหมื่นไวย
3. นางสาวปาริชาติ  สามเมือง
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นางสาวชญาณิทิพย์  บุญลบ
 
459 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ซาสำโรง
2. นางสาวจิราวรรณ  สุดทอง
3. นางสาวพรพิมล  หมื่นภักดี
 
1. นางสุกัญญา  แมงไธสง
2. นางจุฬาพร  ภักดี
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ใจอดทน
2. นางสาวนิรมล  รอดฉัยยา
3. นางสาวพิลาวรรณ  คงพิลา
 
1. นายเกรียงไกร  มุลทากุล
2. นางรัตติยา  เอกปริญญา
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นางสาวปานชนก  มูลมั่งคั่ง
2. นางสาวพรรษชล  มณีทับ
3. นางสาวศศิธร  จิตรกล้า
 
1. นางศิริกุล  เทศเรียน
2. นางพัชนี  มหาโพธิ์
 
462 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวปิยะธิดา  พลโยธา
2. นางสาวพรทิพย์  ราชโยธี
3. นางสาวเทพน้อย  จิดารักษ์
 
1. นางมธุรส  คำสะอาด
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
463 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศศิธร  กิมัง
2. เด็กหญิงสิริกัลยา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  โทนหงษา
 
1. นางสาวทัตินา  อินทิแสน
2. นางประทุมมา  มั่นใจ
 
464 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กชายนนทชัย  แนววิลัย
2. เด็กชายนวพล  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  ประทุมเงิน
 
1. นางทัศนีย์  งามสมหาญ
2. นางสาวพัชรา  บุพิ
 
465 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชลพอง
2. เด็กหญิงวารีรัตน์   อ่องกลิ่น
3. เด็กชายอรรคราธร  ศรีเคนา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นายวินิตย์  นาสถิตย์
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงธัญวรรณ   เทินไพร
3. เด็กหญิงพรพิมล   บุญรักษา
 
1. นางธาริณี  หินโน
2. นางทองพัตร  ทันที
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองดี
2. เด็กชายภานุพงศ์  แก้วแสนคำ
3. เด็กหญิงลภัสชฎา  พรมโยธา
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นายปราโมทย์  พูนปริญญา
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นางสาวนุชนาถ  ชาเครือ
2. นางสาวรมย์ธีรา  แรงแก้ว
3. นางสาวสุนิสา  แก้วขาว
 
1. นายวีระพล  จันทร์ศิลา
2. นางสุภาพร  พิศฐาน
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัญจาศึกษา 1. นายธนายุทธ  แซ่เอียว
2. นายนันทวัฒน์  ผึ่งผาย
3. นายไตรภพ  บัวเย็น
 
1. นายทวี  พาเมืองพล
2. นางสมจิต  ศิริกาญจนพงศ์
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจามรี  ศรีกุลวงษ์
2. นายลือชา  ปัสสาวะกัง
3. นางสาววิภารัต  กลั่นตระกูล
 
1. นายกิตติภณ  โยธาภักดี
2. นายสมพร  จุไธสง
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนิภาพร   บุตรลาเพ็ง
2. นายพุทธพนธ์   สาขา
3. นายศราวุฒิ  ศรีอาษา
 
1. นางสาวเอื้อมพร  พิมพ์ไกร
2. นางสุภัทรา   ชีกว้าง
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวภัทรธีรา  บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวรัฐชา  โคตรนรินทร์
3. นางสาวศิริเกษิณี  คำมีหอม
 
1. นางสาวชิดนภา  ศรียา
2. นายอาคม  นิธิรุจโรจน์
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. เด็กหญิงชฎาภา  ทะเรรัมย์
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  มณีวงษ์
3. เด็กหญิงสุมินตา  กิ่งจอหอ
 
1. นางสุพัตรา  อุดม
2. นางอรุณี  โสภา
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  ประนิทา
2. เด็กหญิงวรรณภา  จันทะนาข่า
3. เด็กหญิงอภิญญา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายธราธร  วิเศษชาติ
2. นางสาวสุทธิดา  ไทยอ่อน
3. เด็กหญิงอาทิมา  แจ่มโนนคูณ
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงจินตหรา  แสงนาค
2. เด็กหญิงปิยะพร  โอโน
3. เด็กหญิงเกศกนก  เพียงขุนทด
 
1. นางจิราพร  บุญเต็มสุข
2. นางสาวมณีรัตน์  อินทรา
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 1. นางสาวชนิดา   บุตรเวียงพันธ์
2. นางสาวลลิตา  โสภาทุม
3. นางสาววิมลสิริ  ภูมิเวียงศรี
 
1. นางดุษฎี  แสนหล้า
2. นางเอื้องบุษบา  ชำนาญพล
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1. นางสาวดวงกมล  สินเทา
2. นางสาวปริศนา  อัคฮาด
3. นางสาวรัชฎาพร  ศรีปานวงศ์
 
1. นางสุพัตรา  อุดม
2. นางอรุณี  โสภา
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวกัญจนพร  ปัจจุโส
2. นางสาวจุฑามาศ  สารสมัคร
3. นางสาวนงคราญ  แสนสุง
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นายประดิษฐ์  บุญสุวรรณ
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวจันทร์จิรา  น้อยศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  ไมคามิ
3. นางสาวพนัดดา  พลเดชา
 
1. นางนราวดี  วงศ์กิ่งคำ
2. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นางสาวจิตสุภา  อิติปิ
2. นางสาวจิราวรรณ  มาตาเบ้า
3. นางสาวธันยพร  มาตย์นอก
 
1. นางสุวิมล  เชื้อเจ้าทรัพย์
2. นางสาวอินทวรรณ  เชื้อเจ้าทรัพย์
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวณัฐกมล  พุทธเสน
2. นางสาวน้ำทิพย์  พรสุข
3. นางสาวเกศมณี  สุทุม
 
1. นางกานต์ชนา  สายทองยนต์
2. นางสายสุณี  จิตต์เอื้อ
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. เด็กชายกฤษดา  น้อยชัย
2. เด็กหญิงวันวสา  สุวรรณขวา
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สีหนองโคตร
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นางยุพิน  ลุนบง
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กหญิงนุสรา  ถมมา
2. เด็กหญิงปราณปรียา  จันทศิลป์
3. เด็กหญิงพิจิตรา  สุรวาจากุล
 
1. นางศศิเกษม  ปัญญายาว
2. นางพัชรินทร์  เนตรพระ
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ยันต์สา
2. เด็กหญิงพนาวรรณ  หนูพวก
3. เด็กหญิงพิยดา  เถาทิพย์
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สุนสุข
2. นางสาวอัจฉรา  สอนโว
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงญาตาวี  ยอดพุทธ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สำนักโนน
3. เด็กหญิงลักษิกา  กรณีสุข
 
1. นางเจริญศรี  ชูถิ่น
2. นางกัลยา  ดีงาม
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1. เด็กหญิงชมัยภรณ์  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  ชาติมนตรี
3. เด็กหญิงนริศรา  ทับทิมใส
 
1. นางมณีรัตน์  สุพิมพ์
2. นายปราโมทย์  ศรีชมชื่น
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นางสาวธัญญลักษณ์  ภู่มณี
2. นางสาวภาวิณี  วงษ์กันหา
3. นางสาวสุพัชญา  สมีแจ้ง
 
1. นางนงลักษณ์  สุธัมมา
2. นางปราณี  เถาหมอ
 
489 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นางสาวณัฐนิชา  กล้าพระจันทร์
2. นางสาวธัญสุดา  จินาย
3. นางสาวพัชราภา  หนูกึง
 
1. นางทิพาพรรณ  ล่ามสมบัติ
2. นางบุษบง  นิรันต์สุข
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วพิทยาคม 1. นายนัฐพงษ์  หนูพวก
2. นายปรัชญา  พักษร
3. นางสาวอัจฉราพร  สิงห์อาษา
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สุนสุข
2. นางสาวนิชาร์  ขุนศรี
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 1. นายนัทธพงศ์  กุดภูเขียว
2. นายภาณุพงศ์  อุดม
3. นางสาวยลลัดดา  เหลาหา
 
1. นางงามพิศ  ศรีเฉลา
2. นางสาวปาริชาติ  อังกาบ
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กหญิงจินตปาตี  น้อยตำแย
2. เด็กหญิงชลธิชา  สาครวงษ์สุริย์
3. เด็กหญิงชลธิณี  สุขปะทัง
 
1. นางสาวสุธิตา  ธีระตระกูล
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  วงษ์ชัยยา
2. เด็กชายนรวิทย์  ขานรินทร์
3. เด็กหญิงประทุมวรรณ  แก้วมูลมุข
 
1. นางวันทนีย์  กลัดอ่ำ
2. นางสาวศศิธร  วิชัยวงค์
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. เด็กหญิงจริญญาณี  นวลจันทร์
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  เจนชัยภูมิ
3. เด็กหญิงสุพรรณ  ผามี
 
1. นางรัชนี  หล้าจาด
2. นางสมหวัง  ยศเรือง
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงชลดา  บริบูรณ์
2. เด็กหญิงชลลดา  ธงชัย
3. เด็กหญิงพัชริดา  ขันทอง
 
1. นายสุริยะ  ลุนบง
2. นางยุพิน  ลุนบง
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวกานต์ธิดา  ศรีเมืองบุญ
2. เด็กหญิงจีระดา  คำทุ่น
3. เด็กหญิงศิรัณญา  ชินธรัณเศรษฐ์
 
1. นางอนุตร  ปลั่งศิริ
2. นางศิริมา  วัชระศิริบรรลือ
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐณิชา  จำปา
2. นางสาวพรพิมพ์  ทวีศักดิ์
3. นางสาวมาวารียา  ศรีสด
 
1. นางเทพปราณี  ลิ้มมานะสถาพร
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายชุมแพ  ฤาชา
2. นางสาวทิพธัญญา  บุญลาภ
3. นางสาวพัชรีภรณ์  ศรีหาวัฒน์
 
1. นางสมหวัง  ยศเรือง
2. นางรัชนี  หล้าจาด
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายทรงพล  วรพงษ์
2. นางสาวมลิษา  คำชนะ
3. นางสาวเหมือนฝัน  สีม่วง
 
1. นางสาวศันสนีย์  รัตนถา
2. นางมณีรัตน์  บริบูรวัฒน์
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  โพธิ์ศรีขาม
2. นางสาวอัจฉราพร  คำด้วง
3. นายเริงชัย  ทบบิด
 
1. นางพวงเพ็ชร  อััคคะ
2. นางมาลี  ร้อยดา
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 1. นางสาวปริฉัตร  นาปาน
2. นางสาวภัทราภรณ์  สกิดขวา
3. นางสาวมีนตรา  ศรีชัยภูมิ
 
1. นายปริญญา  มัจฉา
2. นางสาวสิริโสภา  ดวงแก้ว
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  นามมนตรี
2. นางสาวสรินดา  อัตถาชน
3. นางสาวเสาวนิต  ชาวขุนทด
 
1. นายทศพล  บุตรดา
2. นางพชรกมล  ปีนะเก
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  บุญมา
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  เศรษฐี
3. นางสาวสุธิดา  สินทบ
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อิทธิแสน
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นายชัยยศ  คำมี
2. นางสาวสโรชา  เครือภักดี
3. นางสาวเบ็ญจพร  ลาสา
 
1. นางกัลยา   ทองอ้วน
2. นายไพบูลย์  ทองอ้วน
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นางสาวกันทิมา  กองอ้น
2. นางสาวปิยฉัตร  ชมพุฒ
3. นางสาวไอลดา  สิงห์น้อย
 
1. นางประไพ  สุโพธิ์ชัย
2. นายธัญญา  ศรีสูงเนิน
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. เด็กหญิงชญานุช  กงนะ
2. เด็กชายชัยพล  อุไรล้ำ
3. เด็กหญิงอธิชา  ผิวขำ
 
1. นางมธุรส  คำสะอาด
2. นางอนุรักษ์  ชาตาดี
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นางสาวกรรณิกา  วิบูลกุล
2. นางสาวมณีนุช  อุดมลาภ
3. นางสาววรางคณา  ศรีวิชา
 
1. นางนุชนาถ  ธนภูมิชัย
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นางสาวมินตรา  พุทธิวงษ์
2. นางสาววิภาดา  นาดี
3. นางสาวอภิญญา  ประเสริฐ
 
1. นางพชรกมล  ปีนะเก
2. ว่าที่ร้อยโทสุนทร  บุญเยี่ยม
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 1. นางสาวนิตยา  กุลวงษ์
2. นางสาวสิราวรรณ  เศษวิสัย
3. นางสาวสิรินาถ  บาคะรม
 
1. นางสาวกรรณิกา  มาตย์นอก
2. นางสาวณัฐิดารัตน์  อินทิแสน
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  มูลเมือง
2. นางสาวธัญชนก  จันทร์โนนแซง
3. นายศุภฤกษ์  โคตรชุม
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยะเวช
2. นางอุไร  ครองผา
 
511 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 1. นางสาวดวงแก้ว  จันขามเรียน
2. นางสาวธิวาพร  พันสนิท
3. นางสาวเพชรา  มณีจักร
 
1. นางสุภาพร  สางห้วยไพร
2. นางสาวบุศราวัลย์  ชูภักดี
 
512 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ชอบค้า
2. เด็กหญิงวราทิพย์  พลยุทธ
3. เด็กชายอานนท์  กองกูณฑ์
 
1. นางสาวพีรดา  เนื่องอาชา
2. นางสาวดวงพร  มีนา
 
513 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนา  ชัยศักดิ์หาญ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  แวงยางนอก
3. เด็กหญิงพัชรีพร  บุญทะมาตย์
 
1. นางเบญจมาศ  ทัณฑลักษณ์
2. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
514 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวกรรณิกา  ปลัดกอง
2. นางสาวบุญฑริก  มุมธุลี
3. นางสาวสุธาวัลย์  บาแง
 
1. นายสุนันท์  คำภูมี
2. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
515 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1. เด็กชายภูวนาถ  โพธิกัญยา
2. เด็กชายวาทิศ  จันทร์เหนือ
3. เด็กชายเมฆรินทร์  เอิกเกริก
 
1. นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรสีเขียว
 
516 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายธีรพงษ์  ตรีเดช
2. นายเกียรติศักดิ์  ไปใกล้
3. นายไชยวัฒน์  ชูสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
2. นางสุนีรัตน์  สุทธิแพทย์
 
517 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. นางสาวจุรีรัตน์  เยือกเย็น
2. นางสาวปิยะฉัตร  เรียนทิพย์
3. นางสาวสโรชา  ทำบุญ
 
1. นายสุนันท์  คำภูมี
2. นางสาวธารารักษ์  จันทร์เรืองศรี
 
518 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายภานุวัฒน์  มีศิลป์
 
1. นางรัตนศรี  พรหมใจรักษ์
 
519 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. เด็กชายศรพิชัย  นามจันดี
 
1. นางวาสนา  กำกูด
 
520 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงอรุณโรจน์  ใจดี
 
1. นางสาวพรพิสุทธ์  นารอง
 
521 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  ศิริวรรณา
 
1. นายสุลักษณ์  บุญนา
 
522 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสิรินภา  อุยนา
 
1. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
 
523 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายมนูญศักดิ์   ศรีพารา
 
1. นางสาวนัคมน  กำเนิดหิน
 
524 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 1. เด็กชายสหรักษ์  บัวใหญ่รักษา
 
1. นายสรพงษ์  เชยโพธิ์
 
525 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1. นางสาวแก้วมณี  แพงมา
 
1. นางสาวอภิรดี  จำนงค์ศิริ
 
526 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กชายพงศธร  ปัญญาทอง
 
1. นางสาวศจีมาศ  เพชรประไพ
 
527 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายวรวิทย์  หล่มตาล
 
1. นายภูเบศวร์  พิทยาวัฒนชัย
 
528 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. เด็กชายฉัตรมงคล  มงคลนำ
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
 
529 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. เด็กหญิงภัทลดา  วิเศษศรี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ทองยศ
 
530 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  โทเมือง
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
531 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นางสาวสิริมา  มีใจรัก
 
1. นางฉวีวรรณ  แสนวิเศษ
 
532 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติยา  ทึกทา
 
1. นางพิสมัย  อ่อนตา
 
533 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นางสาวศิริวรรณ  อินเทพ
 
1. นายปิยศักดิ์  บุญกล้า
 
534 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 71.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 1. นายรัฐธรรมนูญ  หล้าดี
 
1. นางวาสนา  กำกูด
 
535 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 74.75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 1. นางสาวทิพย์วรรณ  มณีแฮด
 
1. นายพัชรพงศ์  ขันขวา
 
536 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายไพฑูรย์  กุมแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  ชูสกุล
 
537 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  นิยม
 
1. นางวรัญญา  พลไธสงค์
 
538 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายชัยยุทธ  ลาอ่อน
 
1. นางอุษณีย์  เทพมะที
 
539 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 1. นายพงษ์วรินทร์  คุณชื่น
 
1. นายอรรถกร  โคตนารา
 
540 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. นายทศพล  เลาลาด
 
1. นางสาวภัทรวดี  ศรีรุ่งเรือง
 
541 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม 1. นายภูดินันท์  เอกลาภ
 
1. นายสิทธิศักดิ์  พรมสีแก้ว
 
542 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 1. นางสาวณัฐวดี  แสงเทียน
2. เด็กหญิงอังคาร  นาอุดม
 
1. นางดวงจันทร์  เก้าเกศเกียรติกุล
2. นางสาวจินตนา  เหล็กเจ๊ก
 
543 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพล  จีนเกิด
 
1. นายจิตติศักดิ์  ยุทธสนอง
2. นางตุรกี  สมสา
 
544 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  อินทรกัญหา
2. นายยุทธภูมิ  นาโพนทัน
 
1. นางขนิษฐา  พาเบ้า
2. นางอรุณี  สระมุณี
 
545 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขามแก่นนคร 1. นายพรเทพ  จันทร์เวช
2. นายวราวุฒิ  ทะสูงเนิน
 
1. นายนิกร  สีกวนชา
2. นางสาวสุรภัสสรา  โสใหญ่
 
546 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. นางสาวกัญญณัท  ศรีแก้วจิต
2. นางสาวจักรีวรรณ  ศุภวุฒิ
 
1. นางสาวอรทัย  บุตรหมื่น
2. นายทองสิทธิ์  กิติราช
 
547 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจานศึกษา 1. เด็กชายปรเมศวร์  สิงห์หลอด
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  แซ่เจียม
 
1. นางทิพวรรณ  สุภักดี
2. นางสาวอังค์วรา  บุดดาดวง
 
548 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1. นางสาวจิตนาถ  พงสิมา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวบุณยานุช  จันทะขึ้น
2. นางสาวรุ่งทิวา  สีหานู
 
549 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำพองศึกษา 1. เด็กชายณรงค์  คนซื่อ
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ดาสมกุล
 
1. นางวิภาวี  สร้อยคำ
2. นางสาวศุภธิดา  แสงโทโพธิ์
 
550 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 1. เด็กชายธนากร  เสาร์ศรีรัตน์
2. เด็กชายศุภกร  หลาบหนองแสง
 
1. นางจินตนา  บริหาร
2. นางกัลยาณี  มั่งพร้อม
 
551 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนข่าวิทยา 1. เด็กชายภิวัฒน์  บุญหล่อ
2. เด็กชายอานันท์   แนวกลาง
 
1. นายวันทรงชัย  สระบัว
 
552 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. เด็กชายกฤติกานต์  สิมสา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
553 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กชายธวัชชัย  วงประทุม
 
1. นายสุธิวัส  จันทร์แก้ว
 
554 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพวิทยายน 1. เด็กชายศิวนารถ  แสนสีนาม
 
1. นายธนโอฬาร  ธนพึ่งพงษ์ทอง
 
555 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายไกรสิทธิ์  ครองวงษ์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
556 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1. เด็กชายโตมร  อินทะวัน
 
1. นายศุภมิตร  กาเจริญ
 
557 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายบรรณสรณ์  พลบำรุง
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
558 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายเฉลิมชัย  สกุลครอง
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
559 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นายปิยณัฐ  สงพัด
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นามแสง
 
560 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายอวิรุทธ์  บุตรี
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
561 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอโนชา  เพียเพ็ง
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
562 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ขวัญโพน
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
563 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กชายอรรถวิทย์  โมกขศักดิ์
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
564 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. เด็กชายภูมิอนันต์  พันภูวงศ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
565 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายธนโชติ  สายสมคุณ
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
566 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  บุญประคม
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
567 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายภัทรวิทย์  ศรีกันยา
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
568 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 1. นายเฉลิมชัย  โพธิ์แสน
 
1. นางสาวนางเยาว์  ทองชื่น
 
569 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. นายมนตรี  แก้วสีขาว
 
1. นายบุญเรือง  เศิกภูเขียว
 
570 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1. นายวีระยุทธ  งามจิตร
 
1. นายกฤษฎ์  พีรธนัศสกุล
 
571 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายจิตตินันท์  กวนศรีรักษ์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
572 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. เด็กชายอินธวัช  เอกวงษ์
 
1. นายนพคุณ  นาครินทร์
 
573 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 1. นายวีรพล   นามจันทร์ดี
 
1. นายภิรมย์  พิมวันคำ
 
574 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทะแพง
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
575 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนเหลา
 
1. นายวัชระคัมภีร์  จันทะบุตร
 
576 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเอกรัตน์  ภูนิคม
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
577 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  คืนภูเขียว
 
1. นายเฉลิมชัย  โคตุเคน
 
578 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไผ่ 1. นายจุลจักร  สอนจันทร์
 
1. นายสนั่น  มาลาสาย
 
579 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 1. นายวสันต์  สอนศักดา
 
1. นางสาวเกศแก้ว  นามแสง
 
580 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายอาทิตย์   บุญศรี
 
1. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
 
581 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 78.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. เด็กชายภูวนาจ  ปะวะเค
 
1. นายทศพร  พลธรรม
 
582 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 79.3 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 1. นายพิชญ์  จินดาทิพย์
 
1. นายสิริศักดิ์  ดวงจิตร
 
583 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรวิมลศึกษา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โสเมือง
 
1. นายเฉลิม  นาใจคง
 
584 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำทะเนตร
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
585 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
 
1. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
 
586 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 1. นายธนาธร  ยุทธศิลปเสวี
 
1. นางฉัตรทอง  ดวงลีดี
 
587 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแพศึกษา 1. นายพลวัฒน์   พรมมาวงษ์
 
1. นางสาคร    พันธะลี
 
588 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 1. นายชัยชนะ  เถาทิพย์
 
1. นายนพคุณ  นาครินทร์
 
589 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายวรวิช  ช่างคำ
 
1. นายวิญญู  ผิวรัตน์
 
590 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครขอนแก่น 1. เด็กหญิงกนกพร  หาญสุริย์
2. เด็กหญิงจตุพร  ดาทุมมา
3. เด็กหญิงจันทริยา  ป้องคำสิงห์
4. เด็กชายจีระศักดิ์  สิงห์ศรีดา
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดม
6. เด็กชายชินวัตร  กองศรีผิว
7. นายทรงสิทธิ์  เมืองสนธิ์
8. เด็กชายธนโชติ  สรรสมบัติ
9. เด็กชายธวัชชัย  วงประทุม
10. เด็กชายธิติวุฒิ  แข็งกล้า
11. เด็กชายธีรวัฒน์  สุขอาสา
12. เด็กหญิงปนัดดา  แสนนา
13. เด็กชายประทีป  หักขุนทด
14. เด็กชายพรชัย  ทวีกุล
15. นางสาวพรวิไล  ด่างตาดทอง
16. เด็กหญิงพรสินี  ธิสานนท์
17. เด็กหญิงพัชรี  ศิริบาล
18. เด็กหญิงมีนารี  ชมพูบาง
19. เด็กหญิงมุธิตา  ชัยศรีดี
20. เด็กชายรัฐกาล  พานขันธ์
21. นางสาวลลนา  ขำกล่อม
22. เด็กชายวรพล  พิลาอ่อน
23. เด็กหญิงสมัญญา  บุรีนอก
24. นางสาวสุกัญญา  โหยงโสภา
25. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีกลชาญ
26. เด็กชายสุพจน์  สิทธิ
27. เด็กชายสุพรรณ  วรฉันท์
28. นางสาวอินทิรา  นาใต้
29. เด็กหญิงอิสศิริญา  แอมนนท์
30. เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์โสม
 
1. นายสุธิวัส  จันทร์แก้ว
2. นายนรินทร์  สมบูรณ์
3. นางอัจฉรา  แท่นแก้ว
4. นางสาวปวันรัตน์  สุมามาลย์
5. นางมยุรี  ชาติอุดมพันธ์
 
591 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอมตวิทยา 1. นางสาวกัลยา  เพชรจิตร
2. นางสาวฑิตฐิตา  โคตรศรีเมือง
3. นายณรงฤทธิ์  เกียรตินอก
4. เด็กหญิงณัชชา  นาชัยทอง
5. เด็กหญิงณัฐกมล  หลาบพา
6. นายนิติกร  สมอหอม
7. นางสาวนิธิกร  ณีระพงษ์
8. นางสาวบุษราคัม  รวมแก้วมณี
9. นายปฏิภาณ  มาตย์นอก
10. นางสาวปัณณพร  บุตรธนู
11. นางสาวปิมฤดี  นาซอน
12. เด็กหญิงพนิดา  สละ
13. นายพรหมเมศ  แสงกล้า
14. นายพันธการ  หอมเชย
15. นายพีรพัฒน์  พันโยศรี
16. นายภูเบตร  พรมชัยพิทักษ์
17. นายมัสพล  ผาบคีรี
18. เด็กหญิงวรางคณา  ปัทม์สา
19. เด็กหญิงวริศรา  คำโส
20. นายวัชรินทร์  กงแก้ว
21. นายวิชิต  พรมแก้ว
22. นายวีระพล  ใจซื่อ
23. เด็กชายศราวุฒิ  รั้วไธสง
24. นางสาวสาธิตา  พรมสีหา
25. นายสุพัฒน์  หงส์อาจ
26. นางสาวสุภาภรณ์  คำแก้ว
27. เด็กหญิงอฐิติญา  โรมไธสง
28. เด็กชายอภินันท์  เสงี่ยมทรัพย์
29. นางสาวอารียา  กองเกิด
30. นายเทพรังสรรค์  ทีหัวช้าง
 
1. นายธาดา  เจริญสว่าง
2. นายธนิต  ห้าวหาญ
3. นางสาวิตรี  พรมศรีแก้ว
4. นางสาวโสรยา  แก้วทุม
5. นางสาวปฏิมาภรณ์  ปิดตาทานัง
6. นางสาวกัลยาณี  ปุราโต
7. นางสาวมณีกาญจน์  เหล็กกล้า
 
592 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชนบทศึกษา 1. นายคฑาเทพ  คำสอน
2. นายฐาปกรณ์  ชมชื่น
3. นายฐิติพงศ์  อ่อนละมุล
4. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ป่าคอง
5. นางสาวณัฐธิดา  มิสา
6. นางสาวณิติยา  แคนใหญ่
7. เด็กหญิงดารารัตน์  คำทะเนตร
8. เด็กชายธนวัฒน์  กัณสิน
9. เด็กหญิงธัญชนก  นนติวาลย์
10. นายธีรพันธ์  สุขสุวรรณ
11. เด็กหญิงนิภาพร  หล้ามาชน
12. นางสาวประภาวี  ศรีบุญ
13. นายปราโมทย์  ซาบุ
14. เด็กหญิงปวันรัตน์  ชื่นชม
15. เด็กหญิงพัชรินทร์  พันธ์ุชิน
16. เด็กหญิงพัชรเนตร  ไตรรงค์พิทักษ์
17. เด็กชายพิษณุ  โคตรแก้ว
18. นางสาววรรณิศา  บุตรี
19. นายวรวิช  ช่างคำ
20. เด็กหญิงวีระดา  หล้าแก้ว
21. นายวีระพงศ์  ไตรรงค์พิทักษ์
22. นายศราวุธ  สุขสุวรรณ
23. นางสาวศิริวรรณชนก  พิลาลี
24. นายศิลป์ศุภกรณ์  สีลาดเลา
25. นายศุภกร  เมืองนำ้เที่ยง
26. เด็กหญิงสุณิสา  คำพิทูล
27. นายอภิสิทธิ์  เลบ้านแท่น
28. นายอวิรุทธ์  บุตรี
29. นางสาวเจนจิรา  แก้วคำใส
30. เด็กชายไม้เมือง  เหล่าคำ
 
1. นายสมศักดิ์  บ้านเหล่า
2. นายวิญญู  ผิวรัตน์
3. นางเทวาลักษณ์  ผิวรัตน์
4. นางชนิภากานต์  หวังมวนกลาง
5. นางเพ็ญลักษณ์  เผ่าไพศาล
6. นางประดับศรี  พิศพล
7. นางทองทิม  อวยศักดิ์ไชยงค์
 
593 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  พาเหลี่ยม
2. นายชัยธวัช  ภักดีวรรณ
3. นายชัยวัฒน์  บุญประคม
4. เด็กหญิงธนพร  แสนเพ็งเคน
5. นางสาวธารทิพย์   ภูคำวงค์
6. นายบรรณสรณ์  พลบำรุง
7. เด็กหญิงพนิดา  มัจฉาชาติ
8. นางสาวพัชราภา  อัตตะมณี
9. นางสาวพิชชาภรณ์  ภูคำวงษ์
10. นายพีรณัฎฐ์  แสนสิงห์
11. นางสาวภิชญากร  ติรวีรขจร
12. เด็กชายภูวนาจ  ปะวะเค
13. นางสาวรจนา  ศรีวิลัย
14. เด็กชายวรากร  คนแรง
15. นายวัชรพล  สำนัก
16. นายวัชระ  แพนไธสง
17. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่โง้ว
18. นายสหรัฐ  มาป้อง
19. นายสหัศวรรษ  นามรินทร์
20. นางสาวสุดธิดา  แก้วศิลา
21. เด็กหญิงสุดารัตน์  คำเมือง
22. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงรูจี
23. นางสาวอภิญญา  ภูงามนิล
24. เด็กหญิงอรอุมา  แสนฤดี
25. นางสาวอัญชิษฐา  หลงจำปา
26. เด็กหญิงเกวลิน  จันทะดี
27. นายเกียรติยศ  คำแก้ว
28. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เอกคำพันธ์
29. นายเอกรัตน์  ภูนิคม
30. นายไกรสิทธิ์  ครองวงษ์
 
1. นายทศพร  พลธรรม
2. นางฉวีวรรณ  พลธรรม
3. นางสาวจารุพร  สุภูธร
 
594 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเรือวิทยา 1. นายขวัญ  กุดวิลา
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  สุนทรแต
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ซาซุม
4. นางสาวจุฑารัตน์  วิเศษจันทร์
5. เด็กหญิงชรินรัตน์  สีสุธรรม
6. นายธนพล  พรหมรักษ์
7. นายนนทกร  คำปัน
8. เด็กหญิงนันท์นลิน  สุริยะ
9. นางสาวปนัดดา  จันทหา
10. เด็กหญิงประภาพร  เห็มแข้
11. เด็กหญิงพรพิมล  สีสาร
12. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  พุทธาศรี
13. เด็กชายพัชรพล  งามขำ
14. นางสาวพิชญ์สินี  สิงห์ชู
15. เด็กหญิงภาวิกา  หงษ์กา
16. เด็กชายภูมิอนันต์  พันภูวงศ์
17. นางสาวมริสา  ศรีสุวอ
18. นายราเชน  ปานนาค
19. นางสาววราพร  จันสด
20. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  มีศรีดี
21. เด็กชายวีรภัทร  จำปาไทย
22. เด็กชายวุฒิชัย  สีเบ้า
23. นายศิวกร  สุภาพิชิต
24. เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์ชู
25. นางสาวสุมิตรา  คำหาร
26. นายอาทิตย์  บุญศรี
27. นายอโนชา  เพียเพ็ง
28. เด็กชายเกริกพล  อ่อนพรม
29. นางสาวเกวริน  เต้าทอง
30. นายเจษฎา  จำปานิล
 
1. นายวิทยา  แฝงด่านกลาง
2. นายกฤษฎากรณ์  อ่อนตาแสง
3. นายทนงศักดิ์  ขันทกรรม
4. นางเยาวพา  ทองแย้ม
5. นายณรงค์ศักดิ์  หิตาพิสุทธิ์
6. นายอาทิตย์  เกษจันทร์
7. นายอลงกรณ์  กาญจนรุ่งโรจน์