หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริญากร จุลลีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายขันทอง มาลาหอมโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิโรจน์ นามโสโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางสิริญากร จุลลีโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายขันทอง มาลาหอมโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิโรจน์ นามโสโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ พุดลาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ดวงประทุม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนรินทร์ พุดลา โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ดวงประทุม โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาววรินทร พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ภูผาผุยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางทองหลาง เหล่าลาภะ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม กรรมการ
3. นายราชัย นามวงศ์ษาโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางสาวนวลอนงค์ ภูธรมิตรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
5. นางวีณารัตน์ ราชสำเภาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายบุญทัน นนทคำจันทร์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศรินทรา สุจิตตกุล โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม กรรมการ
3. นางปพิชญา อุฒาพยับโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวลัดดา นาสมบัติโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหิน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร กรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหิน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิทยา ภูครองหิน โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ใหญ่เลิศโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายวรวิทย์ โคตรแสนลีโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
4. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติ์ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายโกศล ภูพลอยโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ได้เกียรติ์ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ นาเมืองรักษ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นางถมทอง เขตร์สินบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วิเศษดีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ วิเศษดีโรงเรียนโรงเรียนท่าคันโทประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากร โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ วิเศษดีโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ รัตนสุริยากรโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเพียร เนื้อมั่นโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวธันญณัญช์ ภูกองไชย โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ลาภบุญเรืองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ จันทะชัยโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวธันญณัญช์ ภูกองไชย โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม กรรมการ
4. นางดวงจันทร์ คลังแสงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวปรียากร พีรพัชยานันท์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร ประธานกรรมการ
2. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเรศ แสงทองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียากร พีรพัชยานันท์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายทวี พรมมาโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเรศ แสงทองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธวัชชัย สำราญวงศ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ สังข์เย็นโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุชาดา ดีวีนรองโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเผดิม ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเดช พรมขันธ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเผดิม ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเดช พรมขันธ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเผดิม ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเดช พรมขันธ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเผดิม ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเดช พรมขันธ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายรักชัย อุดรทักษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรพร ประเสริฐสังข์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายศราวุฒิ พุทธตรีชนโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายวาสนา พลขยันโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญหล้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอุทัย น้อยตาแสงโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
3. นายสถิต ศรีบัวระบาลโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิระนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิระนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายศิริชัย พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัทรียา ภูพุทธาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววีรนุช ศรฤทธิ์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการ
4. นางธนภร พยัคฆ์ทองโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายรนกฤต กุมสินโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรี ฉายจรัสโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุมาลี มูลปลาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมทรรศน์ กุมภวงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิชิต เหล่าสพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายรนกฤต กุมสินโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรี ฉายจรัสโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสุมาลี มูลปลาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายธรรมทรรศน์ กุมภวงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิชิต เหล่าสพานโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายลิขิต พันโยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญส่ง อันอาสาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอัฐพงษ์ ภูพานเพชรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายลิขิต พันโยศรีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายบุญส่ง อันอาสาโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางบุญล้อม ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเพชรชุดา ชามะรัตน์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางวัลลินีย์ ชื่นชมภูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุวดี จันทะรังโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางธิษณภัช สินสมบุญโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ จันดาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางทองเพชร ศักดิ์คำดวงโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
4. นางรัตรดา เหล่าสิทธิ์โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถสิทธิ์ คำสุรีย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายกวีภัทร ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมัย ภูชาบุตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญ คุ้มอักษรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมัย ภูชาบุตรโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเจริญ คุ้มอักษรโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ บุตรพรมโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรนุช เจิ่งชัยภูมิโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือนโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคินพรรณ ภูโตนนาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นางวรนุช เจิ่งชัยภูมิโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมนูญ เกษมาลาโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิรัญดา ภูโอบโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางนฤมล เรืองไธสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายศรายุทธ เสนาวังโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวสวัตต์ ภูนาวังโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
3. นายพีรพัฒน์ จิณรักษ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางภัสสรินท์ อมตะไพบูลย์โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุษร บุตรแก้วโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายรัชฎา ปัททุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เหล่าพิมพ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายสราวุฒิ พลตื้อโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัยกรรมการ
4. นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมกรรมการ
5. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุดใจ มิมาชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันโพธิ์ดาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายสุดใจ มิมาชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ พันโพธิ์ดาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสาโรช จันทรบุตรโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย บุตรวงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจันธิมาศ มาตราโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
4. นายพีรพัฒน์ จิณรักษ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายศิริวัฒน์ พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธนาพงษ์ หลานวงศ์โรงเรียนมัธยมธษพลกรรมการ
3. นางนริศรา ดอนพรทันโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์อรรณ ศรีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์วรรณ สีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพงษ์ บุญเรืองโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์อรรณ ศรีเคนาโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นายบรรจงศักดิ์ อุปพงษ์โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการ
4. นายจำเนียร ภูตีกาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายบุญกว้าง สุภาษีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร แสงพระจันทร์โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายบุญกว้าง สุภาษีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ ภูขามคมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุรวงศ์ สุดสนธิ์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร แสงพระจันทร์โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สีแก้วก่ำโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ ภูโทถ้ำโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สีแก้วก่ำโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวีระวรรณ ภูโทถ้ำโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นางอิงอร จำเริญศักดิ์ศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ไพรสณฑ์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แจ่มปรีชาโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนิพนธ์ สกลใต้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชศักดิ์ วงษ์คำโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพฤทธิ์ กองสอนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรชาติ ไพรสณฑ์โรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ แจ่มปรีชาโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายนิพนธ์ สกลใต้โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมกรรมการ
5. นายเดชศักดิ์ วงษ์คำโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายชัยวิรัตน์ สวัสดิภาพโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณัฐวรรณ จ่ายะสิทธิ์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการ
3. นางณัฏยา ภาระโขโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ เจริญศักดิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร โทหารวงษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิชชาภา ทิพย์เสถียรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายยงยุทธ เจริญศักดิ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร โทหารวงษ์โรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
3. นางพิชชาภา ทิพย์เสถียรโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ โกศลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ โกศลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวธนพร สังฆมณีโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ บัวสุขโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิสมัย บุญรอดโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีระศักดิ์ บัวสุขโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา ภูครองหินโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ บัวสุขโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นายสวาท ภูอยู่เย็นโรงเรียนโนนสูงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเผดิมชัย ศรีโทโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชราพรรณ ขวัญสกุลโรงเรียนวังมนวิทยาคารกรรมการ
3. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเดช พรมขันธ์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายอรรถสิทธิ์ คำสุรีย์โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ คำสาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการ
3. นายกวีภัทร ภูสมศรีโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอัมพร สุนทรเทวินโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สุทธิประภาโรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวไพจิตร บุดดาโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]