หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายสิทธิชัย โภคาทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายมรกต กลัดสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายปริญญา จุฑาสงฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายปริญญา ทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายสาโรจน์ จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายเผดิมชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายนิยม เพชรผ่องพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นางจิราพร หลานวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมธษพล คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายศิริชัย พยัคฆ์ทอง รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายรักชัย อุดรทักษ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายชินกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายมนต์ชัย ไวมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสมบัติ คุ้มครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
26 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
27 นายปริญญา ทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
28 นายสาโรจน์ จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
29 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
30 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
31 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดำเนินงาน
32 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
33 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดำเนินงาน
34 นายเผดิมชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
35 นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
36 นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
37 นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพิ่มพูนวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
38 นายนิยม เพชรผ่องพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรผ่องพันธ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
39 นางจิราพร หลานวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยธษพล คณะกรรมการดำเนินงาน
40 นายศิริชัย พยัคฆ์ทอง รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายรักชัย อุดรทักษ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสูงพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายชินกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายมนต์ชัย ไวมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายทรัพย์ นาทองหล่อ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายเวียงชัย ราชฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
49 นายมนต์ชัย ไวมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
50 นายกวีภัทร ภูสมศรี ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
51 นายศรายุทธ เสนาวัง ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
52 นายอรรถสิทธ์ คำสุริย์ ครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
53 นายวิษณุกรณ์ ภูโททิพย์ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
54 ว่าที่ ร.ต.จักรี อารมณ์สวะ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
55 นายสมศักดิ์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
56 นางปรางทิพย์ ศรีเครือดง ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
57 นายพลกฤษณ์ รินทรึก ครูโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
58 นายเทวัญ ภูพานทอง ครูโรงเรียนนามนพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
59 นายภาสกร เอกตาแสง ครูโรงเรียนนิคมหนองแก้วญานเวที คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
60 นายภานุพงค์ แสงฤทธิ์ ครูโรงเรียนหนองสอพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
61 นายฉัตรชัย โอษะคลัง ครูโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
62 นางสาวกัญญา แมดเจริญ ครูโรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
63 นายวิทูลย์ ดอนพรทัน ครูโรงเรียนอนุกูลนารี คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
64 นายสราวุฒิ พลตื้อ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
65 นายอานนท์ คำสา ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
66 นายทองสุข วงษ์อนันท์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
67 นางสาวณัฐกานต์ ต่อมกระโทก ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
68 นางนริศรา ดอนพรทัน ครูโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
69 นางเขมจิรา ผลประสาท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
70 นางนิตยา บูรพาพรพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการดูแลระบบการลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขัน
71 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
72 นายศักดิ์ดา แก่นจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
73 นางสาวนิตธิยา เสนาหนอก ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
74 นางสาวศุภฤกษ์ โพธิ์ทัศน์ ครูโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
75 นางเกศนีย์ ภูทองนาค ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
76 นางกรรณิการ์ นนทวัน ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
77 นายปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
78 นายสมพงษ์ บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
79 นายเดชศักดิ์ วงษ์คำ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
80 นายสมมิตร ธรรมโหร ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
81 นางราตรี ธรรมโหร ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
82 นางสาวมุขดา สีมี ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
83 นายสุรชาติ ดวงประทุม ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
84 นายเทอด เทพบาท ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
85 นายบวร วรรณนิตย์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
86 นางกฤติมา วงษ์อนันท์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
87 นายเผดิมชัย ศรีโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางบุญล้อม ภูขามคม รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายกิจพัฒน์ อุ่นเรือน ครูโรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางดวงใจ คำแหงพล ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นางโชติรส แก้วภิรมย์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายธวัชชัย สำราญวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางนวรัตน์ ลูกอินทร์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นางสาวสุพัตรา คำหงษา ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางนงเยาว์ ยศคำลือ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางอัมพร ม่วงจันอัด ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
97 นางอาภรณ์ บุญชำนาญ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
98 นางสาวกุลชรี วงวิพัฒน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
99 นางนฤมล จันทะรัตน์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
100 นางสาวสพัชญ์สนันท์ ทับศิลา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
101 นายมานิต วรสิทธิกร ผู้อำนวยการโรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
102 นางสาวเสาวนีย์ มาตรา ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
103 นางกมลรส โมฆรัตน์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
104 นางสาวบัวลอย กินะรี ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
105 นางสาวสิริพร ศรีสุข ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
106 นางณิชาดา ธัญกรชนะกุล ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
107 นายชาญชัย ตัณฑสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
108 นายสาโรจน์ จันทรบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
109 นางศรินทรา สุจิตตกุล ครูโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
110 นางสาวตรีสุคนธ์ คูนาเอก ครูโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
111 นายรัชฎา ปัททุม ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
112 นางสาวกาญจนา ภูอาลัย ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นางสาวปรียาณัฐ ภูหงษ์ ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นายเอกรักษ์ สารปรัง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
115 นายรัฐดินันท์ ศิลาจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
116 นายสลาวุฒิ พลตื้อ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
117 นางทิพพาพร ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
118 นางสาวพิมพร ผาพรหม ครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
119 นางอรุณรัตน์ นาจันทอง ครูโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
120 นายเจษฎา นาจันทอง รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
121 นางสาวรวิพร ไชยคำ ครูโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
122 นายกุลธวัช จันทร์ประทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
123 นายชินกรณ์ แก้วรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
124 นางอัจฉรา พันโยศรี ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
125 นางกนกอร ภูนาสูง ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
126 นางสาวเพชรตะวัน พลตื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
127 นางกรรณิการ์ ศรีกุดตา ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
128 นางสาวอรพรรณ ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
129 นางณิฐาพร บุญสรรค์ ครูโรงเรียนวังมนวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
130 นางสาวมลฤดี จันทะพาหะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
131 นายมนต์ชัย ไวมาตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
132 นายมนตรี สีแก้วก่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
133 นายสัญญา ภูผาผุย รองผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
134 นายปริญญา ทองเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
135 นายขวัญชัย ภูเฉลิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
136 นางรัตนาพร สีเล ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
137 นางสาวกัลยาณี สมภาร ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
138 นางสาวสุชาดา พ่อไชยราช ครูโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์
139 นายรณกฤต กุมสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับเรื่องร้องทุกข์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]