สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้วยเม็กวิทยาคม 21 15 4 40 39 2 3 0 44
2 ยางตลาดวิทยาคาร 15 15 8 38 41 3 1 0 45
3 หนองกุงศรีวิทยาคาร 15 13 8 36 40 2 1 0 43
4 เหล่ากลางวิทยาคม 11 5 4 20 20 5 1 0 26
5 โนนสูงพิทยาคม 8 4 1 13 13 1 1 0 15
6 หัวหินวัฒนาลัย 5 1 5 11 11 7 3 0 21
7 ท่าคันโทวิทยาคาร 4 6 5 15 18 4 4 0 26
8 ไตรรัตนวิทยาคม 3 7 4 14 18 3 1 0 22
9 วังมนวิทยาคาร 3 0 0 3 4 0 0 0 4
10 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1 3 3 7 11 6 0 1 17
11 ฆ้องชัยวิทยาคม 1 1 2 4 5 2 3 0 10
12 มัธยมธษพล 1 1 2 4 5 1 1 0 7
13 ดงกลางพัฒนศึกษา 1 0 3 4 4 0 0 0 4
14 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1 0 2 3 3 1 1 0 5
15 คำเจริญวิทยาคม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
16 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 0 1 2 3 8 3 1 0 12
17 เขาพระนอนวิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
18 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
19 เพชรผ่องพันธ์ุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 91 72 54 217 245 41 22 1 308