สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ห้วยเม็กวิทยาคม 21 15 4 40 39 2 3 0 44
2 ยางตลาดวิทยาคาร 15 15 8 38 41 3 1 0 45
3 หนองกุงศรีวิทยาคาร 15 13 8 36 40 2 1 0 43
4 เหล่ากลางวิทยาคม 12 5 4 21 21 5 1 0 27
5 โนนสูงพิทยาคม 8 4 1 13 13 1 1 0 15
6 หัวหินวัฒนาลัย 5 1 5 11 11 7 3 0 21
7 เขาพระนอนวิทยาคม 5 1 0 6 8 0 0 0 8
8 ท่าคันโทวิทยาคาร 4 6 5 15 18 4 4 0 26
9 วังมนวิทยาคาร 4 0 0 4 5 0 0 0 5
10 ไตรรัตนวิทยาคม 3 8 4 15 19 3 1 0 23
11 มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 2 3 3 8 12 6 0 1 18
12 ฆ้องชัยวิทยาคม 2 2 3 7 8 2 3 0 13
13 คำเจริญวิทยาคม 2 0 1 3 3 1 0 0 4
14 มัธยมธษพล 1 1 2 4 5 1 1 0 7
15 ดงกลางพัฒนศึกษา 1 0 3 4 4 0 0 0 4
16 วังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1 0 2 3 3 1 1 0 5
17 หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 0 1 2 3 8 3 1 0 12
18 เพิ่มพูนวิทยาคมกาฬสินธุ์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
19 เพชรผ่องพันธ์ุวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 101 75 55 231 259 41 22 1 322