สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมธษพล สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.66 ทอง 13 1. นางสาวพุทธิดา  อินไธสง
2. นายยุทธการ  ม่วงจันทร์
 
1. นายศราวุฒิ  ศิลาพัฒน์
2. นางสาวพิศมัย  พละสุข
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครินทร์  พันสีลา
 
1. นายธีราเมธร์  หลานวงศ์
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภูแผ่นนา
2. เด็กชายธนธรณ์   สุภาชาติ
3. เด็กชายเชฎฐา  เชตะวัน
 
1. นายธนาพงษ์  หลานวงศ์
2. นายธีราเมธร์  หลานวงศ์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชาคริต  บุตรชานนท์
2. นายณัฐพงษ์  ภักดีรัก
3. นายปริพัฒน์  สุตะนา
 
1. นายเทอดศักดิ์  ผาละโพธิ์
2. นางสาวพิศมัย  พละสุข
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพิมล  ขุนทอง
2. นางสาววสุรัตน์  รัตนแสง
3. นางสาวสุภัสสร  พยุงดี
 
1. นายเทอดศักดิ์  ผาละโพธิ์
2. นางสาวพิศมัย  พละสุข