สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  พนม
 
1. นายธาตรี  จุฬุวรรณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมะลิดา  มัควัตร
2. นางสาวสุวัลยา  เพ็งเหมือน
3. นายอรรถพล  นารินทร์
 
1. นางสาวนฤมล  นนลือชา
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตติมา  วาสนา
2. นางสาวจุฑารัตน์  กุลวงษ์
3. เด็กหญิงจุรินพร  ราชบัณดิษฐ
4. นางสาวณัฐวิภา  ชาติทอง
5. เด็กหญิงนันทิกานต์  ประเวระทัง
6. นางสาวอังคณา  ตั้งจิตร์
 
1. นางสาวนวรัตน์  โยวะบุตร
2. นายพลากร  กลัดสอาด
3. นายมานพ  นาแพงสอน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปภาวรินทร์  พรมช่วย
2. นางสาวปิยรัตน์  คำมูลตรี
3. นางสาวพรนิมิต  ครองยุทธ
4. นางสาวพิกุล  พลสงคราม
5. นางสาวสรัญกร  ชาญศรี
6. นางสาวสโรชา  ชาญศรี
 
1. นางสาวนวรัตน์  โยวะบุตร
2. นายทองสุก  เผ่าหอม
3. นางสุพัตรา  สมสนุก