สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.5 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรทิปณ์  ศักดิวงษ์
2. เด็กชายธนภัทร  เดชมานนท์
3. เด็กหญิงพิลาสลักษณ์  วรรยาท
4. เด็กชายวิโรจน์  สุระเสียง
5. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีงาม
 
1. นายสุภชัย  บุตรวงษ์
2. นางสาววราภรณ์  เรืองเจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงษ์  ลอนมา
 
1. นายธีรวัฒน์  ภูพานทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวชลธิชา  โคตะมูล
2. นางสาวทิพยาภรณ์  วิรติภู
3. นายอธิวัฒน์  มูลวงษ์
 
1. นายจิตร  ชื่นชมภู
2. นางวัลลิณีย์  ชื่นชมภู