สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติคุณ  รัตนพล
2. เด็กหญิงกุลธิดา   อาจดวงดี
3. เด็กชายจตุพล  ดอนปากเพ็ง
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูคงกิ่ง
5. นายจิระศักดิ์  พิชัยช่วง
6. นางสาวดวงฤทัย  ภูครองแง่
7. เด็กหญิงดวงสุรีย์  เสียสี
8. นายทรายธง  ภูลายขาว
9. เด็กหญิงทิราวรรณ   ทะสิงห์ฆาร
10. เด็กชายธนยศ  ภูพานทอง
11. นายธนวัฒน์  หมื่นพล
12. นายธนายุทธ  ไชยศรีหา
13. นายธวัชชัย  พิชัยช่วง
14. เด็กหญิงปรารถนา   เหมกุล
15. เด็กหญิงมณีรัตน์   เหมกุล
16. นายรติพงษ์  พิชัยช่วง
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ภูนารี
18. นางสาววนัสสุดา  พันธ์นาม
19. เด็กหญิงวรรณวิศา  ศรีไตรลืม
20. นางสาววรวรรณ  ภูแช่มโชติ
21. เด็กชายวรัญญา  ดวงแสง
22. เด็กหญิงวริสรา  สมน้อย
23. เด็กชายวาธี  ภูจอมแก้ว
24. เด็กชายวิจิตรา  วงษ์ปัญดิษฐ์
25. เด็กหญิงวิภาดา  สุริยะวงษ์
26. นายวีระยุทธ  สีลานุกูล
27. นายวุฒิชัย  ภูลายขาว
28. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ศรีนาค
29. นางสาวศันสนีย์  เสียสี
30. เด็กชายศุภกฤต  ออละมาลี
31. นายศุภกิจ  ศรีคาเม
32. เด็กชายศุภกิจ  มาเต
33. เด็กหญิงสุธิดา   ธนะศรี
34. เด็กหญิงสุภาณ๊  ภูแช่มโชติ
35. เด็กชายอรรถชัย  อาจดวงดี
36. นางสาวอัมรา  ภูจอมทอง
37. เด็กชายอาทิตย์  อาจดวงดี
38. นายเกียรติศักดิ์   ค่ำจุล
39. นายเขมรินทร์  มูลอัล
40. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีไตรลืม
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล
2. นางสาวนุชรี  สุริสาร
3. นางสุรีพร  ศิรินามมนตรี
4. นายประสาร   แสงพระจันทร์
5. นายประยุทธ  คาวีวงศ์
6. นางจรัส  ภูปานนิล
7. นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์
8. นางกฤษณา  ศรีบัวระบาล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาววนิดา  ยามพูน
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีนาค
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาววนิดา  ยามพูน
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเยาวภา   สีหาทัพ
 
1. นายประสงค์  จันทะชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณวิศา  ศรีไตรลืม
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล