สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวังมนวิทยาคาร สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.13 ทอง 4 1. เด็กชายธีรดล  ภูตาโก
2. นางสาวสุมินตรา  แพ่งกูล
 
1. นางอรอนงค์  ภูประวัน
2. นางสุคนธ์ทิพย์  ภูคงน้ำ
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายชินดนัย  ภูถนอม
2. นายธนากร  ภูตาโก
3. เด็กชายภูวนัย  ภูบุญลาภ
4. เด็กชายวรรณพล  ภูบุญทอง
5. เด็กหญิงสุวรา  ฝึกศิลป์
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
2. นางวัชราพรรณ  ขวัญสกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัตติยา  พรมสุขันธ์
2. เด็กหญิงพัณนิดา  เจจิอาจารี
3. เด็กหญิงวาธิดา  กุลโก
 
1. นางพูลสุข  ภูสงวน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายติณภพ   สีบานเย็น
2. นางสาวภาวิกา  ภูนอนไร่
3. นายโรม  รัศมี
 
1. นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ภูถาวร
2. นางสาวจินตนา  ดลรัศมี
3. นางสาวจิราพร  ภูชวนชม
 
1. นางศิริรัตน์  โกศล
2. นางสุวรี  ไพรสณฑ์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญฤดี  ภูส่งศรี
2. นางสาวพรพฤกษา  วงศ์จีน
3. นายอังคูณ  คงหา
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางสาวดวงจันทร์  ภูยาดาว
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบศ  ภูกระฐิน
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร