สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกนกพร  ประโสทะนัง
2. เด็กหญิงศุภิสรา  อุราแก้ว
3. เด็กหญิงอนุสรา  ทองชา
 
1. นางรัตรดา  เหล่าสิทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ภูชาบุตร