สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜เธˆเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ-เน€เธ˜โ€เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ•

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  มูลพานิชย์
2. นางสาวชลลดา  ศรีหาพุฒ
3. เด็กหญิงชาริณี  พลตื้อ
4. เด็กหญิงฐิรฐา  สีลอด
5. เด็กหญิงณัชชา  ภูพานทอง
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ภูต้อม
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  จุปัญญาบุตร
8. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ทุ่งลา
9. เด็กหญิงปนัดดา  ขอนทอง
10. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีเมืองเดช
11. นางสาวพรรณภา  ไชยสิทธิ์สร้อย
12. นางสาวมนพชร  ไชยบัง
13. เด็กหญิงศิรินดา  ณ ป้อมเพชร
14. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผาดวง
15. เด็กหญิงศุภารัตน์  ภูอาศัย
16. เด็กหญิงสุกัญญา  หมื่นปลา
17. เด็กหญิงสุกัญญา  พิเศษฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยธะบุรี
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ต้นเตย
20. เด็กชายโชคทวี  มาตรา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายคมกริช  ดุลชาติ
3. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
4. นางสาวอนงค์  บุตรวงศ์
5. นายวาสนา  พลขยัน
6. นายสถิรวัฒน์  ไชยศรีหา
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญริสา  จำปารัตน์
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิเดช  ประมาคลัง
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤชดา  ดีบุดศรี
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  เสมอใจ
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิศรา  ด้วงทอง
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หงษ์สาหัส
2. นางสาวกาญจนา  ประทุมวัน
3. นางสาวจรินทร์พร  คำหมู
4. นางสาวจันทิมา  บัวจันทร์
5. นางสาวจิดาภา  เปลื้องรัมย์
6. นางสาวชญาดา  ทะราช
7. นางสาวชลลดา  ศรีหาพุฒ
8. นางสาวชุดาพร  จันดา
9. นางสาวฐิติกาญจน์  โพธิ์สุ
10. นางสาวฐิติรัตน์  ปิยาโยค
11. นางสาวณัฐธิดา  จรทะผา
12. นางสาวนริสศรา  ภูสมยา
13. นางสาวนางสาวสุวรรณา  มาตรชัย
14. นางสาวนิภาพร  น้อยบัวทิพย์
15. นางสาวพรทิวา  รุ่งโชติ
16. นางสาวพัชริยา  ภูสมตา
17. นางสาวฟ้าสง่า  มณีกัญย์
18. นางสาวภัทธา  วิชาพล
19. นายมนพขร  ไชยบัง
20. นางสาวยุวดี  ภูนี
21. นายรัฐธรรมนูญ  พินิจการ
22. นางสาวลลิตา  มนตรี
23. นายวรวีร์  ภูชมศรี
24. นางสาววราพร  ภูครองนาค
25. นางสาววิจิตรา  แทบพล
26. นางสาวศุภดา  บุตรวงศ์
27. นางสาวสุชาดา  รู้จริง
28. นางสาวสุชาดา  บัวบาน
29. นางสาวสุทธิตา  จรทะผา
30. นายอภิวัฒน์  มาตรา
31. นางสาวอาทิตยา  มะปะตัง
32. นางสาวอารีลักษณ์  เสนิราช
33. นางสาวเจนจิรา  อุ่นทรพันธ์
34. นายไชยยา  ภูลายเลียบ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายคมกริช  ดุลชาติ
3. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
4. นางระพิณทอง  ไชยบัง
5. นายทินกร  แก้วกัลยา
6. นายสถาพร  คำพะวงศ์
7. นางสุชาดา  ดีวันรอง
8. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี