สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคฑาวุธ  ภูสีนวล
2. เด็กชายศตวรรษ  อาจดวงดี
 
1. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายคุณากร  ภูสีนวล
2. เด็กชายพิจักษณา  ภูเป้ว
 
1. นายเทวินทร์  เวฬุวนารักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.45 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  บัวบาน
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุญหล้า
 
1. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
2. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบัวชมพู  ภูนาแร่
2. นายปฎิภาณ  แข็งฤทธิ์
 
1. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
2. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัชชา  นิตยาสิทธิ์
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอาริยา  ธรรมโส
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุยดา  ภูผาลินิน
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นายมนตรี  สว่างศรี
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทักษิณ  พัสดร
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูบุญอบ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรีภูเบศร์  แสนสุวรรณ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  เสมอใจ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  เสาวรัญ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤษดา  ภูมิสายดร
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ 1. นายมนพชร  ไชยบัง
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 -    
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิตา  มูลพานิชย์
2. นางสาวชลลดา  ศรีหาพุฒ
3. เด็กหญิงชาริณี  พลตื้อ
4. เด็กหญิงฐิรฐา  สีลอด
5. เด็กหญิงณัชชา  ภูพานทอง
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ภูต้อม
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  จุปัญญาบุตร
8. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ทุ่งลา
9. เด็กหญิงปนัดดา  ขอนทอง
10. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีเมืองเดช
11. นางสาวพรรณภา  ไชยสิทธิ์สร้อย
12. นางสาวมนพชร  ไชยบัง
13. เด็กหญิงศิรินดา  ณ ป้อมเพชร
14. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผาดวง
15. เด็กหญิงศุภารัตน์  ภูอาศัย
16. เด็กหญิงสุกัญญา  หมื่นปลา
17. เด็กหญิงสุกัญญา  พิเศษฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยธะบุรี
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ต้นเตย
20. เด็กชายโชคทวี  มาตรา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายคมกริช  ดุลชาติ
3. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
4. นางสาวอนงค์  บุตรวงศ์
5. นายวาสนา  พลขยัน
6. นายสถิรวัฒน์  ไชยศรีหา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัญริสา  จำปารัตน์
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกมลชนก  ทะราช
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิเดช  ประมาคลัง
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤชดา  ดีบุดศรี
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติพัฒน์  ธรรมหินนา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา  เสมอใจ
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศิริกรุ๊ป  ไชยดี
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวณิศรา  ด้วงทอง
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญาดา  ทะราช
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หงษ์สาหัส
2. นางสาวกาญจนา  ประทุมวัน
3. นางสาวจรินทร์พร  คำหมู
4. นางสาวจันทิมา  บัวจันทร์
5. นางสาวจิดาภา  เปลื้องรัมย์
6. นางสาวชญาดา  ทะราช
7. นางสาวชลลดา  ศรีหาพุฒ
8. นางสาวชุดาพร  จันดา
9. นางสาวฐิติกาญจน์  โพธิ์สุ
10. นางสาวฐิติรัตน์  ปิยาโยค
11. นางสาวณัฐธิดา  จรทะผา
12. นางสาวนริสศรา  ภูสมยา
13. นางสาวนางสาวสุวรรณา  มาตรชัย
14. นางสาวนิภาพร  น้อยบัวทิพย์
15. นางสาวพรทิวา  รุ่งโชติ
16. นางสาวพัชริยา  ภูสมตา
17. นางสาวฟ้าสง่า  มณีกัญย์
18. นางสาวภัทธา  วิชาพล
19. นายมนพขร  ไชยบัง
20. นางสาวยุวดี  ภูนี
21. นายรัฐธรรมนูญ  พินิจการ
22. นางสาวลลิตา  มนตรี
23. นายวรวีร์  ภูชมศรี
24. นางสาววราพร  ภูครองนาค
25. นางสาววิจิตรา  แทบพล
26. นางสาวศุภดา  บุตรวงศ์
27. นางสาวสุชาดา  รู้จริง
28. นางสาวสุชาดา  บัวบาน
29. นางสาวสุทธิตา  จรทะผา
30. นายอภิวัฒน์  มาตรา
31. นางสาวอาทิตยา  มะปะตัง
32. นางสาวอารีลักษณ์  เสนิราช
33. นางสาวเจนจิรา  อุ่นทรพันธ์
34. นายไชยยา  ภูลายเลียบ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายคมกริช  ดุลชาติ
3. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
4. นางระพิณทอง  ไชยบัง
5. นายทินกร  แก้วกัลยา
6. นายสถาพร  คำพะวงศ์
7. นางสุชาดา  ดีวันรอง
8. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรกมล  ภูแย้มใส
2. เด็กชายกฤษดา  ดีบุตรศรี
3. เด็กหญิงกัญญาดา  ดาหัวโทน
4. เด็กหญิงกัลยากรณ์  ชินวงษา
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลือเรื่อง
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  จรทะผา
7. เด็กหญิงชนกชนม์  ภูสีไม้
8. เด็กหญิงณัตติกานต์  คุณโกทา
9. เด็กหญิงดาริกา  วินทะสมบัติ
10. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนสุรี
11. เด็กหญิงวราคนาง  สบายใจ
12. เด็กหญิงวิไลพร  ภาโยธี
13. เด็กหญิงศิญาณี  ศรีโนรักษ์
14. เด็กหญิงสุมิตรา  จรทะผา
15. เด็กหญิงไอสวรรค์  ภูเยี่ยมจิตร
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
2. นางสาวจินตนา  วาริบ่อ
3. นางสาวอริษา  ทรัพย์พงศ์
4. นางสาวพัชริน  ชินรัตน์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ถาโงกโป้
2. นางสาวขวัญจิรา  ศรีเมืองเดช
3. นายฉัตรชัย  ไชยภู
4. นางสาวชลธิชา  ศรีเมือง
5. นางสาวญาณิศา  คันธา
6. นางสาวธิญาดา  แก้วคง
7. นายธิราทร  แก้วสีขาว
8. นายรักเกียรติ  ศรีรักษา
9. นายรัฐภูมิ  นาคูณ
10. นางสาววารี  จันบุตราช
11. นางสาวศิริวรรณ  พลตื้อ
12. นางสาวสุภาภรณ์  คงมูลน้อย
13. นางสาวอนุสรา  ภูมิสายดร
14. นางสาวอรทัย  บุตรวงศ์
15. นางสาวอุรัสยา  ขานหมัด
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
2. นางสาวชลธิชา  วงค์พระจันทร์
3. นางสาวอรวรรณ  ภูพานทอง
4. นางสาวอริษา  ทรัพย์พงศ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมลทิพย์  ซุยมูลละ
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงอนุสรา  ภูชมศรี
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางพิณทอง  ศรีปัญญา
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรชิตา  บุตรวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  ภูบุญอบ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วสีขาว
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางธิษณภัส  สินสมบุญ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลลดา  จันทะแสน
2. เด็กหญิงปิยะดา  ดีแก่นทราย
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  มาพล
2. เด็กชายปุระชัย  เหมกุล
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ  ปักเขมะยัง
2. นางสาวรุ่งไพลิน  มาตรา
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนดล  เสนากิจ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิศณุ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจรรยา  ประทุม
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงนัฐกุล  แก้วภิรมย์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  ทับธานี
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วินิจกุล
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสนละคร
 
1. นายวสวัตตี  ภูนาวัง
2. นายอธิรัตน์  โทไข่ศร
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจุลจักร  จันทะวิลัย
2. เด็กชายธนานนท์  กมลภพ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวชลธิชา   วงศ์พระจันทร์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายรณชัย  แก้วคำจันทร์
2. นายอติเทพ  ทองยา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์พระจันทร์
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิทวัส  พลพุทธา
2. นายวีระพล  ทุมณี
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์พระจันทร์
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรมน  ภูชมศรี
2. เด็กหญิงภัทรศิริ  มาตรา
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วมาลุน
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวจินตนา  วาริบ่อ
 
45 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพธัญญา  แก้วเกตุ
2. นางสาวรัตนา  รักเสนาะ
3. นางสาวสใบทอง  วรวลัย
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวอริษา  ทรัพย์พงศ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายธีรวัฒน์  พรหมพัฒน์
2. นายอุฏฐายี  สุขมั่น
 
1. นายวสวัตดี  ภูนาวัง
2. นายสุดใจ  มิมาชา
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุขเจริญ
2. นางสาวชลธิดา  ลาบุตร
3. นางสาวนวพร  มาตทอง
4. นางสาวภาสินี  วรรณอุดม
5. เด็กหญิงอาทิตย์ตยา  หาระภูมิ
6. นางสาวเรณุกา  พลตื้อ
 
1. นางเสาวนีย์  ลาภบุญเรือง
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวินรัฐ  ภูสุจริต
2. นายณัฐกร  ภูสมจิตร
3. นายธนวัฒน์  ภูอาจสูง
4. นายพัทรพงค์  ราชโคตร
5. นางสาวสุไมภรณ์  พลขวา
6. นายโชคเจริญ  สีลุน
 
1. นางเสาวนีย์  ลาภบุญเรือง
2. นายสถาพร  คำพะวงค์
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภูเด่นแก่ง
2. เด็กหญิงทิวาภรณ์  บรรดิษฐ์
3. เด็กหญิงศิริญญา  แสนสุวรรณ
 
1. นางยุภาพร  กมลผาด
2. นางสาวนิตธิยา  เสนาหนอก
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์   ถาโรคโป้
2. นางสาวปิยะพร  สุขเจริญ
3. นายวรเทพ  มาตงามเมือง
 
1. นางยุภาพร  กมลผาด
2. นายอธิรัตน์  โทไข่ษร