สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.28 ทอง 6 1. เด็กชายณัญพงษ์   มะระสาร
2. เด็กหญิงพิมผกา  ทีจักร์
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางสุพรรษา  บุญสิทธิ์
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุลณัฐ  เตือนไธสง
2. นายชาญชัย  ภูกิ่งเงิน
3. นางสาวณิชากร  แสงงาม
4. นางสาวนิลาวรรณ  นาถาดทอง
5. นางสาวสาวิตรี  ชิมโพคัง
6. นายอภิวิชญ์  นาแถมทอง
7. นายอภิเษก   พิมพ์ดี
8. นายอาทิตย์  นาสะอ้าน
 
1. นางธนภร  พยัคฆ์ทอง
2. นางทิพาพร  นาแถมเงิน
3. นางสาวศรัญญา  ราชาสุข
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกุลณัฐ  เตือนไธสง
2. เด็กหญิงขวัญแข  เหมือนสันเทียะ
3. นายชัชวาล  ดวงแล
4. นายชาญชัย  ภูกิ่งเงิน
5. นางสาวณิชากร  แสงงาม
6. นางสาวนิลาวรรณ  นาถาดทอง
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  โยสนทด
8. นางสาวรพีพร  หาวิเชียร
9. นางสาวสกุลรัตน์  สาธุภาค
10. นางสาวสาวิตรี  ชิมโพคัง
11. นายอภิวิชญ์  นาแถมทอง
12. นางสาวอาทิตยา  วงมะลัย
13. นางสาวอารยา  มีคุณ
 
1. นางธนภร  พยัคฆ์ทอง
2. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
3. นางทิพาพร  นาแถมเงิน
4. นางสาวศรัญญา  ราชาสุข
5. นางวรรณวดี   นนทะแสน
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  นาทันริ
2. เด็กหญิงรินรดา  มูลเอก
3. เด็กหญิงวริศรา  โนนสมบัติ
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางสาวผจงจิตต์  จงกลรัตน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุมล  มีสิงห์
2. นางสาวสุชาดา  มูลเอก
3. นางสาวอารีรัตน์  นาสถิตย์
 
1. นางน้ำเพชร  สุจิตตกุล
2. นางสาวผจงจิตต์  จงกลรัตน์
 
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  ศิริเย็น
2. เด็กชายภูวนัย  นาถาดทอง
3. เด็กหญิงวิชุอร  เวียงนนท์
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางวรรณวดี   นนทะแสน
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐวุฒิ  สีทาหล่อน
 
1. นางทิพาพร   นาแถมเงิน
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอรรณพ  นาถมทอง
 
1. นางทิพาพร   นาแถมเงิน