สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. นายกฤตเมธ  แก้วลี
 
1. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวกัญญารัตน์  นาถ้ำพลอย
 
1. นางธนภร  พยัคฆ์ทอง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวกุลนันท์  นาชัยพูล
2. นางสาวสุมาลี  สุวิเศษ
3. นางสาวโสรยา  วงแดง
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางวรรณวดี   นนทะแสน