สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม สพม. เขต ๒๔ (กาฬสินธุ์)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.12 ทอง 12 1. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณเรือง
2. เด็กหญิงอารยา  หัสวงศ์
 
1. นางกชกร  ได้เกียรติ
2. นายฉัตรชัย  ภูแป้ง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 9 1. นายวรชิต  คำภาหมี
2. นางสาวสินใจ  ต้นงอ
 
1. นางกชกร  ได้เกียรติ
2. นายภูชัย  ชินโณ
 
3 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  กอนคอน
 
1. นางกชกร  ได้เกียรติ
 
4 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชานินทร์  พันสวัสดิ์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
5 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
6 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์พันธุ์  นิลพันธุ์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
7 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประเสริฐสังค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ได้เกียรติ
 
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพงษ์เทพ  ภูโปร่ง
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา