รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  แน่นอุดร
2. เด็กชายสิทธิชัย  พุ่มประภา
 
1. นายศิริวัฒน์  พันธฤทธิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. เด็กชายกฤษดา  พระอังคาร
2. เด็กชายโซดา  ภูรี
 
1. นายอภิรักษ์   แสงใส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐมล  เพ็งพันธ์
2. นางสาวปุณิกา  มูลเอก
3. นายพชร  ปาระมัด
4. นางสาวหทัยภัทร  เหลืองดอกไม้
5. นางสาวอนิศรา  กุมภวงค์
 
1. นายสาโรช  คุ้มครอง
2. นางกัญชฎา  ภูหานาม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายจิราวุฒิ  เหล่าสิทธิ์
2. เด็กหญิงพีรดา   เสนาธง
 
1. นายปรีดา  ม่วงจันอัด
2. นางจารุวรรณ  ปัททุม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวบัวชมพู  ภูนาแร่
2. นายปฎิภาณ  แข็งฤทธิ์
 
1. นางเบญจมาศ  เรืองชาญ
2. นางสุภาภรณ์  โคตะรุชัย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายอรรคเดช  พิมพ์บุตร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายภัทรพงษ์  อัดโดดดร
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงปุยดา  ภูผาลินิน
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงกลางพัฒนศึกษา 1. นายเกียรติศักดิ์  พนม
 
1. นายธาตรี  จุฬุวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงศฺริลักษณ์  สนโศก
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวศรัญญา  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูบุญอบ
 
1. นางถมทอง  เขตร์สินบุญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  นิตยโรจน์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. เด็กหญิงรจนา  เดชาปก
2. เด็กหญิงอรัญญา  เชื้อนาหว้า
 
1. นางสาววิระนุช  ศรฤทธิ์
2. นางสาวอรพรรณ  ดวงจันทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายภูชิต  วรรณประภพ
 
1. นางดวงจันทร์  คลังแสง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายจตุพล  นามมูลตรี
2. นายธนวัฒน์  ภูหวน
3. นายปิยะพงษ์  พ่วงพี
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ไชยมาตร
2. นายรัฐธรรมนูญ  ชมภูพื้น
3. นายวิศิษฏ์  นาสวาสดิ์
 
1. นายอุทัย  น้อยตาแสง
2. นายทวี  พรมมา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นายเสกสรรค์  พุทธมา
 
1. นายสุริยา  ศุภวิเศษ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นายธนาดร  อิศาสตร์
 
1. นายสุริยา  ศุภวิเศษ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายรุจิเรศ  นรินทร
 
1. นายธวัชชัย  วงษาวิลัย
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายมนพชร  ไชยบัง
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ล้านพลแสน
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  ภูสมพงษ์
3. นางสาวนริศรา  ชาวประสา
4. เด็กหญิงนิสากร  เดชะคำภู
5. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แข็งฤทธิ์
6. นางสาววรรณวิสา  มหาไม้
7. เด็กหญิงวรัญญา  ไกรพินิจ
8. นายวราวุฒิ  มุลตรีบุตร
9. นายวัชรวีย์  ทรงศิลา
10. นางสาวศรีสุดา  บุตรคำ
11. นางสาวอาภาสิริ  เพ็งทอง
12. นางสาวเนื้อน้อง  พลวงษา
 
1. นายสุเมธ  สังข์เย็น
2. นายธวัชชัย  วงษาวิลัย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิตา  มูลพานิชย์
2. นางสาวชลลดา  ศรีหาพุฒ
3. เด็กหญิงชาริณี  พลตื้อ
4. เด็กหญิงฐิรฐา  สีลอด
5. เด็กหญิงณัชชา  ภูพานทอง
6. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ภูต้อม
7. เด็กหญิงดาราวรรณ  จุปัญญาบุตร
8. นางสาวทัศนีย์วรรณ  ทุ่งลา
9. เด็กหญิงปนัดดา  ขอนทอง
10. เด็กหญิงปรายฟ้า  ศรีเมืองเดช
11. นางสาวพรรณภา  ไชยสิทธิ์สร้อย
12. นางสาวมนพชร  ไชยบัง
13. เด็กหญิงศิรินดา  ณ ป้อมเพชร
14. เด็กหญิงศิริประภา  ภูผาดวง
15. เด็กหญิงศุภารัตน์  ภูอาศัย
16. เด็กหญิงสุกัญญา  หมื่นปลา
17. เด็กหญิงสุกัญญา  พิเศษฤทธิ์
18. เด็กหญิงสุดารัตน์  โยธะบุรี
19. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ต้นเตย
20. เด็กชายโชคทวี  มาตรา
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายคมกริช  ดุลชาติ
3. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
4. นางสาวอนงค์  บุตรวงศ์
5. นายวาสนา  พลขยัน
6. นายสถิรวัฒน์  ไชยศรีหา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  มีศิลป์
2. นายปัญญา  แก้วแสนเมือง
3. นายภาณุพงศ์  เทียมศรี
4. นายสายฟ้า  โพธิ์ศรี
5. นายสิทธิพล  วงรินยอง
6. นายสุริยา  วงแสนชุม
 
1. นายศุภชัย  สุทธิประภา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 1. นายกิตติคุณ  รัตนพล
2. เด็กหญิงกุลธิดา   อาจดวงดี
3. เด็กชายจตุพล  ดอนปากเพ็ง
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภูคงกิ่ง
5. นายจิระศักดิ์  พิชัยช่วง
6. นางสาวดวงฤทัย  ภูครองแง่
7. เด็กหญิงดวงสุรีย์  เสียสี
8. นายทรายธง  ภูลายขาว
9. เด็กหญิงทิราวรรณ   ทะสิงห์ฆาร
10. เด็กชายธนยศ  ภูพานทอง
11. นายธนวัฒน์  หมื่นพล
12. นายธนายุทธ  ไชยศรีหา
13. นายธวัชชัย  พิชัยช่วง
14. เด็กหญิงปรารถนา   เหมกุล
15. เด็กหญิงมณีรัตน์   เหมกุล
16. นายรติพงษ์  พิชัยช่วง
17. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ภูนารี
18. นางสาววนัสสุดา  พันธ์นาม
19. เด็กหญิงวรรณวิศา  ศรีไตรลืม
20. นางสาววรวรรณ  ภูแช่มโชติ
21. เด็กชายวรัญญา  ดวงแสง
22. เด็กหญิงวริสรา  สมน้อย
23. เด็กชายวาธี  ภูจอมแก้ว
24. เด็กชายวิจิตรา  วงษ์ปัญดิษฐ์
25. เด็กหญิงวิภาดา  สุริยะวงษ์
26. นายวีระยุทธ  สีลานุกูล
27. นายวุฒิชัย  ภูลายขาว
28. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   ศรีนาค
29. นางสาวศันสนีย์  เสียสี
30. เด็กชายศุภกฤต  ออละมาลี
31. นายศุภกิจ  ศรีคาเม
32. เด็กชายศุภกิจ  มาเต
33. เด็กหญิงสุธิดา   ธนะศรี
34. เด็กหญิงสุภาณ๊  ภูแช่มโชติ
35. เด็กชายอรรถชัย  อาจดวงดี
36. นางสาวอัมรา  ภูจอมทอง
37. เด็กชายอาทิตย์  อาจดวงดี
38. นายเกียรติศักดิ์   ค่ำจุล
39. นายเขมรินทร์  มูลอัล
40. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีไตรลืม
 
1. นายสถิตย์  ศรีบัวระบาล
2. นางสาวนุชรี  สุริสาร
3. นางสุรีพร  ศิรินามมนตรี
4. นายประสาร   แสงพระจันทร์
5. นายประยุทธ  คาวีวงศ์
6. นางจรัส  ภูปานนิล
7. นางกุหลาบ  ไชยจำนงค์
8. นางกฤษณา  ศรีบัวระบาล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูวงศ์ผา
 
1. นายอภิเดช  พรมขันธ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายรัชพล  อินทะเสน
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  จอมใส
 
1. นางสาวชมัยพร  ทองคำห่อ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นางสาวทิพย์ติมาศ  ฉวีวงค์
 
1. นายธนกฤต  บุญเรือง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายศราวุธ  ถวิลคำ
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  จันทคัด
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ขานหยู
 
1. นางสาวสายทิพย์  อนุกูล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกฤชดา  ดีบุดศรี
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 1. นายกิตติศักดิ์  ภูต้อม
 
1. นางสาวกัลยาณี  ภูมิเพ็ง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรนภา  เสมอใจ
 
1. นางสุชาดา  ดีวันรอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจันหวรรณ  สามารถ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แก้วบุญมา
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นายก้องกิดากร  วิเท่ห์
 
1. นายศราวุฒิ  พุทธตรีชน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขใส
 
1. นางสาวชมัยพร  ทองคำห่อ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  เวียงนนท์
 
1. นางอารีย์  เนื้อมั่น
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวกนกวรรณ  พลจรัส
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูกาสอน
3. เด็กหญิงกุลธิดา  อุ่นทะยา
4. เด็กชายจิตต์พิสุทธิ์  โฉมไธสง
5. เด็กหญิงจินดารัตน์  บุญเสริม
6. เด็กชายจีรวัฒน์  วิชาพล
7. เด็กชายจุลจักร  ภูมิเขตร
8. นางสาวชารีพัชร  นนยะโส
9. เด็กชายชิณวัฒน์  พรมมาไว
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันวัตร์
11. เด็กชายทักษิณ  อินอุ่นโชติ
12. นายธนพงษ์  ภูจอมจิตร
13. นายธนาวุธ  ไชยสีหา
14. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภูลายสี
15. นางสาวนวพร  ศิริจำปากุล
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมบัติ
17. เด็กหญิงปรินทร์ทิพย์  ภูลมเขา
18. เด็กหญิงพรนภา  ญาติสมบูรณ์
19. เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทะชัย
20. นางสาววรัญญา  ไชยสีหา
21. เด็กหญิงศศิธร  พลตื้อ
22. นายศุภชัย  ภูกิ่งหิน
23. นายสหัสวรรษ  ชารีรักษ์
24. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูศรีโสม
25. เด็กหญิงสุพรรษา  มะโนรัตน์
26. นางสาวสุพิชญา  อยู่คุ้ม
27. เด็กหญิงหทัยพันธน์  เหลืองดอกไม้
28. เด็กหญิงอลิชา  ชินกร
29. นางสาวอัฎชราภรณ์  ภูยอดพลอย
30. เด็กชายอานนท์  จงมุม
31. เด็กหญิงเกวลิน  สินทรม
32. นางสาวเบญญาภา  ผิวผ่อง
 
1. นายวิทยา  ภูครองหิน
2. นายโกศล  ภูพลอย
3. นางศวรรยา  มณฑนะพิศุทธ์
4. นายชินวุฒิ  หวายฤทธิ์
5. นางนภวรรณ  ภูครองหิน
6. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
7. นางบรรดล  ภูบานเช้า
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  หงษ์สาหัส
2. นางสาวกาญจนา  ประทุมวัน
3. นางสาวจรินทร์พร  คำหมู
4. นางสาวจันทิมา  บัวจันทร์
5. นางสาวจิดาภา  เปลื้องรัมย์
6. นางสาวชญาดา  ทะราช
7. นางสาวชลลดา  ศรีหาพุฒ
8. นางสาวชุดาพร  จันดา
9. นางสาวฐิติกาญจน์  โพธิ์สุ
10. นางสาวฐิติรัตน์  ปิยาโยค
11. นางสาวณัฐธิดา  จรทะผา
12. นางสาวนริสศรา  ภูสมยา
13. นางสาวนางสาวสุวรรณา  มาตรชัย
14. นางสาวนิภาพร  น้อยบัวทิพย์
15. นางสาวพรทิวา  รุ่งโชติ
16. นางสาวพัชริยา  ภูสมตา
17. นางสาวฟ้าสง่า  มณีกัญย์
18. นางสาวภัทธา  วิชาพล
19. นายมนพขร  ไชยบัง
20. นางสาวยุวดี  ภูนี
21. นายรัฐธรรมนูญ  พินิจการ
22. นางสาวลลิตา  มนตรี
23. นายวรวีร์  ภูชมศรี
24. นางสาววราพร  ภูครองนาค
25. นางสาววิจิตรา  แทบพล
26. นางสาวศุภดา  บุตรวงศ์
27. นางสาวสุชาดา  รู้จริง
28. นางสาวสุชาดา  บัวบาน
29. นางสาวสุทธิตา  จรทะผา
30. นายอภิวัฒน์  มาตรา
31. นางสาวอาทิตยา  มะปะตัง
32. นางสาวอารีลักษณ์  เสนิราช
33. นางสาวเจนจิรา  อุ่นทรพันธ์
34. นายไชยยา  ภูลายเลียบ
 
1. นายอัมพร  สุนทรเทวิน
2. นายคมกริช  ดุลชาติ
3. นายเอกชัย  สรสิทธิ์
4. นางระพิณทอง  ไชยบัง
5. นายทินกร  แก้วกัลยา
6. นายสถาพร  คำพะวงศ์
7. นางสุชาดา  ดีวันรอง
8. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินตนา  นิลรักษา
2. เด็กชายจิรวัฒน์  ญาณสว่าง
3. เด็กหญิงจิรัชยา  แทนน้อย
4. เด็กชายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  คำป้อง
6. เด็กหญิงธัญสีนี  เพ็ชรสุข
7. เด็กชายปฐมพงษ์  ภูหงษ์แก้ว
8. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วัฒโน
9. เด็กชายวัชรพล  เกษลา
10. เด็กชายอนุทิน  ศรีสมศักดิ์
 
1. นางสาวไพจิตร   บุดดา
2. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
3. นายอัครเดช  จงสมชัย
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายฉัตรชัย  ภูสมพงษ์
2. เด็กชายญาณพัฒน์  วงค์วิพัฒน์
3. นายณัฐ  กันพนม
4. นายดวงประเสริฐ  นันทวัน
5. นางสาวธารณา  บุญวงศ์ทะ
6. นางสาวนวลศิริ  อินลี
7. นางสาวบุศรินทร์  สบู่ทอง
8. นางสาวปิยธิดา  บุตรวงค์
9. เด็กหญิงศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
10. นายอภิรักษ์  เทียมภักดี
 
1. นางสาวไพจิตร   บุดดา
2. นางกฤติยา  ศรีสุพัฒน์
3. นายอัครเดช  จงสมชัย
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวธารณา  บุญวงศ์ทะ
2. นางสาวนวลศิริ  อินลี
3. นางสาวบุศรินทร์  สบู่ทอง
4. นางสาวปิยธิดา  บุตรวงค์
5. นางสาวภัทรวดี  เกษนาค
6. เด็กหญิงศิริกันยาพร  ภูน้ำเย็น
7. นายอภิรักษ์  เทียมภักดี
8. นางสาวอาทิตยา  นามโคตร
 
1. นางสาวไพจิตร   บุดดา
2. นายอัครเดช  จงสมชัย
3. นางสาววันธนา  ภูบุตตะ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวชมภูนุช  นาจันทัด
2. เด็กหญิงทิพย์อาภา  สารผล
3. เด็กหญิงธีริศรา  พรมโนศรี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงชำนิ
5. เด็กหญิงปริดา  กุดแถลง
6. เด็กหญิงปิยะนุช  นาสะอ้าน
7. เด็กหญิงพีระยา  โจษจันทร์
8. เด็กหญิงวริศรา  อินอุ่นโชติ
9. เด็กหญิงสิริวิมล  ปัญญา
10. นางสาวสุชาดา  ดอนกระจ่าง
11. เด็กหญิงสุดาพร  พัศดร
12. เด็กหญิงอาริยา  หาญเชิงชัย
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
3. นายธนพัฒน์  ภูดวง
4. นางภัทรียา  ภูพุทธา
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นางสาวกชญาภา  สังฆะสอน
2. นางสาวกนกนิภา  อาษาวิเศษ
3. นางสาวกุสุมา  จำปาบุรี
4. นางสาวจริยา  สระทองมืด
5. นางสาวจิราภรณ์  แฟสันเทียะ
6. นางสาวฐิตาพร  สุริยวงศ์
7. นางสาวธัญญาพร  ภารประดิษฐ์
8. นางสาวปภัสสร  ชัยชราแสง
9. นางสาวพิมพ์นภา  ป้องโพนทอง
10. นางสาวสุพัตรา  พละสาร
11. นางสาวอารยา  พละสาร
12. นางสาวอินทุกานต์  สรรพโชติ
 
1. นายสาโรช  จันทรบุตร
2. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
3. นางภัทรียา  ภูพุทธา
4. นายธนพัฒน์  ภูดวง
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรกมล  ภูแย้มใส
2. เด็กชายกฤษดา  ดีบุตรศรี
3. เด็กหญิงกัญญาดา  ดาหัวโทน
4. เด็กหญิงกัลยากรณ์  ชินวงษา
5. เด็กหญิงจิราวรรณ  ลือเรื่อง
6. เด็กหญิงจีรวรรณ  จรทะผา
7. เด็กหญิงชนกชนม์  ภูสีไม้
8. เด็กหญิงณัตติกานต์  คุณโกทา
9. เด็กหญิงดาริกา  วินทะสมบัติ
10. เด็กหญิงปาริชาติ  สุนสุรี
11. เด็กหญิงวราคนาง  สบายใจ
12. เด็กหญิงวิไลพร  ภาโยธี
13. เด็กหญิงศิญาณี  ศรีโนรักษ์
14. เด็กหญิงสุมิตรา  จรทะผา
15. เด็กหญิงไอสวรรค์  ภูเยี่ยมจิตร
 
1. นางสุกัลยา  ดีบุดศรี
2. นางสาวจินตนา  วาริบ่อ
3. นางสาวอริษา  ทรัพย์พงศ์
4. นางสาวพัชริน  ชินรัตน์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. นางสาวกุลณัฐ  เตือนไธสง
2. เด็กหญิงขวัญแข  เหมือนสันเทียะ
3. นายชัชวาล  ดวงแล
4. นายชาญชัย  ภูกิ่งเงิน
5. นางสาวณิชากร  แสงงาม
6. นางสาวนิลาวรรณ  นาถาดทอง
7. เด็กชายบุญฤทธิ์  โยสนทด
8. นางสาวรพีพร  หาวิเชียร
9. นางสาวสกุลรัตน์  สาธุภาค
10. นางสาวสาวิตรี  ชิมโพคัง
11. นายอภิวิชญ์  นาแถมทอง
12. นางสาวอาทิตยา  วงมะลัย
13. นางสาวอารยา  มีคุณ
 
1. นางธนภร  พยัคฆ์ทอง
2. นายไพทูลย์  วิเชียรเพริศ
3. นางทิพาพร  นาแถมเงิน
4. นางสาวศรัญญา  ราชาสุข
5. นางวรรณวดี   นนทะแสน
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายนิติพงษ์  วิเชียรสาร
2. เด็กชายปิยชน  ศิริวัฒน์
3. นายสวิตต์  สิงสุขา
4. เด็กชายองอาจ  ภูอินนา
5. นายเกียรติศักดิ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นายธรรมทรรศน์  กุมภวงค์
2. นางสาวเสาวนีย์  มาตรา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ศรีโยธี
2. เด็กชายธนดล  ปัญไญสุข
3. เด็กชายธวัชชัย  เหมกุล
4. เด็กชายฤธิพร  นาชัยฤทธิ์
5. เด็กชายวุฒิพงษ์  ภูกองไชย
6. เด็กชายสถาพร  เหล่าชัย
7. เด็กหญิงเขมจิรา  แสงย้อย
8. เด็กหญิงเขมิกา  แสงย้อย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
3. นายศักดิ์ศิลป์  สีหาบุญมาก
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นายคณาโชค  ภูครองทุ่ง
2. นางสาวนภารัตน์  ภูจักรเพชร
3. นายรัฐพงษ์  ศิริบุตรวงศ์
4. นายศักดิ์ชัย  บุราณเดช
5. นายศิริวุฒิ  ศรีชื่น
6. นายอรรถพร  ภูกองไชย
 
1. นางสาวธันญณัญช์  ภูกองไชย
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
3. นายศักดิ์ศิลป์  สีหาบุญมาก
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชกร  ภูสังข์
2. นางสาวขวัญฤดี  โคตรบุญมี
3. เด็กหญิงคีตภัทร  ชัยพิมูล
 
1. นางสาวชมาภรณ์  โสวพันธ์
2. นางบุญล้อม  ภูขามคม
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวพรชิตา  บุตรวงศ์
2. นางสาวพรทิพย์  ภูบุญอบ
3. นางสาวรัชฎาภรณ์  แก้วสีขาว
 
1. นางกชมน  พลขยัน
2. นางธิษณภัส  สินสมบุญ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงชลลดา  จันทะแสน
2. เด็กหญิงปิยะดา  ดีแก่นทราย
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  มาพล
2. เด็กชายปุระชัย  เหมกุล
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวพรณภา  วงศ์นคร
2. นายสุทธินันท์  ภูถาวร
 
1. นายสมัย  ภูชาบุตร
2. นายวิทวัส  วรหาญ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายชนดล  เสนากิจ
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  พิศณุ
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวจรรยา  ประทุม
2. นางสาวรวิวรรณ  เสนฤทธิ์
 
1. นายคินพรรณ  ภูโตนนา
2. นางสาววาทินี  นามโส
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูกาสอน
2. เด็กชายปรัชญา  เสืองามเอี่ยม
 
1. นายสุพัฒน์  พันธ์ุโพธิ์คา
2. นางนิรัญดา  ภูโอบ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตาภา  วินิจกุล
2. เด็กหญิงอรัญญา  แสนละคร
 
1. นายวสวัตตี  ภูนาวัง
2. นายอธิรัตน์  โทไข่ศร
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  จันทะวิลัย
2. เด็กชายธนานนท์  กมลภพ
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวชลธิชา   วงศ์พระจันทร์
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายรณชัย  แก้วคำจันทร์
2. นายอติเทพ  ทองยา
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์พระจันทร์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายวิทวัส  พลพุทธา
2. นายวีระพล  ทุมณี
 
1. นายวิษณุกรณ์  ภูโททิพย์
2. นางสาวชลธิชา  วงศ์พระจันทร์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 1. นางสาวกัลยา  วงค์คำจันทร์
2. นางสาวนิติพร  ทำประเสริฐ
 
1. นายอดิศักดิ์  เหล่าพิมพ์
2. นายอรรถสิทธิ์  คำสุริย์
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิตตพิสุทธิ์  โฉมไธสง
2. เด็กหญิงปิยาดา  โพระเดา
3. เด็กหญิงพัชรพล  พ่วงลาภ
 
1. นายสุพัฒน์  พันธ์ุโพธิ์คา
2. นายกวีภัทร  ภูสมศรี
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นางสาวทิพธัญญา  แก้วเกตุ
2. นางสาวรัตนา  รักเสนาะ
3. นางสาวสใบทอง  วรวลัย
 
1. นางสาวเจริญ  คุ้มอักษร
2. นางสาวอริษา  ทรัพย์พงศ์
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นายชลิต  กำแซง
2. นายแก้วใส  อินทร์เหล่าใหญ่
 
1. นายพีรพัฒน์  จิณรักษ์
2. นายพิษณุ  สอนคำหาญ
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมธษพล 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ภูแผ่นนา
2. เด็กชายธนธรณ์   สุภาชาติ
3. เด็กชายเชฎฐา  เชตะวัน
 
1. นายธนาพงษ์  หลานวงศ์
2. นายธีราเมธร์  หลานวงศ์
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์สพฐ. ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายธนาวุธ  จอมคีรี
2. นายธีรภัทร์  นันทารักษ์
3. นายนัฐวร  ภูผิวฟ้า
 
1. นายศรายุทธ  เสนาวัง
2. นางนริศรา  ดอนพรทัน
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 1. นายจตุพล  ต้นกันยา
2. นายนันทวุธ  มูลเอก
3. นายศักดิ์นรินทร์  ไชยาเย็น
 
1. นายธีรพงษ์  กล้าขยัน
2. นายนิพนธ์  สกลใต้
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาวศิริภา  ภูห้องไสย
2. นายสถาพร  ภูตะวัน
3. นายสุริยา  อิธรรม
 
1. นายบรรจงศักดิ์  อุปพงษ์
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทพวิเศษ
2. เด็กหญิงปริญญา  พิมษร
3. เด็กหญิงพนิดา  ปูประโคน
 
1. นายสวาท  ภูอยู่เย็น
2. นางสิริณัฎฐ์  ทองวิสูง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายยศพล  ศิริชัย
2. นายวิชัย  คำสมหมาย
3. นายศิวกร  แก่นสาร
 
1. นางพิมพรรณ  รัตนวัน
2. นายเกียรติยศ  ขุนทิพย์ทอง
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกิติยา  จีนแสง
2. เด็กชายจุลจักร์  ภูมิเขต
3. นายณัฐพล  โคกกลาง
4. เด็กหญิงปวีณา  ทบคลัง
5. เด็กหญิงสิริเนตร  บุญธรรม
6. เด็กหญิงสุนิสา  ทองพิลา
 
1. นางพันทิพา  เวียงเพิ่ม
2. นางสาวอนุกูล  ภูวิเศษ
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญศรี
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 1. นายกวินรัฐ  ภูสุจริต
2. นายณัฐกร  ภูสมจิตร
3. นายธนวัฒน์  ภูอาจสูง
4. นายพัทรพงค์  ราชโคตร
5. นางสาวสุไมภรณ์  พลขวา
6. นายโชคเจริญ  สีลุน
 
1. นางเสาวนีย์  ลาภบุญเรือง
2. นายสถาพร  คำพะวงค์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรวัฒน์  แข่งเดือน
2. เด็กหญิงภัสภรณ์  กิมัง
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุพล
 
1. นางสาวสุชาดา  พ่อไชยราช
2. นางสาวรัชนี  วัฒโน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวณัชชา  นาไชโย
2. นางสาวนุชยา  นาไชโย
3. นางสาวเบญจวรรณ  ค่ายเพชร
 
1. นางสาวบัวลอย  กินะรี
2. นางสาวสุจิตรา  ภูผาดาว
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นายติณภพ   สีบานเย็น
2. นางสาวภาวิกา  ภูนอนไร่
3. นายโรม  รัศมี
 
1. นายสุรชาติ  ไพรสณฑ์
2. นางณิฐาพร  บุญสรรค์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นายชัชนันท์  สีลำโกน
2. นายศราวุธ  โขลา
3. นายอดิศักดิ์  ภูชะหาร
 
1. นางศิริพร  ฉัตรศุภกุล
2. นายศรายุทธ  เสนาวัง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นทะยา
2. เด็กหญิงพิยดา  สายเลน
3. เด็กชายสุทธวีร์  รุ่งรัตน์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นายชาตรี  ภูแช่มโชติ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 1. นางสาวนันทนา  เผื่อนงูเหลือม
2. นางสาวประภัสสร  โสพันธ์
3. นางสาวอุมาพร  นาชัยฤทธิ์
 
1. นางประพิทธ์  โยมศรีเคน
2. นางธันญณัญช์  มีดินดำ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ภูถาวร
2. นางสาวจินตนา  ดลรัศมี
3. นางสาวจิราพร  ภูชวนชม
 
1. นางศิริรัตน์  โกศล
2. นางสุวรี  ไพรสณฑ์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  ภูส่งศรี
2. นางสาวพรพฤกษา  วงศ์จีน
3. นายอังคูณ  คงหา
 
1. นางณัฏยา  ภาระโข
2. นางสาวดวงจันทร์  ภูยาดาว
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  โยธี
2. เด็กชายฤทธิชัย  ภูมีแสง
3. นางสาวเขมิกา  ใหม่คามิ
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางกรรณิกา  พงษ์หรรษา
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 1. นางสาววัลยา  ปติสังข์
2. นางสาวสาริญา  ภูเฉลิม
3. นางสาวสุภาพ  แฝงจันดา
 
1. นางอิงอร  จำเริญศักดิ์ศรี
2. นางสาวพัชนีย์  ไชยทองยศ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  ภูกาบเพชร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีไสย
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ภูจอมจิตร
 
1. นางสาวธนพร  สังฆมณี
2. นางกรรณิการ์  นนทวัน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 1. นางสาวพรพิมล  โสวพันธุ์
2. นางสาวพศิกา  ภูต้อม
3. นางสาวแพรวพรรณ  ภูพาที
 
1. นายจำเนียร  ภูตีกา
2. นางสาวธนพร  สังฆมณี
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 1. เด็กชายนวพล  ศิริเย็น
2. เด็กชายภูวนัย  นาถาดทอง
3. เด็กหญิงวิชุอร  เวียงนนท์
 
1. นางพิศมัย  บุญรอด
2. นางวรรณวดี   นนทะแสน
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 1. นายณัฐพงษ์  โสพรรณขัน
 
1. นางสาววรินทร  พรหมสาขา ณ สกลนคร
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุรารักษ์  ศรีโสดา
 
1. นายธีระศักดิ์  บัวสุข
 
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1. เด็กชายนฤเบศ  ภูกระฐิน
 
1. นางจงจิตร  อินธิศร
 
95 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  กอนคอน
 
1. นางกชกร  ได้เกียรติ
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายชานินทร์  พันสวัสดิ์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 1. นายธีรติ  จุลละนันท์
 
1. นายสมเพียร  เนื้อมั่น
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิพัทธิ์  ประเสริฐสังค์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ได้เกียรติ
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  ภูโปร่ง
 
1. นายวัฒนากานต์  ภูนาหา