หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ 24-25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   24 ต.ค. 2558   25 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 24 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำม่วง หอประชุมอำเภอคำม่วง 24 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนคำม่วง หอประชุมอำเภอคำม่วง 24 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" ห้องอาเซียน 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์" ห้องจริยธรรม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 223 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 224 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 225 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 226 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 227 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 231 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 232 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 233 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 234 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 235 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อาคาร 2 ห้อง 236 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร โรงรถหลังอาคาร 1 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร โรงรถหลังอาคาร 1 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 24 ต.ค. 2558
2 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 24 ต.ค. 2558
3 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 24 ต.ค. 2558
4 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 24 ต.ค. 2558
5 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 24 ต.ค. 2558
6 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 2 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 2 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 2 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
14 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ใต้ถุนอาคาร 2 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
15 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
16 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
17 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
18 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
19 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
20 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
21 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
22 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
23 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนพิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนามนพิทยาคม ลานเอนกประสงค์ 24 ต.ค. 2558 13.00-14.30
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนนามนพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-15.00
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนนามนพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง computer4 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง computer4 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง computer3 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง computer3 24 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง computer4 24 ต.ค. 2558 13.00-16.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง computer4 24 ต.ค. 2558 13.00-16.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง computer2 24 ต.ค. 2558 13.00-16.00
8 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง computer2 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 24 ต.ค. 2558
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 24 ต.ค. 2558
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 24 ต.ค. 2558
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 24 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา หอประชุมรวงผึ้ง 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา หอประชุมรวงผึ้ง 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา หอประชุมรวงผึ้ง 24 ต.ค. 2558 09.00-11.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา หอประชุมรวงผึ้ง 24 ต.ค. 2558 09.00-11.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา โรงอาหารใหม่ 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา บริเวณหน้าห้องสมุด 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา บริเวณหน้าห้องสมุด 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องสมุด 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องสมุด 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องโสตทัศนศึกษา 24 ต.ค. 2558 09.00-12.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้องประชุมบุญไกรสร 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 24 ต.ค. 2558 09.00-10.00
2 212 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 24 ต.ค. 2558 09.00-10.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนกุฉินารายณ์ ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 3 24 ต.ค. 2558 09.00-10.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ หอประชุม 24 ต.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]