หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ksn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ พันธ์โนราชโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายอิสรพล ปิ่นขจรโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวรรณกร ไกยวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร ศรีคีรินทร์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายทับ ภูหนองโองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา วรพันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นายประสบ เจริญรมย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญอุ้ม พันธุ์คุ้มเก่าโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
10. นายเดชศักดา เทศารินทร์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
11. นายธีระพงษ์ แก้วคำโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
12. นายปฏิรพ ภูสีดวงโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
13. นายสุริยา เฉลิมชาติโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
14. นายดนตรี ดีมากโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
15. นางกรรณิการ์ โชติพูลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
16. นายสุชาติ เทียมทันโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสงกรานต์ พันธ์โนราชโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายอิสรพล ปิ่นขจรโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายวรรณกร ไกยวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางพวงเพชร ศรีคีรินทร์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายทับ ภูหนองโองโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทยา วรพันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
7. นายประสบ เจริญรมย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวชิรวิทย์ รัตนสีหภูมิโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
9. นายบุญอุ้ม พันธุ์คุ้มเก่าโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
10. นายเดชศักดา เทศารินทร์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
11. นายธีระพงษ์ แก้วคำโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
12. นายปฏิรพ ภูสีดวงโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
13. นายสุริยา เฉลิมชาติโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
14. นายดนตรี ดีมากโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
15. นางกรรณิการ์ โชติพูลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
16. นายสุชาติ เทียมทันโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทาระขจัดโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายคนึง เทวฤทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นายถวิลศักดิ์ อัยวรรณ์โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางวัชราวรรณ อ่อนคำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสำเร็จ สุวรรณธาดาโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โชติรื่นโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
7. นางมยุรี ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุพจน์ ทาระขจัดโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายคนึง เทวฤทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นายถวิลศักดิ์ อัยวรรณ์โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์กรรมการ
4. นางวัชราวรรณ อ่อนคำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสำเร็จ สุวรรณธาดาโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางจิราภรณ์ โชติรื่นโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
7. นางมยุรี ศรีชมภูโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรธนา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนวพร ถึงประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายณรงค์ น้อมระวีโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางสาวยุพิน สุนทรสโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นางนุชรี บุญโพธิ์โรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา สีหาโภชน์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
7. นางนิวาวรรณ ศรีประไหมโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรธนา กุลเกลี้ยงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริฉัตร ชมพูเพชรโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นางพิมลพรรณ น้อยบัวทิพย์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางสาวกนกลักษณ์ ศรีสุขโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางพรสวรรค์ พลวงศาโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
6. นางกฤษณา สหัสนิสัยโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายไพรัช ศรีซ้งโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
8. นางนิตยา ตรัสศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายิวิรัตน์ ธีระวิทยากุลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"กรรมการ
5. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักพงศ์ กั้ววิจงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชรโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายรักพงศ์ กั้ววิจงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชรโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบ้วสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา "กรป.กลางอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบ้วสามัคคีพิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ คุ้มหินลาดโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
5. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ ธีระวิทยากุลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
3. นายศรีศักดิ์ สระเพ็ชรโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายรักพงศ์ กั้ววิชงโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางสาวนารีรัตน์ มีนะถาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายศราวุธ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ทองปลิวโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายอานนท์ หานามโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสาโรจน์ ชำนาญกิจโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายมงกุฎ จำปาวงษ์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายวัชระพล โป๊ะตะคารโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ งามสวยโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการ
4. นางดุษณีย์ อนุสุริยาโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุชา ไชยเลิศโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย สารผลโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยนต์ มหาราชโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายธวัชชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางศิรินทิพย์ สาจันทร์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุพิศ เพ็ชรภาโรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางวิไล ไชยช่วยโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ บุ่งนามโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายเสกสรร ศรีโยธีโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เครือศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ศรีตระการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัดดา ชราโรจโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ คำสิงห์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายศตวรรษ พลขันธ์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายอเนก อันพาพรมโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
6. นายปัญญา มีฤทธิ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
7. นายบัญชา จันทร์เปล่งโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบรรลุศิลป์ ภูมิสิทธิ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นายสุขุม อัคติโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายฉัตรชัย สารผลโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายชาติเกรียงไกร โสภาการโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นายสุริยนต์ มหาราชโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
7. นายธวัชชัย พันธุโพธิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทราพร คำเสนาโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางทองเทียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
3. นางเด่นสุดา จงใจรักษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทองเทียบ เหลาแหลมโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ นวนงามโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นายจำนงค์ สำราญทัศน์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางจันทราพร คำเสนาโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ นวนงามโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นางสาวกัญญาลักษณ์ กลุ่มศรีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ สำราญทัศน์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายภัณกร สุระวรนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อุทัยวัฒน์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางศิริวรรณ เพริศพราวโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางเด่นสุดา จงใจรักษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายภัณกร สุระวรนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิสัณห์ ลาภเสถียรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ จิตต์พงษ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางดวงอุไร สระเพ็ชรโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
6. นางสาวณัฐรานี สุดตะนาโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐานโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสกุลชัย ศิริโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประเทือง แสบงบาลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางดวงอุไร สระเพ็ชรโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นายชัยพฤกษ์ มูนเมืองแสนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม ชมพูพงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางปรียา แสบงบาลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายรักษ์ นาไชยเงินโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสนิดาพร รอดไวโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุธิดา ตาสาโรจน์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางเกศรินทร์ ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นางรัชนีวัลย์ คงมั่นโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
9. นางสุพรรณี วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอัคเรศ ป้องกันโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิคม ชมพูพงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นางปรียา แสบงบาลโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายรักษ์ นาไชยเงินโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสนิดาพร รอดไวโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุธิดา ตาสาโรจน์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
7. นางเกศรินทร์ ดลอารมณ์โรงเรียนคำม่วงกรรมการ
8. นางรัชนีวัลย์ คงมั่นโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
9. นางสุพรรณี วิเศษสอนโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิวา ปุณะตุงโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาภรณ์ วรสารโรงเรียนกาญจนภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นางสาวเพชรมณียา ชุมชิตโรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นายกฤษณ์ ถินอภัยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล กันอุปัทว์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชาติชาย โพนตุแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
3. นายจักรี แสนโยธาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นายทองสัน แสนขาวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
5. นางปานใจ โพธิ์หล้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพล กันอุปัทว์โรงเรียนเขาวงพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายจักรี แสนโยธาโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายทองสัน แสนขาวโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายชาติชาย โพนตุแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นางปานใจ โพธิ์หล้าโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายพีรนันท์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ เพ็ญธิสารโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
5. นายประวิทย์ กุศลาธรรมโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นายพีรนันท์ เกษทองมาโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ เพ็ญธิสารโรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรพ์กรรมการ
4. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
5. นายประวิทย์ กุศลาธรรมโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ มีสารพันธ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนา พันธุ์นิลโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางสาวประไพวรรณ โชติจำรัสโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
5. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
6. นางชาลินี สังข์วิเศษโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรณ ศิลากัลย์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นางปนัดดา บัวอาจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางนิตยา มูลพงษ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ วรสารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนภาพร อัยวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายวิสันต์ พยุงวงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ วรสารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวนภาพร อัยวรรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายวิสันต์ พยุงวงษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
5. นายเกียรติชัย คะอังกุโรงเรียนคำม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นายวิญญู มุทิตาโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
5. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
6. นางสาวอรณิชชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นายวิญญู มุทิตาโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
5. นายวีระยุทธ เผือดผุดโรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากรรมการ
6. นางสาวอรณิชชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ วรสารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
3. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรรณ ศิลากัลย์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายวิรัตน์ บุษบงค์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ วรสารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารกรรมการ
3. นายเทวัญ ภูพานทองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรรณ ศิลากัลย์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
5. นางวรรณิภาภรณ์ ยนยุบลโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
6. นางสาวกนกรัตน์ บุญไชโยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางปรางทิพย์ ศรีเครือดงโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ ด่วนดีโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางสาวอรณิชชา หาชื่นโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรชัย บุญก้านตรงโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วรพันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัค ไพศาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรบดินทร์ ใจเย็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายอดุลย์ แจ้งภูเขียวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
7. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วรพันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัค ไพศาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรบดินทร์ ใจเย็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายอดุลย์ แจ้งภูเขียวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
7. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวิทยา วรพันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัค ไพศาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรบดินทร์ ใจเย็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายอดุลย์ แจ้งภูเขียวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
7. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวิทยา วรพันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติภัค ไพศาลโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรบดินทร์ ใจเย็นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายอดุลย์ แจ้งภูเขียวโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ สีหะวงษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นายภาสกร เอกตาแสงโรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวทีฯกรรมการ
7. นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ศิลป์ สายทองโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ โคตะวินนท์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีโดม อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ศิลป์ สายทองโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ โคตะวินนท์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักรพงษ์ ตาลศรีโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีโดม อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
5. นายวีระยุทธ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายเดชา ศรีรักษาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พิมพะนิตย์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายจรูญ ปุณขันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางรชนีกร สุริยาวงษ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเดชา ศรีรักษาโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายดุสิต พิมพะนิตย์โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายจรูญ ปุณขันธุ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางรชนีกร สุริยาวงษ์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน พิศดูโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางเสาวภา ไมยะปันโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
3. นางรัตนาพร เหล่านายอโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางวงจันทร์ บุตรสมบัติโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอุเทนศิลป์ อุทโทโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
3. นายฐิตญานนท์ สร้อยชมพูโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
4. นางรัตนาพร เหล่านายอโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล สุทธิทรัพย์โรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายยิ่งยศ ผลภิญโญโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายองอาจ แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกำไล ตุระซองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นางคมขำ บุ่งนาแซงโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
6. นางนภาภรณ์ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายยิ่งยศ ผลภิญโญโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายองอาจ แสนมาโนชโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกำไล ตุระซองโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
4. นางคมขำ บุ่งนาแซงโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นายกำพล พลเชียงสาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
6. นางนภาภรณ์ จันทร์สดโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ฤทธิโรจน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ ทะรังศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร รัตนศรีหาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา สกุลจุมจังโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
7. นางศรีสุดา บุญไชยโยโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
8. นายวิโรจน์ พิพัฒย์ยานนท์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายพินิจ ฤทธิโรจน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ ทะรังศรีโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเกรียงไกร รัตนศรีหาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรอุมา สกุลจุมจังโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
6. นางสุกัญญา ศรีภักดีสวัสดิ์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
7. นางศรีสุดา บุญไชยโยโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
8. นายวิโรจน์ พิพัฒย์ยานนท์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอรดี เบญจประยูรศักดิ์โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ร่วมใจโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ฤาชัยรายโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอรดี เบญจประยูรศักดิ์โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ ร่วมใจโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ ฤาชัยรายโรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคมกรรมการ
4. นางรัตนาพร วิไลเพชรโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวิกา แสงฤทธิ์โรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา วรรณทองโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำสำแดงโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวิกา แสงฤทธิ์โรงเรียนนามนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลดา วรรณทองโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คำสำแดงโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ไมยะปันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ญาณประสงค์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร หอมกลิ่นโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางมันตา จารุวรพงษ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางพันพิละ อุทรังษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเสาวภา ไมยะปันโรงเรียนคำม่วงประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ญาณประสงค์โรงเรียนมหาไชยพิทยาคมกรรมการ
3. นางศศิธร หอมกลิ่นโรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางมันตา จารุวรพงษ์โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
5. นางพันพิละ อุทรังษ์โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายจักรจิตร ปัตตาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศรีสุขโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางประเทือง ปาระภาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางมะลิจันทร์ โคตรลาคำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสุธรรมมา ทองนาคโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายจักรจิตร ปัตตาบุตรโรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ศรีสุขโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการ
3. นางประเทือง ปาระภาโรงเรียนคำม่วงกรรมการ
4. นางมะลิจันทร์ โคตรลาคำโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์กรรมการ
5. นางสุธรรมมา ทองนาคโรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายเสนาะ จันทร์แหล่โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เหล้าหว้านโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนาภรณ์ อุทัยแสงโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายเสนาะ จันทร์แหล่โรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางไพบูลย์ บุญรัตน์โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เหล่าหว้านโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กรรมการ
4. นางศิรินุช ชัยช่วยโรงเรียนนามนพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนาภรณ์ อุทัยแสงโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายรชธร สุวรรณกหารโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางลักขณา จตุรงพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายรชธร สุวรรณกหารโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางลักขณา จตุรงพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายรชธร สุวรรณกหารโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางลักขณา จตุรงพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายรชธร สุวรรณกหารโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางลักขณา จตุรงพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายรชธร สุวรรณกหารโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นายเรียบเรียง อุทรักษ์โรงเรียนโนนคำวิทยากรรมการ
3. นายสุรกิจ อุทโทโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
4. นางลักขณา จตุรงพงษ์ภักดีโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิตยา อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธีระพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
2. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางนิตยา อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางนิตยา อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนิตยา อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
2. นายธีรพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายธีระพงศ์ ใจซื่อโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
2. นางนิตยา อุดรแผ้วโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ
3. นางลักขณา อัฐนาคโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายวิทยา วรชินโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุช สมศิริโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายอดิศร จรนามลโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา วรชินโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สมศิริโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายอดิศร จรนามลโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายวิทยา วรชินโรงเรียนกุฉินารายณ์ประธานกรรมการ
2. นางผกาทิพย์ สนิทนิตย์โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา กรป.กลางอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชมพูนุท สมศิริโรงเรียนห้วยผึ้งพิทยากรรมการ
4. นายอดิศร จรนามลโรงเรียนกุฉินารายณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นางบุญหนา บุญเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ประธานกรรมการ
2. นางทวีภรณ์ วรชินโรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุดสาคร พลกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
4. นายเจริญศิลป์ พะยอมนอโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
5. นายสมถวิล ไชยอเนกโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
6. นางสาวจิตรลดา พลเยี่ยมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
7. นายอโศก หอมหวลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการ
8. นายไกรวร แสงชมพูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]